„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 80
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016360
80
22/12/2017
ვებგვერდი, 25/12/2017
190020020.35.108.016360
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №80

2017 წლის 22 დეკემბერი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ“ პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge. 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016278)  შეტანილ იქნეს შემდეგი  ცვლილებები:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1

ა)  განისაზღვროს:

ა. ა) შემოსულობები  12015,5     ათ.ლარით;

ა. ბ) გადასახდელები   12208,9    ათ.ლარით;

ა. გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი   7840,2  ათ.ლარით, მათ შორის:

ა. გ.ა)  გათანაბრებითი ტრანსფერი  4000,8  ათ.ლარით;

ა. გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი  195,0 ათ.ლარით;

ა. გ.გ)  სხვა  117,6 ათ.ლარით;

ა. გ.დ)  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები  3526,8  ათ.ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 48,1  ათ.ლარით.

ა.ე) ფინანსური აქტივების  კლება 193,4 ათ.ლარით. “;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ბ.ა)  პირველი მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10768,9

11703,2

3965,3

7737,9

11774,8

3526,8

8248,0

გადასახადები

1153,1

3082,0

0,0

3082,0

3120,0

0,0

3120,0

გრანტები

8958,9

8174,0

3965,3

4208,7

7840,2

3526,8

4313,4

სხვა შემოსავლები

657,0

447,1

0,0

447,1

814,6

0,0

814,6

ხარჯები

7554,2

7897,8

461,2

7436,6

7573,6

416,9

7156,7

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2175,8

0,0

2175,8

1698,1

0,0

1698,1

საქონელი და მომსახურება

725,0

713,5

0,0

713,5

870,3

0,0

870,3

სუბსიდიები

3645,1

3715,4

0,0

3715,4

3684,8

0,0

3684,8

გრანტები

442,5

229,5

0,0

229,5

11,8

0,0

11,8

სოციალური უზრუნველყოფა

380,7

485,8

0,0

485,8

493,0

0,0

493,0

სხვა ხარჯები

444,4

577,8

461,2

116,6

815,8

416,9

398,8

საოპერაციო სალდო

3214,7

3805,4

3504,1

301,3

4201,2

3109,8

1091,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3561,8

3614,0

3360,5

253,5

4393,1

3253,5

1139,6

ზრდა

3700,1

3703,3

3360,5

342,8

4633,8

3253,5

1380,3

კლება

138,4

89,3

0,0

89,3

240,7

0,0

240,7

მთლიანი სალდო

-347,0

191,4

143,7

47,8

-191,9

-143,7

-48,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-355,0

191,4

143,7

47,8

-193,4

-143,7

-49,8

ზრდა

0,0

194,5

143,7

50,9

0,0

0,0

0,0

კლება

355,0

3,1

0,0

3,1

193,4

143,7

49,8

ვალდებულებების ცვლილება

-8,0

0,0

0,0

0,0

-1,5

0,0

-1,5

კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

საშინაო

8,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

";

ბ.ბ.)  მე-2 მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10907,3

11828,2

3965,3

7862,9

12015,5

3526,8

8488,7

შემოსავლები

10768,9

11738,9

3965,3

7773,6

11774,8

3526,8

8248,0

არაფინანსური აქტივების კლება

138,4

89,3

 

89,3

240,7

 

240,7

ვალდებულებების ზრდა

657,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

11262,3

11838,4

3981,7

7856,7

12208,9

3670,4

8538,5

ხარჯები

7554,2

8004,9

452,4

7552,5

7573,6

417,0

7156,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3700,1

3833,5

3529,3

304,2

4633,8

3253,5

1380,3

ვალდებულებების კლება

8,0

 

 

 

1,5

 

1,5

ნაშთის ცვლილება

-355,0

-10,2

-16,4

6,2

-193,4

-143,7

-49,8

";

ბ.გ.)  მე- 3 მუხლი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3.  სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები   11774,8   ათასი ლარის  ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 ფაქტი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

