„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 235
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 15/06/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/06/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017106
235
15/06/2018
ვებგვერდი, 15/06/2018
190040000.22.033.017106
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №235

2018 წლის 15 ივნისი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

176

0787

სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

591

4231

ა (ა) იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკი

599

4239

ა (ა) იპ - თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი

 

600

4240

ა (ა) იპ - თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოზურგეთის სერვისცენტრი

659

4299

ააიპ - ქუთაისის ოლიმპიური კომიტეტი

688

4328

ა(ა)იპ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

739

4379

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი

743

4383

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო-საბიბლიოთეკო გაერთიანება

745

4385

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური მომსახურების ცენტრი

 

2. ბიუჯეტის განმკარგველი – 1125 – ა(ა)იპ – „სენაკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“ – ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1125

4765

 ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის „საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

 

 

3. ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

1131

4771

ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა- პატრონობის ცენტრი

1341

4981

ა(ა)იპ „ქალაქ  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  გაერთიანებული სპორტის განვითარების ცენტრი“

 

4.  ბიუჯეტის განმკარგველის – 1433 – „ქალაქ ბათუმის ა(ა)იპ  მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

1434

5074

ა(ა)იპ „დუშეთის წყალი“

1435

5075

ა(ა)იპ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება“

1436

5076

ა(ა)იპ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება“

1437

5077

ა(ა)იპ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის და სარეკრეაციო დაწესებულებათა გაერთიანება“

1438

5078

ა(ა)იპ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი“

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელიმამუკა ბახტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.