„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 03/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/12/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.107.016328
25
03/12/2018
ვებგვერდი, 06/12/2018
010260020.35.107.016328
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2018 წლის 3 დეკემბერი

დაბა ჩხოროწყუ

 

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

 


მუხლი 1
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  მერიის  თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო  მოხელეთა  თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/01/2018 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.107.016306) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  მერიის  თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო  მოხელეთა თანამდებობების რანგირება,თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და საშტატო ნუსხა

 

იერარქიული რანგი

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო (ლარებში)

I

                            მერიის  პოლიტიკური  თანამდებობის  პირები

1

 

 მერი

1

2650

2

 

მერის  პირველი მოადგილე

1

1500

3

 

  მერის   მოადგილე

1

1300

ჯამი

 

3

 

II

                                       მერიის  ადმინისტრაციული სამსახური

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

1300

5

მესამე  რანგი

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

                         საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და კადრების განყოფილებ

 

 

6

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების  უფროსი

1

1100

7

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

8

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

9

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

     800

 

იურიდიული განყოფილებ

 

10

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი   განყოფილების უფროსი

 

1

 

1100

11

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილებ

 

12

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

1100

13

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

          1

     900

14

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

          1

     750

 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის  წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილებ

 

15

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი   განყოფილების უფროსი

1

 

1100

16

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჩხოროწყუს ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

1

1000

17

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ქვედა ჩხოროწყუს ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

1

1000

18

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ლესიჭინეს ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

1

1000

19

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კირცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

1

1000

20

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ახუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

1

1000

21

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ნაკიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

1

1000

22

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ლეწურწუმეს ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

1

1000

23

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ხაბუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

1

1000

24

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ზუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

1

1000

25

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მუხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

1

1000

26

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის თაიას ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

1

1000

27

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ნაფიჩხოვოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

1

1000

28

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ჭოღის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

1

1000

29

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

30

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი

 

26

650

ჯამი

 

53

 

III

                მერიის  ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახური

      31

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

1300

 

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის, სტატისტიკისა და ტურიზმის განყოფილებ

 

32

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1

1100

33

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

34

მესამე რანგი

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილებ

 

35

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

1100

36

მესამე რანგი

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

37

მესამე რანგი

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

                                     ზედამხედველობის განყოფილებ

 

38

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი    განყოფილების უფროსი

1

1100

39

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

40

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

ჯამი

10

 

IV

                             მერიის  სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური

41

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

1300

42

მესამე რანგი

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

ჯამი

3

 

V

                მერიის  ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, სივრცითი მოწყობისა და

                                            არქიტექტურის სამსახური

43

პირველი  რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

1300

44

მესამე რანგი

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

45

მესამე რანგი

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

ტრანსპორტის რეგულირებისა და საზოგადოებრივი მომსახურების განყოფილებ

 

46

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

1100

47

მესამე რანგი

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

                           სივრცითი  მოწყობისა და არქიტექტურის  განყოფილებ

48

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

1100

49

მეოთხე რანგი

პირველი   კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი

1

750

ჯამი

7

 

VI

                      მერიის  კულტურის,  ძეგლთა  დაცვისა და  განათლების  სამსახური

50

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

1300

51

მესამე რანგი

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

                        კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილებ

52

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

1100

53

მესამე რანგი

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

54

მესამე რანგი

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

ჯამი

5

 

VII

                      მერიის  სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

55

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

1300

 

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილებ

 

56

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

1100

57

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

58

მესამე რანგი

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

     800

ჯამი

4

 

VIII

                               მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური

59

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი   სამსახურის უფროსი

1

1300

 

                          საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილებ

60

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

1100

61

მესამე რანგი

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

62

მესამე რანგი

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

                    საბიუჯეტო დაგეგმვის, ფორმირებისა და ხაზინის განყოფილებ

 

63

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

1100

64

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

     900

 

                                              შესყიდვების განყოფილებ

65

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი   განყოფილების უფროსი

1

1100

66

მესამე რანგი

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

ჯამი

8

 

IX

                            მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

67

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

1300

68

მესამე რანგი

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

69

მეოთხე რანგი

პირველი  კატეგორიის  უმცროსი  სპეციალისტი

1

750

 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა

განყოფილებ

 

70

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

1100

71

მესამე რანგი

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

ჯამი

6

 

X

                                 მერიის  შიდა  აუდიტისა და ინსპექტირების  სამსახური

72

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი   სამსახურის უფროსი

1

1300

73

მესამე რანგი

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

ჯამი

4

 

XI

მერიის  სამხედრო  აღრიცხვის, გაწვევისა და  მობილიზაციის  სამსახური

74

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

1300

75

მესამე რანგი

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

76

მესამე რანგი

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

77

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

700

78

მეოთხე რანგი

პირველი   კატეგორიის  უმცროსი  სპეციალისტი

1

750

 

მობილიზაციის   განყოფილებ

 

79

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი   განყოფილების უფროსი

1

1100

80

მესამე რანგი

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

ჯამი

7

 

სულ ჯამი:

110

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2018 წლის 6 ნოემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

 


ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიკობა ჯიქია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.