6907,9

11703,2

3965,3

7737,9

11774,8

3526,8

8248,0

გადასახადები

11

1153,1

3082,0

0,0

3082,0

3120,0

0,0

3120,0

გრანტები

13

5097,8

8174,0

3965,3

4208,7

7840,2

3526,8

4313,4

სხვა შემოსავლები

14

657,0

447,1

0,0

447,1

814,6

0,0

814,6

";

ბ.დ.)  მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 4.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გადასახადები  3120,0   ათასი ლარის  ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 ფაქტი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

1153,1

3082,0

0,0

3082,0

3120,0

0,0

3120,0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

 

818,7

 

818,7

950,0

 

950,0

ქონების გადასახადი

113

1153,1

2263,4

0,0

2263,4

2170,0

0,0

2170,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1131101

671,1

1695,9

 

1695,9

1800,0

 

1800,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

13,9

11,6

0,0

11,6

9,5

0,0

9,5

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

11311031

4,1

0,1

 

0,1

5,0

 

5,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

11311032

9,8

11,5

 

11,5

4,5

 

4,5

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

1131104

294,0

304,9

0,0

304,9

245,0

0,0

245,0

ფიზიკური პირებიდან

11311041

175,8

158,2

 

158,2

140,0

 

140,0

იურიდიული პირებიდან

11311042

118,2

146,7

 

146,7

105,0

 

105,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1131105

174,1

251,0

0,0

251,0

115,5

0,0

115,5

ფიზიკური პირებიდან

11311051

21,3

16,0

 

16,0

18,0

 

18,0

იურიდიული პირებიდან

11311052

152,7

234,9

 

234,9

97,5

 

97,5

  ";

ბ.ე)  მე- 5 მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7840,2  ათასი ლარის  ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 ფაქტი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

5097,8

8174,0

3965,3

4208,7

7840,2

3526,8

4313,4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

5097,8

8174,0

3965,3

4208,7

7840,2

3526,8

4313,4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

5097,8

4208,7

0,0

4208,7

4313,4

0,0

4313,4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1331111

4902,8

4013,7

 

4013,7

4000,8

 

4000,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1331112

195,0

195,0

 

195,0

195,0

 

195,0

სხვა

1331114

 

 

 

 

117,6

 

117,6

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

0,0

3965,3

3965,3

0,0

3526,8

3526,8

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

 

2333,0

2333,0

 

2526,8

2526,8

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

648,9

648,9

 

0,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

0,0

983,4

983,4

0,0

1000,0

1000,0

0,0

";

ბ.ვ) მე-6   მუხლი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 6.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 814,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

კოდი

2015 ფაქტი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

657,0

447,1

0,0

447,1

814,6

0,0

814,6

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

115,3

154,6

0,0

154,6

189,6

0,0

189,6

პროცენტები

1411

2,8

31,1

 

31,1

14,0

 

14,0

რენტა

1415

112,5

123,5

0,0

123,5

175,6

0,0

175,6

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

100,1

84,0

 

84,0

156,6

 

156,6

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

12,4

39,5

 

39,5

19,0

 

19,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

51,5

48,1

0,0

48,1

99,4

0,0

99,4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

43,4

38,0

0,0

38,0

88,7

0,0

88,7

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

10,0

13,2

 

13,2

60,1

 

60,1

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

27,9

24,8

 

24,8

28,6

 

28,6

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

8,1

10,1

0,0

10,1

10,7

0,0

10,7

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

8,1

10,1

 

10,1

10,7

 

10,7

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

480,4

626,0

 

243,9

495,6

 

495,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

9,7

0,5

 

0,5

30,0

 

30,0

";

ბ.ზ.) მე-7  მუხლი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7573,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7554,2

8004,9

452,4

7552,5

7573,6

416,9

7156,7

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2154,3

0,0

2154,3

1698,1

0,0

1698,1

საქონელი და მომსახურება

725,0

799,9

0,0

799,9

870,3

0,0

870,3

სუბსიდიები

3645,1

3751,5

0,0

3751,5

3684,8

0,0

3684,8

გრანტები

442,5

229,5

0,0

229,5

11,8

0,0

11,8

სოციალური უზრუნველყოფა

380,7

491,2

0,0

491,2

493,0

0,0

493,0

სხვა ხარჯები

444,4

578,5

452,4

126,1

815,8

416,9

398,8

";

ბ.თ) მე-8 მუხლი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  4393,1  ათ.ლარი.

მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4633,8  ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

37,8

4,0

0,0

4,0

40,4

0,0

40,4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3626,3

3812,5

3529,3

283,3

4496,1

3253,5

1242,6

04 00

განათლება

0,0

2,0

0,0

2,0

40,6

0,0

40,6

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

36,0

5,0

0,0

5,0

20,9

0,0

20,9

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

22,0

0,0

22,0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  240,7 ათასი ლარით

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016  გეგმა

2017 გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

138,4

89,3

240,7

 

ძირითადი აქტივები

311

51,0

47,6

230,7

 

არაწარმოებული აქტივები

314

87,4

41,7

10,0

 

მიწა

3141

87,4

41,7

10,0

 

ვალდებულებების ზრდა

33

 

0,0

0,0

 

საგარეო

331

 

0,0

0,0

 

საშინაო

332

 

0,0

0,0

 

";

 ბ.ი.) მე-9 მუხლი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2597,4

2727,0

0,0

2727,0

2443,0

0,0

2443,0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2589,5

2727,0

0,0

2727,0

2393,9

0,0

2393,9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

48,1

0,0

48,1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3769,3

4043,6

3764,3

279,2

4958,1

3444,1

1514,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

3,6

2,9

0,0

2,9

3,6

0,0

3,6

70421

სოფლის მეურნეობა

3,6

2,9

 

2,9

3,6

 

3,6

7045

ტრანსპორტი

2428,0

2116,4

1867,1

249,3

2167,5

1944,0

223,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2428,0

2116,4

1867,1

249,3

2167,5

1944,0

223,5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1337,7

1924,2

1897,2

26,9

2787,0

1500,1

1286,9

705

გარემოს დაცვა

825,3

894,6

0,0

894,6

726,9

0,0

726,9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

825,3

894,6

 

894,6

726,9

 

726,9

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

206,9

46,8

0,0

46,8

5,8

0,0

5,8

7061

ბინათმშენებლობა

75,0

2,3

0,0

2,3

1,0

0,0

1,0

7063

წყალმომარაგება

48,5

37,4

 

37,4

0,0

 

0,0

7064

გარე განათება

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

4,7

7,0

0,0

7,0

4,8

0,0

4,8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

124,7

139,0

0,0

139,0

140,6

0,0

140,6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,7

139,0

0,0

139,0

140,6

0,0

140,6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1661,0

1465,0

0,0

1465,0

1604,8

53,2

1551,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

656,0

610,4

0,0

610,4

496,9

0,0

496,9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

705,0

716,5

0,0

716,5

686,4

53,2

633,2

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

268,0

106,1

 

106,1

391,5

 

391,5

709

განათლება

1222,9

1412,5

57,3

1355,2

1553,2

173,1

1380,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1058,8

1155,8

0,0

1155,8

1220,0

0,0

1220,0

7092

ზოგადი განათლება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

104,5

196,7

57,3

139,4

283,2

173,1

110,0

710

სოციალური დაცვა

642,9

774,6

0,0

774,6

677,4

0,0

677,4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

213,5

382,0

0,0

382,0

384,8

0,0

384,8

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

199,4

360,6

0,0

360,6

362,5

0,0

362,5

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

14,1

21,4

0,0

21,4

22,3

0,0

22,3

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

37,0

39,5

0,0

39,5

39,1

0,0

39,1

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

392,4

353,0

0,0

353,0

253,6

0,0

253,6

 

