მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №63 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №63 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/12/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016350
31
06/12/2018
ვებგვერდი, 07/12/2018
190020020.35.159.016350
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №63 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31

2018 წლის 6 დეკემბერი

ქ. მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №63 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის   „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №63  დადგენილების (www.matsne.gov.ge; 04/01/2018, №190020020.35.159.016312) დანართ №1-ში და

1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

22449.9

21988.3

18859.2

3129.0

25473.9

22008.1

3465.8

გადასახადები

8770.2

9188.7

9188.7

0.0

9064.9

9064.9

0.0

გრანტები

10803.8

8629.0

5499.9

3129.0

9719.6

6253.8

3465.8

სხვა შემოსავლები

2876.0

4170.6

4170.6

0.0

6689.4

6689.4

0.0

ხარჯები

13150.1

13192.8

13154.7

38.1

15716.7

15711.2

5.5

შრომის ანაზღაურება

3252.2

2511.4

2511.4

0.0

3407.9

3407.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

2835.4

3082.8

3044.7

38.1

3105.6

3100.1

5.5

პროცენტი

84.7

64.5

64.5

0.0

102.6

102.6

0.0

სუბსიდიები

5111.6

5946.8

5946.8

0.0

7496.2

7496.2

0.0

გრანტები

337.1

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1068.1

1075.8

1075.8

0.0

1152.3

1152.3

0.0

სხვა ხარჯები

461.0

466.6

466.6

0.0

407.1

407.1

0.0

საოპერაციო სალდო

9299.8

8795.4

5704.5

3090.9

9757.3

6296.9

3460.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10288.5

8719.2

5110.6

3608.5

12464.7

8624.6

3840.1

ზრდა

10597.6

8938.2

5329.6

3608.5

13379.7

9539.6

3840.1

კლება

309.1

219.0

219.0

0.0

915.0

915.0

0.0

მთლიანი სალდო

-988.7

76.3

593.9

-517.6

-2707.4

-2327.6

-379.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1340.4

-198.5

368.8

-567.4

-2891.4

-2511.7

-379.8

ზრდა

767.2

368.8

368.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

767.2

368.8

368.8

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

2107.6

567.4

0.0

567.4

2891.4

2511.7

379.8

ვალუტა და დეპოზიტები

2107.6

567.4

0.0

567.4

2891.4

2511.7

379.8

ვალდებულებების ცვლილება

-351.8

-274.8

-225.0

-49.7

-184.0

-184.0

0.0

კლება

351.8

274.8

225.0

49.7

184.0

184.0

0.0

საშინაო

351.8

274.8

225.0

49.7

184.0

184.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

2. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-2  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2016 ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

22759.0

22207.3

19078.2

3129.0

26388.9

22923.1

3465.8

შემოსავლები

22449.9

21988.3

18859.2

3129.0

25473.9

22008.1

3465.8

არაფინანსური აქტივების კლება

309.1

219.0

219.0

0.0

915.0

915.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

24099.5

22405.8

18709.4

3696.4

29280.4

25434.8

3845.6

ხარჯები

13150.1

13192.8

13154.7

38.1

15716.7

15711.2

5.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10597.6

8938.2

5329.6

3608.5

13379.7

9539.6

3840.1

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

351.8

274.8

225.0

49.7

184.0

184.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-1340.4

-198.5

368.8

-567.4

-2891.4

-2511.7

-379.8

“.

3. ბიუჯეტის №1 დანართის მე–3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

22449.9

21988.3

18859.2

3129.0

25473.9

22008.1

3465.8

გადასახადები

8770.2

9188.7

9188.7

0.0

9064.9

9064.9

0.0

გრანტები

10803.8

8629.0

5499.9

3129.0

9719.6

6253.8

3465.8

სხვა შემოსავლები

2876.0

4170.6

4170.6

0.0

6689.4

6689.4

0.0

“.

4. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

8770.2

9188.7

9188.7

0.0

9064.9

9064.9

0.0

საშემოსავლო გადასახადი

3570.6

3437.2

3437.2

0.0

3438.0

3438.0

0.0

ქონების გადასახადი

5199.5

5751.5

5751.5

0.0

5626.9

5626.9

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2072.3

2544.9

2544.9

0.0

2502.0

2502.0

0.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

51.2

44.9

44.9

0.0

40.6

40.6

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

28.6

48.9

48.9

0.0

55.3

55.3

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1870.4

1912.8

1912.8

0.0

1800.0

1800.0

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1177.1

1200.0

1200.0

0.0

1229.0

1229.0

0.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

5. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

2876.0

4170.6

6689.4

შემოსავლები საკუთრებიდან

1019.8

904.6

1140.0

პროცენტები

307.8

227.9

450.0

რენტა

712.0

676.7

690.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

549.8

521.08

520.00

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

162.2

155.7

170.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

986.1

1963.5

2622.3

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

981.4

1959.4

2617.3

სანებართვო მოსაკრებელი

45.5

73.21

100.00

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.0

8.60

9.00

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

802.2

1756.6

2308.3

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

132.8

121.01

200.00

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4.7

4.1

5.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4.7

4.1

5.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

853.9

1247.0

2880.1

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

16.3

55.6

47.0

“.

6. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები“

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

13150.1

13192.8

13154.7

38.1

15716.7

15711.2

5.5

შრომის ანაზღაურება

3252.2

2511.4

2511.4

0.0

3407.9

3407.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

2835.4

3082.8

3044.7

38.1

3105.6

3100.1

5.5

პროცენტი

84.7

64.5

64.5

0.0

102.6

102.6

0.0

სუბსიდიები

5111.6

5946.8

5946.8

0.0

7496.2

7496.2

0.0

გრანტები

337.1

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1068.1

1075.8

1075.8

0.0

1152.3

1152.3

0.0

სხვა ხარჯები

461.0

466.6

466.6

0.0

407.1

407.1

0.0

 

7. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

456.8

127.7

293.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

2.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8755.7

8124.3

10597.1

04 00

განათლება

789.2

610.6

762.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

594.9

75.6

1721.7

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

1.0

0.0

3.0

 

სულ ჯამი

10597.6

8938.2

13379.7

 

2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

309.1

219.0

915.0

ძირითადი აქტივები

93.5

37.8

415.0

არაწარმოებული აქტივები

215.6

181.2

500.0

მიწა

215.6

181.2

500.0

“.

7. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც.

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5252.8

4255.7

5657.5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5168.2

4013.7

5367.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5009.3

4013.7

5197.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

158.8

0.0

170.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

84.7

242.1

289.6

702

თავდაცვა

181.0

162.1

213.0

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

181.0

162.1

213.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7718.1

7526.1

7171.1

70421

სოფლის მეურნეობა

667.0

483.9

1868.2

7045

ტრანსპორტი

5242.1

7042.3

5266.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5242.1

7042.3

5266.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1809.1

0.0

36.5

705

გარემოს დაცვა

1089.9

1159.2

1447.9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1075.0

1147.5

1424.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

14.9

11.7

23.9

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3535.1

3284.6

6530.4

7061

ბინათმშენებლობა

41.6

26.6

90.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

442.9

145.6

981.7

7063

წყალმომარაგება

2220.7

2024.9

4017.5

7064

გარე განათება

829.9

1024.5

1313.4

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

62.9

127.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

143.2

139.2

161.5

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

143.2

139.2

161.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2661.8

2183.2

4034.3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1438.5

1039.5

2555.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

891.5

874.1

1032.6

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

72.0

57.6

72.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

259.8

212.1

374.0

709

განათლება

2431.5

2653.3

3004.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2302.4

2581.7

2932.0

7092

ზოგადი განათლება

129.2

71.6

72.0

710

სოციალური დაცვა

1085.9

1042.4

1060.6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

613.5

717.0

700.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

356.5

320.9

355.6

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

115.9

4.5

5.0

 

სულ

24099.5

22405.8

29280.4

“.

9. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

24099.5

22,405.8

18,709.4

3,696.4

29,280.4

25,434.8

3,845.6

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

248

213.0

 

 

242.0

 

 

 

 

ხარჯები

13150.1

13,192.8

13,154.7

38.1

15,716.7

15,711.2

5.5

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3252.2

2,511.4

2,511.4

0.0

3,407.9

3,407.9

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10597.6

8,938.2

5,329.6

3,608.5

13,379.7

9,539.6

3,840.1

0.0

 

ვალდებულებების კლება

351.8

274.8

225.0

49.7

184.0

184.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5252.8

4,497.8

4,497.8

0.0

5,657.5

5,513.1

144.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

236

0.0

0.0

 

230.0

 

 

 

 

ხარჯები

4603.6

3,999.7

3,999.7

0.0

5,179.6

5,179.6

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3097.4

2,384.1

2,384.1

0.0

3,250.6

3,250.6

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

456.8

127.7

127.7

0.0

293.9

149.5

144.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

192.5

370.4

370.4

0.0

184.0

184.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

831.4

771.9

771.9

0.0

1,101.9

1,101.9

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

27

21.0

 

 

30.0

 

 

 

 

