შპს „სტრუიკ გრუპ ჯორჯიას“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე

შპს „სტრუიკ გრუპ ჯორჯიას“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1844
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 31/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024531

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №184 4

2017 წლის 31 აგვისტო

ქ. თბილისი

შპს „სტრუიკ გრუპ ჯორჯიას“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე

1. „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს 136 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 74 მუხლის მე-8-მე-10 პუნქტების საფუძველზე, სახელმწიფო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტის –  ქ. ბათუმში ნაპირსამაგრი კონსტრუქციის მშენებლობის პროექტის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით, შპს „სტრუიკ გრუპ ჯორჯია“ (ს/ნ: 405170149) გათავისუფლდეს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან და მიეცეს უფლება, მოიპოვოს 100 000 მ3 ანდეზიტ-პორფირიტი/ანდეზიტო-ბაზალტი და 25 670 მ3 ქვიშა-ხრეში ქედისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში, შემდეგი X და Y კოორდინატების საზღვრებში:

ა) 100 000 მ3 ანდეზიტ-პორფირიტი/ანდეზიტო-ბაზალტი (ლიცენზიისაგან გათავისუფლების ვადა –  6 თვე):

ა.ა) 40 000 მ3 ანდეზიტ-პორფირიტი –  ქედის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭინკაძეების მიმდებარე ტერიტორიაზე:

 

X

Y

1

730772.60350

4604050.06620

2

730806.24690

4604031.01360

3

730840.99130

4604031.00530

4

730840.11570

4603899.72940

5

730829.01440

4603899.99250

6

730747.21736

4603900.01732

7

730767.69060

4604050.07340

S=11503 2

WGS 1984 ;

 

ა.ბ) 40 000 მ3 ანდეზიტო-ბაზალტი –  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. მაღლაკონის მიმდებარე ტერიტორიაზე:

 

X

Y

1

728997

4602501

2

729040

4602566

3

729068

4602583

4

729088

4602595

5

729116

4602635

6

729125

4602621

7

729144

4602607

8

729150

4602588

9

729161

4602574

10

729174

4602555

11

729191

4602534

12

729153

4602501

13

729123

4602461

14

729083

4602471

15

729041

4602485

S=17422 2

WGS 1984 ;

 

ა.გ) 20 000 მ3 ანდეზიტო-ბაზალტი –  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. მაღლაკონის მიმდებარე ტერიტორიაზე:

 

X

Y

1

729299

4602435

2

729297

4602422

3

729287

4602414

4

729287

4602395

5

729230

4602399

6

729242

4602372

7

729231

4602351

8

729221

4602372

9

729213

4602349

10

729194

4602381

11

729183

4602404

12

729170

4602431

13

729210

4602450

14

729216

4602453

15

729218

4602464

16

729243

4602469

17

729250

4602468

18

729262

4602464

19

729277

4602459

S=8345 2

WGS 1984 ;

 

ბ) 25 670 მ3 ქვიშა-ხრეში –  ქედის მუნიციპალიტეტის სოფ. დოლოგანის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ლიცენზიისაგან გათავისუფლების ვადა –  3 თვე):

 

X

Y

1

730862.000

4602844.000

2

730964.000

4602798.000

3

731050.000

4602769.000

4

731091.000

4602742.000

5

731075.000

4602707.000

6

731015.000

4602692.000

7

730971.359

4602716.355

8

730914.000

4602751.000

9

730837.000

4602779.000

S=17113 2

WGS 1984 .

 

2. შპს „სტრუიკ გრუპ ჯორჯია“ ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სსიპ –  გარემოს ეროვნული სააგენტოს შესაბამისი საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნებით (გეოსაინფორმაციო პაკეტები) განსაზღვრული პირობების შესრულება;

ბ) მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეული გამოიყენოს მხოლოდ ამ განკარგულების პირველი პუნქტით განსაზღვრული მიზნისათვის;

გ) ქედის მუნიციპალიტეტში, შესაბამის წიაღითსარგებლობის ობიექტზე, წიაღისეულის მოპოვება განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ განსაზღვრული პირობების გათვალისწინებით;

დ) სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლებისათვის უზრუნველყოს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში 28 812 (ოცდარვა ათას რვაას თორმეტი) ლარის გადახდა, ამ განკარგულების ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

3. შპს „სტრუიკ გრუპ ჯორჯიას“ მიერ ლიცენზიისაგან გათავისუფლების საფუძველზე მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის მიზნობრივად გამოყენების ზედამხედველობა განახორციელოს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებამ –  გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა (შემდგომში –  გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი).

4. შპს „სტრუიკ გრუპ ჯორჯიამ“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ვადის გასვლიდან ორი კვირის ვადაში გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში წარადგინოს ინფორმაცია მოპოვებული ბუნებრივი რესურსის ოდენობის შესახებ.

პრემიერ-მინისტრი                                                         გიორგი კვირიკაშვილი

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.