"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 91
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/12/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016311
91
06/12/2018
ვებგვერდი, 07/12/2018
190020020.35.136.016311
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №91

2018 წლის 6 დეკემბერი

დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების   შესახებ"   ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს  თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძედანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

შემოსავლები

13 269 052

14 335 002

11 034 404

გადასახდელები

3 121 395

5 195 309

6 001 254

გრანტები

9 678 666

8 519 910

4 753 400

სხვა შემოსავლები

468 991

619 783

279 750

ხარჯები

7 050 432

8 487 888

7 308 100

შრომის ანაზღაურება

1 675 349

2 690 672

3 348 456

საქონელი და მომსახურება

1 255 189

2 767 610

2 729 739

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

2 402 245

3 000

3 000

გრანტები

369 311

230 000

219 400

სოციალური უზრუნველყოფა

611 631

487 866

537 437

სხვა ხარჯები

736 707

2 308 740

470 068

საოპერაციო სალდო

6 218 620

5 847 114

3 726 304

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 973 863

6 135 956

4 011 373

ზრდა (შეძენა)

5 978 476

6 138 210

4 015 685

კლება (გაყიდვა)

4 613

2 254

4 312

მთლიანი სალდო

244 757

-288 842

-285 069

ფინანსური აქტივების ცვლილება

214 290

-370 516

-285 069

ზრდა

214 290

6 500

13 000

ვალუტა, დეპოზიტები

214 290

6 500

13 000

სესხები

0

0

0

კლება

0

377 016

298 069

ვალუტა, დეპოზიტები

0

377 016

298 069

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-30 467

-81 675

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

30 467

81 675

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

შემოსულობები

13 273 665

14 337 256

11 038 716

შემოსავლები

13 269 052

14 335 002

11 034 404

არაფინანსური აქტივების კლება

4 613

2 254

4 312

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

13 059 375

14 714 272

11 336 785

ხარჯები

7 050 432

8 487 888

7 308 100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 978 476

6 138 210

4 015 685

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

6 500

13 000

ვალდებულებების კლება

30 467

81 675

0

ნაშთის ცვლილება

214 290

-377 016

-298 069

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  11 038 716  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

შემოსულობები

13 273 665

14 337 256

11 038 716

შემოსავლები

13 269 052

14 335 002

11 034 404

გადასახადები

3 121 395

5 195 309

6 001 254

გრანტები

9 678 666

8 519 910

4 753 400

სხვა შემოსავლები

468 991

619 783

279 750

არაფინანსური აქტივების კლება

4 613

2 254

4 312

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 001 254 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გადასახადები

3 121 395

5 195 309

6 001 254

საშემოსავლო გადასახადი

365 481

308 002

80 000

ქონების გადასახადი

2 755 914

4 887 307

5 921 254

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 446 301

4 579 737

5 607 634

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 603

2 157

2 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

179

2 143

1 620

არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  

307 831

303 270

310 000

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 753 400 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გრანტები

9 678 666

8 519 910

4 753 400

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

35 195

 0

უცხო  ქვეყნების  მთავრობებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

 0

 0

 0

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

9 678 666

8 484 715

4 753 400

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 986 000

3 506 000

1 456 000

მიზნობრივი ტრანსფერი

 0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 635 642

2 843 966

3 297 400

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

237 829

2 134 749

0

სპეციალური ტრანსფერი

819 195

0

0

მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

819 195

0

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 279 750 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

468 991

619 783

279 750

შემოსავლები საკუთრებიდან

235 877

336 096

205 750

პროცენტები

128 924

221 203

135 750

დივიდენდები

 0

0

0

რენტა

106 953

114 893

70 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის   

102 153

110 093

70 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4 800

4 800

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

 

საქონლის და მომსახურების რეალიზაცია

5 014

13 408

8 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

5 004

13 408

8 000

სანებართვო მოსაკრებელი

1 288

10 844

5 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

210

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

3 716

2 354

3 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

10

0

0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

 0

 0

 0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

10

 0

 0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

35 547

20 874

26 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

40 000

170 739

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

152 553

78 666

40 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 308 100 ლარის ოდენობით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2

ხარჯები

7 050 432

8 487 888

7 308 100

21

შრომის ანაზღაურება

1 675 349

2 690 672

3 348 456

22

საქონელი და მომსახურება

1 255 189

2 767 610

2 729 739

25

სუბსიდიები

2 402 245

3 000

3 000

26

გრანტი

369 311

230 000

219 400

27

სოციალური უზრუნველყოფა

611 631

487 866

537 437

28

სხვა ხარჯები

736 707

2 308 740

470 068

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 011 373 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 015 685 ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

32 598

19 695

110 093

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 280 963

4 290 879

3 359 976

05 00

განათლება

879 773

788 542

372 647

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

775 256

644 100

172 969

07 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

9 886

394 994

0

 

სულ ჯამი

5 978 476

6 138 210

4 015 685

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 4 312 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

4 613

2 254

4 312

ძირითადი აქტივები

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები

4 613

2 254

4 312

მიწა

4 613

2 254

4 312

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 11 323 785 ლარით.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017  წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 245 645

2 091 988

2 411 785

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 245 645

2 091 988

2 411 785

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 245 645

2 091 988

2 206 462

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

205 323

702

თავდაცვა

8 912

3 992

5 000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

796 274

2 320 991

674 919

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

22 195

84 401

70 000

70421

სოფლის მეურნეობა

22 195

84 401

70 000

7045

ტრანსპორტი

774 079

2 236 590

604 919

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

660 618

2 176 664

509 309

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

113 461

59 926

95 610

705

გარემოს დაცვა

801 002

385 109

428 333

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

472 175

178 543

66 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

328 827

206 566

362 333

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3 568 200

2 900 386

3 374 944

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

460 745

1 137 833

1 318 760

7063

წყალმომარაგება

1 670 766

938 534

1 413 954

7064

გარე განათება

309 996

296 147

339 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

1 126 693

527 872

303 230

707

ჯანმრთელობის დაცვა

178 048

427 211

471 239

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

178 048

427 211

471 239

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 367 352

1 743 019

1 389 749

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

704 017

618 825

372 163

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 638 870

1 118 424

1 009 586

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

24 465

5 770

8 000

709

განათლება

2 275 335

2 283 960

2 173 578

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

1 133 725

1 209 347

1 503 951

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 141 610

1 074 613

669 627

710

სოციალური დაცვა

788 140

2 469 442

394 238

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

36 600

36 500

39 238

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

751 540

2 432 942

355 000

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

13 028 908

14 626 097

11 323 785

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 285 069 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  285 069 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 298 069 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

214 290

-370 516

-285 069

ზრდა

214 290

6 500

13 000

ვალუტა, დეპოზიტები

214 290

6 500

13 000

სესხები

0

0

0

კლება

0

377 016

298 069

ვალუტა, დეპოზიტები

0

377 016

298 069

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

ვალდებულების ცვლილება

-30 467

-81 675

 0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

30 467

81 675

0

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 99 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. საწევრო შენატანი
აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, თვითმმართველ ქალაქ ბათუმსა და აჭარის არ მუნიციპალიტეტებს შორის 2016 წლის 15 ნოემბერს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის საფუძველზე მიღებულია გადაწყვეტილება სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დაფუძნების შესახებ.

