„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე დანიშნულ სამოქალაქო პირთა შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის 2018 წლის 25 იანვრის №2880 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე დანიშნულ სამოქალაქო პირთა შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის 2018 წლის 25 იანვრის №2880 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 48443
დოკუმენტის მიმღები სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი
მიღების თარიღი 07/12/2018
დოკუმენტის ტიპი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/12/2018
სარეგისტრაციო კოდი 014008000.42.047.016053
48443
07/12/2018
ვებგვერდი, 07/12/2018
014008000.42.047.016053
„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე დანიშნულ სამოქალაქო პირთა შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის 2018 წლის 25 იანვრის №2880 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი
 

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის

ბრძანება №48443

2018 წლის 7 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე დანიშნულ სამოქალაქო პირთა შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის 2018 წლის 25 იანვრის №2880 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და  „სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე დანიშნულ სამოქალაქო პირთა შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის 2018 წლის 25 იანვრის №2880 ბრძანებაში (სსმ, ვებგვერდი, 25.01.2018წ.; სარეგ. კოდი: 140080000.42.047.016048) შეტანილ იქნეს ცვლილება და პირველი მუხლის პირველი პუნქტით დამტკიცებული „სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე დანიშნულ სამოქალაქო პირთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების, იერარქიული რანგების და კოეფიციენტების ნუსხის“ (დანართი №1) მე-8 პუნქტის (სამსახურის ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი)) „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

ზ)

  განყოფილების უფროსი

1800 (I კატეგორია)

3/4

1.8 *

1500  (II კატეგორია)

           1.5

 

“.           

მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსიანზორ ჩუბინიძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.