„წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები წალკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/11/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/11/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016236
25
24/11/2017
ვებგვერდი, 27/11/2017
190020020.35.155.016236
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წალკის მუნიციპალიტეტი
 

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2017 წლის 24 ნოემბერი

ქ. წალკა


 

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 27 დეკემბრის №28 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 27 დეკემბრის №28 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, 190020020.35.155.016211) პირველი მუხლით დამტკიცებულ „წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში“ შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა)  პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5 516,4

8 493,3

2 507,3

5 986,0

8 553,6

2 540,2

6 013,4

გადასახადები

981,0

3 000,0

0,0

3 000,0

4 285,0

0,0

4 285,0

გრანტები

3 829,8

5 170,3

2 507,3

2 663,0

3 859,6

2 540,2

1 319,4

სხვა შემოსავლები

705,6

323,0

0,0

323,0

409,0

0,0

409,0

ხარჯები

3 507,0

4 065,3

0,0

4 065,3

3 990,8

0,0

3 990,8

შრომის ანაზღაურება

1 672,9

1 340,3

0,0

1 340,3

1 112,2

0,0

1 112,2

საქონელი და მომსახურება

726,6

932,6

0,0

932,6

1 006,5

0,0

1 006,5

სუბსიდიები

877,5

1 507,4

0,0

1 507,4

1 435,1

0,0

1 435,1

გრანტები

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

სოციალური უზრუნველყოფა

204,0

250,0

0,0

250,0

400,0

0,0

400,0

სხვა ხარჯები

26,0

15,0

0,0

15,0

17,0

0,0

17,0

საოპერაციო სალდო

2 009,4

2 507,3

2 507,3

0,0

4 562,8

2 540,2

2 022,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 577,4

5 845,3

2 678,4

3 166,9

6 088,3

3 118,7

2 969,6

ზრდა

3 677,4

5 945,3

2 678,4

3 266,9

6 188,3

3 118,7

3 069,6

კლება

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

 

100,0

ზრდა

0,0

1 247,2

0,0

1 247,2

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

1 247,2

0,0

1 247,2

0,0

0,0

0,0

კლება

1 353,7

1 418,3

171,1

1 247,2

1 525,5

578,5

947,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 353,7

0,0

 

 

948,0

 

948,0

ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

კლება

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

საშინაო

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

ბალანსი

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

“;

ბ) მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 041,6

8 593,3

2 507,3

6 086,0

8 653,6

2 540,2

6 113,4

შემოსავლები

5 941,6

8 493,3

2 507,3

5 986,0

8 553,6

2 540,2

6 013,4

არაფინანსური აქტივების კლება

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

7 351,0

10 011,6

2 678,4

7 333,2

10 180,1

3 118,7

7 061,4

ხარჯები

3 938,3

4 065,3

0,0

4 065,3

3 990,8

0,0

3 990,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 411,7

5 945,3

2 678,4

3 266,9

6 188,3

3 118,7

3 069,6

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1 309,4

1 418,300

171,1

1247,2

1 526,500

578,5

948,0

“;

გ) მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8553.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5 941,6

8 493,3

2 507,3

5 986,0

8 553,6

2 540,2

6 013,4

გადასახადები

1 200,0

3 000,0

0,0

3 000,0

4 285,0

0,0

4 285,0

გრანტები

4 198,6

5 170,3

2 507,3

2 663,0

3 859,6

2 540,2

1 319,4

სხვა შემოსავლები

543,0

323,0

0,0

323,0

409

0,0

409

“;

დ)  მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4285 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1 200,0

3 000,0

0,0

3 000,0

4 285,0

0,0

4 285,0

საშემოსავლო გადასახადი

0

300

0

300

155

0

155

ქონების გადასახადი

1 200,0

2 700,0

0,0

2 700,0

4 130,0

0,0

4 130,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

900,0

2 400,0

 

2 400,0

3400

 

3400

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

150,0

150,0

0,0

150,0

280,0

0,0

280,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

150,0

150,0

0,0

150,0

450,0

0,0

450,0

“;

ე)  მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 409 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

543

323

409

შემოსავლები საკუთრებიდან

190

270

353

პროცენტები

150

150.0

180

დივიდენდები

 

0,0

0,0

რენტა

40

120

100

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

40

120

173

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0

0.0

63

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0

0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

3

3.0

3.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3

3.0

16

სანებართვო მოსაკრებელი

3

3

1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

0

3

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0

0

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

12

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0   

0

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

0

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

50

50

40

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

300

0

0

“;

