„ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №67 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №67 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 42
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 05/12/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.106.016320
42
05/12/2018
ვებგვერდი, 06/12/2018
190020020.35.106.016320
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №67 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხობის მუნიციპალიტეტი
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №42

2018 წლის 5 დეკემბერი

ქ. ხობი

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №67 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №67 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 29/12/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016275) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები 13701,0 ათასი ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები 16019,4 ათასი ლარით;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6937,4 ათასი ლარით, მათ შორის:

ა.გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად 210,0 ათასი ლარი;

ა.გ.ბ) გათანაბრებითი ტრანსფერი 1800,0 ათასი ლარით;

ა.გ.გ) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 4927,4 ათასი ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 34,4 ათასი ლარით;

ა.ე) ფინანსური აქტივების ცვლილება, კლება 2318,4 ათასი ლარით.“

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14605.3

11828.7

3634.9

8193.8

13611

4927.4

8683.6

გადასახადები

7889.4

7600

0

7600

6226.7

0

6226.7

გრანტები

6079.5

3844.9

3634.9

210

6937.4

4927.4

2010

სხვა შემოსავლები

636.4

383.8

0

383.8

446.9

0

446.9

ხარჯები

7315.4

6600.4

134.2

6466.2

7572

157.7

7414.3

შრომის ანაზღაურება

2109.5

1790.2

0

1790.2

1997.1

0

1997.1

საქონელი და მომსახურება

1358.6

1382.6

0

1382.6

1179.5

157.7

1021.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

პროცენტი

70.4

54.5

0

54.5

87.2

0

87.2

სუბსიდიები

2828.3

2868.9

134.2

2734.7

3413.9

0

3413.9

გრანტები

373.9

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

421.4

454.5

0

454.5

477.2

0

477.2

სხვა ხარჯები

153.3

49.7

0

49.7

417.1

0

417.1

საოპერაციო სალდო

7289.9

5228.3

3500.7

1727.6

6039

4769.7

1269.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5531.7

6917.9

3727.5

3190.4

8198.5

5817.5

2381

ზრდა

5953.9

6967.9

3727.5

3240.4

8288.5

5817.5

2471

კლება

422.2

50

0

50

90

0

90

მთლიანი სალდო

1758.2

-1689.6

-226.8

-1462.8

-2159.5

-1047.8

-1111.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1623.3

-1912.7

-249.5

-1663.2

-2318.4

-1047.8

-1270.6

ზრდა

1873.1

0

0

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1873.1

0

 

 

0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0

0

0

0

0

0

0

სესხები

0

0

0

0

0

0

0

კლება

249.8

1912.7

249.5

1663.2

2318.4

1047.8

1270.6

ვალუტა და დეპოზიტები

249.8

1912.7

249.5

1663.2

2318.4

1047.8

1270.6

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0

0

0

0

0

0

0

სესხები

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-134.9

-223.1

-22.7

-200.4

-158.9

0

-158.9

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

საგარეო

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

0

კლება

134.9

223.1

22.7

200.4

158.9

0

158.9

საგარეო

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

134.9

223.1

22.7

200.4

158.9

0

158.9

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 

მუხლი 2. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

15027.5

11878.7

3634.9

8243.8

13701.0

4927.4

8773.6

შემოსავლები

1

14605.3

11828.7

3634.9

8193.8

13611.0

4927.4

8683.6

არაფინანსური აქტივების კლება

31

422.2

50.0

0.0

50.0

90.0

0.0

90.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)

32

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

 

13404.2

13791.4

3884.4

9907.0

16019.4

5975.2

10044.2

 ხარჯები

0.0

7315.4

6600.4

134.2

6466.2

7572.0

157.7

7414.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5953.9

6967.9

3727.5

3240.4

8288.5

5817.5

2471.0

ვალდებულებების კლება

 

134.9

223.1

22.7

200.4

158.9

 

158.9

ნაშთის ცვლილება

 

1623.3

-1912.7

-249.5

-1663.2

-2318.4

-1047.8

-1270.6

 

მუხლი 3. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13611,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,605.3

