„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 70
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/12/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016350
70
06/12/2017
ვებგვერდი, 13/12/2017
190020020.35.108.016350
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №70

2017 წლის 6 დეკემბერი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016278) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

 ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

 ა.ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10768.9

11703.2

3965.3

7737.9

11873.7

3625.6

8248.1

გადასახადები

1153.1

3082.0

0.0

3082.0

3120.0

0.0

3120.0

გრანტები

8958.9

8174.0

3965.3

4208.7

7939.0

3625.6

4313.4

სხვა შემოსავლები

657.0

447.1

0.0

447.1

814.7

0.0

814.7

ხარჯები

7554.2

7897.8

461.2

7436.6

7574.8

416.9

7157.9

შრომის ანაზღაურება

1916.5

2175.8

0.0

2175.8

1698.1

0.0

1698.1

საქონელი და მომსახურება

725.0

713.5

0.0

713.5

883,5

0.0

883,5

სუბსიდიები

3645.1

3715.4

0.0

3715.4

3674.4

0.0

3674.4

გრანტები

442.5

229.5

0.0

229.5

11.9

0.0

11.9

სოციალური უზრუნველყოფა

380.7

485.8

0.0

485.8

498.4

0.0

498.4

სხვა ხარჯები

444.4

577.8

461.2

116.6

808.4

416.9

391,5

საოპერაციო სალდო

3214.7

3805.4

3504.1

301.3

4298,9

3208.6

1090,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3561.8

3614.0

3360.5

253.5

4490,8

3352.3

1138,5

ზრდა

3700.1

3703.3

3360.5

342.8

4731,5

3352.3

1379,2

კლება

138.4

89.3

0.0

89.3

240.7

0.0

240.7

მთლიანი სალდო

-347.0

191.4

143.7

47.8

-191.9

-143.7

-48.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-355.0

191.4

143.7

47.8

-193.4

-143.7

-49.8

ზრდა

0.0

194.5

143.7

50.9

0.0

0.0

0.0

კლება

355.0

3.1

0.0

3.1

193.4

143.7

49.8

ვალდებულებების ცვლილება

-8.0

0.0

0.0

0.0

-1.5

0.0

-1.5

კლება

8.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

საშინაო

8.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

 

 ა.ბ) 2-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10907,3

11828,2

3965,3

7862,9

12114,3

3625,6

8488,8

შემოსავლები

10768,9

11738,9

3965,3

7773,6

11873,6

3625,6

8248,1

არაფინანსური აქტივების კლება

138,4

89,3

 

89,3

240,7

 

240,7

ვალდებულებების ზრდა

657,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

11262,3

11838,4

3981,7

7856,7

12307,9

3769,2

8538,7

ხარჯები

7554,2

8004,9

452,4

7552,5

7574.8

416,9

7157.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3700,1

3833,5

3529,3

304,2

4731,5

3352,3

1379,2

ვალდებულებების კლება

8,0

 

 

 

1,4

 

1,4

ნაშთის ცვლილება

-355,0

-10,2

-16,4

6,2

-193,4

-143,7

-49,8

 “;

 

 ა.გ) მე- 3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11873,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 ფაქტი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

6907,9

11703,2

3965,3

7737,9

11873,6

3625,6

8248,1

გადასახადები

11

1153,1

3082,0

0,0

3082,0

3120,0

0,0

3120,0

გრანტები

13

5097,8

8174,0

3965,3

4208,7

7939,0

3625,6

4313,4

სხვა შემოსავლები

14

657,0

447,1

0,0

447,1

814,7

0,0

814,7

;“

 ა.დ) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3120,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 ფაქტი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

1153,1

3082,0

0,0

3082,0

3120,0

0,0

3120,0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

 

818,7

 

818,7

950,0

 

950,0

ქონების გადასახადი

113

1153,1

2263,4

0,0

2263,4

2170,0

0,0

2170,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131101

671,1

1695,9

 

1695,9

1800,0

 

1800,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

13,9

11,6

0,0

11,6

9,5

0,0

9,5

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

11311031

4,1

0,1

 

0,1

5,0

 

5,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

11311032

9,8

11,5

 

