„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 2018 წლის პროგრამა და სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 2018 წლის პროგრამა და სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 74
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/12/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.124.016350
74
04/12/2018
ვებგვერდი, 06/12/2018
010250020.35.124.016350
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 2018 წლის პროგრამა და სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №74

2018 წლის 4 დეკემბერი

ქ. ბაღდათი

 

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 2018 წლის პროგრამა და სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 2018 წლის პროგრამა და სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე (www. matsne. gov.ge), 08.01.2018წ., სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.124.016276) შეტანილ იქნეს ცვლილება:

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი (შშმ პირთა დახმარებისათვის. პროგრამული კოდი 060209. წლიური დაფინანსება 20 000 ლარი) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. შშმ პირთა დახმარებისათვის. პროგრამული კოდი 060209. წლიური დაფინანსება 20 000 ლარი

9.1. პროგრამით ისარგებლებენ:

9.1.1. შშმ პირების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებისათვის 8000 ლარით;

9.1.2. შშმ პირთა სოციალური და ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარების მიზნით სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება. მათ შორის:

ა) ზამთრის სეზონისათვის სათბობი საშუალებებით უზრუნველყოფის მიზნით, სოციალურად დაუცველი, ეტლით მოსარგებლე და 18 წლამდე ასაკის შშმ პირების ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა;

ბ) შშმ პირების გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში საზღვარგარეთ ოპერაციისათვის გარკვეული თანხით დახმარება;

გ) შშმ პირების ეტლების თვითმავალი მექანიზმის, ყავარჯნების შეძენა;

დ) შშმ პირთა და მათი ოჯახების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტრენინგების ჩატარება, სულ 12 000 ლარი.

9.2. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით შესაბამისი დაწესებულებების საბანკო ანგარიშებზე.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა მშვილდაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.