11,924.1

3,730.3

8,193.8

13,611.0

4,927.4

8,683.6

საშემოსავლო გადასახადი

3,075.3

2,800.0

0.0

2,800.0

1,226.7

0.0

1,226.7

ქონების გადასახადი

4,814.1

4,800.0

0.0

4,800.0

5,000.0

0.0

5,000.0

გრანტები

6,079.5

3,940.3

3,730.3

210.0

6,937.4

4,927.4

2,010.0

სხვა შემოსავლები

636.4

383.8

 

383.8

446.9

 

446.9

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6226,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

7889.4

7600

0

7600

6226.7

0

6226.7

საშემოსავლო გადასახადი

 

3075.3

   

2800

   

1226.7

ქონების გადასახადი

113

4814.1

4800

0

4800

5000

0

5000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

2928.4

2933

 

2933

3128

 

3128

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0

0

   

0

   

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0.3

2

0

2

2

0

2

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0

2

 

2

2

 

2

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

0.3

0

   

0

   

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

300.7

280

0

280

240

0

240

ფიზიკური პირებიდან

1131141

108.6

95

 

95

60

 

60

იურიდიული პირებიდან

1131142

192.1

185

 

185

180

 

180

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

1584.7

1585

0

1585

1630

0

1630

ფიზიკური პირებიდან

1131151

48.5

35

 

35

30

 

30

იურიდიული პირებიდან

1131152

1536.2

1550

 

1550

1600

 

1600

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0

0

   

0

   

სხვა გადასახადები

116

0

0

   

0

   

 

 მუხლი 5. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6937,4 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

6079.5

3844.9

3634.9

210

6937.4

4927.4

2010

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0

0

   

0

   

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0

0

   

0

   

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

6079.5

3844.9

3634.9

210

6937.4

4927.4

2010

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2347.7

210

0

210

2010

0

2010

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2127.7

0

   

1800

 

1800

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

220

210

 

210

210

 

210

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0

0

   

0

   

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3731.8

3634.9

3634.9

0

4927.4

4927.4

0

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

     

134.2

       

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

2883.5

3500.7

3500.7

 

4927.4

4927.4

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

848.3

0

   

0

   

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0

0

   

0

   

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

0

0

   

0

   

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

0

0

   

0

   

 

ბ.ბ) მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7572,0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7315.4

6600.4

134.2

6466.2

7572

157.7

7414.3

შრომის ანაზღაურება

2109.5

1790.2

0

1790.2

1997.1

0

1997.1

საქონელი და მომსახურება

1358.6

1382.6

0

1382.6

1179.5

157.7

1021.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

პროცენტი

70.4

54.5

0

54.5

87.2

0

87.2

სუბსიდიები

2828.3

2868.9

134.2

2734.7

3413.9

0

3413.9

გრანტები

373.9

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

421.4

454.5

0

454.5

477.2

0

477.2

სხვა ხარჯები

153.3

49.7

0

49.7

417.1

0

417.1

 

მუხლი 8. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8288,5 ათასი ლარით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,953.9

6,967.9

8,288.5

 

ბ) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 90,0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

422.2

50.0

90.0

ძირითადი აქტივები

325.2

 

0.0

მატერიალური მარაგები

20.7

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

76.3

50.0

90.0

მიწა

76.3

50.0

90.0

 

მუხლი 9. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდას ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2677.2

