„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 33
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 03/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/12/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.147.016205
33
03/12/2018
ვებგვერდი, 06/12/2018
190020020.35.147.016205
„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ერედვის მუნიციპალიტეტი
 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №33

2018 წლის 3 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და  საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2017, 190020020.35.147.016170)  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

3,197.1

1,996.7

45.0

1,951.7

1,985.7

45.0

1,940.7

გადასახადები

19.5

21.5

0.0

21.5

16.5

0.0

16.5

გრანტები

3,168.1

1,968.1

45.0

1,923.1

1,968.1

45.0

1,923.1

სხვა შემოსავლები

9.5

7.1

0.0

7.1

1.1

0.0

1.1

ხარჯები

3,148.7

1,952.8

46.0

1,906.8

1,997.7

45.0

1,952.7

შრომის ანაზღაურება

947.0

838.8

45.0

793.8

862.5

45.0

817.5

საქონელი და მომსახურება

146.7

161.0

0.0

161.0

175.1

0.0

175.1

სუბსიდიები

1,085.8

349.4

0.9

348.5

361.2

0.0

361.2

გრანტები

427.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

192.0

186.0

0.1

185.9

196.3

0.0

196.3

სხვა ხარჯები

349.9

417.6

0.0

417.6

402.6

0.0

402.6

საოპერაციო სალდო

48.4

43.9

-1.0

44.9

-12.0

0.0

-12.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

44.9

61.2

0.0

61.2

9.4

0.0

9.4

ზრდა

45.3

62.4

0.0

62.4

9.4

0.0

9.4

კლება

0.4

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

3.5

-17.3

-1.0

-16.3

-21.4

0.0

-21.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3.5

-17.4

-1.0

-16.4

-21.4

0.0

-21.4

ზრდა

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

3.5

0.0

 

 

0.0

0.0

 

კლება

0.0

17.4

1.0

16.4

21.4

0.0

21.4

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-0.1

0.0

-0.1

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2018 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

 შემოსულობები

3,197.5

2,015.3

46.0

1,969.3

2,007.1

45.0

1,962.1

          შემოსავლები

3,197.1

1,996.7

45.0

1,951.7

1,985.7

45.0

1,940.7

          არაფინანსური აქტივების კლება

0.4

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

          ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

17.4

1.0

16.4

21.4

0.0

21.4

          ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

3,194.0

2,032.7

47.0

1,985.7

2,007.1

45.0

1,962,1

      ხარჯები

3,148.7

1,952.8

46.0

1,906.8

1,997.7

45.0

1,952.7

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

62.4

0.0

62.4

9.4

0.0

9.4

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

17.4

1.0

16.4

21.4

0.0

21.4

  ვალდებულებების კლება

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 ნაშთის ცვლილება

3.5

-17.4

-1.0

-16.4

-21.4

0.0

-21.4

“;

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2018 წლის შემოსავლები 1985,7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

   2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი

შემოსავლები

  შემოსავლები

3,197.1

1,996.7

45.0

1,951.7

1,985.7

45.0

1,940.7

         გადასახადები

19.5

21.5

0.0

21.5

16.5

0.0

16.5

          გრანტები

3,168.1

1,968.1

45.0

1,923.1

1,968.1

45.0

1,923.1

          სხვა შემოსავლები

9.5

7.1

0.0

7.1

1.1

0.0

1.1

“;

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2018 წლის გადასახადები 16,5  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

    გადასახადები

19.5

21.5

0.0

21.5

16,5

0.0

16,5

საშემოსავლო გადასახადი

19.5

21.3

0.0

21.3

15,8

0,0

15,8

         ქონების გადასახადი

0.0

0.2

0.0

0.2

0.7

0.0

0.7

                საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

                ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

“;

ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2018 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1,997,7 ათასი ლარით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

ახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

ახელმწიფო

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

ხარჯები

3,148.7

1,952.8

46.0

1,906.8

1,997.7

45.0

1,952.7

შრომის ანაზღაურება

947.0

838.8

45.0

793.8

862.5

45.0

817.5

საქონელი და მომსახურება

146.7

161.0

0.0

161.0

175.1

0.0

175.1

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,085.8

349.4

0.9

348.5

361.2

0.0

361.2

გრანტები

427.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

192.0

186.0

0.1

185.9

196.3

0.0

196.3

სხვა ხარჯები

349.9

417.6

0.0

417.6

402.6

0.0

402.6

“;

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2018 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9,4   ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

44.9

61.2

0.0

61.2

9.4

0.0

9.4

ზრდა

45.3

62.4

0.0

62.4

9.4

0.0

9.4

კლება

0.4

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

“;

ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,067.5   

1,000.1   

1,031.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,067.5   

1,000.1   

1,031.3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,067.5   

1,000.1   

1,031.3   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

52.5   

52.2   

52.6   

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

240.8   

325.6   

175.5   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

88.5   

119.3   

31.3   

7063

წყალმომარაგება

62.7   

62.3   

83.8   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

89.6   

144.0   

60.4   

708

დასვენება, კულტურა და სპორტი

1,450.4   

260.0   

226.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,337.7   

156.7   

112.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

112.7   

103.3   

114.0   

709

განათლება

0.0   

28.1   

53.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

0.0   

28.5   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

382.8   

349.3   

468.7   

7101

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

56.4   

39.0   

49.3   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

41.0   

44.4   

47.4   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.3   

0.3   

1.4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

19.8   

17.4   

14.7   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

265.3

248.2

355.9

 

სულ:

3,194.0   

2,015.3   

2,007.1   

“;

თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2018  წლის ასიგნებები

განისაზღვროს,  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: 

ორგ.

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

.

ერედვის მუნიციპალიტეტი

3,194.0

2,015.3

46.0

1,969.3

2,007.1

45.0

1,962.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78.0

73.0

0.0

73.0

71.0

0.0

71.0

 

ხარჯები

3,148.7

1,952.8

46.0

1,906.8

1,997.7

45.0

1,952.7

 

შრომის ანაზღაურება

947.0

838.8

45.0

793.8

862.5

45.0

817.5

 

საქონელი და მომსახურება

146.7

161.0

0.0

161.0

175.1

0.0

175.1

 

სუბსიდიები

1,085.8

349.4

0.9

348.5

361.2

0.0

361.2

 

გრანტები

427.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

192.0

186.0

0.1

185.9

196.3

0.0

196.3

 

სხვა ხარჯები

349.9

417.6

0.0

417.6

402.6

0.0

402.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

62.4

0.0

62.4

9.4

0.0

9.4

 

ძირითადი აქტივები

45.3

62.4

0.0

62.4

9.4

0.0

9.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,067.5

1,000.1

0.0

1,000.1

1,031.3

0.0

1,031.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73.0

68.0

0.0

68.0

66.0

0.0

66.0

 

ხარჯები

1,050.9

985.4

0.0

985.4

1,023.5

0.0

1,023.5

 

შრომის ანაზღაურება

894.6

788.5

0.0

788.5

812.1

0.0

812.1

 

საქონელი და მომსახურება

146.6

161.0

0.0

161.0

174.4

0.0

174.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.4

20.0

0.0

20.0

13.1

0.0

13.1

 

სხვა ხარჯები

5.3

15.9

0.0

15.9

23.9

0.0

23.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.6

14.6

0.0

14.6

7.8

0.0

7.8

 

ძირითადი აქტივები

16.6

14.6

0.0

14.6

7.8

0.0

7.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

305.1

262.1

0.0

262.1

272.5

0.0

272.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

14.0

 

14.0

13.0

 

13.0

 

ხარჯები

289.2

260.1

0.0

260.1

271.5

0.0

271.5

 

შრომის ანაზღაურება

257.9

218.8

0.0

218.8

218.8

0.0

218.8

 

საქონელი და მომსახურება

28.1

32.6

0.0

32.6

41.7

0.0

41.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.2

5.0

0.0

5.0

1.4

0.0

1.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

3.7

0.0

3.7

9.6

0.0

9.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

2.0

0.0

2.0

1.0

0.0

1.0

 

ძირითადი აქტივები

15.9

2.0

0.0

2.0

1.0

0.0

1.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

762.4

738.0

0.0

738.0

758.8

0.0

758.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.0

54.0

 

54.0

53.0

 

53.0

 

ხარჯები

761.7

725.3

0.0

725.3

752.0

0.0

752.0

 

შრომის ანაზღაურება

636.7

569.7

0.0

569.7

593.3

0.0

593.3

 

საქონელი და მომსახურება

118.5

128.4

0.0

128.4

132.7

0.0

132.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

15.0

0.0

15.0

11.7

0.0

11.7

 

სხვა ხარჯები

5.3

12.2

0.0

12.2

14.3

0.0

14.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

12.6

0.0

12.6

6.8

0.0

6.8

 

ძირითადი აქტივები

0.7

12.6

0.0

12.6

6.8

0.0

6.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

52.5

52.2

45.1

7.1

52.6

45.0

7.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

52.5

51.3

45.1

6.2

52.6

45.0

7.6

 

