„მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №158 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №158 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 369
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
მიღების თარიღი 08/01/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 040150000.22.027.016869
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
369
08/01/2019
ვებგვერდი, 09/01/2019
040150000.22.027.016869
„მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №158 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (09/01/2019 - 20/05/2019)

„მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №158 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის

ბრძანება №369

2019 წლის 8 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №158 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1

მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის ) შედგენის , მიღების (გამოცემის ), გაგზავნის , აღრიცხვის , სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზესაქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №158 ბრძანებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 29/12/2011, სარეგისტრაციო კოდი : 040150000.22.027.016225) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება :

 1. ბრძანების №2 დანართის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ცხრილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 44- –46- გრაფები :

 

„44

 საქართველოს   გენერალური პროკურორის ბრძანება

70

45

საჯარო სამართლის იურიდიული პირისსახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბრძანება

71

46

სახელმწიფო ინსპექტორის ბრძანება

72“.

 

2. ბრძანების №3 დანართის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ცხრილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 52- –54- გრაფები

„52

 საქართველოს გენერალური პროკურორი

082

53

საჯარო სამართლის იურიდიული პირისსახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე

083

54

სახელმწიფო ინსპექტორი

084“.

 

მუხლი 2
1. ეს ბრძანება, გარდა პირველი მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 46-ე გრაფისა და მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 54-ე გრაფისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ ბრძანების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 46-ე გრაფა და მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 54-ე გრაფა ამოქმედდეს 2019 წლის 1 ივლისიდან.


საქართველოს იუსტიციის მინისტრითეა წულუკიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.