2745.5

0

2745.5

2900.5

0

2900.5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2606.8

2691

0

2691

2813.3

0

2813.3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2606.8

2637.6

0

2637.6

2778.9

0

2778.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

53.4

0

53.4

34.4

0

34.4

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

70.4

54.5

0

54.5

87.2

0

87.2

702

თავდაცვა

123.9

126.5

0

126.5

127.3

0

127.3

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4702.5

5728.3

2919.9

2808.4

6884.9

4722.3

2162.6

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1819.4

1072.1

1006.8

65.3

901.4

789.9

111.5

70421

სოფლის მეურნეობა

1819.4

1072.1

1006.8

65.3

901.4

789.9

111.5

7045

ტრანსპორტი

2768.4

2579.3

1913.1

666.2

4530.3

3932.4

597.9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2768.4

2579.3

1913.1

666.2

4530.3

3932.4

597.9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

114.7

2076.9

0

2076.9

1453.2

0

1453.2

705

გარემოს დაცვა

306.9

584.7

137.1

447.6

1445.1

742.9

702.2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

306.9

484.2

134.2

350

659.6

0

659.6

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0

100.5

2.9

97.6

785.5

742.9

42.6

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2344.2

1770.8

804.7

966.1

1198.2

510

688.2

7063

წყალმომარაგება

574.6

379.2

310.6

68.6

383.1

304

79.1

7064

გარე განათება

239.2

252.5

0

252.5

278.2

0

278.2

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1530.4

1139.1

494.1

645

536.9

206

330.9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

130.1

143.2

0

143.2

167.7

0

167.7

7072

ამბულატორიული მომსახურება

29.9

36.2

0

36.2

36.3

0

36.3

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

29.9

36.2

0

36.2

36.3

0

36.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

100.2

107

0

107

131.4

0

131.4

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1089.7

987.7

0

987.7

1230.9

0

1230.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

527.3

141.1

0

141.1

191

0

191

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

508.4

52.8

0

52.8

15

0

15

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

45.3

4.3

0

4.3

0

0

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8.7

789.5

0

789.5

1024.9

0

1024.9

709

განათლება

1556.5

1091.8

0

1091.8

1344.5

0

1344.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1147.4

1058

0

1058

1341

0

1341

7092

ზოგადი განათლება

3.6

1.6

0

1.6

3.5

0

3.5

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3.6

1.6

0

1.6

3.5

0

3.5

7093

პროფესიული განათლება

8.4

0

0

0

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

397.1

32.2

0

32.2

0

0

0

710

სოციალური დაცვა

338.3

389.8

0

389.8

561.4

0

561.4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

131.6

168.5

0

168.5

181.5

0

181.5

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

131.6

168.5

0

168.5

181.5

0

181.5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

109.2

105.2

0

105.2

110.1

0

110.1

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

53.5

64

0

64

65.1

0

65.1

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

44

52.1

0

52.1

204.7

0

204.7

 

სულ

13269.3

13568.3

3861.7

9706.6

15860.5

5975.2

9885.3

 

მუხლი 10. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2159,5 ათასი ლარით.“.

ბ.გ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 13. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 34,4 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.“;

ბ.დ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხობის მუნიციპალიტეტი

13404.2

13791.4

3884.4

9907

16019.4

5975.2

10044.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162

138

0

138

160

0

160

 

ხარჯები

7315.4

6600.4

134.2

6466.2

7572

157.7

7414.3

 

შრომის ანაზღაურება

2109.5

1790.2

0

1790.2

1997.1

0

1997.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5953.9

6967.9

3727.5

3240.4

8288.5

5817.5

2471

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

134.9

223.1

22.7

200.4

158.9

0

158.9

01 00

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2812.1

2941.5

0

2941.5

3059.4

0

3059.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

154

129

0

129

151

0

151

 

ხარჯები

2655.3

2731.3

0

2731.3

2800.5

0

2800.5

 

შრომის ანაზღაურება

2020.1

1697.3

0

1697.3

1907.8

0

1907.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.9

14.2

0

14.2

100

0

100

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

134.9

196

0

196

158.9

0

158.9

01 01

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

637.8

687.4

0

687.4

725.7

0

725.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

25

 

25

25

 

25

 

ხარჯები

635.7

673

0

673

709

0

709

 

შრომის ანაზღაურება

469.2

432.1

0

432.1

467.2

0

467.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2

3.6

0

3.6

16.7

0

16.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

10.8

0

10.8

0

0

0

01 02

 ხობის მუნიციპალიტეტის მერია

1969.1

1961.1

0

1961.1

2053.2

0

2053.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

127

104

 

104

126

 

126

 

ხარჯები

1949.2

1950.4

0

1950.4

1969.9

0

1969.9

 