ხარჯები

817.7

769.6

769.6

0.0

1,098.9

1,098.9

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

570.3

449.3

449.3

0.0

645.4

645.4

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

0.6

0.6

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

1.7

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4177.9

3,241.8

3,241.8

0.0

4,096.0

3,951.6

144.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

209

180.0

 

 

200.0

 

 

 

 

ხარჯები

3701.2

3,101.1

3,101.1

0.0

3,805.1

3,805.1

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2527.1

1,934.8

1,934.8

0.0

2,605.1

2,605.1

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443.2

127.1

127.1

0.0

290.9

146.5

144.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

33.6

13.6

13.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

170.0

170.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

170.0

170.0

0.0

0.0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

243.5

242.1

242.1

0.0

289.6

289.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

84.7

64.5

64.5

0.0

105.6

105.6

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

158.8

177.6

177.6

0.0

184.0

184.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

181.0

162.1

162.1

0.0

213.0

213.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12

12.0

0.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

181.0

162.1

162.1

0.0

211.0

211.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

154.8

127.3

127.3

0.0

157.3

157.3

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

181.0

162.1

162.1

0.0

213.0

213.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12

12.0

0.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

181.0

162.1

162.1

0.0

211.0

211.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

154.8

127.3

127.3

0.0

157.3

157.3

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

12343.2

12,023.3

8,775.7

3,247.7

15,149.4

11,448.2

3,701.2

0.0

 

ხარჯები

3512.7

3,845.0

3,806.9

38.1

4,552.4

4,546.9

5.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8755.6

8,124.3

4,964.5

3,159.8

10,597.1

6,901.3

3,695.7

0.0

 

ვალდებულებების კლება

74.9

54.1

4.3

49.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4448.1

6,494.4

4,070.9

2,423.4

4,653.5

3,221.0

1,432.5

0.0

 

ხარჯები

422.6

484.3

484.3

0.0

378.4

378.4

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4025.5

6,010.1

3,586.7

2,423.4

4,275.1

2,842.6

1,432.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4849.1

4,352.2

4,010.5

341.7

8,864.8

6,907.0

1,957.7

0.0

 

ხარჯები

2524.5

2,852.6

2,852.6

0.0

3,555.5

3,555.5

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2275.4

1,496.0

1,154.3

341.7

5,309.2

3,351.5

1,957.7

0.0

 

ვალდებულებების კლება

49.2

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1399.0

2,024.9

1,683.2

341.7

2,867.5

1,832.3

1,035.2

0.0

 

ხარჯები

2.1

4.3

4.3

0.0

5.0

5.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1350.2

1,152.2

810.5

341.7

2,862.5

1,827.3

1,035.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

46.7

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02  02

შპს „მარნეულის სოფლის წყლის“ დაფინანსება

821.7

864.8

864.8

0.0

1,150.0

1,150.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

821.7

864.8

864.8

0.0

1,150.0

1,150.0

0.0

0.0

03 02 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

667.0

54.0

54.0

0.0

1,868.2

945.7

922.5

0.0

 

ხარჯები

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.4

54.0

54.0

0.0

1,868.2

945.7

922.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

14.9

11.7

11.7

0.0

23.9

23.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

14.9

11.7

11.7

0.0

23.9

23.9

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

41.6

26.6

26.6

0.0

90.0

90.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

41.6

26.6

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

90.0

90.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

829.9

1,024.5

1,024.5

0.0

1,313.4

1,313.4

0.0

0.0

 

ხარჯები

568.1

796.3

796.3

0.0

955.6

955.6

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261.8

228.2

228.2

0.0

357.8

357.8

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები

0.0

31.6

31.6

0.0

20.0

20.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

11.6

11.6

0.0

20.0

20.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 08

„ააიპ  სუფთა მარნეულის“ დაფინანსება

990.0

1,025.9

1,025.9

0.0

1,301.0

1,301.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

990.0

1,025.9

1,025.9

0.0

1,298.0

1,298.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ დაფინანსება

85.0

90.0

90.0

0.0

103.0

103.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

85.0

90.0

90.0

0.0

103.0

103.0

0.0

0.0

03 02 10

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

62.9

62.9

0.0

127.8

127.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

21.3

21.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

41.7

41.7

0.0

127.8

127.8

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0303

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

442.9

345.5

345.5

0.0

981.7

707.2

274.6

0.0

 

ხარჯები

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

440.0

345.5

345.5

0.0

981.7

707.2

274.6

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 01

ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი

6.1

59.1

59.1

0.0

7.2

7.2

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

59.1

59.1

0.0

7.2

7.2

0.0

0.0

03 03 02

სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

436.8

86.5

86.5

0.0

974.5

700.0

274.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

436.8

86.5

86.5

0.00

974.52

699.97

274.55

0.00

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

794.0

547.9

547.9

0.0

613.0

613.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

350.0

470.0

470.0

0.0

613.0

613.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

444.0

77.9

77.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

1809.1

483.3

0.7

482.6

36.5

0.0

36.5

0.0

 

