„ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 64
დოკუმენტის მიმღები ყვარლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/12/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.164.016338
64
06/12/2018
ვებგვერდი, 07/12/2018
190020020.35.164.016338
„ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №64

2018 წლის 6 დეკემბერი

ქ. ყვარელი

 

„ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“  ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში.  (www.matsne.gov.ge, 01/01/2018 წ., 190020020.35.164.016270) , კერძოდ შეიცვალოს დადგენილების დანართი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

                                                                                     (დანართი დადგენილებას თან ერთვის)     

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ქევხიშვილიდანართი

„თავი I. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

 მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,648.0

3,634.5

7,013.5

8,777.4

2,758.0

6,019.4

11,095,9

4,583,2

6,512.7

გადასახადები

3,125.8

0.0

3,125.8

3,000.0

0.0

3,000.0

2,850.0

0.0

2,850.0

გრანტები

6,828.3

3,634.5

3,193.8

5,304.2

2,758.0

2,546.2

7,645,2

4,583,2

3,062.0

სხვა შემოსავლები

693.9

0.0

693.9

473.2

0.0

473.2

600.7

0.0

600.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7,911.6

1,162.7

6,748.9

6,711.1

40.1

6,671.0

7,841,7

125,9

7,715,8

შრომის ანაზღაურება

1,451.3

0.0

1,451.3

1,244.1

0.0

1,244.1

1,309,2

0.0

1,309,2

საქონელი და მომსახურება

994.2

0.0

994.2

1,304.9

0.0

1,304.9

1,433,7

0.0

1,433,7

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

75,7

 

75,7

სუბსიდიები

3,708.0

0.0

3,708.0

3,528.1

0.0

3,528.1

4,070,9

0.0

4,070,9

გრანტები

100.2

0.0

100.2

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

381.2

0.0

381.2

453.6

0.0

453.6

632,4

0.0

632,4

სხვა ხარჯები

1,276.8

1,162.7

114.1

140.4

40.1

100.3

319,8

125,9

193,9

საოპერაციო სალდო

2,736.4

2,471.8

264.6

2,066.3

2,717.9

-651.6

3,254,2

4,457,3

-1,203,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,859.8

2,112.5

-252.7

3,807.6

3,531.9

275.7

5,043,9

4,649,7

394,2

ზრდა

2,314.2

2,112.5

201.7

4,184.3

3,531.9

652.4

5,596,8

4,649,7

947,1

კლება

454.4

0.0

454.4

376.7

0.0

376.7

552.9

0.0

552.9

მთლიანი სალდო

876.5

359.3

517.3

-1,741.3

-814.0

-927.3

-1,789,7

-192,4

-1,597,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

876.5

359.3

517.3

-1,741.3

-814.0

-927.3

-1,789,7

-192,4

-1,597,3

ზრდა

876.5

359.3

517.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

876.5

359.3

517.3

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

1,741.3

814.0

927.3

1,789,7

192,4

1,597,3

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

1,741.3

814.0

927.3

1,789,7

192,4

1,597,3

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11,102.3

9,154.1

2,758.0

6,396.1

11,648,8

4,583,2

7,065.6

შემოსავლები

10,648.0

8,777.4

2,758.0

6,019.4

11,095,9

4,583,2

6,512.7

არაფინანსური აქტივების კლება

454.3

376.7

 

376.7

552.9

 

552.9

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

გადასახდელები

10.225.8

10,895.4

3,572.0

7, 323.4

13,438,5

4,775,6

8,662,9

ხარჯები

7,911.6

6,711.1

40.1

6,671.0

8,097,0

125,9

7,971,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,314.2

4,184.3

3,531.9

652.4

5,338,9

4,649,7

689,2

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ნაშთის ცვლილება

876.5

-1741.3

-814.0

-927.3

-1,789,7

-192,4

-1,597,3

მუხლი 3. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 095,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,648.0