11,5

4,5

 

4,5

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1131104

294,0

304,9

0,0

304,9

245,0

0,0

245,0

ფიზიკური პირებიდან

11311041

175,8

158,2

 

158,2

140,0

 

140,0

იურიდიული პირებიდან

11311042

118,2

146,7

 

146,7

105,0

 

105,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1131105

174,1

251,0

0,0

251,0

115,5

0,0

115,5

ფიზიკური პირებიდან

11311051

21,3

16,0

 

16,0

18,0

 

18,0

იურიდიული პირებიდან

11311052

152,7

234,9

 

234,9

97,5

 

97,5

  ;’’

 

ა.ე) მე- 5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7939,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 ფაქტი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

5097,8

8174,0

3965,3

4208,7

7939,0

3625,6

4313,4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

5097,8

8174,0

3965,3

4208,7

7939,0

3625,6

4313,4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

5097,8

4208,7

0,0

4208,7

4313,4

0,0

4313,4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1331111

4902,8

4013,7

 

4013,7

4000,8

 

4000,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1331112

195,0

195,0

 

195,0

195,0

 

195,0

სხვა

1331114

 

 

 

 

117,6

 

117,6

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

0,0

3965,3

3965,3

0,0

3625,6

3625,6

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

 

2333,0

2333,0

 

2625,6

2625,6

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

648,9

648,9

 

0,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

0,0

983,4

983,4

0,0

1000,0

1000,0

0,0

 ;’’

ა.ვ) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 814,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 ფაქტი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

657,0

447,1

0,0

447,1

814,7

0,0

814,7

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

115,3

154,6

0,0

154,6

174,2

0,0

174,2

პროცენტები

1411

2,8

31,1

 

31,1

30,0

 

30,0

რენტა

1415

112,5

123,5

0,0

123,5

144,2

0,0

144,2

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

100,1

84,0

 

84,0

128,2

 

128,2

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

12,4

39,5

 

39,5

16,0

 

16,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

51,5

48,1

0,0

48,1

114,8

0,0

114,8

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

43,4

38,0

0,0

38,0

104,1

0,0

104,1

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

10,0

13,2

 

13,2

57,1

 

57,1

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0,4

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

5,2

0,0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

27,9

24,8

 

24,8

47,0

 

47,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

8,1

10,1

0,0

10,1

10,7

0,0

10,7

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

8,1

10,1

 

10,1

10,7

 

10,7

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

480,4

626,0

 

243,9

495,7

 

495,7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

9,7

0,5

 

0,5

30,0

 

30,0

 ;’’

ა.ზ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7574.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7554.2

8004.9

452.4

7552.5

7574.8

416,9

7157.8

შრომის ანაზღაურება

1916.5

2154.3

0.0

2154.3

1698.1

0.0

1698.1

საქონელი და მომსახურება

725.0

799.9

0.0

799.9

883,5

0.0

883,5

სუბსიდიები

3645.1

3751.5

0.0

3751.5

3674.4

0.0

3674.4

გრანტები

442.5

229.5

0.0

229.5

11.9

0.0

11.9

სოციალური უზრუნველყოფა

380.7

491.2

0.0

491.2

498.4

0.0

498.4

სხვა ხარჯები

444.4

578.5

452.4

126.1

808,4

416,9

391,5

  ;’

  

ა.თ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4490.8 ათ.ლარი.

 მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4731,5 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა ციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

37,8

4,0

0,0

4,0

32,0

0,0

32,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3626,3

3812,5

3529,3

283,3

4603

3352,3

1250,7

04 00

განათლება

0,0

2,0

0,0

2,0

40,6

0,0

40,6

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

36,0

5,0

0,0

5,0

20,1

0,0

20,1

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

22,0

0,0

22,0

  ;’’

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 240,7 ათასი ლარით

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 გეგმა

2017 გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

31

87,4

80,0

240,7

არაწარმოებული აქტივები

314

87,4

80,0

240,7

მიწა

3141

87,4

80,0

240,7

ვალდებულებების ზრდა

33

 

0,0

0,0

საგარეო

331

 

0,0

0,0

საშინაო

332

 

0,0

0,0

 “.