სულ

11437,3

11601,9

3821,7

7780,3

12208,9

3670,4

8538,5

";

ბ.კ)  მე-13  მუხლი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 13. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 48,1 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად .”;

ბ.ლ)  მე-15  მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.1“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:   

,,2.1.  2167,5 ათ.ლარი – გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში რეაბილიტრებული იქნება ძირითადი გზები,  ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება  ქალაქის  ქუჩებში, მოიხრეშება და  მოწესრიგდება   თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები .”;

ბ.მ)  მე-15  მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.2.1“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,2.2.1. 726,9  ათ.ლარით -მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და  გამწვანების მოვლა-პატრონობის  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის  გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.“;       

ბ.ნ)  მე-15  მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.4“  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,2.4. 510,3 ათ. ლარით მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების  კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების  გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის  ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და   სხვა ღონისძიებები.”;

ბ.ო) მე-15  მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,2.6.   1039,5   ათ. ლარი რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონის განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული    პროექტები.”;

ბ.პ)  მე-15  მუხლის მე- 2 პუნქტის ,,2.7“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,2.7.  1237,2    ათ.ლარი- სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია  (პროგრამული კოდი 03 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტიში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები.”;

ბ.ჟ)  მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.4“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,3.4.   28,1  ათ.ლარი განათლების ღონისძიებების  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 04  04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი - 28100 ლარი

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს, სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

N

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

თანხა

1

ბავშვთა  და  ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების  III ეროვნული კონკურსი.

წლის განმავლობაში

2120

2

მხიარული სტარტები

აპრილი-მაისი

3780

3

ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი

ივნისი

 0

4

საველე არქეოლოგია

წლის განმავლობაში

1780

5

ანზორ შომახიას ვარსკვლავის გახსნა

წლის განმავლობაში

9700

6

სენაკის ფესტივალი 2017

წლის განმავლობაში

2250

7

ეტალონი

წლის განმავლობაში

2960

8

მერიის  სტიპენტია

 

წლის განმავლობაში

3400

9

ექსკურსია ნოქალაქევში

აპრილი–მაისი

2110

 

სულ ჯამში

 

28100

";

ბ.რ)  მე-15  მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.5“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,3.5. 240,2 ათ.ლარი - სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 04  05)

პროგრამა ითვალისწინებს როგორც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან/ ასევე საკუთარი  შემოსავლებიდან მიღებული  თანხებით  -  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციას   .”;

ბ.ს)  მე-15  მუხლის მე-4  პუნქტის ,,4.4“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„4.4. 373,9 ათ.ლარიმუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასაფლაოების    მოვლა-პატრონობის პროგრამა(პროგრამული  კოდი  05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა- დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან, ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების  კარგ მდგომარეობაში  მოყვანას  და  სხვა;  სათანადო  ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.“;

ბ.ტ)  მე-15  მუხლის მე-5  პუნქტის ,,5.2.3“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,5.2.3. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამის ბიუჯეტი:14000 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ; დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი; ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი. თანხის მისაღებად გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახისწევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; გარდაცვალების მოწმობის ასლი; გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის დევნილის მოწმობის ასლი; სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; გარდაცვლილის ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათის ქსეროასლი; ომის ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი. ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე.”;

ბ.უ)  მე-15  მუხლის მე-5  პუნქტის ,,5.2.5“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

5.2.5.  ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამის ბიუჯეტი:19500 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 2500 ლარის ოდენობით; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით. დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა  მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; აქტი (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ. სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ. სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ (განცხადების განმხილველი სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში). ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.”;

ბ.ფ)  მე-15  მუხლის მე-5  პუნქტის ,,5.2.6“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,5.2.6. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 07)

პროგრამის ბიუჯეტი:   12900 ლარი.                                               

პროგრამის განმახორციელებელი:  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