8,777.4

2,758.0

6,019.4

11,095,9

4,583,2

6,512.7

გადასახადები

3,125.8

3,000.0

0,0

3.000.0

2,850.0

0,0

2,850.0

გრანტები

6,828.3

5,304.2

2,758.0

2,546,2

7,645,2

4,583,2

3,062.0

სხვა შემოსავლები

693.9

473.2

0,0

473.2

600.7

0,0

600.7

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2 850.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

3,125.8

3,000.0

0,0

3,000.0

2,850.0

0,0

2,850.0

საშემოსავლო გადასახადი

540.8

600.0

 

600.0

350.0

 

350.0

ქონების გადასახადი

2,585.0

2,400.0

0,0

2,400.0

2,500.0

0,0

2,500.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1,377.5

1,600.0

 

1,600.0

1,200.0

 

1,200.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

14.7

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე    

916.2

600.0

0,0

600.0

900,0

0,0

900,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე     

276.6

190,0

0,0

190,0

390,0

0,0

390,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0

 

 

 

 

 

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 645,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

გრანტები

6,828.3

5,304.2

7,645,2

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6,828.3

5,304.2

7,645,2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,193.8

2,546,2

3,062.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,058.8

2,411,2

2,927.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

135,0

135,0

135,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,634.5

2,758.0

4,583,2

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

3,067.1

2,758.0

4,457,3

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

567.4

 

 

კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

125,9

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 600.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

693.9

473,2

0,0

473,2

600.7

0,0

600.7

შემოსავლები საკუთრებიდან

418.0

265.0

0,0

265.0

309.0

0,0

309.0

პროცენტები

69.2

80.0

 

80.0

70.0

 

70.0

დივიდენდები

0,0

 

 

 

 

 

 

რენტა

348.8

185.0

0,0

185.0

239.0

0,0

239.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

328.2

175.0

 

175.0

229.0

 

229.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

20.6

10.0 

 

10.0 

10.0 

 

10.0 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

51.0

27.0

0,0

27.0

42.0

0,0

42.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

32.1

17.0

0,0

17.0

32.0

0,0

32.0

სანებართვო მოსაკრებელი

24.1

5,0

 

5,0

20.0

 

20.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

 

 

 

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

8.1

12.0

 

12.0

12.0

 

12.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

18.9

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

18.9

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

207.1

181,2

 

181,2

249.7

 

249.7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

0,8

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 841,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7,911.6

6,711.1

40.1

6,671.0

7,841,7

125,9

7,715,8

შრომის ანაზღაურება

1,451.3

1,244.1

0,0

1,244.1

1,309,2

0,0

1,309,2

საქონელი და მომსახურება

994.2

1,304.9

0.0

1,304.9

1,433,7

0,0

1,433,7

პროცენტი

 

 

 

 

75,7

 

75,7

სუბსიდიები

3,708.0

3,528.1

0,0

3,528.1

4,070,9

0,0

4,070,9

გრანტები

100.2

40.0

0,0

40.0

0.0

0,0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

381.2

453.6

0,0

453.6

632,4

0,0

632,4

სხვა ხარჯები

1,276.8

140.4

40.1

100.3

319,8

125,9

193,9

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  5 043,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 596,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის  გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

38.8

70.6

70,1

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

1.5

1.5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,950.4

3,233.5

4,218,9

04 00

განათლება

250.4

647.6

881,3

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

74.5

231.1

167,1

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

სულ ჯამი

2,314.2

4,184.3

5,596,8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 552.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

454.4

376.7

552.9

ძირითადი აქტივები

153.8

276.7

356.8

არაწარმოებული აქტივები

300.6

100.0

196.1

მიწა

300.6

100.0

196.1

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის  გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,952.6   

1,912.2   

0.0   

1,912.2   

2,040,4

0.0   

2,040,4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,919.9   

1,846.3   

0.0   

1,846.3   

1,965,1   

0.0   

1,965,1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,919.9   

1,808.1   

0.0   

1,808.1   

1,937,5   

0.0   

1,937,5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

38.2   

0.0   

38.2   

27.6

0.0   

27.6   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

25.6   

57.2   

0.0   

57.2   

38,3   

0.0   

38,3   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

25.6   

57.2   

0.0   

57.2   

38,3   

0.0   

38,3   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

 