ა.ი) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2597.4

2727.0

0.0

2727.0

2436.8

0.0

2436.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2589.5

2727.0

0.0

2727.0

2387.7

0.0

2387.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

48.1

0.0

48.1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

285.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

285.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3769.3

4043.6

3764.3

279.2

5067.3

3542.9

1524.4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

3.6

2.9

0.0

2.9

3.6

0.0

3.6

70421

სოფლის მეურნეობა

3.6

2.9

 

2.9

3.6

 

3.6

7045

ტრანსპორტი

2428.0

2116.4

1867.1

249.3

2266.3

2042.8

223.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2428.0

2116.4

1867.1

249.3

2266.3

2042.8

223.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1337.7

1924.2

1897.2

26.9

2797.4

1500.1

1297.3

705

გარემოს დაცვა

825.3

894.6

0.0

894.6

719.3

0.0

719.3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

825.3

894.6

 

894.6

719.3

 

719.3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

206.9

46.8

0.0

46.8

7.0

0.0

7.0

7061

ბინათმშენებლობა

75.0

2.3

0.0

2.3

1.0

0.0

1.0

7063

წყალმომარაგება

48.5

37.4

 

37.4

0.0

 

0.0

7064

გარე განათება

78.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

4.7

7.0

0.0

7.0

6.0

0.0

6.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

124.7

139.0

0.0

139.0

140.6

0.0

140.6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124.7

139.0

0.0

139.0

140.6

0.0

140.6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1661.0

1465.0

0.0

1465.0

1601,6

53.2

1584,4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

656.0

610.4

0.0

610.4

496.9

0.0

496.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

705.0

716.5

0.0

716.5

686,6

53.2

633,4

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32.0

32.0

0.0

32.0

30.0

0.0

30.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

268.0

106.1

 

106.1

388.1

 

388.1

709

განათლება

1222.9

1412.5

57.3

1355.2

1553,2

173.1

1380,1

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1058.8

1155.8

0.0

1155.8

1220.0

0.0

1220.0

7092

ზოგადი განათლება

59.6

60.0

0.0

60.0

50.0

0.0

50.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

59.6

60.0

0.0

60.0

50.0

0.0

50.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

104.5

196.7

57.3

139.4

283,2

173.1

110,1

710

სოციალური დაცვა

642.9

774.6

0.0

774.6

682.9

0.0

682.9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

213.5

382.0

0.0

382.0

386.1

0.0

386.1

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

199.4

360.6

0.0

360.6

363.8

0.0

363.8

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

14.1

21.4

0.0

21.4

22.3

0.0

22.3

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

37.0

39.5

0.0

39.5

39.1

0.0

39.1

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

392.4

353.0

0.0

353.0

257.8

0.0

257.8

 

სულ

11437.3

11601.9

3821.7

7780.3

12307.8

3769.2

8538.6

;”

 

 .) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,2.2.1. 719,3 ათ.ლარით მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.“;

 .) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.4. 520,8 ათ.ლარით მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.”;

.) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,2.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.6. 1039,5 ათ.ლარი რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონის განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტები.”;

 .) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,3.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.4. 28,1 ათ.ლარიგანათლების ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი – 28100 ლარი

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს, სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

 

 ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

თანხა

1

ბავშვთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების III ეროვნული კონკურსი

წლის განმავლობაში

2120

2

მხიარული სტარტები

აპრილი-მაისი

3780

3

ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი

ივნისი

 0

4

საველე არქეოლოგია

წლის განმავლობაში

1780

5

ანზორ შომახიას ვარსკვლავის გახსნა

წლის განმავლობაში

9700

6

სენაკის ფესტივალი 2017

წლის განმავლობაში

2250

7

ეტალონი

წლის განმავლობაში

2960

8

მერიის სტიპენტია

წლის განმავლობაში

3400

9

ექსკურსია ნოქალაქევში

აპრილი–მაისი

2110

 

სულ ჯამში

 

28100

 

ა.) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,3.5“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.5. 240,2 ათ.ლარისკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 05)

 პროგრამა ითვალისწინებს როგორც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან ასევე საკუთარი შემოსავლებიდან მიღებული თანხებით – სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციას .”;

 .) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „42.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.2.4. 49,9 ათ.ლარიკულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 49900 ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივობების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

 

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებების დასახელება

 

თანხა

1

2017 წლის კულტურული პროგრამების პრეზენტაცია – ,,კულტურის განვითარების 2017-2020 წლებში მუნიციპალური გეგმის” სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება. 