შრომის ანაზღაურება

1550.9

1265.2

0

1265.2

1440.6

0

1440.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.9

10.6

0

10.6

83.3

0

83.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0.1

0

0.1

0

0

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

53.4

0

53.4

34.4

0

34.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

53.4

0

53.4

34.4

0

34.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის ფონდი

205.2

239.6

0

239.6

246.1

0

246.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

70.4

54.5

0

54.5

87.2

0

87.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

134.8

185.1

0

185.1

158.9

0

158.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

123.9

126.8

0

126.8

127.3

0

127.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

9

0

9

9

0

9

 

ხარჯები

122.9

126.5

0

126.5

126.6

0

126.6

 

შრომის ანაზღაურება

89.4

92.9

0

92.9

89.3

0

89.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1

0

0

0

0.7

0

0.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0.3

0

0.3

0

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

123.9

126.8

0

126.8

127.3

0

127.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

9

 

9

9

 

9

 

ხარჯები

122.9

126.5

0

126.5

126.6

0

126.6

 

შრომის ანაზღაურება

89.4

92.9

0

92.9

89.3

0

89.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1

0

0

0

0.7

0

0.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0.3

0

0.3

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7312.6

8060.2

3884.4

4175.8

9463.9

5975.2

3488.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1381.6

1081.1

134.2

946.9

1386.4

157.7

1228.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5931

6953.7

3727.5

3226.2

8077.5

5817.5

2260

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

25.4

22.7

2.7

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა=შენახვა (გზები და ხიდები)