 

 

25,0

 

25,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7.0   

8.7   

0.0   

8.7   

12.0   

0.0   

12.0   

702

თავდაცვა

70.0   

67.3   

0.0   

67.3   

92,3   

0.0   

92,3   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,377,7   

3,564,2   

2,714.5   

849,7   

4,239,8   

3,634,5

605,3   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

247.2   

350.0   

0.0   

350.0   

230,0   

0.0   

230,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

247.2   

350.0   

0.0   

350.0   

230,0   

0.0   

230,0   

7045

ტრანსპორტი

983.4   

2,663.3   

2,526.6   

136.7   

2,901,5

2,740,0

161,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

983.4   

2,663.3   

2,526.6

136.7   

2,901,5

2,740,0

161,5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,147,1   

550,9   

187.9   

363,0   

1,108,3

894,5   

213,8   

705

გარემოს დაცვა

735,9   

650,3   

0.0   

650,3   

784,7   

0.0   

784,7   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშვება და განადგურება

 

 

 

 

 

 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

65.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0

0.0   

0,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

670,9   

650,3   

0.0   

650,3   

784,7   

0.0   

784,7   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,629.3   

659.4

82.4   

577.0   

1,152,7

71,4   

1,081,3

7061

ბინათმშენებლობა

237.9   

10.7   

10.7   

0.0   

87,8   

0.0   

87,8   

7063

წყალმომარაგება

614.0   

326.4   

71.4   

255.0   

362.0   

71,4   

290.6   

7064

გარე განათება

210.5   

322.0   

0.0   

322.0   

445,0

0.0   

445,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

566.9   

0.3   

0.3   

0.0   

257,9   

0.0   

257,9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

61.4   

61.8   

0.0   

61.8   

61.8   

0.0   

61.8   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

61.4   

61.8   

0.0   

61.8   

61.8   

0.0   

61.8   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,496.7   

1,585.8   

188.4   

1,397.4   

1,898,4   

121,0   

1,777,4   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

609.8   

484.4   

0.0   

484.4   

588,0

0.0   

588,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

824.0   

1,042.4   

188.4   

854.0   

1,248,8

121,0   

1,127,8   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

39.0   

39.0   

0.0   

39.0   

39.0   

0.0   

39.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

24.0   

20.0   

0.0   

20.0   

22,6 

0.0   

22,6   

709

განათლება

1,396.6   

1,796.6   

586.7   

1,209.9   

2,430,6   

948,7

1,481,9   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,342.6   

1,742.6   

586.7   

1,155.9   

2,250,7   

822.8   

1,427,9   

7092

ზოგადი განათლება

54.0   

54.0   

0.0   

54.0   

179,9   

125,9   

54.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

54.0   

54.0   

0.0   

54.0   

179,9   

125,9   

54.0   

710

სოციალური დაცვა

505.5   

597.8   

0.0   

597.8   

737,8

0.0   

737,8  

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

122.1   

100.0   

0.0   

100.0   

99,9   

0.0   

99,9   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

98.0   

102.0   

0.0   

102.0   

108,4   

0.0   

108,4   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

285.5   

395.8   

0.0   

395.8   

529,5 

0.0   

529,5   

 

სულ

10,225.8   

10,895.4   

3,572.0

7,323.4   

13,438,5

4,775,6   

8,662,9   

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -1 789,7  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება   -1 789,7 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  1 789,7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  –  135.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  –  61.8 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  –  68.3 ათასი ლარი; სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  –  4,9 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი  03 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ კუჭატანში სოფლის ცენტრამდე მისასვლელი გზის მოასფალტება, სოფელ შაქრიანში ცენტრალურ გზაზე ასფალტის საფარის გადაკვრა, ბალღოჯიანთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მესამე, მეოთხე და მეხუთე მონაკვეთის მოასფალტება, სოფელ შილდასთნ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, ახალსოფელის ცენტრალური გზიდან სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხის მოწყობა, სოფელ გავაზის ახალ სასაფლაოსთნ მისასვლელი გზის მოასფალტება, სანიაღვრე არხის მოწყობა,

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება,

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                           

 • რეაბილიტირებული გზების მაჩვენებელი.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა,  მუნიციპალიტეტის დასუფთავება,

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა-გასუფთავება.          

