„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 20
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/07/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/08/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016241
20
26/07/2017
ვებგვერდი, 01/08/2017
190020020.35.127.016241
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2017 წლის 26 ივლისი

ქ. ზესტაფონი

 

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის №1 დადგენილების (ვებგვერდი, 30/01/2017 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016222)  1-ლ, მე-2, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-18 მუხლებში,  მე-17 მუხლის მე-2, მე-3, მე-4 პუნქტებში  და დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაღრაძედანართი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

15,220.9

4,410.1

10,810.8

15,624.6

4,217.6

11,407.0

16,407.6

4,366.7

12,040.9

გადასახადები

2,394.5

0.0

2,394.5

4,700.0

0.0

4,700.0

5,300.0

0.0

5,300.0

გრანტები

11,199.6

4,410.1

6,789.5

9,688.4

4,217.6

5,470.8

9,830.3

4,366.7

5,463.6

სხვა შემოსავლები

1,626.8

0.0

1,626.8

1,236.2

0.0

1,236.2

1,277.3

0.0

1,277.3

ხარჯები

9,610.2

260.5

9,349.7

11,546.2

158.5

11,387.7

10,096.9

257.3

9,839.6

შრომის ანაზღაურება

1,871.1

0.0

1,871.1

2,521.7

0.0

2,521.7

1,950.4

0.0

1,950.4

საქონელი და მომსახურება

635.2

16.7

618.5

1,047.7

0.8

1,046.9

1,148.4

251.9

896.5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

36.8

0.0

36.8

სუბსიდიები

4,661.7

82.6

4,579.1

5,332.7

0.0

5,332.7

5,027.6

5.4

5,022.2

გრანტები

585.0

0.0

585.0

469.1

0.0

469.1

22.2

0.0

22.2

სოციალური უზრუნველყოფა

1,300.8

0.0

1,300.8

1,515.9

0.0

1,515.9

1,340.2

0.0

1,340.2

სხვა ხარჯები

490.1

161.2

328.9

607.3

157.7

449.6

571.3

0.0

571.3

საოპერაციო სალდო

5,610.7

4,149.6

1,461.1

4,078.4

4,059.1

19.3

6,310.7

4,109.4

2,201.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,587.4

4,000.7

586.7

7,571.3

4,830.1

2,741.2

8,446.0

4,236.9

4,209.1

ზრდა

5,060.3

4,000.7

1,059.6

7,621.3

4,830.1

2,791.2

9,005.3

4,236.9

4,768.4

კლება

472.9

0.0

472.9

50.0

0.0

50.0

559.3

0.0

559.3

მთლიანი სალდო

1,023.3

148.9

874.4

-3,492.9

-771.0

-2,721.9

-2,135.3

-127.5

-2,007.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

896.5

148.9

747.6

-3,613.4

-771.0

-2,842.4

-2,372.3

-155.3

-2,217.0

ზრდა

896.5

148.9

747.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

896.5

148.9

747.6

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

3,613.4

771.0

2,842.4

2,372.3

155.3

2,217.0

ვალდებულებების ცვლილება

-126.8

0.0

-126.8

-120.5

0.0

-120.5

-237.0

-27.8

-209.2

კლება

126.8

0.0

126.8

120.5

0.0

120.5

237.0

27.8

209.2

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

126.8

0.0

126.8

120.5

0.0

120.5

237.0

27.8

209.2

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

15,693.8

4,410.1

11,283.7

15,674.6

4,217.6

11,457.0

16,966.9

4,366.7

12,600.2

შემოსავლები

15,220.9

4,410.1

10,810.8

15,624.6

4,217.6

11,407.0

16,407.6

4,366.7

12,040.9

არაფინანსური აქტივების კლება

472.9

0.0

472.9

50.0

0.0

50.0

559.3

0.0

559.3

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

3613,4

771,0

2842,4

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

14790,0

4253,9

10536,1

19288,0

4988,6

14299,4

19,339.2

4,522.0

14,817.2

 ხარჯები

9610,2

260,5

9349,7

11546.2

158.5

11387.7

10,096.9

257.3

9,839.6

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5053,0

3993,4

1059,6

7621.3

4830.1

2791.2

9,005.3

4,236.9

4,768.4

ვალდებულებების კლება

126.8

0.0

126.8

120,5

0.0

120,5

237.0

27.8

209.2

ნაშთის ცვლილება

903,8

156,2

747,6

-3613,4

-771,0

-2842,4

0.0

0.0

0.0

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16407.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

