ცესკოს აპარატის სტრუქტურულ ერთეულთა და საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ მოხელეთა ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ, რომლებსაც არ ესაჭიროებათ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი

ცესკოს აპარატის სტრუქტურულ ერთეულთა და საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ მოხელეთა ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ, რომლებსაც არ ესაჭიროებათ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი
დოკუმენტის ნომერი 61/2017
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მიღების თარიღი 29/12/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/01/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010220020.15.008.016375
61/2017
29/12/2017
ვებგვერდი, 09/01/2018
010220020.15.008.016375
ცესკოს აპარატის სტრუქტურულ ერთეულთა და საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ მოხელეთა ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ, რომლებსაც არ ესაჭიროებათ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

დადგენილება №61/2017

2017 წლის 29 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

ცესკოს აპარატის სტრუქტურულ ერთეულთა და საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ მოხელეთა ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ, რომლებსაც არ ესაჭიროებათ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის, 77-ე მუხლის მე-5 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ” 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტის საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:

მუხლი 1
დანართის შესაბამისად განისაზღვროს ცესკოს ის სტრუქტურული ერთეულები და საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული მოხელეთა ჩამონათვალი, რომლებსაც არ ესაჭიროებათ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ცესკოს აპარატის სტრუქტურულ ერთეულთა და საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ მოხელეთა ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ, რომლებსაც არ ესაჭიროებათ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი” საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2017 წლის 28 ივნისის №18/2017 დადგენილება.
მუხლი 3
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ., №6) მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში.
მუხლი 4
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის პირველი იანვრიდან.

კომისიის თავმჯდომარეთამარ ჟვანია
კომისიის მდივანიგიორგი ჯავახიშვილიდანართი

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აპარატი
თანამდებობა  სერტიფიკატის ფლობის ვალდებულების განსაზღვრა 
1. ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი/სპეციალისტი
1 ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი    არ არის სავალდებულო 
2 ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი    არ არის სავალდებულო 
2. პრეს-სპიკერი
1 პრეს-სპიკერი   არ არის სავალდებულო 
3. საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი 
1 დეპარტამენტის უფროსი  სავალდებულოა 
საარჩევნო კომისიებთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის მართვის განყოფილება 
2 განყოფილების უფროსი  სავალდებულოა 
3 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა 
4 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა
საარჩევნო პროცედურებისა და საოქმო შედეგების განყოფილება 
5 განყოფილების უფროსი  სავალდებულოა 
6 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა 
7 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

სავალდებულოა (გარდა სტამბის თანამშრომლებისა) 

8 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა 
4.  იურიდიული დეპარტამენტი 
1 დეპარტამენტის უფროსი  სავალდებულოა   
სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება 
2 განყოფილების უფროსი  სავალდებულოა   
3 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა   
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა   
5 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა   
სასამართლოებთან ურთიერთობის და საარჩევნო დავების განყოფილება
6 განყოფილების   უფროსი  სავალდებულოა   
7 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა   
8 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა   
9 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა   
5.  სარეგისტრაციო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
1 დეპარტამენტის   უფროსი  სავალდებულოა   
საქმისწარმოების   განყოფილება 
2 განყოფილების   უფროსი  სავალდებულოა   
3 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა   
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა   
5 პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სავალდებულოა 2019 წლის პირველი იანვრიდან 
რეგისტრაციების   განყოფილება
6 განყოფილების   უფროსი  სავალდებულოა   
7 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა   
8 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
9 პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
6.  საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი 
1 დეპარტამენტის   უფროსი  სავალდებულოა 
საზოგადოებასთან   ურთიერთობის   განყოფილება
2 განყოფილების   უფროსი  სავალდებულოა 
3 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა (გარდა გრაფიკული დიზაინის მიმართულებით მომუშავე პირისა)
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა 2019 წლის პირველი იანვრიდან 
5 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა 2019 წლის პირველი იანვრიდან 
6 პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სავალდებულოა 
საერთაშორისო   ურთიერთობების   და   პროტოკოლის   განყოფილება 
5 განყოფილების   უფროსი  სავალდებულოა 
6 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა 
7 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა 
8 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ არის სავალდებულო
7.  საფინანსო   დეპარტამენტი 
1 დეპარტამენტის უფროსი    სავალდებულოა   
სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება 
2 განყოფილების   უფროსი  არ   არის   სავალდებულო   
3 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
5 პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მართვის განყოფილება 
6 განყოფილების   უფროსი  არ   არის   სავალდებულო 
7 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
8 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
ბიუჯეტის მართვის, ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება 
9 განყოფილების   უფროსი  არ   არის   სავალდებულო 
10 მთავარი   ბუღალტერი  არ   არის   სავალდებულო 
11 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
12 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
13 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
14 პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
8.  ამომრჩეველთა სიების ფორმირებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი 
1 დეპარტამენტის   უფროსი  არ   არის   სავალდებულო   
მონაცემთა ბაზების მართვის განყოფილება 
2 განყოფილების   უფროსი  არ   არის   სავალდებულო 
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
4 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
პროგრამული უზრუნველყოფისა და კომპიუტერული  ქსელების  მართვის   განყოფილება 
5 განყოფილების   უფროსი  არ   არის   სავალდებულო 
6 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
7 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
9.  კოორდინაციის,  დაგეგმვისა   და   ანგარიშგების  დეპარტამენტი 
1 დეპარტამენტის   უფროსი  სავალდებულოა   
2 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა   
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა   
4 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა   
5 პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სავალდებულოა   
10.  ადამიანური   რესურსების   მართვის   დეპარტამენტი
1 დეპარტამენტის უფროსი  სავალდებულო
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
3 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არ   არის   სავალდებულო 
11.  შიდა   აუდიტის   დეპარტამენტი
1 დეპარტამენტის უფროსი  სავალდებულოა   
2 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა 2019 წლის პირველი იანვრიდან 
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სავალდებულოა 2019 წლის პირველი იანვრიდან 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.