ბ.ა) წყლის  სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ – „ყვარელწყალმომსახურება“ რომელიც უზრუნველყოფს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალი სოფლების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-ექსპლოატაციას და სათავე ნაგებობების აღდგენის მომსახურებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ინტენსივობის გაუმჯობესება;
 • მიწოდებული წყლის ხარისხის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:              

 • ქსელში წყლის დანაკარგის შემცირება
 • მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდა

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.

ბ.გ) ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დურუჯის, შოროხისა და ინწობის ხევების გაწმენდა, ჯებირების გამაგრება, რომელიც საშიშროებას წარმოადგენს ძლიერი წვიმის და თოვლის დნობის დროს.

გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ – „ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს ყვარელში სკვერების, გაზონების და პარკების მოვლა-პატრონობას, ქ. ყვარელში ქუჩების დაგვას. მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან და ქალაქიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას, გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობას, ქალაქ ყვარლის და მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ენისელში სასმელი წყლის რეზერვუარამდე ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა და გამრიცხველიანება, საბუეში სასმელი წყლის ქსელის გამრიცხველიანება,  სოფელ შილდის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალის და ძველი ქსელის შეცლა და გამრიცხველიანება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ქალაქის იერსახის გალამაზება; მოვლილი გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
 • მოსახლეობისათვის დასასვენებელი  პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                           

 • რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადნენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით და სათამაშოებით მომარაგება.

ა)  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 04 01)

ყვარლის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი დაწესებულების დაფინასება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ყვარლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 22 სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც დასაქმებულია 340 ადამიანი და  სწავლობს 1200-მდე აღსაზრდელი. სკოლამდელ დაწესებულებებში სამჯერადი კვებაა. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს. გათვალისწინებულია ქალაქ ყვარელში №3 საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია, ახალსოფლის მე-2 საბავშვო ბაღის, გრემის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

 • საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;
 • მოწესრიგებული სკოლამდელი დაწესებულებების შენობები, განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                          

 • ბავშვების რაოდენობის ზრდა.         

ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ – „წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზიის“ დაფინანსება. გიმნაზიაში ფუნქციონირებს ასევე  სკოლამდელი ასაკის 2 ჯგუფი, სადაც დადის 30 ბავშვი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:      

 • ყველა მოქალაქისათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

 • ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის  შესაბამისი პირობების  შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ა.ა) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ – „ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“, ა(ა)იპ – „ყვარლის სპეციალიზირებული საფეხბურთო სკოლა“, შპს „ათლეტი“. განხორციელდება  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში. განხორციელდება მუნიციპალტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სპორტული მოედნების მოვლა და მოწყობა. სპორტულ ორგანიზაციებში სულ დასაქმებულია 49 მწვრთნელი (ა(ა)იპ – „ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“   40, შპს „ათლეტი“ – 1, ა(ა)იპ – „ყვარლის სპეციალიზირებული საფეხბურთო სკოლა“  –  8), რომელიც ემსახურება დაახლოებით 1000-მდე ბავშვის აღზრდას. სპორტული სკოლა ორიენტირებულია მაქსიმალურად ჩააბას მოსწავლე ახალგაზრდობა  აქტიურ სპორტში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                        

 • ახალგაზრდებში  დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი;
 • სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ადგილობრივი და საქალაქთაშორისო რანგის   შეჯიბრებაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
 • სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                           

 • წარმატებული სპორტსმენების  გაზრდილი რაოდენობა;
 • სპორტსმენთა საერთო რაოდენობის ზრდა.