შრომის ანაზღაურება

52.4

50.3

45.0

5.3

50.4

45.0

5.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.0

0.1

0.9

1.5

0.0

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

52.5

52.2

45.1

7.1

52.6

45.0

7.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

52.5

51.3

45.1

6.2

52.6

45.0

7.6

 

შრომის ანაზღაურება

52.4

50.3

45.0

5.3

50.4

45.0

5.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.0

0.1

0.9

1.5

0.0

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

240.8

325.6

0.0

325.6

175.5

0.0

175.5

 

ხარჯები

212.1

279.7

0.0

279.7

173.9

0.0

173.9

 

სუბსიდიები

62.7

62.3

0.0

62.3

82.2

0.0

82.2

 

სხვა ხარჯები

149.4

217.4

0.0

217.4

91.7

0.0

91.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.7

45.9

0.0

45.9

1.6

0.0

1.6

 

ძირითადი აქტივები

28.7

45.9

0.0

45.9

1.6

0.0

1.6

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

151.2

181.6

0.0

181.6

126.1

0.0

126.1

 

ხარჯები

125.0

135.7

0.0

135.7

124.5

0.0

124.5

 

სუბსიდიები

62.7

62.3

0.0

62.3

82.2

0.0

82.2

 

სხვა ხარჯები

62.3

73.4

0.0

73.4

42.3

0.0

42.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

45.9

0.0

45.9

1.6

0.0

1.6

 

ძირითადი აქტივები

26.2

45.9

0.0

45.9

1.6

0.0

1.6

03 01 01

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება

62.3

73.4

0.0

73.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

62.3

73.4

0.0

73.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

62.3

73.4

0.0

73.4

0.0

0.0

0.0

03 01 02

ააიპ   წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა

62.7

62.3

0.0

62.3

83.8

0.0

83.8

 

ხარჯები

62.7

62.3

0.0

62.3

82.2

0.0

82.2

 

სუბსიდიები

62.7

62.3

 

62.3

82.2

 

82.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

03 01 03

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება

0.0

0.0

0.0

0.0

11.0

0.0

11.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

11.0

0.0

11.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

11.0

0.0

11.0

03 01 04

სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად

26.2

45.9

0.0

45.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

45.9

0.0

45.9

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

26.2

45.9

0.0

45.9

0.0

0.0

0.0

03 01 05

დევნილთა ჩასახლებებში წყლის და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

03 01 06

დევნილთა ჩასახლების გაზიფიცირება

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

89.6

144.0

0.0

144.0

49.4

0.0

49.4

 

ხარჯები

87.1

144.0

0.0

144.0

49.4

0.0

49.4

 

სხვა ხარჯები

87.1

144.0

0.0

144.0

49.4

0.0

49.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა

14.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

14.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება        

2.5

1.1

0.0

1.1

14.9

0.0

14.9

 

ხარჯები

0.0

1.1

0.0

1.1

14.9

0.0

14.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

1.1

0.0

1.1

14.9

0.0

14.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის

32.1

23.0

0.0

23.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

32.1

23.0

0.0

23.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

32.1

23.0

0.0

23.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

დევნილთა ჩასახლებებში სპორტული და გასართობი მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

40.2

10.6

0.0

10.6

7.2

0.0

7.2

 

ხარჯები

40.2

10.6

0.0

10.6

7.2

0.0

7.2

 

სხვა ხარჯები

40.2

10.6

0.0

10.6

7.2

0.0

7.2

03 02 05

დევნილთა ჩასახლებებში შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაცია

0.0

109.3

0.0

109.3

27.3

0.0

27.3

 

ხარჯები

0.0

109.3

0.0

109.3

27.3

0.0

27.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

109.3

0.0

109.3

27.3

0.0

27.3

04 00

განათლება

0.0

28.1

0.9

27.2

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

0.0

27.1

0.9

26.2

53.0

0.0

53.0

 

სუბსიდიები

0.0

27.1

0.9

26.2

53.0

0.0

53.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

04 01

 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

0.0

28.1

0.9

27.2

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

0.0

27.1

0.9

26.2

53.0

0.0

53.0

 

სუბსიდიები

0.0

27.1

0.9

26.2

53.0

0.0

53.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1,450.4

260.0

0.0

260.0

226.0

0.0

226.0

 

ხარჯები

1,450.4

260.0

0.0

260.0

226.0

0.0

226.0

 

სუბსიდიები

1,023.1

260.0

0.0

260.0

226.0

0.0

226.0

 