5.2.6.1 სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული   მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის, ადაპტაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევას. ასევე დახმარება გაეწევათ სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ უსახლკარო, მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი. დახმარება გაიცემა ყოველკვარტალურად 200 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს:წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები; განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

5.2.6.2. ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე) რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა)სტატუსის მინიჭების შემდგომ მოქალაქეზე ერთჯერადად  200 ლარის გაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიას უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტი.”;

ბ.ქ)  მე-15  მუხლის მე-5  პუნქტის ,,5.2.8“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,5.2.8. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი: 23900 ლარი.    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელისენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს თირკმლის  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, კერძოდ ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას  100 ლარით      (21 ბენეფიციარი).”;

ბ.ღ)  მე-15  მუხლის მე-5  პუნქტის ,,5.2.9“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„5.2.9. იშვიათი დაავადების მქონე პირთა  დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:  9500 ლარი.    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იშვიათი დაავადების მქონე პირების დახმარებას. კერძოდ, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა  350  ლარი (6 ბენეფიციარი).”;

ბ.შ)  მე-15  მუხლის მე-5  პუნქტის ,,5.2.10“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

 5.2.10. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი: 33 500 ლარი.  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და 4-ზე მეტი  18 წლამდე ასაკის ბავშვი)ოჯახების ყოველკვარტალური დახმარება (პროგრამა გავრცელდება  იმ 4 შვილიან ოჯახებზე, რომლებიც სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული არიან 70 000 დანაკლები სარეიტინგო ქულით) თითოეულ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით; (40 ოჯახი) დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა (4 და 4-ზე მეტშვილიან 18 წლამდე ასაკის) ერთ-ერთმა მშობელმა (მეუღლემ, მზრუნველმა) გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; მშობლის პირადობის მოწმობის (გარდაცვლილის შემთხვევაში გარდაცვალების მოწმობის) ასლები; მეურვის (მზრუნველის) შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობისა და მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მეურვის (მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი; მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი; შვილების დაბადების მოწმობის ასლები.”;

ბ.ყ)  მე-15  მუხლის მე-5  პუნქტის ,,5.2.11“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„5.2.11. დედ-მამით ობოლ  ბავშვებზე დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეროგრამის  ბიუჯეტი:  2600 ლარი.    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელისენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  დედ-მამით  ობოლ  ბავშვებზე დახმარებას, კერძოდ, ყოველკვარტალურად  ერთ  ბავშვზე  გაიცემა  150 ლარი.(4 ბენეფიციარი) დახმარების მისაღებად დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვემ გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; ბავშვის (ბავშვების) პირადობის მოწმობის ასლი (ასლები); ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სენაკის განყოფილებიდან მეურვის ვინაობის შესახებ; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი.”;

ბ.ჩ)  მე-15  მუხლის მე-5  პუნქტის ,,5.2.13“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„5.2.13. სოციალური  ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15)

პროგრამის  ბიუჯეტი:  6300 ლარი.    

პროგრამის განმახორციელებელი:  სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, კერძოდ:

ა) 100 წელს გადაცილებულ  მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 200 ლარი (5 ბენეფიციარი); დახმარების მისაღებად ხანდაზმული (100 და მეტი წლის ასაკის) პირის ან მისი ოჯახის სრულწლოვან იწევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს: ხანდაზმული პირის წერილობითი განცხადება; ხანდაზმული პირის პირადობის მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი თუ განმცხადებელი ხანდაზმული პირისოჯახის სრულწლოვანი წევრია;

ბ) სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით)  გაიცემა 200 ლარი(9ბენეფიციარი).დახმარების მისაღებად გამგეობაში წარდგენილიუნდაიქნეს: წერილობითი განცხადება;სამამულო ომის ვეტერანის პირადობის მოწმობის ასლი; სამამულო ომის ვეტერანის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის  მოწმობა

გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) გაიცემა 100 ლარი. (20 ბენეფიციარი).დახმარების მისაღებად გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი.