ა.ბ) სპორტული ღონისძიების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განხორციელდება სპორტული ღონისძიებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სკოლის შემდგომი ასაკის ახალგაზრდებისათვის. ჩატარდება სახელობითი ტურნირები, სადაც გამარჯვებულ სპორტსმენებს სპორტის სახეობების მიხედვით გადაეცემათ თასები, მედლები, დიპლომები და სხა ფასიანი საჩუქრები, ფულადი პრიზები, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების მოტივაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ასევე წარმატებული სპორტსმენები მივლინებულნი იქნებიან სხვადასხვა რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                        

 • სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდობა;
 • ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება პერსპექტიული სპორტსმენებით.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                           

 • წარმატებული სპორტსმენების  გაზრდილი რაოდენობა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ  „ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრი“, ა(ა)იპ – „ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთია­ნება“, ა(აიპ „ყვარლის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი“.

კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია 3 კულტურის სახლი, 3 ბიბლიოთეკა, 4 ცეკვის წრე, 2 სიმღერის, 2 ქარგვის, სადაც  სწავლობს სულ 242 მოსწავლე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება კულტურული და შემოქმედებითი საქმიანობა, სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებები. ხელი შეეწყობა საბიბლიოთეკო-სამკითხველო და საინფორმაციო საქმიანობას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა. გაერთიანება შედგება ყვარლის, გავაზის, შილდის, ჭიკაანის, ახალსოფლის, სამუსიკო სკოლებისგან, სადაც სწავლობს 255 მოსწავლე.  გაერთიანების ამოცანებია აზიაროს მოსწავლეები მუსიკალური ხელოვნების საფუძველს, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უფლებამოსილება „ილიას ტბის“ ტერიტორიულ ფარგლებში,  რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნული ტერიტორიების მოვლას. ტურიზმის განვითარებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას. „ილიას ტბაზე“ მოწყობილია 4 სპორტული მოედანი, ამფითეატრი, საცურაო აუზი, სადაც ზაფხულის განმავლობაში ჩატარდება სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                        

 • ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა, ტურიზმის ხელშეწყობა;
 • კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

 • ტურისტების რაოდენობის ზრდა;

გ) რელიგიური ორგანიზაციების დაფინასება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ნეკრესის ეპარქია კომუნალური ხარჯების დასაფარად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                            

 • კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ხარისხი.

დ) საგამომცემლო საქმიანობა  (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ყვარლის მუნიციპალიტეტის ადგილბრივი გაზეთის „ყვარელი“ გამოცემის ხარჯის თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                        

 • მოსახლეობის დროული ინფორმირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:       

 • ინფორმირების დონის ხარისხის ამაღლება.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ყვარლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი, ახალდაბადებული ოჯახების დახმარებას. ერთიანი  სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა და დაავადებათა პროფილაქტიკისაკენ მიმართული პროგრამები მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. განხორციელდება ეპიდზედამხედველობის და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები, ანტირაბიული ღონისძიებები, მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები, პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმვა და განხორციელების ორგანიზაცია. არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა. განხორციელდება პროგრამები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ გადამდებ დაავადებათა პრევენციას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ინფექციური და გადამდები დაავადებისაგან.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • პროფილაქტიკური აცრების შესახებ მოსახლეობის დროული ინფორმირება, ლაბორატორიის მაღალი ხარისხის ვაქცინით უზრუნველყოფა;        

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება, ბავშვების სოციალური დაცვა, უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება, ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება.