30 იანვარი

0

2

პროექტი „შემოქმედებითი და ტრადიციული სოფელი“

მთელი წელი

200

3

დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

03 მარტი

1410

4

 დედა ენის დღეს აღნიშნვა

14 აპრილი

100

5

 ძეგლებისა და ისტორიული ადგილების საერთაშორისო დღე – (სენაკის მუნიციპალიტეტში კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის პრეზენტაცია)

18 აპრილი

0

6

 მუზეუმების საერთაშორისო დღე – მუზეუმების როლი თანამედროვე განვითარებაში, ფუნქცია და მიღწევები

18 მაისი

240

7

„ვიცოდეთ კულტურულ მემკვიდრეობა „კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიული ქალაქების დაცვა“ – სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია

19 მაისი

300

8

 კულტურული განვითარების მსოფლიო დღის აღნიშვნა

21 მაისი

0

9

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება

26 მაისი

4400

10

ვეტერანთა სახელობის მემორიალის გახსნა. 

აგვისტო-სექტემბერი

 150

11

ახალი სასწავლო წლის აღნიშვნა.

15 სექტემბერი

6150

12

სახალხო დღესასწაული „ეგრისობა"

სექტემბერ ოქტომბერი

9300

13

პატრიარქის აღსაყდრების დღის აღნიშვნა

25 დეკემბერი

150

14

გაწეული მუშაობის შედეგების პრეზენტაცია

31 დეკემბერი

0

15

საახალწლო ღონისძიება

31 დეკემბერი

27500

 

სულ

 

49900

“;

 .) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,4.2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.2.4. 78,7 ათ.ლარიკულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

 პროგრამა ითვალისწინებს როგორც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, ასევე საკუთარი შემოსავლებიდან მიღებული თანხებით კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციას.’’;

 .) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5.2.4. 14,0 ათ.ლარისადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ბიუჯეტი: 14 000 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საახალწლო საჩუქარი კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ბავშვებისათვის (450 ბენეფიციარი). შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ეკლესია-მონასტრებისათვის საჩუქრის (პროდუქტების) გადაცემა; საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის ბენეფიციარებისათვის (150 ოჯახი). საახალწლო საჩუქარი დედ-მამით ობლებისა და 100 წელს გადაცილებულებისათვის. საახალწლო საჩუქარი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამაში ჩართული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის (22 ოჯახი) და სხვა მიზნობრივი ჯგუფებისათვის.”;

 .) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,5.2.6. 14,0 ათ.ლარისოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 07)

პროგრამის ბიუჯეტი: 14000 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

5.2.6.1 სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის, ადაპტაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევას. ასევე დახმარება გაეწევათ სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უსახლკარო, მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი. დახმარება გაიცემა ყოველკვარტალურად 200 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები; განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

5.2.6.2. ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე) რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა)სტატუსის მინიჭების შემდგომ მოქალაქეზე ერთჯერადად 200 ლარის გაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიას უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტი.“;

 .) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.7“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5.2.7. 329,1 ათ.ლარი ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 329,1 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.”;

.) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.15“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5.2.15. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარემონტო სამუშაოებისათვის 2000 ლარის ფარგლებში საამშენებლო მასალების (აზბესტცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, ხის მასალა და თუნუქის ფურცელი) გადაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; საცხოვრებელი სახლის საკუთრების/ფაქტობრივი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლის შუამდგომლობა. წარმოდგენილი განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა განხორციელდება ერთობლივი კომისიის (შემდგომში – კომისიის) მიერ. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება 9 წევრით, მათ შორის საკრებულო კომისიაში წარმოდგენილია 3 წევრით. კომისია სხდომის ოქმისა და დასკვნის საფუძველზე ღებულობს გადაწყვეტილებას თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარის ფარგლებში სამშენებლო მასალის გამოყოფის თაობაზე. კომისიის სხდომის ოქმი დასკვნასთან ერთად წარედგინება სენაკის მუნიციპალიტეტის მერს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. მერის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გამოყოფილი სამშენებლო მასალის გადაცემა განხორციელდება სათანადო მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე. გადასაცემი სამშენებლო მასალის შეძენა განხორციელდება ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე.”;

.) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგანი ზაციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11262.3

11601.4

3821.7

7779.8

12307.8

3769.2

8538.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158.0

164.0

0.0

164.0

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

7554.2

7897.8

461.2

7436.6

7574,8

416.9

7157,9

 

შრომის ანაზღაურება

1916.5

2175.8

0.0

2175.8

1698.1

0.0

1698.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3700.1

3703.3

3360.5

342.8

4731.7

3352.3

1379,4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2597.4

2727.0

0.0

2727.0

2436.8

0.0

2436.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

157.0

0.0

157.0

133.0

0.0

133.0

 

ხარჯები

2551.6

2721.5

0.0

2721.5

2404.5

0.0

2404.5

 

შრომის ანაზღაურება

1836.8

2097.3

0.0

2097.3

1633.1

0.0

1633.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.8

5.1

0.0

5.1

32.0

0.0

32.0

 

ვალდებულებების კლება

8.0

0.4

0.0

0.4

0.4

0.0

0.4

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

756.1

810.7

0.0

810.7

722.6

0.0

722.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

32.0

 

32.0

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

743.2

807.7

0.0

807.7

710.6

0.0

710.6

 

შრომის ანაზღაურება

516.3

594.6

0.0

594.6

460.4

0.0

460.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.9

3.0

0.0

3.0

12.0

0.0

12.0

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

1833.4

1916.3

0.0

1916.3

1665.1

0.0

1665.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

125.0

 

125.0

107.0

 

107.0

 

ხარჯები

1808.4

1913.9

0.0

1913.9

1644.7

0.0

1644.7

 

შრომის ანაზღაურება

1320.5

1502.8

0.0

1502.8

1172.7

0.0

1172.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

2.1

0.0

2.1

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.4

0.0

0.4

0.4

0.0

0.4

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

48.1

0.0

48.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

48.1

0.0

48.1

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

8.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ვალდებულებების კლება

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

01 04 02

მგფ-ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

386.8

99.0

0.0

99.0

99.1

0.0

99.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

386.8

99.0

0.0

99.0

85.3

0.0

85.3

 

შრომის ანაზღაურება

79.8

78.4

0.0

78.4

65.0

0.0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

13.8

0.0

13.8

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

285.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

285.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

101.8

99.0

0.0

99.0

99.1

0.0

99.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

101.8

99.0

0.0

99.0

85.3

0.0

85.3

 

შრომის ანაზღაურება

76.2

78.4

0.0

78.4

65.0

0.0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

13.8

0.0

13.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4799.2

4984.9

3764.3

1220.5

5793.7

3542.9

2250.8

 

ხარჯები

1172.9

1327.5

403.9

923.6

1190.7

190.6

1000.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3626.3

3657.3

3360.5

296.9

4603.0

3352.3

1250.7

03 01

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

2428.0

2116.4

1867.1

249.3

2266.3

2042.8

223.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2428.0

2116.4

1867.1

249.3

2266.3

2042.8

223.5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1032.3

941.3

0.0

941.3

726.3

0.0

726.3

 

ხარჯები

905.1

901.9

0.0

901.9

720.3

0.0

720.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.2

39.4

0.0

39.4

6.0

0.0

6.0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

75.0

2.3

0.0

2.3

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

75.0

2.3

0.0

2.3

1.0

0.0

1.0

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

78.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

825.3

894.6

0.0

894.6

719.3

0.0

719.3

 