ხარჯები

212.6

38.1

0.0

38.1

5.5

0.0

5.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1570.7

394.7

0.0

394.7

31.0

0.0

31.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

25.7

50.5

0.7

49.7

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

2431.5

2,653.3

2,204.5

448.7

3,004.0

3,004.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1605.2

2,031.3

2,031.3

0.0

2,242.0

2,242.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

789.2

610.6

161.9

448.7

762.0

762.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

37.2

11.4

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ დაფინანსება

1432.1

1,692.2

1,692.2

0.0

2,137.0

2,137.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1411.0

1,692.2

1,692.2

0.0

2,129.2

2,129.2

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.1

0.0

0.0

0.0

7.8

7.8

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

870.2

889.5

440.8

448.7

795.1

795.1

0.0

0.0

 

ხარჯები

65.0

267.6

267.6

0.0

40.8

40.8

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

768.1

610.6

161.9

448.7

754.2

754.2

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

37.2

11.4

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

129.2

71.6

71.6

0.0

72.0

72.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

129.2

71.6

71.6

0.0

72.0

72.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

2661.8

2,183.2

2,183.2

0.0

4,034.3

4,034.3

0.0

0.0

 

ხარჯები

2060.5

2,092.2

2,092.2

0.0

2,312.6

2,312.6

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

594.9

75.6

75.6

0.0

1,721.7

1,721.7

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

6.4

14.0

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1438.5

1,039.5

1,039.5

0.0

2,555.7

2,555.7

0.0

0.0

 

ხარჯები

976.9

1,007.7

1,007.7

0.0

994.4

994.4

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

461.7

30.3

30.3

0.0

1,561.3

1,561.3

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

302.4

5.8

5.8

0.0

20.0

20.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

302.4

5.8

5.8

0.0

20.0

20.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

627.9

1,028.3

1,028.3

0.0

1,004.4

1,004.4

0.0

0.0

 

ხარჯები

616.6

1,001.9

1,001.9

0.0

974.4

974.4

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

25.9

25.9

0.0

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია

450.3

5.4

5.4

0.0

1,531.3

1,531.3

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

450.3

4.4

4.4

0.0

1,531.3

1,531.3

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

საფეხბურთო კლუბი „ალგეთის“ დაფინანსება

 

57.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

57.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

891.5

874.1

874.1

0.0

1,032.6

1,032.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

753.1

815.1

815.1

0.0

872.2

872.2

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132.7

45.3

45.3

0.0

160.4

160.4

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

5.7

13.7

13.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

584.2

561.1

561.1

0.0

731.6

731.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

564.2

555.5

555.5

0.0

705.1

705.1

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

4.4

4.4

0.0

26.5

26.5

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.3

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

188.9

215.1

215.1

0.0

167.1

167.1

0.0

0.0

 

ხარჯები

188.9

206.8

206.8

0.0

167.1

167.1

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

8.3

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

118.4

44.5

44.5

0.0

134.0

134.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.7

40.9

40.9

0.0

134.0

134.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

5.7

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

72.0

57.6

57.6

0.0

72.0

72.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

72.0

57.6

57.6

0.0

72.0

72.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

259.8

212.1

212.1

0.0

374.0

374.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

258.5

211.8

211.8

0.0

374.0

374.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.8

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

1229.1

1,189.2

1,181.6

0.0

1,222.1

1,222.1

0.0

0.0

 

ხარჯები

1187.3

1,187.4

1,179.9

0.0

1,219.1

1,219.1

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40.8

1.7

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

143.2

146.8

139.2

0.0

161.5

161.5

0.0

0.0

 

ხარჯები

142.2

146.8

139.2

0.0

158.5

158.5

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1085.9

1,042.4

1,042.4

0.0

1,060.6

1,060.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

1045.1

1,040.7

1,040.7

0.0

1,060.6

1,060.6

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40.8

1.7

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

613.5

717.0

717.0

0.0

700.0

700.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

611.9

717.0

717.0

0.0

700.0

700.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

356.5

320.9

320.9

0.0

355.6

355.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

317.4

319.2

319.2

0.0

355.6

355.6

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

39.1

1.7

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

17.1

4.5

4.5

0.0

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17.1

4.5

4.5

0.0

5.0

5.0

0.0

0.0

06 02 04

სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები

98.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

98.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.