15,220.9

4,410.1

10,810.8

15,624.6

4,217.6

11,407.0

16,407.6

4,366.7

12,040.9

გადასახადები

2,394.5

0.0

2,394.5

4,700.0

0.0

4,700.0

5,300.0

0.0

5,300.0

გრანტები

11,199.6

4,410.1

6,789.5

9,688.4

4,217.6

5,470.8

9,830.3

4,366.7

5,463.6

სხვა შემოსავლები

1,626.8

0.0

1,626.8

1,236.2

0.0

1,236.2

1,277.3

0.0

1,277.3

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1277,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1,626.8

0.0

1,626.8

1,236.2

0.0

1,236.2

1,277.3

0.0

1,277.3

შემოსავლები საკუთრებიდან

368.1

0.0

368.1

323.2

0.0

323.2

358.0

0.0

358.0

პროცენტები

289.0

 

289.0

205.0

 

205.0

200.0

 

200.0

რენტა

79.1

0.0

79.1

118.2

0.0

118.2

158.0

0.0

158.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

67.8

 

67.8

110.0

 

110.0

150.0

 

150.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

11.3

 

11.3

8.2

 

8.2

8.0

 

8.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

346.9

0.0

346.9

320.0

0.0

320.0

237.9

0.0

237.9

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

311.4

0.0

311.4

292.0

0.0

292.0

217.9

0.0

217.9

სანებართვო მოსაკრებელი

79.7

 

79.7

80.0

 

80.0

80.0

 

80.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.0

 

1.0

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

161.8

 

161.8

110.0

 

110.0

35.9

 

35.9

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

68.7

 

68.7

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელო

0.2

 

0.2

0.0

 

 

0.0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

35.5

0.0

35.5

28.0

0.0

28.0

20.0

0.0

20.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

35.5

 

35.5

28.0

 

28.0

20.0

 

20.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

872.0

 

872.0

587.0

 

587.0

676.4

 

676.4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებო

39.8

 

39.8

6.0

 

6.0

5.0

 

5.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10096.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,610.2

260.5

9,349.7

11,546.2

158.5

11,387.7

10,096.9

257.3

9,839.6

შრომის ანაზღაურება

1,871.1

0.0

1,871.1

2,521.7

0.0

2,521.7

1,950.4

0.0

1,950.4

საქონელი და მომსახურება

635.2

16.7

618.5

1,047.7

0.8

1,046.9

1,148.4

251.9

896.5

პროცენტი

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

36.8

0.0

36.8

სუბსიდიები

4,661.7

82.6

4,579.1

5,332.7

0.0

5,332.7

5,027.6

5.4

5,022.2

გრანტები

585.0

0.0

585.0

469.1

0.0

469.1

22.2

0.0

22.2

სოციალური უზრუნველყოფა

1,300.8

0.0

1,300.8

1,515.9

0.0

1,515.9

1,340.2

0.0

1,340.2

სხვა ხარჯები

490.1

161.2

328.9

607.3

157.7

449.6

571.3

0.0

571.3

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8,446.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,005.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგ.კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

110,0

82.4

403.8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,9

1,0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3431,1

6239.1

6,485.0

04 00

განათლება

1405,8

1033.4

850.5

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

100,5

265.4

1,265.3

06 00

ჯანდაცვა

2,7

0,0

0.7

 

სულ

5053,0

7621.3

9,005.3

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 559.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

