ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17/20
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/07/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/08/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.111.016338
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/08/2017 - 11/09/2017)

 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №17/20

2017 წლის 28 ივლისი

ქ. ფოთი

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის    „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ. ბ“ ქვეპუნქტისა და  „დ.ე“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20, 23-ე მუხლებისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის, „პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების წესის, შესაბამისი იერარქიული რანგისთვის მიკუთვნებული მოხელეთა თანამდებობების იერარქიული ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 აპრილის №215 დადგენილების შესაბამისად,  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ს:

მუხლი 1
განისაზღვროს და დამტკიცდეს თანდართული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების  რანგები, თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის, საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 თებერვლის №5/6 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიაკაკი დარჯანიადანართი
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგები, თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა

თანამდებობის დასახელება

თანამდებობრივი სარგო (ლარებში)

საშტატო რიცხოვნობა

პოლიტიკური თანამდებობის პირი

1

მერი

2750

1

2

ვიცე-მერი

2500

1

3

მერის მოადგილე

2450

1

პირველი რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

4

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

2000

1

5

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და საბუღალტრო სამსახურის უფროსი

2000

1

6

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის,  სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, გენდერული თანასწორობისა და დასაქმების სამსახურის უფროსი

2000

1

7

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურის უფროსი

2000

1

8

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და  ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი

2000

1

9

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის  სამსახურის უფროსი

2000

1

10

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის დაწესებულებებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

2000

1

11

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახურის უფროსი

2000

1

12

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

2000

1

13

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

2000

1

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

14

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

1300

1

15

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

1300

1

16

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

1300

1

17

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი

1300

1

18

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

1300

1

19

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და საბუღალტრო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების უფროსი

1300

1

20

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და საბუღალტრო სამსახურის ბუღალტერიის განყოფილების უფროსი

1300

1

21

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის,  სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, გენდერული თანასწორობისა და დასაქმების სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი

1300

1

22

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის,  სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, გენდერული თანასწორობისა და დასაქმების სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, გენდერული თანასწორობის, ოჯახში ძალადობისა და დასაქმების საკითხების განყოფილების უფროსი

1300

1

23

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურის ეკონომიკური განვითარების, საბიუჯეტო დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი

1300

1

24

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურის საფინანსო ზედამხედველობის  განყოფილების უფროსი

1300

1

25

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურის მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების უფროსი

1300

1

26

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და  ტრანსპორტის სამსახურის მშენებლობის განყოფილების უფროსი

1300

1

27

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და  ტრანსპორტის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი

1300

1

28

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და  ტრანსპორტის სამსახურის ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი

1300

1

29

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის  სამსახურის ურბანული განვითარების  განყოფილების უფროსი

1300

1

30

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის  სამსახურის მშენებლობის ნებართვების  განყოფილების უფროსი

 

1300

1

31

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის  სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

1300

1

32

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის დაწესებულებებთან ურთიერთობის სამსახურის სკოლამდელი  და სკოლის გარეშე აღზრდის დაწესებულებებთან ურთიერთობების განყოფილების უფროსი

1300

1

33

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის დაწესებულებებთან ურთიერთობის სამსახურის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი

1300

1

34

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახურის სპორტის განყოფილების უფროსი

1300

1

35

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი

1300

1

36

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილების უფროსი

1300

1

37

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

1300

1

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

38

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

1

39

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

2

40

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

5

41

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

2

42

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების II კატეგორიის უფროსის პეციალისტი

1000

4

43

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და საბუღალტრო  სამსახურის  შესყიდვების განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

4

44

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და საბუღალტრო სამსახურის ბუღალტერიის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

6

45

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის,  სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, გენდერული თანასწორობისა და დასაქმების სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

3

46

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის,  სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, გენდერული თანასწორობისა და დასაქმების სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, გენდერული თანასწორობის, ოჯახში ძალადობისა და დასაქმების საკითხების განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

2

47

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურის ეკონომიკური განვითარების, საბიუჯეტო დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

3

48

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურის საფინანსო ზედამხედველობის  განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

3

49

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურის მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

1

50

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და  ტრანსპორტის სამსახურის მშენებლობის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

4

51

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და  ტრანსპორტის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

4

52

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და  ტრანსპორტის სამსახურის ტრანსპორტის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

1

53

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის  სამსახურის ურბანული განვითარების  განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

2

54

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის  სამსახურის მშენებლობის ნებართვების  განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

2

55

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის  სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

2

56

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის დაწესებულებებთან ურთიერთობის სამსახურის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებებთან ურთიერთობების განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

1

57

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის დაწესებულებებთან ურთიერთობის სამსახურის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

3

58

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახურის სპორტის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

2

59

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა  და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

2

60

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილების  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

2

61

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

1

62

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1000

4

               სულ საშტატო ერთეული

103

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.