2017 წლის 30 ნოემბერს ჩატარდა სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერთა საერთო კრება, რომელზეც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება საწესდებო კაპიტალის გაზრდის თაობაზე. აღნიშნული ცვლილების თანახმად ხულოს მუნიციპალიტეტს როგორც სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერს საკუთრებაში გააჩნია 5 ცალი ჩვეულებრივი სახელობის აქცია, რომლის ღირებულება შეადგენს 13 000 ლარს.


მუხლი 15. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 106 323 ლარის ოდენობით. მისი განკარგვა განხორციელდეს 2018 წლის საბიუჯეტო ასიგნებიდან მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად და სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე.

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გამწვევი პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03  01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება, მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია - რემონტი.

2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03  01 02)

მოსახლეობის თხოვნით მოქმედებს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის თანახმად მომსახურება ხორციელდება ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი-ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების  მიმართულებით უფასო მიკროავტობუსებით, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით.

2.1.2 სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 03  01 08)

ხულოს მუნიციპალიტეტი თავისი რელიეფური და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ხშირია სხვადასხვა სტიქიური მოვლენები, რისი შედეგების სალიკვიდაციოდ და ოპერატიული რეაგირებისათვის აუცილებელია სპეციალური ტექნიკის შეძენა. ასევე შესაძლებელი იქნება ზაფხულის ცხელ პერიოდში გზების მორწყვა.

2.1.3 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03  01 09)

მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდება ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მაინც მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა.

2.1.4 მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია - რემონტი (პროგრამული კოდი 03  01 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ მეკეიძეებში ახალი ხიდის მშენებლობა, რადგან არსებული ხიდი მთლიანად მოშლილი და ამორტიზებულია, რომელიც აღდგენას არ ექვემდებარება, ხოლო სოფელ განახლებაში, ვანაძეებში, დანისპარაულში, ბოძაურში და გელაურაში დაგეგმილია არსებული ხიდების რეაბილიტაცია.

2.2. ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო“ -სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის  მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა-ექსპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენებას, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 84 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება.

2.3.2 „ბათუმი-ახალციხის“ სავტომობილო გზის  მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის  მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობას. ეს ტერიტორია თავისი მდებარობით წარმოადგენს დაბა ხულოში შემოსასვლელ პირველ დასახლებულ პუნქტს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არარის მოწყობილი გარე განათების ქსელი, რაც პირველ რიგში აუცილებელია თავისი მდებარეობით და სტრატეგიული მნიშვნელობით. დაგეგმილია აღნიშნულ მონაკვეთზე გარე განათების ქსელის მოწყობა.

2.3.3  სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის“ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტრანსპორტირება ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავსაყრელზე.

2.3.4  ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოვლა-დასუფთავებას, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანას დაბისა და ადმინისტრაციული ცენტრებიდან, მუნიციპალური საპირფარეშოების მოვლას, გამწვანებითი ღონისძიებების განხორციელებას, ასევე უზრუნველყოფს შიდა სასოფლო გზებისა და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

2.3.5 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.6  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით თითქმის ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევე უზრუნველყოფს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა.

2.3.7 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

- მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგების მდგომარეობას.

- მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) - დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით უკეთ მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი. აღნიშნული სამუშაოები დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2018 წელს.

  -ასევე  დაგეგმილია  ტუნაძეების სასმელი წყლის, დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის, უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის და ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, ადაძეების სასმელი წყლის, წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია - არსებული წყალსადენების ინფრასტრუქტურა მოშლილია და საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.

  - საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა - წინა წლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მოძიებული იქნა სასმელი წყლის ახალი დებეტი დაბა ხულოს და მიმდებარე სოფლების წყალმომარაგების გასაუმჯობესებლად. შესაბამისად დაიგეგმა და განხორციელდა სამუშაოები მთა საჯოგიადან ნეგოიანამდე d-219 მმ დიამეტრის მილებით სასმელი წყლის მოსაყვანად. მიმდინარე ეტაპზე დაგეგმილია ნეგოიანიდან ბაბანურის სათავე ნაგებობამდე არსებული d-159 მმ მაგისტრალის გასწვრივ ახალი მაგისტრალის მოწყობა, რომლის მეშვეობითაც მთა საჯოგიადან აღებული სასმელი წყალი მოყვანილი იქნება ბაბანურის სათავე ნაგებობამდე, საიდანაც იგი უკვე არსებული მილებით მოხვდება დაბა ხულოს სასმელი წყლის გამანაწილებელ რეზერუარში. აღნიშნული  გაზრდის როგორც ზაფხულის (გვალვების) პერიოდში წყლის დებეტს, ასევე შესაძლებელს გახდის უხვი ნალექის შემთხვევაში მღვრიე ბაბანურის წყალი ჩანაცვლდეს ალტერნატიული სასმელი წყლით.

2.3.8 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

2.3.9  სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სანიაღვრე არხების მოწყობა, რითაც შესაძლებელი გახდება უხვი ნალექის შემთხვევაში  გზის სავალი ნაწილის დაცვა ხშირი დაზიანებისაგან. ასევე დაგეგმილია გოფრირებული მილების შეძენა გზებზე ჩამონადენი წყალგამტარების მოსაწყობად.

რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა - სოფელი რიყეთი მდებარეობს ბათუმი-ხულო-ახალციხის გზაზე, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ყოველდღიურად გადაადგილდება სხვადასხვა მიმართულებით, გაზრდილია ტურისტული ნაკადების მოძრაობა, აქვეა განთავსებულია რამდენიმე მუნიციპალური შენობა,  რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა აქ არსებული საკანალიზაციო ქსელის მგომარეობა.  აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მიმდებარე ტერიტორია დაბინძურებისაგან.

დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრში განთავსებულია რამდენიმე მუნიციპალური შენობა, სადაც ყოველდღიურად თავს იყრის მოსახლეობის დიდი ნაწილი. იმის გამო, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ არის მოწყობილი საკანალიზაციო სისტემა, ხშირად იქმნება მიმდებარე ტერიტორიის დაბინძურების საფრთხე. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, რომლის  სამუშაოები მიმდინარეობს 2017 წლიდან და დასრულდება მიმდინარე წელს.