472,9

50,0

559.3

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

509.3

არაწარმოებული აქტივები

118,1

50.0

50.0

მიწა

101,8

0,0

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

16,3

50,0

50.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,409.8

8.4

2,401.4

3,294.1

0.0

3,294.1

3,040.5

0.0

3,040.5

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,409.8

8.4

2,401.4

3,294.1

0.0

3,294.1

3,040.5

0.0

3,040.5

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,409.8

8.4

2,401.4

3,176.0

0.0

3,176.0

2,790.5

0.0

2,790.5

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

118.1

0.0

118.1

250.0

0.0

250.0

თავდაცვა

130.0

0.0

130.0

188.5

0.0

188.5

168.5

0.0

168.5

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

323.5

0.0

323.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობა

3,502.2

2,822.3

679.9

6,380.2

4,167.6

2,212.6

6,403.7

3,204.9

3,198.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,018.8

1,018.8

0.0

1,201.8

1,201.8

0.0

0.4

0.0

0.4

გარემოს დაცვა

1,449.3

82.6

1,366.7

1,453.5

0.0

1,453.5

1,529.7

84.2

1,445.5

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,380.1

82.6

1,297.5

1,401.7

0.0

1,401.7

1,492.9

84.2

1,408.7

ჩამდინარე წყლების მართვა

69.2

0.0

69.2

51.8

0.0

51.8

36.8

0.0

36.8

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

428.7

36.2

392.5

396.0

20.9

375.1

674.7

219.3

455.4

ბინათმშენებლობა

274.3

14.3

260.0

304.0

0.0

304.0

339.2

0.0

339.2

წყალმომარაგება

1.6

0.0

1.6

70.7

20.5

50.2

96.7

0.0

96.7

გარე განათება

152.8

21.9

130.9

21.3

0.4

20.9

238.8

219.3

19.5

ჯანმრთელობის დაცვა

105.7

2.7

103.0

104.6

0.0

104.6

105.3

0.0

105.3

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

105.7

2.7

103.0

104.6

0.0

104.6

105.3

0.0

105.3

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,906.5

47.0

1,859.5

2,512.2

0.4

2,511.8

2,795.7

538.7

2,257.0

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

676.6

0.0

676.6

1,061.7

0.4

1,061.3

1,502.6

538.7

963.9

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,126.3

47.0

1,079.3

1,338.5

0.0

1,338.5

1,175.9

0.0

1,175.9

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

103.6

0.0

103.6

112.0

0.0

112.0

117.2

0.0

117.2

განათლება

3,107.7

1,262.0

1,845.7

3,288.9

799.7

2,489.2

3,050.0

447.1

2,602.9

სკოლამდელი აღზრდა

3,102.7

1,262.0

1,840.7

3,282.9

799.7

2,483.2

3,041.6

447.1

2,594.5

ზოგადი განათლება

5.0

0.0

5.0

6.0

0.0

6.0

8.4

0.0

8.4

საშუალო ზოგადი განათლება

5.0

0.0

5.0

6.0

0.0

6.0

8.4

0.0

8.4

სოციალური დაცვა

1,307.1

0.0

1,307.1

1,549.5

0.0

1,549.5

1,331.9

0.0

1,331.9

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

86.9

0.0

86.9

95.0

0.0

95.0

102.0

0.0

102.0

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

77.9

0.0

77.9

80.0

0.0

80.0

65.0

0.0

65.0

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

697.1

0.0

697.1

628.5

0.0

628.5

546.0

0.0

546.0

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

445.2

0.0

445.2

746.0

0.0

746.0

618.9

0.0

618.9

სულ

14,670.5

4,261.2

10,409.3

19,167.5

4,988.6

14,178.9

19,100.0

4,494.2

14,605.8

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 8,828.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ, მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 6,222.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ, მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტოფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

 მოსალოდნელი შედეგები:

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

შეფასების ინდიკატორი:

რეაბილიტირებული ხიდების რაოდენობა; რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 2,338.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.1 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 2,338.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა-ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი, მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვისცენტრში დასაქმებულია 139 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი შედეგები:

-ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

-მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

შეფასების ინდიკატორი:

 -ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.