ხარჯები

825.3

892.6

0.0

892.6

713.3

0.0

713.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

0.0

2.0

6.0

0.0

6.0

03 02 04

ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

48.5

37.4

0.0

37.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.5

37.4

0.0

37.4

0.0

0.0

0.0

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4.7

7.0

0.0

7.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

4.7

7.0

0.0

7.0

6.0

0.0

6.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

671.3

668.9

668.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

457.2

525.0

525.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

355.7

415.6

388.7

26.9

520.8

356.5

164.3

 

ხარჯები

53.8

278.7

260.0

18.7

210.5

190.6

19.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

301.9

136.8

128.7

8.2

310.3

165.8

144.5

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

310.8

839.7

839.7

0.0

1237.2

1143.7

93.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310.8

839.7

839.7

0.0

1237.2

1143.7

93.5

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

3.6

2.9

0.0

2.9

3.6

0.0

3.6

 

ხარჯები

2.4

2.9

 

2.9

3.6

 

3.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 10

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

1039.5

0.0

1039.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

256.3

0.0

256.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

783.2

0.0

783.2

04 00

განათლება

1222.9

1412.0

57.3

1354.7

1553,2

173.1

1380,0

 

ხარჯები

1222.9

1404.0

57.3

1346.7

1512,6

173.1

1339,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.0

0.0

8.0

40.6

0.0

40.6

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1058.8

1155.8

0.0

1155.8

1220.0

0.0

1220.0

 

ხარჯები

1058.8

1150.0

0.0

1150.0

1179.4

0.0

1179.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.8

0.0

5.8

40.6

0.0

40.6

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

59.6

59.5

0.0

59.5

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

59.6

59.5

0.0

59.5

50.0

0.0

50.0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

104.5

108.5

0.0

108.5

14.8

0.0

14.8

 

ხარჯები

104.5

106.3

0.0

106.3

14.8

0.0

14.8

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

0.0

27.9

0.0

27.9

28,1

0.0

28,1

 

ხარჯები

0.0

27.9

0.0

27.9

28,1

0.0

28,1

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა

0.0

60.3

57.3

3.0

240.2

173.1

67.1

 

ხარჯები

0.0

60.3

57.3

3.0

240.2

173.1

67.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1486.0

1465.0

0.0

1465.0

1601,6

53.2

1548,4

 

ხარჯები

1450.0

1447.7

0.0

1447.7

1581,3

53.2

1528,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.0

17.3

0.0

17.3

20,3

0.0

20,3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

656.0

610.4

0.0

610.4

496.9

0.0

496.9

 

ხარჯები

620.0

598.3

0.0

598.3

496.9

0.0

496.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.0

12.1

0.0

12.1

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა

395.2

393.8

0.0

393.8

346.5

0.0

346.5

 

ხარჯები

395.2

389.3

0.0

389.3

346.5

0.0

346.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.6

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

260.8

192.7

0.0

192.7

130.0

0.0

130.0

 

ხარჯები

224.8

185.2

0.0

185.2

130.0

0.0

130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.0

7.5

0.0

7.5

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა

0.0

23.8

0.0

23.8

20.4

0.0

20.4

 

ხარჯები

0.0

23.8

0.0

23.8

20.4

0.0

20.4

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

705.0

716.5

0.0

716.5

686,6

53.2

633,4

 

ხარჯები

705.0

711.4

0.0

711.4

677,9

53.2

624,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.2

0.0

5.2

8,7

0.0

8,7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

360.0

354.6

0.0

354.6

404.9

0.0

404.9

 

ხარჯები

360.0

349.4

0.0

349.4

396.5

0.0

396.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.2

0.0

5.2

8.4

0.0

8.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

120.0

120.0

0.0

120.0

108.0

0.0

108.0

 

ხარჯები

120.0

120.0

0.0

120.0

108.0

0.0

108.0

05 02 03

საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა

50.0

49.8

0.0

49.8

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

50.0

49.8

0.0

49.8

45.0

0.0

45.0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების პროგრამა 

0.0

17.1

0.0

17.1

49,9

0.0

49,9

 

ხარჯები

0.0

17.1

0.0

17.1

49,7

0.0

49,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,2

0.0

0,2

05 02 05

თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა

175.0

175.0

0.0

175.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

175.0

175.0

0.0

175.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

175.0

0.0

0.0

0.0

78.7

53.2

25.5

 