ბ.ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მატერიალური დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და კრიტიკულ მდგომარეობაში  მყოფი მოქალაქეებისათვის. მომართვის სფუძველზე მოხდება ოჯახების საყოფაცხოვრებო მდგომარეობის შესწავლა  და მუნიციპალიტეტი გაუწევს  როგორც ფულად დახმარებას,  ასევე აანაზღაურებს სამედიცინო და მედიკამენტების  ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 • მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მატერიალური დახმარების გაწევა მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და აქედან სამი მაინც  არასრულწლოვანი. (18 წლამდე ასაკის).  დღეისათვის ყვარლის მუნიციპალიტეტში აღრიცხულია 98 მრავალშვილიანი დედა, რომელსაც მუნიციპალიტეტის მერია ახალ წელს, დედის დღესთან და აღდგომის დღესასწაულთან   დაკავშირებით  უწევს დახმარებას. ასევე ეხმარება წლის განმავლობაში სხვადასხვა პრობლემების მოსაგვარებლად. თანხა გაიცემა განცხადების შესწავლის და შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე.  მატერიალურ დახმარებას უწევს ახალდაბადებული  ბავშვების ოჯახებს. პირველ შვილზე გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი, მეორე  შვილზე  250 ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების ნაწილობრივ გაუმჯობესება;
 • დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:  

 • ოჯახების სოციალური პირობები გაუმჯობესება;
 • დემოგრაფიული მდგომარეობის დონის ამაღლება.

ბ.გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინასება  (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ყვარელში მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო ერთჯერადი კვება 230 ბენეფიციარზე. 

ბ.დ) სარიტუალო   ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გარდაცვლილ  ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის  შესაბამისად:

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

10,225.8

3,275.2

6,950.6

10,895.4

3,572.0

7,323.4

13,438,5

 

4,775,6 

8,662,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

142.0

 

142.0

136

 

136

 

ხარჯები

7,911.6

1,162.7

6,748.9

6,711.1

40.1

6,671.0

8,097,0

 125,9

7,971,1

 

შრომის ანაზღაურება

1,451.3

 

1,451.3

1,244.1

 

1,244.1

1,309,2

 

1,309,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,314.2

2,112.5

201.7

4,184.3

3,531.9

652.4

5,596,8

 4,649,7

947,1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,952.6

 

1,952.6

1,912.2

 

1,912.2

2,040,4

 

2,040,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

136.0

 

136.0

122

 

122

 

ხარჯები

1,913.7

 

1,913.7

1,841.6

 

1,841.6

1,970,3

 

1,970,3

 

შრომის ანაზღაურება

1,400.2

 

1,400.2

1,197.1

 

1,197.1

1,237,2

 

1,237,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.8

 

38.8

70.6

 

70.6

70,1

 

70,1

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

478.1

 

478.1

458.8

 

458.8

535,3

 

535,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

21.0

 

21.0

22

 

22

 

ხარჯები

477.6

 

477.6

458.8

 

458.8

531,8

 

531,8

 

შრომის ანაზღაურება

348.9

 

348.9

312.1

 

312.1

390,8

 

390,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

 

0.5

 

 

 

3.5

 

3.5

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,441.8

 

1,441.8

1,349.3

 

1,349.3

1,402,2

 

1,402,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

115.0

 

115.0

100

 

100

 

ხარჯები

1,428.3

 

1,428.3

1,335.9

 

1,335.9

1,369,4

 

1,369,4

 

შრომის ანაზღაურება

1,051.3

 

1,051.3

885.0

 

885.0

858,4

 

858,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.5

 

13.5

13.4

 

13.4

32.8

 

32.8

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

 

 

38.2

 

38.2

27.6

 

27.6

 

ხარჯები

 

 

 

38.2

 

38.2

27.6

 

27.6

01 04

საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენის ღირებულება

25.6

 

25.6

57.2

 

57.2

38,3

 

38,3

 

ხარჯები

0.8

 

0.8

 

 

 

 4.5

 

4.5 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.8

 

24.8

57.2

 

57.2

33,8

 

33,8

01 05

კახეთის მუნიციპალური განვითარების სააგენტო

7.0

 

7.0

4.9

 

4.9

 

 

 

 

ხარჯები

7.0

 

7.0

4.9

 

4.9

 

 

 

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 07

ა(ა)იპ – კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

 

 

 

3.8 

 

 3.8

12.0

 

12.0

 

ხარჯები

 

 

 

 3.8

 

3.8 

12.0

 

12.0

01 08

აღებული ვალდებულებისა და სესხის დაფარვა

 