2768.4

2602

1935.8

666.2

4530.3

3932.4

597.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

76.2

182.4

0

182.4

163.9

0

163.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2692.2

2396.9

1913.1

483.8

4366.4

3932.4

434

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

22.7

22.7

0

0

0

0

03 01 01

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2553.6

2121.9

1464.1

657.8

3741.1

3241.8

499.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

76.2

182.4

0

182.4

163.9

0

163.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2477.4

1916.8

1441.4

475.4

3577.2

3241.8

335.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

22.7

22.7

0

0

0

0

03 01 02

ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

214.8

480.1

471.7

8.4

789.2

690.6

98.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

214.8

480.1

471.7

8.4

789.2

690.6

98.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2651.1

2358.2

941.8

1416.4

2643.3

1252.9

1390.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

775

898.7

134.2

764.5

1222.5

157.7

1064.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1876.1

1456.8

807.6

649.2

1420.8

1095.2

325.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

2.7

0

2.7

0

0

0

03 02 01

გარე განათება

239.2

252.5

0

252.5

278.2

0

278.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

239.2

252.5

0

252.5

278.2

0

278.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

574.6

381.9

310.6

71.3

383.1

304

79.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

21

40.6

0

40.6

28.2

0

28.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

553.6

338.6

310.6

28

354.9

304

50.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

2.7

0

2.7

0

0

0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია

1530.4

1139.1

494.1

645

536.9

206

330.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

207.9

29.7

0

29.7

75.4

0

75.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1322.5

1109.4

494.1

615.3

461.5

206

255.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 04

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

100.5

2.9

97.6

785.5

742.9

42.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

91.7

0

91.7

182.6

157.7

24.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8.8

2.9

5.9

602.9

585.2

17.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 05

დასუფთავების ღონისძიებები

306.9

484.2

134.2

350

497.2

0

497.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

306.9

484.2

134.2

350

495.7

0

495.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

1.5

0

1.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია

0

0

0

0

162.4

0

162.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

162.4

0

162.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

855.3

21.5

21.5

0

4.1

4.1

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

530.4

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

324.9

21.5

21.5

0

4.1

4.1

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

923.1

1001.6

985.3

16.3

833

785.8

47.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

923.1

1001.6

985.3

16.3

833

785.8

47.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

114.7

2076.9

0

2076.9

1453.2

0

1453.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114.7

2076.9

0

2076.9

1453.2

0

1453.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 00

განათლება

1556.5

1091.8

0

1091.8

1344.5

0

1344.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1556.5

1091.8

0

1091.8

1321.9

0

1321.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

22.6

0

22.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1147.4

1058

0

1058

1341

0

1341

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

1147.4

1058

0

1058

1318.4

0

1318.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

22.6

0

22.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 05

საჯარო სკოლების დაფინანსება

3.6

1.6

0

1.6

3.5

0

3.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

3.6

1.6

0

1.6

3.5

0

3.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 02

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

397.1

32.2

0

32.2

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

397.1

32.2

0

32.2

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 04

პროფესიული განათლება

8.4

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

8.4

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1089.7

988.8

0

988.8

1230.9

0

1230.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1089.7

987.7

0

987.7

1144.4

0

1144.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

86.5

0

86.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1.1

0

1.1

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

527.3

141.1

0

141.1

191

0

191

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

527.3

141.1

0

141.1

191

0

191

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

14.3

5

0

5

12.5

0

12.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

14.3

5

0

5

12.5

0

12.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01 02

ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები

136.7

119.1

0

119.1

160.5

0

160.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

136.7

119.1

0

119.1

160.5

0

160.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01 03

სტადიონების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.4

17

0

17

18

0

18

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

14.4

17

0

17

18

0

18

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01 05

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

361.9

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

361.9

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

553.7

57.1

0

57.1

15

0

15

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

553.7

57.1

0

57.1

15

0

15

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 01

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული განვითარების ხელშეწყობა

447.1

34.8

0

34.8

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

447.1

34.8

0

34.8

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 02

ძეგლთა დაცვის ხარჯები

49.3

15

0

15

15

0

15

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

49.3

15

0

15

15

0

15

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 03

კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება

12

3

0

3

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

12

3

0

3

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 04

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

45.3

4.3

0

4.3

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

45.3

4.3

0

4.3

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

3.1

7.8

0

7.8

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

3.1

6.7

0

6.7

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1.1

0

1.1

0

0

0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

5.6

6

0

6

6

0

6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

5.6

6

0

6

6

0

6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 05

კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა

0

776.8

0

776.8

1018.9

0

1018.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

776.8

0

776.8

932.4

0

932.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

86.5

0

86.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

509.4

582.3

0

582.3

793.4

0

793.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

509.4

582

0

582

792.2

0

792.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

1.2

0

1.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0.3

0

0.3

0

0

0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

100.2

107

0

107

131.4

0

131.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

100.2

107

0

107

130.2

0

130.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

1.2

0

1.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა

29.9

36.2

0

36.2

36.3

0

36.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

29.9

36.2

0

36.2

36.3

0

36.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

257.7

304.9

0

304.9

323.4

0

323.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

257.7

304.8

0

304.8

323.4

0

323.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0.1

0

0.1

0

0

0

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დახმარება

131.6

168.5

0

168.5

181.5

0

181.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

131.6

168.5

0

168.5

181.5

0

181.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 03 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)

3.2

4.4

0

4.4

3.5

0

3.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

3.2

4.4

0

4.4

3.5

0

3.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 03 03

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები

6.9

8.7

0

8.7

9.2

0

9.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

6.9

8.7

0

8.7

9.2

0

9.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

10.6

11.6

0

11.6

13.2

0

13.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

10.6

11.6

0

11.6

13.2

0

13.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 03 05

უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება

53.5

64

0

64

65.1

0

65.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

53.5

64

0

64

65.1

0

65.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 03 06

 ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

44.8

38.7

0

38.7

41.9

0

41.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

44.8

38.6

0

38.6

41.9

0

41.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0.1

0

0.1

0

0

0

06 03 07

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება

7.1

9

0

9

9

0

9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

7.1

9

0

9

9

0

9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 04

 უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება

53.8

55.2

0

55.2

55

0

55

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

53.8

55

0

55

55

0

55

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0.2

0

0.2

0

0

0

06 05

ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

26.8

30

0

30

183

0

183

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

26.8

30

0

30

183

0

183

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 06

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა

41

49

0

49

64.3

0

64.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

41

49

0

49

64.3

0

64.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 5 დეკემბრიდან.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიმამუკა ქარდავა
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.