 -ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი.

 -მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.

3. განათლება - 3,051.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, და შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება- 2,201.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

 მოსალოდნელი შედეგები:

 სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

 შეფასების ინდიკატორი:

 კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა

 აღსაზრდელთა რაოდენობა

1. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა- 8.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;

ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;

 1. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა-841.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია-მშენებლობა.

მოსალოდნელი შედეგები:

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

შეფასების ინდიკატორი:

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 2,795.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული, ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 1,502.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

 მოსალოდნელი შედეგები:

 ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შეფასების ინდიკატორი:

 ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

 სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 1,175.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება- 9.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).

4.4 ეპარქიის ხარჯები-108.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

მარგვეთის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით .

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

14,797.3

4,261.2

10,536.1

19,288.0

4,988.6

14,299.4

19,339.2

4,522.0

14,817.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,040.0

0.0

1,040.0

1,032.0

0.0

1,032.0

933.0

0.0

933.0

ხარჯები

9,610.2

260.5

9,349.7

11,546.2

158.5

11,387.7

10,096.9

257.3

9,839.6

შრომის ანაზღაურება

1,871.1

0.0

1,871.1

2,521.7

0.0

2,521.7

1,950.4

0.0

1,950.4

ხელფასი

1,871.1

0.0

1,871.1

2,521.7

0.0

2,521.7

1,950.4

0.0

1,950.4

ხელფასები ფულადი ფორმით

1,871.1

0.0

1,871.1

2,521.7

0.0

2,521.7

1,950.4

0.0

1,950.4

თანამდებობრივი სარგო

1,515.3

0.0

1,515.3

2,008.2

0.0

2,008.2

1,685.5

0.0

1,685.5

პრემია

268.5

0.0

268.5

511.0

0.0

511.0

255.3

0.0

255.3

დანამატი

84.6

0.0

84.6

2.5

0.0

2.5

9.6

0.0

9.6

კომპენსაცია

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

635.2

16.7

618.5

1,047.7

0.8

1,046.9

1,148.4

251.9

896.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1.2

0.0

1.2

19.5

0.0

19.5

397.1

0.0

397.1

მივლინებები

14.7

0.0

14.7

27.9

0.0

27.9

11.0

0.0

11.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

7.8

0.0

7.8

11.7

0.0

11.7

8.4

0.0

8.4

მივლინება ქვეყნის გარეთ

6.9

0.0

6.9

16.2

0.0

16.2

2.6

0.0

2.6

ოფისის ხარჯები

180.2

1.3

178.9

282.0

0.8

281.2

143.2

0.0

143.2

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

9.6

0.0

9.6

12.3

0.0

12.3

9.6

0.0

9.6

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

21.0

0.0

21.0

25.5

0.0

25.5

13.3

0.0

13.3

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

19.9

0.0

19.9

27.6

0.8

26.8

10.1

0.0

10.1

ტელევიზორი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კომპიუტერული ტექნიკა