 

 

 

 

 

25,0

 

25,0

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

25,0

 

25,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

70.0

 

70.0

67.3

 

67.3

92,3

 

92,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

6.0

 

6.0

7

 

7

 

ხარჯები

70.0

 

70.0

65.8

 

65.8

90,8

 

90,8

 

შრომის ანაზღაურება

51.1

 

51.1

47.0

 

47.0

72,0

 

72,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

1.5

 

1.5

1.5

 

1.5

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

70.0

 

70.0

67.3

 

67.3

92,3

 

92,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

6.0

 

6.0

7

 

7

 

ხარჯები

70.0

 

70.0

65.8

 

65.8

90,8

 

90,8

 

შრომის ანაზღაურება

51.1

 

51.1

47.0

 

47.0

72,0

 

72,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

1.5

 

1.5

1.5

 

1.5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,742.9

2,966.6

1,776.3

4,873.9

2,796.9

2,077.0

6,177,2

 

3,705,9 

2,471,3

 

ხარჯები

2,792.5

1,162.7

1,629.7

1,640.4

40.1

1,600.3

1,958,3

 

1,958,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,950.4

1,803.8

146.6

3,233.5

2,756.8

476.7

4,218,9

 

3,705.9 

513,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

983.4

905.5

77.9

2,663.3

2,526.6

136.7

 2,901.5

 2,740.0

 161.5

 

ხარჯები

24.7

 

24.7

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

958.7

905.5

53.2

2,663.3

2,526.6

136.7

 2,901.5

 2,740.0

161.5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,011,2

434.8

1,576,4

1,659,4

82.1

1,577,3

1,909,5

71,4 

1,838,1

 

ხარჯები

1,744,9

225.6

1,519,3

1,586,0

10.7

1,575,3

1,680,4

 

1,680,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.4

209.3

57.1

73.4

71.4

2.0

229,1 

71,4 

157,7 

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

237.9

225.6

12.4

10.7

10.7

 

87,8 

 

 87,8

 

ხარჯები

236.8

225.6

11.3

10.7

10.7

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

 

1.1

 

 

 

 87,8

 

 87,8

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

614.0

209.3

404.7

326.4

71.4

255.0

362.0

71,4 

290.6

 

ხარჯები

394.7

 

394.7

255.0

 

255.0

290.6

 

290.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.3

209.3

10.0

71.4

71.4

 

71,4 

 71,4

 

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

210.5

 

210.5

322.0

 

322.0

445,0

 

445,0

 

ხარჯები

210.5

 

210.5

320.0

 

320.0

445,0

 

445,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

2.0

 

2.0

 

 

 

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

701,5

 

701,5

 650,3

 

 650,3

784,7 

 

784,7 

 

ხარჯები

655,5

 

655,5

650,3 

 

 650,3

714,8 

 

714,8 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.0

 

46.0

 

 

 

69,9 

 

 69,9

03 02 05

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

247.2

 

247.2

350.0

 

350.0

230.0

 

230.0

 

ხარჯები

247.2

 

247.2

350.0

 

350.0

230.0

 

230.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,181,5

1,059.4

122,0

550,9

187.9

363,0

1,108,3

894.5 

213,8

 

ხარჯები

456,1

370.3

85,8

54,1

29.1

25,0

20,0

 

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

725.4

689.1

36.3

496.8

158.8

338.0

1,088,3

894.5 

193,8

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

566.9

566.9

 

0.3

0.3

 

 

 

 

 

ხარჯები

566.9

566.9

 

0.3

0.3

 

 

 

 

03 05

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

 

 

 

125.0

125.0

 

257.9 

 

257.9

 

ხარჯები

 

 

 

125.0

125.0

 

257.9

 

257.9

04 00

განათლება

1,396.6

237.9

1,158.7

1,796.6

586.7

1,209.9

2,430,6

 948,7

1,481,9

 

ხარჯები

1,146.1

 

1,146.1

1,149.0

 