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კივუეტი) ცხაურების მოწყობა

აღნიშნულ ტერიტორიაზე გასულ წლებში კეთილმოეწყო საავტომობილო გზები  ასფალტის საფარით და გაკეთდა სანიაღვრე არხები, რამაც მოგვცა ქვეითად თუ ავტომანქანებით გადაადგილების კომფორტული საშუალება, მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე ცხაურების მოწყობა, რათა დაცული იყოს მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილების საშუალება.

2.3.10 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, წლის განმავლობაში აუცილებელი და გადაუდებელი მიწის სამუშაოების განხორციელება.

2.3.11 „დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია იმ ფიზიკური პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ ბარაკულ ან/და ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში და წარმოადგენს საფრთხის შემცველს იქ მცხოვრებლებთათვის, ასევე ის ფართები რომლებიც ამახინჯებენ დაბის იერსახეს. 

2.4  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება, კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა, მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა.

2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა - აღნიშნული ტერიტორია თავისი ფუნქციითა და მდებარეობით გამოირჩევა ხალხმრავლობით და ვიზიტორთა სიმრავლით. აუცილებელია მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

- სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება - ღორჯომის ცენტრის მიმდებარედ ჩამოედინება მდინარე, რომელიც საფრთხეს უქმნის იქ განთავსებულ შენობა-ნაგებობებს, კერძოდ საცხოვრებელ სახლებს, სკოლას, კულტურის სახლს, საკულტო დაწასებულებას - მეჩეთს. დაგეგმილია მდინარის კალაპოტის კაპიტალური მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს განვითარებული მეწყერული პროცესების შეჩერებას.

- კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა - აღნიშნულ ტერიტორიაზე გასულ წლებში კეთილმოეწყო საავტომობილო გზები  ასფალტის საფარით, რამაც მოგვცა ავტომანქანებით გადაადგილების კომფორტული საშუალება, მაგრამ იმის გამო, რომ არარის მოწყობილი გზის მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკები ქვეითად მოსიარულეებს ექმნებათ მშვიდად გადაადგილების საფრთხე. დაგეგმილია საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, რაც მოგვცემს იქ მყოფი დამსვენებლის თუ ტურისტის უსაფრთხოდ და კომფორტულად გადაადგილების საშუალებას.

2.4.2 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება – მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ცალკეული ადმინისტრაციული შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას, რისთვისაც მიმართულია აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება.

- ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა - ჩვენს მუნიციპალიტეტში 250 ვეტერანია, რომლებსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ჩვენი ქვეყნის ერთიანობასა და სიძლიერეში. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში მათ არ გააჩნიათ  საოფისე შენობა, სადაც შესაძლებელი იქნება შეხვედრებისა და სხვადსხვა ღონისძიებების უზუნველყოფა, რის გამოც დაგეგმილია დაბა ხულოში ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა.

2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს  სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების განვითარების მხრივ.

2.5.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას, მოსახლეობა აწარმოებს, როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორც-პროდუქტები, რომლის დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. შესაბამისად აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება საფრთხის შემცველია მოსახლეობისათვის, ასევე მოსახლეობის ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს სასაკლაოებზე დაწესებული ტარიფები და დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ლიცენზირებული სასაკლაოების მომსახურებით სარგებლობას. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად მოსახლეობის მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით  იქმნება ,,ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა“, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას უზრუნველყოფილი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარიული ნორმებით დამუშავებული პროდუქტის ბაზარზე შეტანა. პროგრამა განხორციელდება მოსახლეობის თანადაფინანსებით, სადაც მუნიციპალიტეტის წილი შეადგენს 80%-ს. ყოველივე ეს ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო განავითარონ მესაქონლეობის დარგი და ხორცისა და ხორცპროდუქტების რეალიზაციისას დაცული იქნება სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 790 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყოფს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2018 წლისათვის დაგეგმილია და გრძელდება საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ზედა ვაშლოვანში ერთ ჯგუფზე  (25-30 ბავშვი), სოფელ ბეღლეთში ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი),  სოფელ ბოძაურში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი). ასევე მიმდინარე წელს დასრულდება უჩხოს საბავშვო ბაღის და სოფლის კლუბის კეთილმოწყობა.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1  ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 370 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

 - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციას და სკვანის მინი სპორტული მოედნის რემონტის და ხელოვნური საფარის დაგებას. აღნიშნული მოედნების ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად მოშლილია და საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.

- დაგეგმილია კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა - აღნიშნული ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მთაში მყოფ ახალგაზრდა თაობის ჯანსაღ განვითარებას, ასევე ხელს შეუწყობს დამსვენებელთა რაოდენობის და მათი კმაყოფილების დონის ზრდას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლენას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ეწყობა ანიმაციური ფილმები, მზადდება ბავშვთა თეატრალური გამოსვლები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 109 ბავშვი.

4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა. კულტურის ცენტრში ფუნქციონირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4  კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრდების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების, მათ  შორის, შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა - მუზეუმის ეზოს საავტომობილო გზის და დასავლეთის მხრიდან გარს აკრავს ბუნებრივით ქვით მოპირკეთებული კედელი, რომელიც ნაწილობრივ დაზიანებულია და საჭიროებს შეკეთებას, ასევე დაზიანებულია და საჭიროებს შეცვლას ჭიშკარი და ღობე.

სსიპ – ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა - დაგეგმილია ხულოს პროფესიული სახელმწოფო  დრამატული თეატრის შენობისათვის სახანძრო კიბის მოწყობა, რომლითაც აღჭურვილი იქნება შენობა-ნაგებობა სახანძრო და საევაკუაციო გასასვლელებით.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება (მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა-მიწოდება), რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განმტკიცებას.

5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 110 ბენეფიციარზე.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 11 ბენეფიციარზე.

5.1.4 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 47 ბენეფიციარზე.

5.1.5 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. აქედან გამომდინარე მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მოხდება სათემო მობილური გუნდის მიერ პაციენტთა მონაცემების შესწავლა-აღრიცხვა ადგილზე მისვლით და მათთვის საკონსულტაციო-ფსიქოლოგიური და მედიკამენტოზური მომსახურების გაწევა. გათვალისწინებულია ამბულატორიაში აღრიცხვაზე მყოფ 600 პაციენტის მომაცემების შესწავლა- მონიტორინგი და შესაბამისი დახმარების გაწევა.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები.  

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 43 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული  კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  250 ვეტერანის თხევადი აირით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ აჭარის არ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილი“-ის ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 76 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიციარზე.

5.2.5  5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 20 ბენეფიციარზე და 17 თანხლებ პირზე.

5.2.7 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე.

5.2.8 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 45 ბავშვზე და 45 თანხლებ პირზე.