ბ.ძ)  მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 16’’.  სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები  განისაზღვროს  სენაკის  მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის  მიხედვით  თანდართული  რედაქციით:

ორგანი-ზაციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11262,3

11601,4

3821,7

7779,8

12208,9

3670,4

8538,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158,0

164,0

0,0

164,0

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

7554,2

7897,8

461,2

7436,6

7573,6

416,9

7156,7

 

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2175,8

0,0

2175,8

1698,1

0,0

1698,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3700,1

3703,3

3360,5

342,8

4633,8

3253,5

1380,3

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,4

0,0

0,4

1,5

0,0

1,5

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

8,0

0,4

0,0

0,4

1,5

0,0

1,5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2597,4

2727,0

0,0

2727,0

2443,0

0,0

2443,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151,0

157,0

0,0

157,0

133,0

0,0

133,0

 

ხარჯები

2551,6

2721,5

0,0

2721,5

2402,2

0,0

2402,2

 

შრომის ანაზღაურება

1836,8

2097,3

0,0

2097,3

1633,1

0,0

1633,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,8

5,1

0,0

5,1

40,4

0,0

40,4

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,4

0,0

0,4

0,4

0,0

0,4

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

756,1

810,7

0,0

810,7

722,6

0,0

722,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

32,0

 

32,0

26,0

 

26,0

 

ხარჯები

743,2

807,7

0,0

807,7

710,6

0,0

710,6

 

შრომის ანაზღაურება

516,3

594,6

0,0

594,6

460,4

0,0

460,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,9

3,0

0,0

3,0

12,0

0,0

12,0

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

1833,4

1916,3

0,0

1916,3

1671,2

0,0

1671,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120,0

125,0

 

125,0

107,0

 

107,0

 

ხარჯები

1808,4

1913,9

0,0

1913,9

1642,5

0,0

1642,5

 

შრომის ანაზღაურება

1320,5

1502,8

0,0

1502,8

1172,7

0,0

1172,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,9

2,1

0,0

2,1

28,4

0,0

28,4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,4

0,0

0,4

0,4

0,0

0,4

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

48,1

0,0

48,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

48,1

0,0

48,1

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

8,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

01 04 02

მგფ-ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

386,8

99,0

0,0

99,0

99,1

0,0

99,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

386,8

99,0

0,0

99,0

85,3

0,0

85,3

 

შრომის ანაზღაურება

79,8

78,4

0,0

78,4

65,0

0,0

65,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

101,8

99,0

0,0

99,0

99,1

0,0

99,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

101,8

99,0

0,0

99,0

85,3

0,0

85,3

 

შრომის ანაზღაურება

76,2

78,4

0,0

78,4

65,0

0,0

65,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4799,2

4984,9

3764,3

1220,5

5690,8

3444,1

2246,7

 

ხარჯები

1172,9

1327,5

403,9

923,6

1194,7

190,6

1004,1

 

სხვა ხარჯები

342,8

425,0

403,9

21,1

465,2

190,6

274,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3626,3

3657,3

3360,5

296,9

4496,1

3253,5

1242,6

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა

2428,0

2116,4

1867,1

249,3

2167,5

1944,0

223,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2428,0

2116,4

1867,1

249,3

2167,5

1944,0

223,5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1032,3

941,3

0,0

941,3

732,7

0,0

732,7

 

ხარჯები

905,1

901,9

0,0

901,9

726,9

0,0

726,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,2

39,4

0,0

39,4

5,9

0,0

5,9

03 02 01

ბინათმშენებლობა

75,0

2,3

0,0

2,3

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

75,0

2,3

0,0

2,3

1,0

0,0

1,0

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და გამწვანების  მოვლა-პატრონობის  პროგრამა

825,3

894,6

0,0

894,6

726,9

0,0

726,9

 

