საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ პატენტსა და საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელებისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციას (IFAC) შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების მოწონების შესახებ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ პატენტსა და საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელებისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციას (IFAC) შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების მოწონების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1817
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 25/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024498
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ პატენტსა და საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელებისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციას (IFAC) შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების მოწონების შესახებ

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1817

2017 წლის 25 აგვისტო

ქ. თბილისი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ პატენტსა და საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელებისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციას (IFAC) შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების მოწონების შესახებ

 1. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ პატენტსა და საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვა განახორციელოს ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციისაგან (IFAC), გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, 2017-2018 წლების წლიური საბიუჯეტო კანონებით მისთვის განსაზღვრულ ასიგნებათა ფარგლებში.

2. „უცხოელი კონტრაჰენტების მონაწილეობით ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის №139 დადგენილების შესაბამისად, მოწონებულ იქნეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციას (IFAC) შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულება.

3. ამ განკარგულების მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების მიმართ არ გავრცელდეს „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტითა და მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნები.

პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.