5.2.9 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ იმ ოჯახებზე ბინის ქირით ფინანსურ უზრუნველყოფას, რომელთაც არ აქვთ საცხოვრებელი სახლი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  11 336 785 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

13 059 375

14 714 272

11 336 785

0

11 336 785

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

565

538

610

0

610

 

ხარჯები

7 050 432

8 487 888

7 308 100

0

7 308 100

 

შრომის ანაზღაურება

1 675 349

2 690 672

3 348 456

0

3 348 456

 

საქონელი და მომსახურება

1 255 189

2 767 610

2 729 739

0

2 729 739

 

სუბსიდიები

2 402 245

3 000

3 000

0

3 000

 

გრანტები

369 311

230 000

219 400

0

219 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

611 631

487 866

537 437

0

537 437

 

სხვა ხარჯები

736 707

2 308 740

470 068

0

470 068

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 978 476

6 138 210

4 015 685

0

4 015 685

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 500

13 000

0

13 000

 

ვალდებულებების კლება

30 467

81 675

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 246 144

2 098 488

2 424 785

 

2 424 785

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136

84

145

 

145

 

ხარჯები

2 213 047

2 072 294

2 301 692

 

2 301 692

 

შრომის ანაზღაურება

1 670 534

1 291 183

1 617 597

 

1 617 597

 

საქონელი და მომსახურება

531 644

761 031

463 700

 

463 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 478

7 018

41 993

 

41 993

 

სხვა ხარჯები

2 391

13 062

178 402

 

178 402

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 598

19 695

110 093

 

110 093

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 500

13 000

 

13 000

 

ვალდებულებების კლება

499

0

0

 

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

610 993

527 193

649 746

 

649 746

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

20

28

 

28

 

ხარჯები

605 960

527 193

647 346

 

647 346

 

შრომის ანაზღაურება

406 564

346 357

482 466

 

482 466

 

საქონელი და მომსახურება

192 742

180 836

107 116

 

107 116

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 649

0

4 364

 

4 364

 

სხვა ხარჯები

1 005

0

53 400

 

53 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 033

0

2 400

 

2 400

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 635 151

1 564 795

1 556 716

 

1 556 716

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

64

117

 

117

 

ხარჯები

1 607 087

1 545 100

1 527 066

 

1 527 066

 

შრომის ანაზღაურება

1 263 970

944 826

1 135 131

 

1 135 131

 

საქონელი და მომსახურება

338 902

580 195

353 856

 

353 856

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 829

7 018

37 629

 

37 629

 

სხვა ხარჯები

1 386

13 062

450

 

450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 565

19 695

29 650

 

29 650

 

ვალდებულებების კლება

499

0

0

 

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

99 000

 

99 000

 

ხარჯები

0

0

99 000

 

99 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

99 000

 

99 000

01 04

საწევრო შენატანი

0

6 500

13 000

 

13 000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 500

13 000

 

13 000

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

0

0

106 323

 

106 323

 

ხარჯები

0

0

28 280

 

28 280

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

2 728

 

2 728

 

სხვა ხარჯები

 

0

25 552

 

25 552

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

78 043

 

78 043

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

8 912

3 992

5 000

 

5 000

 

ხარჯები

8 912

3 992

5 000

 

5 000

 

შრომის ანაზღაურება

4 815

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

4 097

3 992

5 000

 

5 000

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

5 165

0

0

 

0

 

ხარჯები

5 165

0

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

4 815

 

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

350

0

0

 

0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა

3 747

3 992

5 000

 

5 000

 

ხარჯები

3 747

3 992

5 000

 

5 000

 

საქონელი და მომსახურება

3 747

3 992

5 000

 

5 000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 178 980

5 292 637

4 478 196

0

4 478 196

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

55

63

0

63

 

ხარჯები

884 513

955 607

1 118 220

0

1 118 220

 

შრომის ანაზღაურება

0

167 043

239 690

0

239 690

 

საქონელი და მომსახურება

489 297

695 463

807 930

0

807 930

 

სუბსიდიები

277 376

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

400

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

117 840

92 700

70 600

0

70 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 280 963

4 290 879

3 359 976

0

3 359 976

 

ვალდებულებების კლება

13 504

46 151

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა

725 823

2 176 664

509 309

 

509 309

 

ხარჯები

9 540

24 870

25 133

 

25 133

 

საქონელი და მომსახურება

9 540

24 870

25 133

 

25 133

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

716 283

2 151 794

484 176

 

484 176

03 01 02

მგზავრთა მომსახურების პროგრამა

9 540

24 870

25 133

 

25 133

 

ხარჯები

9 540

24 870

25 133

 

25 133

 

საქონელი და მომსახურება

9 540

24 870

25 133

 

25 133

03 01 03

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია

466 078

985 472

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

466 078

985 472

0

 

 

03 01 04

ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია

0

3 291

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3 291

0

 

 

03 01 05

დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა

0

30 429

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 429

0

 

 

03 01 06

დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან)

0

4 998

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 998

0

 

 

03 01 07

ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია

65 205

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 205

 

0

 

0

03 01 08

სპეციალური ტექნიკის შეძენა

185 000

399 200

17 800

 

17 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185 000

399 200

17 800

 

17 800

03 01 09

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

0

699 226

376 394

 

376 394

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

699 226

376 394

 

376 394

03 01 10

ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი)

0

24 271

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

24 271

0

 

 

03 01 11

დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

0

4 907

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 907

0

 

 

03 01 12

მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-რემონტი

0

0

89 982

 

89 982

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

89 982

 

89 982

03 02

ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“

48 256

59 926

95 610

 

95 610

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13

13

 

13

 

ხარჯები

47 237

59 926

89 420

 

89 420

 

შრომის ანაზღაურება

0

47 338

64 260

 

64 260

 

საქონელი და მომსახურება

0

12 188

25 060

 

25 060

 

სუბსიდიები

47 237

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

400

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

100

 

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 019

0

6 190

 

6 190

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 380 165

2 274 641

3 041 103

 

3 041 103

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

50

 

50

 

ხარჯები

678 379

767 389

933 667

 

933 667

 

შრომის ანაზღაურება

0

119 705

175 430

 

175 430

 

საქონელი და მომსახურება

448 240

643 194

757 737

 

757 737

 

სუბსიდიები

230 139

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

4 490

500

 

500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 695 924

1 465 013

2 107 436

 

2 107 436

 

ვალდებულებების კლება

5 862

42 240

0

 

0

03 03 01

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

676 779

719 254

339 000

 

403 570

 

ხარჯები

237 496

296 147

339 000

 

339 000

 

საქონელი და მომსახურება

237 496

296 147

339 000

 

339 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

439 283

422 000

0

 

64 570

 

ვალდებულებების კლება

0

1 107

0

 

0

03 03 01 01

გარე განათების ქსელის მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა

237 496

296 147

339 000

 