ხარჯები

825,3

892,6

0,0

892,6

721,1

0,0

721,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,0

0,0

2,0

5,9

0,0

5,9

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

48,5

37,4

0,0

37,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,5

37,4

0,0

37,4

0,0

0,0

0,0

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4,7

7,0

0,0

7,0

4,8

0,0

4,8

 

ხარჯები

4,7

7,0

0,0

7,0

4,8

0,0

4,8

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

671,3

668,9

668,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

214,1

143,9

143,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

457,2

525,0

525,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

355,7

415,6

388,7

26,9

510,3

356,5

153,9

 

ხარჯები

53,8

278,7

260,0

18,7

210,5

190,6

19,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

301,9

136,8

128,7

8,2

299,8

165,8

134,0

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

310,8

839,7

839,7

0,0

1237,2

1143,7

93,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310,8

839,7

839,7

0,0

1237,2

1143,7

93,5

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

3,6

2,9

0,0

2,9

3,6

0,0

3,6

 

ხარჯები

2,4

2,9

 

2,9

3,6

 

3,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 10

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

1039,5

0,0

1039,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

253,8

0,0

253,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

785,7

0,0

785,7

04 00

განათლება

1222,9

1412,0

57,3

1354,7

1553,2

173,1

1380,0

 

ხარჯები

1222,9

1404,0

57,3

1346,7

1512,6

173,1

1339,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

8,0

0,0

8,0

40,6

0,0

40,6

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1058,8

1155,8

0,0

1155,8

1220,0

0,0

1220,0

 

ხარჯები

1058,8

1150,0

0,0

1150,0

1179,4

0,0

1179,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,8

0,0

5,8

40,6

0,0

40,6

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

59,6

59,5

0,0

59,5

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

59,6

59,5

0,0

59,5

50,0

0,0

50,0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

104,5

108,5

0,0

108,5

14,8

0,0

14,8

 

ხარჯები

104,5

106,3

0,0

106,3

14,8

0,0

14,8

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

0,0

27,9

0,0

27,9

28,1

0,0

28,1

 

ხარჯები

0,0

27,9

0,0

27,9

28,1

0,0

28,1

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა

0,0

60,3

57,3

3,0

240,2

173,1

67,1

 

ხარჯები

0,0

60,3

57,3

3,0

240,2

173,1

67,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1486,0

1465,0

0,0

1465,0

1604,8

53,2

1551,6

 

ხარჯები

1450,0

1447,7

0,0

1447,7

1583,9

53,2

1530,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

17,3

0,0

17,3

20,9

0,0

20,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

656,0

610,4

0,0

610,4

496,9

0,0

496,9

 

ხარჯები

620,0

598,3

0,0

598,3

496,9

0,0

496,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

12,1

0,0

12,1

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

395,2

393,8

0,0

393,8

346,5

0,0

346,5

 

ხარჯები

395,2

389,3

0,0

389,3

346,5

0,0

346,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

260,8

192,7

0,0

192,7

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

224,8

185,2

0,0

185,2

130,0

0,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

7,5

0,0

7,5

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

0,0

23,8

0,0

23,8

20,4

0,0

20,4

 

ხარჯები

0,0

23,8

0,0

23,8

20,4

0,0

20,4

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

705,0

716,5

0,0

716,5

686,4

53,2

633,2

 

ხარჯები

705,0

711,4

0,0

711,4

677,1

53,2

623,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,2

0,0

5,2

9,3

0,0

9,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

360,0

354,6

0,0

354,6

404,9

0,0

404,9

 

ხარჯები

360,0

349,4

0,0

349,4

395,7

0,0

395,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,2

0,0

5,2

9,2

0,0

9,2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

120,0

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

120,0

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

50,0

49,8

0,0

49,8

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

50,0

49,8

0,0

49,8

45,0

0,0

45,0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

0,0

17,1

0,0

17,1

49,9

0,0

49,9

 