ვ)  მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 990,8ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 938,3

4 065,3

0,0

4 065,3

3 990,8

0,0

3 990,8

   შრომის ანაზღაურება

1 340,3

1 340,3

0,0

1 340,3

1 112,2

0,0

1 112,2

   საქონელი და მომსახურება

826,0

932,6

0,0

932,6

1 006,5

0,0

1 006,5

   სუბსიდიები

1 307,0

1 507,4

0,0

1 507,4

1 435,1

0,0

1 435,1

   გრანტები

200,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

   სოციალური უზრუნველყოფა

200,0

250,0

0,0

250,0

400

0.0

400

   სხვა ხარჯები

65,0

15.0

0.0

15.0

17

0,0

17

“;

ზ)  მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6088.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6188.3  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,080,5

2,122.6

1938.2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,121

6,581.7

6719.9

04 00

განათლება

250

380

300

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

390,5

568.3

713

 

სულ ჯამი

6,842

9,652.6

9671.1

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

100

100

100

ძირითადი აქტივები

0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

100

100,0

100,0

 

 

 

 

 

“;

თ)  მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 079,5   

2 121,6   

0,0   

2 121,6   

1 937,2   

0,0   

1 937,2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 079,5   

2 121,6   

0,0   

2 121,6   

1 937,2   

0,0   

1 937,2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 039,5   

2 081,6   

0,0   

2 081,6   

1 897,2   

0,0   

1 897,2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

40,0   

40,0   

0,0   

40,0   

40,0   

0,0   

40,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

67,5   

64,9   

0,0   

64,9   

64,9   

0,0   

64,9   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

200,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

200,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 544,7   

4 625,3   

1 959,2   

2 666,1   

5 214,1   

2 847,9   

2 366,2   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

1 921,1   

3 852,1   

1 371,2   

2 480,9   

3 223,2   

1 923,8   

1 299,4   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 921,1   

3 852,1   

1 371,2   

2 480,9   

3 223,2   

1 923,8   

1 299,4   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

623,6   

773,2   

588,0   

185,2   

1 990,9   

924,1   

1 066,8   

705

გარემოს დაცვა

70,0   

190,0   

0,0   

190,0   

330,0   

0,0   

330,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

70,0   

190,0   

0,0   

190,0   

330,0   

0,0   

330,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 506,3   

1 766,4   

719,2   

1 047,2   

1 175,8   

270,8   

905,0   

7063

წყალმომარაგება

1 426,3   

1 649,9   

719,2   

930,7   

1 105,8   

270,8   

835,0   

7064

გარე განათება

80,0   

116,5   

0,0   

116,5   

70,0   

0,0   

70,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

41,5   

44,1   

0,0   

44,1   

44,1   

0,0   

44,1   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

41,5   

44,1   

0,0   

44,1   

44,1   

0,0   

44,1   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

390,5   

568,3   

0,0   

568,3   

713,0   

0,0   

713,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

135,0   

251,4   

0,0   

251,4   

429,0   

0,0   

429,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

205,5   

266,9   

0,0   

266,9   

229,0   

0,0   

229,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50,0   

50,0   

0,0   

50,0   

55,0   

0,0   

55,0   

709

განათლება

250,0   

380,0   

0,0   

380,0   

300,0   

0,0   

300,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

250,0   

380,0   

0,0   

380,0   

300,0   

0,0   

300,0   

710

სოციალური დაცვა

200,0   

250,0   

0,0   

250,0   

400,0   

0,0   

400,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

200,0   

250,0   

0,0   

250,0   

400,0   

0,0   

400,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

200,0   

250,0   

0,0   

250,0   

400,0   

0,0   

400,0   

 

სულ

7 350,0   

10 010,6   

2 678,4   

7 332,2   

10 179,1   

3 118,7   

7 060,4   

“;

ი) დადგენილების დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

წალკის მუნიციპალიტეტი

7 351,0

10 011,6

2 678,4

7 333,2

10 180,1

3 118,7

7 061,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142,0

119,0

0,0

119,0

119,0

0,0

119,0

 

ხარჯები

3 938,3

4 065,3

0,0

4 065,3

3 990,8

0,0

3 990,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 340,3

1 340,3

0,0

1 340,3

1 112,2

0,0

1 112,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 411,7

5 945,3

2 678,4

3 266,9

6 188,3

3 118,7

3 069,6

 