339 000

 

ხარჯები

237 496

296 147

339 000

 

339 000

 

საქონელი და მომსახურება

237 496

296 147

339 000

 

339 000

03 03 01 02

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა

366 783

15 735

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

366 783

14 628

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0

1 107

0

 

 

03 03 01 03

კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა

72 500

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 500

0

0

 

0

03 03 01 04

მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა

0

147 289

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

147 289

0

 

 

03 03 01 05

ელექტრო ტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა

0

17 540

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17 540

0

 

 

03 03 01 06

კურორტ ბეშუმის ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია (იაილები)

0

242 544

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

242 544

0

 

 

03 03 01 07

"ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის  მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა

0

0

64 570

 

64 570

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

64 570

 

64 570

03 03 02

სანიტარიული დასუფთავება

472 175

178 543

66 000

 

66 000

 

ხარჯები

118 175

136 693

66 000

 

66 000

 

საქონელი და მომსახურება

118 175

136 693

66 000

 

66 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

354 000

41 850

0

 

0

03 03 02 01

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პროგრამა

97 738

139 093

66 000

 

66 000

 

ხარჯები

97 738

136 693

66 000

 

66 000

 

საქონელი და მომსახურება

97 738

136 693

66 000

 

66 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 400

0

 

0

03 03 02 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა

54 000

39 450

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54 000

39 450

0

 

 

03 03 02 03

კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება

20 437

0

0

 

0

 

ხარჯები

20 437

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

20 437

0

0

 

0

03 03 02 04

ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი)

300 000

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300 000

0

0

 

0

03 03 03

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი

0

0

218 660

 

218 660

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

8

 

8

 

ხარჯები

0

0

216 280

 

216 280

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

30 350

 

30 350

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

185 930

 

185 930

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 380

 

2 380

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

12 419

23 950

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

12 419

23 950

20 000

 

20 000

 

საქონელი და მომსახურება

12 419

23 950

20 000

 

20 000

03 03 05

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი

240 129

219 732

219 540

 

219 540

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

230 139

215 512

212 840

 

212 840

 

შრომის ანაზღაურება

0

119 705

145 080

 

145 080

 

საქონელი და მომსახურება

0

91 317

67 260

 

67 260

 

სუბსიდიები

230 139

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

4 490

500

 

500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 990

4 220

6 700

 

6 700

03 03 06

წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი

1 430 637

748 047

1 194 414

 

1 194 414

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 430 637

718 803

1 194 414

0

1 194 414

 

ვალდებულებების კლება

0

29 244

0

 

0

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების და გამანაწილებელი ავზების შეძენა

48 764

72 424

9 880

 

9 880

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 764

67 987

9 880

 

9 880

 

ვალდებულებების კლება

0

4 437

0

 

0

03 03 06 02

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

76 670

1 966

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 670

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1 966

0

 

0

03 03 06 03

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

694 346

17 804

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

694 346

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

17 804

0

 

0

03 03 06 04

ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია

29 107

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 107

0

0

 

0

03 03 06 05

მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური)

40 249

58 662

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 249

58 662

0

 

0

03 03 06 06

ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა

31 322

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 322

0

0

 

 

03 03 06 07

საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა

138 938

3 563

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 938

 

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

3 563

0

 

0

03 03 06 08

ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

5 083

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 083

0

0

 

0

03 03 06 09

მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)

276 605

373 239

181 246

 

181 246

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

276 605

373 239

181 246

 

181 246

03 03 06 10

ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

57 537

1 475

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 537

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1 475

0

 

0

03 03 06 11

ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

32 016

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 016

0

0

 

0

03 03 06 12

ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა

0

18 754

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18 754

0

 

0

03 03 06 13

ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

8 755

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8 755

0

 

0

03 03 06 14

დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა

0

5 456

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 456

0

 

0

03 03 06 15

ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

0

26 248

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 248

0

 

0

03 03 06 16

ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

0

239 450

 

239 450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

239 450

 

239 450

03 03 06 17

კორტოხის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

0

159 701

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

159 701

0

 

0

03 03 06 18

დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

198 998

 

198 998

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

198 998

 

198 998

03 03 06 19

უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

68 920

 

68 920

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

68 920

 

68 920

03 03 06 20

ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

50 346

 

50 346

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

50 346

 

50 346

03 03 06 21

საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა

0

0

368 993

 

368 993

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

368 993

 

368 993

03 03 06 22

სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

0

59 761

 

59 761

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

59 761

 

59 761

03 03 06 23

სოფელ წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

0

16 820

 

16 820

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

16 820

 

16 820

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

138 666

83 225

58 600

 

58 600

 

ხარჯები

22 016

10 341

8 600

 

8 600

 

საქონელი და მომსახურება

22 016

10 341

8 600

 

8 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115 622

68 574

50 000

 

50 000

 

ვალდებულებების კლება

1 028

4 310

0

 

0

03 03 08

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

333 661

214 145

362 333

 

362 333

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328 827

206 566

362 333

 

362 333

 

ვალდებულებების კლება

4 834

7 579

0

 

0

03 03 08 01

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

33 248

74 229

117 154

 

117 154

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 248

74 229

117 154

 

117 154

03 03 08 02

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა

4 834

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

4 834

0

0

 

0

03 03 08 03

კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

295 579

7 579

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

295 579

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

7 579

0

 

0

03 03 08 04

გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა

0

9 200

6 800

0

6 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 200

6 800

 

6 800

03 03 08 05

დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0

14 085

32 852

 

32 852

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 085

32 852

 

32 852

03 03 08 06

ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

0

23 217

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

23 217

0

 

0

03 03 08 07

რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი)

0

85 836

28 570

 

28 570

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

85 836

28 570

 

28 570

03 03 08 08

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა

0

0

176 957

 

176 957

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

176 957

 

176 957

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა

75 699

87 746

122 402

 

122 402

 

ხარჯები

58 134

84 746

70 947

 

70 947

 

საქონელი და მომსახურება

58 134

84 746

70 947

 

70 947

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 565

3 000

51 455

 

51 455

03 03 10

„დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა

0

0

375 584

 

375 584

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

375 584

 

375 584

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

267 741

626 804

762 174

 

762 174

 

ხარჯები

108 336

19 021

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

12 691

11 720

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

95 645

7 302

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151 763

603 871

762 174

 

762 174

 

ვალდებულებების კლება

7 642

3 912

0

 

0

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

188 795

550 919

729 284

 

729 284

 

ხარჯები

95 645

5 828

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

95 645

5 828

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89 350

542 141

729 284

 

729 284

 

ვალდებულებების კლება

3 800

2 951

0

 

0

03 04 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

13 813

458 178

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 813

458 178

0

 

0

03 04 01 02

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერეიდან პოლიციის შენობამდე

53 120

2 951

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 489

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

1 631

2 951

0

 