12.7

0.0

12.7

6.0

0.0

6.0

0.4

0.0

0.4

ასლგადამღები

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

1.0

0.0

1.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

4.1

0.0

4.1

5.7

0.0

5.7

3.8

0.0

3.8

მობილური ტელეფონი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

3.1

0.0

3.1

4.6

0.0

4.6

3.5

0.0

3.5

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

0.0

0.0

8.8

0.8

8.0

1.4

0.0

1.4

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

33.1

1.3

31.8

75.8

0.0

75.8

12.7

0.0

12.7

საოფისე ავეჯი

10.9

0.0

10.9

11.0

0.0

11.0

5.0

0.0

5.0

რბილი ავეჯი

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

22.2

1.3

20.9

64.3

0.0

64.3

7.7

0.0

7.7

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1.7

0.0

1.7

5.2

0.0

5.2

3.5

0.0

3.5

 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენი ხარჯი

2.1

0.0

2.1

1.5

0.0

1.5

1.4

0.0

1.4

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1.4

0.0

1.4

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2.0

0.0

2.0

4.0

0.0

4.0

3.5

0.0

3.5

კავშირგაბმულობის ხარჯი

25.5

0.0

25.5

41.1

0.0

41.1

27.2

0.0

27.2

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

5.4

0.0

5.4

7.2

0.0

7.2

6.1

0.0

6.1

კომუნალური ხარჯი

57.5

0.0

57.5

77.7

0.0

77.7

55.8

0.0

55.8

ელექტროენერგიის ხარჯი

48.1

0.0

48.1

63.4

0.0

63.4

45.0

0.0

45.0

წყლის ხარჯი

6.4

0.0

6.4

7.6

0.0

7.6

5.8

0.0

5.8

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

1.9

0.0

1.9

5.1

0.0

5.1

4.0

0.0

4.0

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

0.6

0.0

0.6

1.4

0.0

1.4

1.0

0.0

1.0

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.3

0.0

16.3

22.9

0.0

22.9

10.5

0.0

10.5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

4.0

0.0

4.0

13.1

0.0

13.1

0.0

0.0

0.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

84.2

0.2

84.0

127.9

0.0

127.9

96.3

0.0

96.3

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

65.7

0.0

65.7

82.5

0.0

82.5

69.2

0.0

69.2

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

10.2

0.0

10.2

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1.4

0.0

1.4

4.5

0.0

4.5

2.0

0.0

2.0

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

17.1

0.2

16.9

20.9

0.0

20.9

14.9

0.0

14.9

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

334.6

15.2

319.4

554.1

0.0

554.1

490.3

251.9

238.4

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

24.7

0.0

24.7

9.0

0.0

9.0

255.4

251.9

3.5

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.7

0.0

0.7

20.2

0.0

20.2

1.2

0.0

1.2

რეკლამის ხარჯი

20.0

0.0

20.0

22.5

0.0

22.5

15.0

0.0

15.0

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

1.1

0.0

1.1

8.0

0.0

8.0

3.0

0.0

3.0

საარქივო მომსახურების ხარჯი

11.2

0.0

11.2

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

46.8

0.0

46.8

46.8

0.0

46.8

19.3

0.0

19.3

ბინის ქირა

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

45.0

0.0

45.0

94.4

0.0

94.4

60.2

0.0

60.2

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

183.6

15.2

168.4

335.2

0.0

335.2

122.2

0.0

122.2

პროცენტი

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

36.8

0.0

36.8

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

65.2

0.0

65.2

51.8

0.0

51.8

36.8

0.0

36.8

სუბსიდიები

4,661.7

82.6

4,579.1

5,332.7

0.0

5,332.7

5,027.6

5.4

5,022.2

გრანტები

585.0

0.0

585.0

469.1

0.0

469.1

22.2

0.0

22.2

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

მიმდინარე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

585.0

0.0

585.0

469.1

0.0

469.1

21.2

0.0

21.2

მიმდინარე

585.0

0.0

585.0

469.1

0.0

469.1