1,149.0

1,549,3

 125,9

1,423,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.4

237.9

12.5

647.6

586.7

60.9

881.3

822.8 

 58.5

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,342.6

237.9

1,104.7

1,742.6

586.7

1,155.9

2,250,7

822.8 

1,427,9

 

ხარჯები

1,092.1

 

1,092.1

1,095.0

 

1,095.0

1,369,4

 

1,369,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.4

237.9

12.5

647.6

586.7

60.9

881.3

 822.8

 58.5

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

54.0

 

54.0

54.0

 

54.0

179,9

 125,9

54.0

 

ხარჯები

54.0

 

54.0

54.0

 

54.0

179,9

 125,9

54.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,496.7

70.8

1,426.0

1,585.8

188.4

1,397.4

1,898,4

 121,0

1,777,4

 

ხარჯები

1,422.3

 

1,422.3

1,354.7

 

1,354.7

1,731,3

 

1,731,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74.5

70.8

3.7

231.1

188.4

42.7

167,1

121,0 

46,1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

609.8

70.8

539.0

484.4

 

484.4

588,0

 

588,0

 

ხარჯები

535.3

 

535.3

483.6

 

483.6

588,0

 

588,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74.5

70.8

3.7

0.8

 

0.8

 

 

 

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

588.6

70.8

517.9

439.4

 

439.4

490,1

 

490,1

 

ხარჯები

514.1

 

514.1

438.6

 

438.6

490,1

 

490,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74.5

70.8

3.7

0.8

 

0.8

 

 

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

21.2

 

21.2

45.0

 

45.0

97,9

 

97,9

 

ხარჯები

21.2

 

21.2

45.0

 

45.0

97,9

 

97,9

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

824.0

 

824.0

1,042.4

188.4

854.0

1,248,8

 121,0

1,127,8

 

ხარჯები

824.0

 

824.0

812.1

 

812.1

1,081,7

 

1,081,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

230.3

188.4

41.9

167,1 

121,0 

46,1

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

824.0

 

824.0

1,039.9

188.4

851.5

1,035,3

121,0 

914,3

 

ხარჯები

824.0

 

824.0

809.6

 

809.6

868,2

 

868,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

230.3

188.4

41.9

167,1

 121,0

46,1

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

 

 

 

2.5

 

2.5

213,5

 

213,5

 

ხარჯები

 

 

 

2.5

 

2.5

213,5

 

213,5

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

24.0

 

24.0

20.0

 

20.0

22,6

 

22,6

 

ხარჯები

24.0

 

24.0

20.0

 

20.0

22,6

 

22,6

05 04

საგამომცემო საქმიანობა

39.0

 

39.0

39.0

 

39.0

39.0

 

39.0

 

ხარჯები

39.0

 

39.0

39.0

 

39.0

39.0

 

39.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

567.0

 

567.0

659.6

 

659.6

799,6

 

799,6

 

ხარჯები

567.0

 

567.0

659.6

 

659.6

799,6

 

799,6

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

61.4

 

61.4

61.8

 

61.8

61.8

 

61.8

 

ხარჯები

61.4

 

61.4

61.8

 

61.8

61.8

 

61.8

06 02

სოციალური პროგრამები

505.5

 

505.5

597.8

 

597.8

737,8

 

737,8

 

ხარჯები

505.5

 

505.5

597.8

 

597.8

737,8

 

737,8

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

284.3

 

284.3

391.8

 

391.8

529,0

 

529,0

 

ხარჯები

284.3

 

284.3

391.8

 

391.8

529,0

 

529,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

122.1

 

122.1

100.0

 

100.0

99,9

 

99,9

 

ხარჯები

122.1

 

122.1

100.0

 

100.0

99,9

 

99,9

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

98.0

 

98.0

102.0

 

102.0

108,4

 

108,4

 

ხარჯები

98.0

 

98.0

102.0

 

102.0

108,4

 

108,4

06 02 04

ვეტერანთა ხარჯები

1.2

 

1.2

4.0

 

4.0

0,5

 

0,5

 

ხარჯები

1.2

 

1.2

4.0

 

4.0

0,5

 

0,5

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.