0

03 04 01 03

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა

2 169

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

2 169

0

0

 

0

03 04 01 04

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა

2 303

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 303

0

0

 

0

03 04 01 05

ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

7 939

10 380

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 939

10 380

0

 

0

03 04 01 06

დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება)

95 645

0

0

 

0

 

ხარჯები

95 645

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

95 645

0

0

 

 

03 04 01 07

დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა

13 806

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 806

0

0

 

0

03 04 01 08

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

389 776

 

389 776

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

389 776

 

389 776

03 04 01 09

ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

57 910

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 910

0

 

0

03 04 01 10

დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა

0

5 828

0

 

0

 

ხარჯები

0

5 828

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

5 828

0

 

0

03 04 01 11

ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

0

10 127

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10 127

0

 

 

03 04 01 12

განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი)

0

5 546

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 546

0

 

0

03 04 01 13

სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება

0

0

210 000

 

210 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

210 000

 

210 000

03 04 01 14

კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა

0

0

129 508

 

129 508

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

129 508

 

129 508

03 04 02

გამწვანების პროგრამა

12 691

11 720

0

 

0

 

ხარჯები

12 691

11 720

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

12 691

11 720

0

 

0

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

66 255

64 164

32 890

0

32 890

 

ხარჯები

0

1 474

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

1 474

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 413

61 730

32 890

 

32 890

 

ვალდებულებების კლება

3 842

961

0

 

0

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

37 472

961

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 472

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

961

0

 

0

03 04 03 02

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია

3 842

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

3 842

0

0

 

0

03 04 03 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა

4 741

4 438

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 741

4 438

0

 

0

03 04 03 04

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება

20 200

11 400

8 830

 

8 830

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 200

11 400

8 830

 

8 830

03 04 03 05

დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა

0

34 476

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

34 476

0

 

0

03 04 03 06

ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა

0

5 085

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 085

0

 

0

03 04 03 07

დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა

0

1 474

0

 

0

 

ხარჯები

0

1 474

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

1 474

0

 

0

03 04 03 08

ადაძეებში ელექტრო წისქვილის მშენებლობა

0

6 331

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 331

0

 

0

03 04 03 09

ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა

0

0

24 060

 

24 060

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

24 060

 

24 060

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

734 800

70 202

0

0

0

 

ხარჯები

18 826

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

18 826

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

715 974

70 202

0

 

0

03 06

სოფლის მეურნეობა

22 195

84 401

70 000

 

70 000

 

ხარჯები

22 195

84 401

70 000

 

70 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

3 492

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

22 195

80 909

70 000

 

70 000

03 06 01

ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

22 195

80 909

70 000

 

70 000

 

ხარჯები

22 195

80 909

70 000

 

70 000

 

სხვა ხარჯები

22 195

80 909

70 000

 

70 000

03 06 02

ფერმერებისა და აგრო მეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა

22 195

3 492

0

 

0

 

ხარჯები

22 195

3 492

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

3 492

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

22 195

0

0

 

0

04 00

განათლება

2 006 306

2 016 744

1 866 898

 

1 866 898

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

176

229

229

 

229

 

ხარჯები

1 114 239

1 211 206

1 494 251

 

1 494 251

 

შრომის ანაზღაურება

0

667 035

874 835

 

874 835

 

საქონელი და მომსახურება

0

529 329

600 222

 

600 222

 

სუბსიდიები

1 102 345

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1 996

2 860

 

2 860

 

სხვა ხარჯები

11 894

12 846

16 334

 

16 334

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

879 773

788 542

372 647

 

372 647

 

ვალდებულებების კლება

12 294

16 997

0

 

0

04 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1 133 725

1 213 047

1 503 951

 

1 503 951

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

176

229

229

 

229

 

ხარჯები

1 102 345

1 201 037

1 494 251

 

1 494 251

 

შრომის ანაზღაურება

0

667 035

874 835

 

874 835

 

საქონელი და მომსახურება

0

529 329

600 222

 

600 222

 

სუბსიდიები

1 102 345

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1 996

2 860

 

2 860

 

სხვა ხარჯები

0

2 677

16 334

 

16 334

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 380

8 310

9 700

 

9 700

 

ვალდებულებების კლება

0

3 700

0

 

0

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი

859 474

646 763

362 947

 

362 947

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

848 393

633 466

362 947

 

362 947

 

ვალდებულებების კლება

11 081

13 297

0

 

0

04 02 01

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

4 095

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

4 095

0

0

 

0

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

1 467

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

1 467

0

0

 

0

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

58 152

3 952

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55 626

 

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

2 526

3 952

0

 

0

04 02 04

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

2 993

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

2 993

0

0

 

0

04 02 05

მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

147 214

36 759

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147 214

36 759

0

 

0

04 02 06

კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

134 872

35 208

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134 872

35 208

0

 

0

04 02 07

თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

254 578

6 544

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

254 578

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

6 544

0

 

0

04 02 08

ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

136 061

34 011

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136 061

34 011

0

 

0

04 02 09

დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება

53 208

2 800

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 208

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

2 800

0

 

0

04 02 10

ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

0

158 593

119 600

 

119 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

158 593

119 600

 

119 600

04 02 11

ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

0

126 039

95 071

 

95 071

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

126 039

95 071

 

95 071

04 02 12

ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

0

161 631

121 925

 

121 925

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

161 631

121 925

 

121 925

04 02 13

უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია

0

81 226

26 351

 

26 351

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

81 226

26 351

 

26 351

04 02 14

საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები)

66 834

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66 834

0

0

 

0

04 03

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

0

146 765

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

146 765

0

 

0

04 04

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

13 107

10 169

0

 

0

 

ხარჯები

11 894

10 169

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

11 894

10 169

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

1 213

0

0

 

0

04 04 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

1 213

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

1 213

0

0

 

0

04 04 02

ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია

0

10 169

0

 

0

 

ხარჯები

0

10 169

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

10 169

0

 

0

04 04 03

ბოძაურის საჯარო სკოლის  ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი

11 894

0

0

 

0

 

ხარჯები

11 894

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

11 894

0

0

 

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 652 845

2 045 757

1 696 429

 

1 696 429

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

193

165

168

 

168

 

ხარჯები

1 873 419

1 383 131

1 523 460

 

1 523 460

 

შრომის ანაზღაურება

0

540 543

594 877

 

594 877

 

საქონელი და მომსახურება

230 050

496 957

558 636

 

558 636

 

სუბსიდიები

892 630

0

0

 

0

 

გრანტები

369 311

230 000

219 400

 

219 400

 

სხვა ხარჯები

381 428

115 630

150 547

 

150 547

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

775 256

644 100

172 969

 

172 969

 

ვალდებულებების კლება

4 170

18 527

0

 