ხარჯები

0,0

17,1

0,0

17,1

49,7

0,0

49,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

175,0

175,0

0,0

175,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

175,0

175,0

0,0

175,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

175,0

0,0

0,0

0,0

78,7

53,2

25,5

 

ხარჯები

175,0

0,0

0,0

0,0

78,7

53,2

25,5

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

3,0

16,5

0,0

16,5

17,6

0,0

17,6

 

ხარჯები

3,0

16,5

0,0

16,5

17,6

0,0

17,6

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების    მოვლა-პატრონობის პროგრამა 

90,0

89,6

0,0

89,6

373,9

0,0

373,9

 

ხარჯები

90,0

89,6

0,0

89,6

362,3

0,0

362,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

11,6

0,0

11,6

05  06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

767,6

913,5

0,0

913,5

818,0

0,0

818,0

 

ხარჯები

767,6

898,1

0,0

898,1

794,9

0,0

794,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,5

0,0

15,5

22,0

0,0

22,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,7

139,0

0,0

139,0

140,6

0,0

140,6

 

ხარჯები

124,7

129,0

0,0

129,0

125,6

0,0

125,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

642,4

774,6

0,0

774,6

677,4

0,0

677,4

 

ხარჯები

642,4

769,1

0,0

769,1

669,3

0,0

669,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,5

0,0

5,5

7,0

0,0

7,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

06 02 01

მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

196,0

222,7

0,0

222,7

183,4

0,0

183,4

 

ხარჯები

196,0

217,2

0,0

217,2

176,4

0,0

176,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,5

0,0

5,5

7,0

0,0

7,0

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

13,8

16,8

0,0

16,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13,8

16,8

0,0

16,8

0,0

0,0

0,0

06 02 03

რეგულარული სამედიცინო მომსახურება სენაკის თემების მოსახლეობისათვის

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

13,8

16,8

0,0

16,8

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

13,8

16,8

0,0

16,8

14,0

0,0

14,0

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

9,5

10,4

0,0

10,4

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

9,5

10,4

0,0

10,4

14,0

0,0

14,0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

12,0

15,5

0,0

15,5

19,5

0,0

19,5

 

ხარჯები

12,0

15,5

0,0

15,5

19,5

0,0

19,5

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

3,2

3,6

0,0

3,6

12,9

0,0

12,9

 

ხარჯები

3,2

3,6

0,0

3,6

12,9

0,0

12,9

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

171,7

330,6

0,0

330,6

329,1

0,0

329,1

 

ხარჯები

171,7

330,6

0,0

330,6

328,0

0,0

328,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

20,7

23,4

0,0

23,4

23,9

0,0

23,9

 

ხარჯები

20,7

23,4

0,0

23,4

23,9

0,0

23,9

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე  ბავშვების დახმარების პროგრამა

7,0

6,7

0,0

6,7

9,5

0,0

9,5

 

ხარჯები

7,0

6,7

0,0

6,7

9,5

0,0

9,5

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

3,0

18,0

0,0

18,0

33,5

0,0

33,5

 

ხარჯები

18,2

18,0

0,0

18,0

33,5

0,0

33,5

06 02 13

დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე  დახმარების პროგრამა

2,0

1,8

0,0

1,8

2,6

0,0

2,6

 

ხარჯები

2,0

1,8

0,0

1,8

2,6

0,0

2,6

06 02 14

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

14,1

21,4

0,0

21,4

22,3

0,0

22,3

 

ხარჯები

14,1

21,4

0,0

21,4

22,3

0,0

22,3

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

5,6

3,7

0,0

3,7

6,3

0,0

6,3

 

ხარჯები

5,6

3,7

0,0

3,7

6,3

0,0

6,3

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

2,5

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

2,5

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

73,8

77,9

0,0

77,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

73,8

77,9

0,0

77,9

0,0

0,0

0,0

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

06 02 19

,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება  სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარების მიზნით

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკახაბერ რუსია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.