„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21/24
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/09/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/09/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.111.016342
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №21/24

2017 წლის 11 სექტემბერი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო   ს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 04/08/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.111.016337) შეტანილ იქნეს ცვლილება, კერძოდ:

 ა) დადგენილების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„საქართველოს ორგანული კანონის    „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ვ“ ქვეპუნქტისა და  „დ.ე“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20, 23-ე მუხლებისა და „პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების წესის, შესაბამისი იერარქიული რანგისთვის მიკუთვნებული მოხელეთა თანამდებობების იერარქიული ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 აპრილის №215 დადგენილების შესაბამისად,  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობათა რანგები, თანამდებობრივი სარგოები  და საშტატო ნუსხა

თანამდებობის დასახელება

თანამდებობრივი სარგო (ლარებში)

საშტატო რიცხოვნობა

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირი

1

საკრებულოს თავმჯდომარე

2750

   1

2

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

2500

   1

3

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე

2400

   5

4

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

2400

 

 

პირველი რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) საკრებულოს აპარატის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

5

საკრებულოს აპარატის უფროსი

       2000

1

ჯამში:

1

 

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

6

საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

1300

1

 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

7

საორგანიზაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

2

ჯამში:

3

 

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

8

საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

1300

1

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

9

საქმისწარმოების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

1

ჯამში:

2

 

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

10

საოქმო -საარქივო  განყოფილების უფროსი

1300

1

 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

11

საოქმო - საარქივო  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

2

ჯამში:

3

 

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

12

იურიდიული  განყოფილების უფროსი

1300

1

 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

13

იურიდიული  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

2

ჯამში:

3

 

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

14

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  განყოფილების უფროსი

1300

1

 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

15

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  განყოფილების  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

2

16

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  განყოფილების  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბუღალტერი)

1000

1

ჯამში:

4

სულ ჯამში აპარატის საშტატო რიცხოვნობა:

16

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

 

17

საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე

1300

7

18

საკრებულოს კომისიის ექსპერტ-სპეციალისტი

1300

3

19

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  განყოფილების სპეციალისტი (მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში)

1000

1

20

მძღოლი

1200

1

ჯამში:

12

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე თოფურია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.