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

796 479

705 724

457 173

 

457 173

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73

43

44

 

44

 

ხარჯები

760 142

274 032

305 670

 

305 670

 

შრომის ანაზღაურება

0

144 375

154 688

 

154 688

 

საქონელი და მომსახურება

12 060

39 417

47 878

 

47 878

 

სუბსიდიები

256 911

0

0

 

0

 

გრანტები

142 036

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

349 135

90 240

103 104

 

103 104

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 337

431 692

151 503

 

151 503

05 01 01

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

176 436

169 561

173 620

 

173 620

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

43

44

 

44

 

ხარჯები

167 143

164 571

173 620

 

173 620

 

შრომის ანაზღაურება

0

144 375

154 688

 

154 688

 

საქონელი და მომსახურება

0

20 196

18 932

 

18 932

 

სუბსიდიები

167 143

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 293

4 990

0

 

0

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

89 768

0

8 950

 

8 950

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

0

0

 

0

 

ხარჯები

89 768

0

8 950

 

8 950

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

8 950

 

8 950

 

სუბსიდიები

89 768

0

0

 

0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

77 428

117 011

123 100

 

123 100

 

ხარჯები

64 450

109 461

123 100

 

123 100

 

საქონელი და მომსახურება

12 060

19 221

19 996

 

19 996

 

სხვა ხარჯები

52 390

90 240

103 104

 

103 104

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 978

7 550

0

 

0

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი

310 811

419 152

151 503

 

151 503

 

ხარჯები

296 745

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

296 745

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 066

419 152

151 503

 

151 503

05 01 04 01

ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა

39 087

0

0

 

0

 

ხარჯები

39 087

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

39 087

0

0

 

0

05 01 04 02

ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

11 696

0

0

 

0

 

ხარჯები

11 696

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

11 696

0

0

 

0

05 01 04 03

გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

29 978

0

0

 

0

 

ხარჯები

29 978

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

29 978

0

0

 

0

05 01 04 04

უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

28 376

0

0

 

0

 

ხარჯები

28 376

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

28 376

0

0

 

0

05 01 04 05

ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

28 440

0

0

 

0

 

ხარჯები

28 440

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

28 440

0

0

 

0

05 01 04 06

საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

29 472

0

0

 

0

 

ხარჯები

29 472

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

29 472

0

0

 

0

05 01 04 07

ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება

14 066

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 066

0

0

 

0

05 01 04 08

მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

22 508

0

0

 

0

 

ხარჯები

22 508

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

22 508

0

0

 

0

05 01 04 09

მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

41 036

0

0

 

0

 

ხარჯები

41 036

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

41 036

0

0

 

0

05 01 04 10

ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

39 057

0

0

 

0

 

ხარჯები

39 057

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

39 057

0

0

 

0

05 01 04 11

წაბლანის მინი სპორტულ მოედანზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა

9 916

15 390

0

 

0

 

ხარჯები

9 916

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

9 916

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 390

0

 

0

05 01 04 12

ძმაგულის მინი სპორტული მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

13 403

0

0

 

0

 

ხარჯები

13 403

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

13 403

0

0

 

0

05 01 04 13

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება

3 776

0

0

 

0

 

ხარჯები

3 776

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

3 776

0

0

 

0

05 01 04 14

გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

0

20 704

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

20 704

0

 

0

05 01 04 15

ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება

0

10 773

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10 773

0

 

0

05 01 04 16

ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

0

27 934

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 934

0

 

0

05 01 04 17

თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

35 403

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

35 403

0

 

0

05 01 04 18

დაბის სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის შეცვლა

0

14 482

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 482

0

 

0

05 01 04 19

რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

24 237

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

24 237

0

 

0

05 01 04 20

ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

28 705

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 705

0

 

0

05 01 04 21

დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება

0

15 670

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 670

0

 

0

05 01 04 22

წაბლიანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

62 577

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

62 577

0

 

0

05 01 04 23

გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

38 036

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 036

0

 

0

05 01 04 24

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია

0

67 789

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67 789

0

 

0

05 01 04 25

ვერნებში მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

26 161

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 161

0

 

0

05 01 04 26

ფაჩხაში მინი სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია

0

31 293

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31 293

0

 

0

05 01 04 27

კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია

0

0

46 420

 

46 420

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

46 420

 

46 420

05 01 04 28

კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

72 123

 

72 123

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

72 123

 

72 123

05 01 04 29

სკვანის მინი სპორტული მოედნის რემონტი და ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

32 960

 

32 960

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

32 960

 

32 960

05 01 05

ფეხბურთის განვითარების პროგრამა

142 036

0

0

 

0

 

ხარჯები

142 036

0

0

 

0

 

გრანტები

142 036

0

0

 

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 856 366

1 340 033

1 239 256

 

1 239 256

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120

122

124

 

124

 

ხარჯები

1 113 277

1 109 098

1 217 790

 

1 217 790

 

შრომის ანაზღაურება

0

396 168

440 189

 

440 189

 

საქონელი და მომსახურება

217 990

457 540

510 758

 

510 758

 

სუბსიდიები

635 719

0

0

 

0

 

გრანტები

227 275

230 000

219 400

 

219 400

 

სხვა ხარჯები

32 293

25 390

47 443

 

47 443

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

738 919

212 408

21 466

 

21 466

 

ვალდებულებების კლება

4 170

18 527

0

 

0

05 02 01

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

104 887

114 651

133 060

 

133 060

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

20

18

 

18

 

ხარჯები

100 518

114 651

133 060

 

133 060

 

შრომის ანაზღაურება

0

70 783

69 900

 

69 900

 

საქონელი და მომსახურება

0

43 869

63 160

 

63 160

 

სუბსიდიები

100 518

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 369

0

0

 

0

05 02 02

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი

474 131

494 233

604 135

 

604 135

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

89

91

95

 

95

 

ხარჯები

457 477

494 028

599 135

 

599 135

 

შრომის ანაზღაურება

0

284 040

324 930

 

324 930

 

საქონელი და მომსახურება

0

209 988

272 875

 

272 875

 

სუბსიდიები

457 477

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

1 330

 

1 330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 484

0

5 000

 

5 000

 

ვალდებულებების კლება

4 170

205

0

 

0

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

227 275

230 000

219 400

 

219 400

 

ხარჯები

227 275

230 000

219 400

 

219 400

 

გრანტები

227 275

230 000

219 400

 

219 400

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

169 568

197 133

176 285

 

176 285

 

ხარჯები

169 568

187 527

176 285

 

176 285

 

საქონელი და მომსახურება

137 275

162 437

130 172

 

130 172

 

სხვა ხარჯები

32 293

25 090

46 113

 

46 113

 

ვალდებულებების კლება

0

9 605

0

 

0

05 02 05

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

715 816

215 585

9 766

 