ვალდებულებების კლება

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 080,5

2 122,6

0,0

2 122,6

1 938,2

0,0

1 938,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116,0

114,0

0,0

114,0

114,0

0,0

114,0

 

ხარჯები

2 011,5

2 073,0

0,0

2 073,0

1 841,2

0,0

1 841,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 293,5

1 293,5

0,0

1 293,5

1 067,4

0,0

1 067,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,0

48,6

0,0

48,6

96,0

0,0

96,0

 

ვალდებულებების კლება

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 01

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

712,0

725,0

0,0

725,0

556,8

0,0

556,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,0

24,0

0,0

24,0

24,0

0,0

24,0

 

ხარჯები

708,0

723,0

0,0

723,0

553,8

0,0

553,8

 

შრომის ანაზღაურება

437,5

437,5

0,0

437,5

337,0

0,0

337,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,0

2,0

0,0

2,0

3,0

0,0

3,0

01 02

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 327,5

1 356,6

0,0

1 356,6

1 340,4

0,0

1 340,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90,0

90,0

0,0

90,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

1 263,5

1 310,0

0,0

1 310,0

1 247,4

0,0

1 247,4

 

შრომის ანაზღაურება

856,0

856,0

0,0

856,0

730,4

0,0

730,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,0

46,6

0,0

46,6

93,0

0,0

93,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

40,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

40,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

267,5

64,9

0,0

64,9

64,9

0,0

64,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

265,5

64,9

0,0

64,9

59,5

0,0

59,5

 

შრომის ანაზღაურება

46,8

46,8

0,0

46,8

44,8

0,0

44,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

0,0

0,0

5,4

0,0

5,4

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

67,5

64,9

0,0

64,9

64,9

0,0

64,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

65,5

64,9

0,0

64,9

59,5

0,0

59,5

 

შრომის ანაზღაურება

46,8

46,8

0,0

46,8

44,8

0,0

44,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

0,0

0,0

5,4

0,0

5,4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 121,0

6 581,7

2 678,4

3 903,3

6 719,9

3 118,7

3 601,2

 

ხარჯები

779,3

745,0

0,0

745,0

893,0

0,0

893,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 341,7

5 836,7

2 678,4

3 158,3

5 826,9

3 118,7

2 708,2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 856,1

3 782,1

1 371,2

2 410,9

3 155,2

1 923,8

1 231,4

 

ხარჯები

289,0

40,0

0,0

40,0

90,0

0,0

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 567,1

3 742,1

1 371,2

2 370,9

3 065,2

1 923,8

1 141,4

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 576,3

1 956,4

719,2

1 237,2

1 505,8

270,8

1 235,0

 

ხარჯები

424,0

635,0

0,0

635,0

735,0

0,0

735,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 152,3

1 321,4

719,2

602,2

770,8

270,8

500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 152,3

1 259,9

719,2

540,7

770,8

270,8

500,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

623,6

773,2

588,0

185,2

1 990,9

924,1

1 066,8

 

ხარჯები

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

622,3

773,2

588,0

185,2

1 990,9

924,1

1 066,8

03 05

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

65,0

70,0

0,0

70,0

68,0

0,0

68,0

 

ხარჯები

65,0

70,0

0,0

70,0

68,0

0,0

68,0

04 00

განათლება

250,0

380,0

0,0

380,0

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

250,0

380,0

0,0

380,0

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

250,0

380,0

0,0

380,0

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

250,0

380,0

0,0

380,0

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

390,5

568,3

0,0

568,3

713,0

0,0

713,0

 

ხარჯები

390,5

508,3

0,0

508,3

453,0

0,0

453,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

0,0

60,0

260,0

0,0

260,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

135,0

251,4

0,0

251,4

429,0

0,0

429,0

 

ხარჯები

135,0

191,4

0,0

191,4

169,0

0,0

169,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

0,0

60,0

260,0

0,0

260,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

205,5

266,9

0,0

266,9

229,0

0,0

229,0

 

ხარჯები

205,5

266,9

0,0

266,9

229,0

0,0

229,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

241,5

294,1

0,0

294,1

444,1

0,0

444,1

 

ხარჯები

241,5

294,1

0,0

294,1

444,1

0,0

444,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

41,5

44,1

0,0

44,1

44,1

0,0

44,1

 

ხარჯები

41,5

44,1

0,0

44,1

44,1

0,0

44,1

06 02

სოციალური პროგრამები

200,0

250,0

0,0

250,0

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

200,0

250,0

0,0

250,0

400,0

0,0

400,0

.“.

მუხლი 2
 დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი გიგინეიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.