ხარჯები

175.0

0.0

0.0

0.0

78.7

53.2

25.5

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა

3.0

16.5

0.0

16.5

17.6

0.0

17.6

 

ხარჯები

3.0

16.5

0.0

16.5

17.6

0.0

17.6

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა 

90.0

89.6

0.0

89.6

370.5

0.0

370.5

 

ხარჯები

90.0

89.6

0.0

89.6

358.9

0.0

358.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

11.6

0.0

11.6

05 06

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

32.0

32.0

0.0

32.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

32.0

32.0

0.0

32.0

30.0

0.0

30.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

767.6

913.5

0.0

913.5

823.5

0.0

823.5

 

ხარჯები

767.6

898.1

0.0

898.1

800.4

0.0

800.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

15.5

0.0

15.5

22.0

0.0

22.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124.7

139.0

0.0

139.0

140.6

0.0

140.6

 

ხარჯები

124.7

129.0

0.0

129.0

125.6

0.0

125.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.0

0.0

10.0

15.0

0.0

15.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

642.4

774.6

0.0

774.6

#VALUE!

0.0

#VALUE!

 

ხარჯები

642.4

769.1

0.0

769.1

674.8

0.0

674.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.5

0.0

5.5

7.0

0.0

7.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

06 02 01

მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

196.0

222.7

0.0

222.7

183.4

0.0

183.4

 

ხარჯები

196.0

217.2

0.0

217.2

176.4

0.0

176.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.5

0.0

5.5

7.0

0.0

7.0

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

13.8

16.8

0.0

16.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13.8

16.8

0.0

16.8

0.0

0.0

0.0

06 02 03

რეგულარული სამედიცინო მომსახურება სენაკის თემების მოსახლეობისათვის

63.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

63.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

13.8

16.8

0.0

16.8

18.7

0.0

18.7

 

ხარჯები

13.8

16.8

0.0

16.8

18.7

0.0

18.7

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

9.5

10.4

0.0

10.4

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

9.5

10.4

0.0

10.4

14.0

0.0

14.0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

12.0

15.5

0.0

15.5

16.0

0.0

16.0

 

ხარჯები

12.0

15.5

0.0

15.5

16.0

0.0

16.0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

3.2

3.6

0.0

3.6

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

3.2

3.6

0.0

3.6

14.0

0.0

14.0

06 02 08

 ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა

171.7

330.6

0.0

330.6

329.1

0.0

329.1

 

ხარჯები

171.7

330.6

0.0

330.6

328.0

0.0

328.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

20.7

23.4

0.0

23.4

25.2

0.0

25.2

 

ხარჯები

20.7

23.4

0.0

23.4

25.2

0.0

25.2

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა

7.0

6.7

0.0

6.7

9.5

0.0

9.5

 

ხარჯები

7.0

6.7

0.0

6.7

9.5

0.0

9.5

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

3.0

18.0

0.0

18.0

33.5

0.0

33.5

 

ხარჯები

18.2

18.0

0.0

18.0

33.5

0.0

33.5

06 02 13

დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა

2.0

1.8

0.0

1.8

2.6

0.0

2.6

 

ხარჯები

2.0

1.8

0.0

1.8

2.6

0.0

2.6

06 02 14

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა

14.1

21.4

0.0

21.4

22.3

0.0

22.3

 

ხარჯები

14.1

21.4

0.0

21.4

22.3

0.0

22.3

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

5.6

3.7

0.0

3.7

8.2

0.0

8.2

 

ხარჯები

5.6

3.7

0.0

3.7

8.2

0.0

8.2

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

2.5

2.5

0.0

2.5

3.5

0.0

3.5

 

ხარჯები

2.5

2.5

0.0

2.5

3.5

0.0

3.5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

73.8

77.9

0.0

77.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

73.8

77.9

0.0

77.9

0.0

0.0

0.0

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3.0

3.0

0.0

3.0

#VALUE!

0.0

 

 

ხარჯები

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

06 02 19

,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარების მიზნით

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიბადრი კალანდარიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.