9 766

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

715 816

206 868

9 766

 

9 766

 

ვალდებულებების კლება

0

8 716

0

 

0

05 02 05 01

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა

188 294

4 828

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 294

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

4 828

0

 

0

05 02 05 02

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია

149 024

3 888

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149 024

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

3 888

0

 

0

05 02 05 03

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

341 847

122 427

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

341 847

122 427

0

 

0

05 02 05 04

ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)

0

84 441

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

84 441

0

 

0

05 02 05 05

კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა

36 651

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 651

0

0

 

0

05 02 05 06

სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლმუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

4 094

 

4 094

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

4 094

 

4 094

05 02 05 07

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწოფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა

0

0

5 672

 

5 672

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 672

 

5 672

05 02 06

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

24 465

5 770

8 000

 

8 000

 

ხარჯები

24 465

5 770

8 000

 

8 000

 

საქონელი და მომსახურება

24 465

5 470

8 000

 

8 000

 

სხვა ხარჯები

0

300

0

 

0

05 02 07

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

83 974

82 662

88 610

 

88 610

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

ხარჯები

77 724

77 122

81 910

 

81 910

 

შრომის ანაზღაურება

0

41 346

45 359

 

45 359

 

საქონელი და მომსახურება

0

35 776

36 551

 

36 551

 

სუბსიდიები

77 724

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 250

5 540

6 700

 

6 700

05 02 08

კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები)

56 250

0

0

 

0

 

ხარჯები

56 250

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

56 250

0

0

 

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

966 188

3 256 653

865 477

 

865 477

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

956 302

2 861 659

865 477

 

865 477

 

შრომის ანაზღაურება

0

24 867

21 457

 

21 457

 

საქონელი და მომსახურება

101

280 838

294 251

 

294 251

 

სუბსიდიები

129 894

3 000

3 000

 

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

603 153

478 452

492 584

 

492 584

 

სხვა ხარჯები

223 154

2 074 502

54 185

 

54 185

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 886

394 994

0

 

0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

178 048

391 902

471 239

 

471 239

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

168 162

356 908

471 239

 

471 239

 

შრომის ანაზღაურება

0

24 867

21 457

 

21 457

 

საქონელი და მომსახურება

0

280 758

293 851

 

293 851

 

სუბსიდიები

129 094

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39 068

86 504

150 831

 

150 831

 

სხვა ხარჯები

0

88

5 100

 

5 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 886

34 994

0

 

0

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

129 094

305 714

320 877

 

320 877

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

129 094

305 714

320 877

 

320 877

 

შრომის ანაზღაურება

0

24 867

21 457

 

21 457

 

საქონელი და მომსახურება

0

280 758

293 851

 

293 851

 

სუბსიდიები

129 094

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

469

 

469

 

სხვა ხარჯები

0

88

5 100

 

5 100

06 01 02

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

33 003

44 158

66 073

 

66 073

 

ხარჯები

33 003

44 158

66 073

 

66 073

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33 003

44 158

66 073

 

66 073

06 01 03

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

6 065

7 037

9 239

 

9 239

 

ხარჯები

6 065

7 037

9 239

 

9 239

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 065

7 037

9 239

 

9 239

06 01 04

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

9 886

34 994

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 886

34 994

0

 

0

06 01 04 01

თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში

9 886

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 886

0

0

 

0

06 01 04 02

ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი)

0

34 994

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

34 994

0

 

0

06 01 05

ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

3 059

7 800

 

7 800

 

ხარჯები

0

3 059

7 800

 

7 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

3 059

7 800

 

7 800

06 01 06

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა

0

32 250

67 250

 

67 250

 

ხარჯები

0

32 250

67 250

 

67 250

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

32 250

67 250

 

67 250

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

788 140

2 658 703

394 238

 

394 238

 

ხარჯები

788 140

2 298 703

394 238

 

394 238

 

საქონელი და მომსახურება

101

80

400

 

400

 

სუბსიდიები

800

3 000

3 000

 

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

564 085

391 948

341 753

 

341 753

 

სხვა ხარჯები

223 154

2 074 414

49 085

 

49 085

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

360 000

0

 

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

36 600

36 500

39 238

 

39 238

 

ხარჯები

36 600

36 500

39 238

 

39 238

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36 600

36 500

39 238

 

39 238

06 02 02

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა 

2 300

8 194

11 900

 

11 900

 

ხარჯები

2 300

8 194

11 900

 

11 900

 

საქონელი და მომსახურება

101

80

400

 

400

 

სუბსიდიები

800

3 000

3 000

 

3 000

 

სხვა ხარჯები

1 399

5 114

8 500

 

8 500

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

16 750

18 900

17 700

 

17 700

 

ხარჯები

16 750

18 900

17 700

 

17 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16 750

18 900

17 700

 

17 700

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

44 900

38 000

42 000

 

42 000

 

ხარჯები

44 900

38 000

42 000

 

42 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44 900

38 000

42 000

 

42 000

06 02 05

5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

56 000

56 000

58 000

 

58 000

 

ხარჯები

56 000

56 000

58 000

 

58 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56 000

56 000

58 000

 

58 000

06 02 06

უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

1 200

1 200

0

 

0

 

ხარჯები

1 200

1 200

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 200

1 200

0

 

0

06 02 07

ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

160 000

145 000

0

 

0

 

ხარჯები

160 000

145 000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

160 000

145 000

0

 

0

06 02 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

129 875

1 842 067

0

 

0

 

ხარჯები

129 875

1 842 067

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

129 875

88 506

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

1 753 561

0

 

0

06 02 09

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა

42 411

58 867

68 400

 

68 400

 

ხარჯები

42 411

58 867

68 400

 

68 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42 411

58 867

68 400

 

68 400

06 02 10

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

35 000

40 000

45 000

 

45 000

 

ხარჯები

35 000

40 000

45 000

 

45 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35 000

40 000

45 000

 

45 000

06 02 11

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა

25 720

53 975

75 000

 

75 000

 

ხარჯები

25 720

53 975

75 000

 

75 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25 720

53 975

71 415

 

71 415

 

სხვა ხარჯები

0

0

3 585

 

3 585

06 02 12

2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება შეძენის პროგრამა

175 629

0

0

 

0

 

ხარჯები

175 629

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

175 629

0

0

 

0

06 02 13

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა

61 755

0

0

 

0

 

ხარჯები

61 755

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

61 755

0

0

 

0

06 02 14

ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესი“-ს მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

0

170 739

0

 

0

 

ხარჯები

0

170 739

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

170 739

0

 

0

06 02 15

„დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა

0

360 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

360 000

0

 

0

06 02 16

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

37 000

 

37 000

 

ხარჯები

0

0

37 000

 

37 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

37 000

 

37 000

 


მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 19. დანამატები და ჯილდო
2018 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 20. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.