გრანტები

427.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,337.7

156.7

0.0

156.7

112.0

0.0

112.0

 

ხარჯები

1,337.7

156.7

0.0

156.7

112.0

0.0

112.0

 

სუბსიდიები

910.4

156.7

0.0

156.7

112.0

0.0

112.0

 

გრანტები

427.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

118.6

106.7

0.0

106.7

112.0

0.0

112.0

 

ხარჯები

118.6

106.7

0.0

106.7

112.0

0.0

112.0

 

სუბსიდიები

118.6

106.7

 

106.7

112.0

 

112.0

05 01 02

საფეხბურთო კლუბ „ცხინვალის ლიახვის“ ხელშეწყობა

791.8

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

791.8

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

791.8

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

427.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

427.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

427.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

112.7

103.3

0.0

103.3

114.0

0.0

114.0

 

ხარჯები

112.7

103.3

0.0

103.3

114.0

0.0

114.0

 

სუბსიდიები

112.7

103.3

0.0

103.3

114.0

0.0

114.0

05 02 01

კულტურის სახლის ხელშეწყობა

112.7

103.3

0.0

103.3

114.0

0.0

114.0

 

ხარჯები

112.7

103.3

0.0

103.3

114.0

0.0

114.0

 

სუბსიდიები

112.7

103.3

 

103.3

114.0

 

114.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

382.8

349.3

0.0

349.3

468.7

0.0

468.7

 

ხარჯები

382.8

349.3

0.0

349.3

468.7

0.0

468.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

187.6

165.0

0.0

165.0

181.7

0.0

181.7

 

სხვა ხარჯები

195.2

184.3

0.0

184.3

287.0

0.0

287.0

06 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

382.8

349.3

0.0

349.3

468.7

0.0

468.7

 

ხარჯები

382.8

349.3

0.0

349.3

468.7

0.0

468.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

187.6

165.0

0.0

165.0

181.7

0.0

181.7

 

სხვა ხარჯები

195.2

184.3

0.0

184.3

287.0

0.0

287.0

06 01 01

მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა

0.3

0.3

0.0

0.3

1.4

0.0

1.4

 

ხარჯები

0.3

0.3

0.0

0.3

1.4

0.0

1.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

0.3

0.0

0.3

1.4

0.0

1.4

06 01 02

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

19.8

17.4

0.0

17.4

14.7

0.0

14.7

 

ხარჯები

19.8

17.4

0.0

17.4

14.7

0.0

14.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.8

17.4

0.0

17.4

14.7

0.0

14.7

06 01 03

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

28.5

33.5

0.0

33.5

31.5

0.0

31.5

 

ხარჯები

28.5

33.5

0.0

33.5

31.5

0.0

31.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.5

33.5

0.0

33.5

31.5

0.0

31.5

06 01 04

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

38.6

23.3

0.0

23.3

27.9

0.0

27.9

 

ხარჯები

38.6

23.3

0.0

23.3

27.9

0.0

27.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38.6

23.3

0.0

23.3

27.9

0.0

27.9

06 01 05

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

0.0

5.6

0.0

5.6

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

0.0

5.6

0.0

5.6

6.0

0.0

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

5.6

0.0

5.6

6.0

0.0

6.0

06 01 06

მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

41.0

44.4

0.0

44.4

47.4

0.0

47.4

 

ხარჯები

41.0

44.4

0.0

44.4

47.4

0.0

47.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41.0

44.4

0.0

44.4

47.4

0.0

47.4

06 01 07

ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

56.4

35.5

0.0

35.5

29.3

0.0

29.3

 

ხარჯები

56.4

35.5

0.0

35.5

29.3

0.0

29.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.4

35.5

0.0

35.5

29.3

0.0

29.3

06 01 08

დევნილთა ოჯახების დახმარება

195.2

184.3

0.0

184.3

172.8

0.0

172.8

 

ხარჯები

195.2

184.3

0.0

184.3

172.8

0.0

172.8

 

სხვა ხარჯები

195.2

184.3

0.0

184.3

172.8

0.0

172.8

06 01 09

სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

3.0

1.5

0.0

1.5

3.5

0.0

3.5

 

ხარჯები

3.0

1.5

0.0

1.5

3.5

0.0

3.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

1.5

0.0

1.5

3.5

0.0

3.5

06 01 10

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

3.5

0.0

3.5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

3.5

0.0

3.5

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.5

0.0

3.5

20.0

0.0

20.0

06 01 11

სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის

0.0

0.0

0.0

0.0

114.2

0.0

114.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

114.2

0.0

114.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

114.2

0.0

114.2

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.