21.2

0.0

21.2

სოციალური უზრუნველყოფა

1,300.8

0.0

1,300.8

1,515.9

0.0

1,515.9

1,340.2

0.0

1,340.2

სოციალური დახმარება

1,291.9

0.0

1,291.9

1,490.7

0.0

1,490.7

1,328.9

0.0

1,328.9

ფულადი ფორმით

1,291.9

0.0

1,291.9

1,490.7

0.0

1,490.7

1,328.9

0.0

1,328.9

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

8.9

0.0

8.9

25.2

0.0

25.2

11.3

0.0

11.3

ფულადი ფორმით

8.9

0.0

8.9

25.2

0.0

25.2

11.3

0.0

11.3

სხვა ხარჯები

490.1

161.2

328.9

607.3

157.7

449.6

571.3

0.0

571.3

სხვადასხვა ხარჯები

490.1

161.2

328.9

607.3

157.7

449.6

571.3

0.0

571.3

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

126.2

0.0

126.2

145.6

0.0

145.6

53.0

0.0

53.0

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0.9

0.0

0.9

3.2

0.0

3.2

6.1

0.0

6.1

სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მოსაკრებლები

0.3

0.0

0.3

4.2

0.0

4.2

3.6

0.0

3.6

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

118.8

0.0

118.8

138.2

0.0

138.2

43.3

0.0

43.3

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

363.9

161.2

202.7

461.7

157.7

304.0

518.3

0.0

518.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,060.3

4,000.7

1,059.6

7,621.3

4,830.1

2,791.2

9,005.3

4,236.9

4,768.4

ძირითადი აქტივები

5,060.3

4,000.7

1,059.6

7,621.3

4,830.1

2,791.2

9,005.3

4,236.9

4,768.4

შენობა-ნაგებობები

4,968.9

3,930.0

1,038.9

7,412.6

4,783.2

2,629.4

8,620.8

4,158.1

4,462.7

არასაცხოვრებელი შენობები

1,565.3

1,337.7

227.6

1,028.7

795.3

233.4

1,041.8

447.1

594.7

ქუჩები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,853.3

1,947.1

906.2

გზები

2,934.3

2,414.1

520.2

5,736.9

3,757.6

1,979.3

3,515.1

1,225.2

2,289.9

ხიდები

47.9

7.8

40.1

69.6

25.5

44.1

31.2

0.0

31.2

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

98.5

75.9

22.6

191.9

99.9

92.0

0.4

0.0

0.4

ელექტრო გადამცემი ხაზები

148.9

21.6

127.3

39.7

18.8

20.9

0.9

0.0

0.9

სხვა შენობა-ნაგებობები

174.0

72.9

101.1

345.8

86.1

259.7

1,178.1

538.7

639.4

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

91.4

70.7

20.7

208.7

46.9

161.8

384.5

78.8

305.7

სატრანსპორტო საშუალებები

68.8

68.8

0.0

66.9

46.9

20.0

120.5

78.8

41.7

მსუბუქი ავტომობილი

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

68.8

68.8

0.0

46.9

46.9

0.0

80.0

43.3

36.7

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40.5

35.5

5.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

22.6

1.9

20.7

141.8

0.0

141.8

264.0

0.0

264.0

ტელევიზორის შეძენა

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მაცივრის შეძენა

0.8

0.0

0.8

1.6

0.0

1.6

7.0

0.0

7.0

კომპიუტერის შეძენა

17.6

0.0

17.6

13.3

0.0

13.3

2.3

0.0

2.3

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

ფოტოაპარატის შეძენა

1.5

0.0

1.5

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

1.9

1.9

0.0

121.4

0.0

121.4

251.7

0.0

251.7

ვალდებულებების კლება

126.8

0.0

126.8

120.5

0.0

120.5

237.0

27.8

209.2

საშინაო

126.8

0.0

126.8

120.5

0.0

120.5

237.0

27.8

209.2

სესხები

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

133.7

0.0

133.7

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

103.3

27.8

75.5

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,409.8

8.4

2,401.4

3,295.9

0.0

3,295.9

3,042.6

0.0

3,042.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174.0

0.0

174.0

174.0

0.0

174.0

97.0

0.0

97.0

ხარჯები

2,299.8

0.0

2,299.8

3,211.7

0.0

3,211.7

2,636.7

0.0

2,636.7

შრომის ანაზღაურება

1,758.4

0.0

1,758.4

2,373.1

0.0

2,373.1

1,816.5

0.0

1,816.5

ხელფასი

1,758.4

0.0

1,758.4

2,373.1

0.0

2,373.1

1,816.5

0.0

1,816.5

ხელფასები ფულადი ფორმით

1,758.4

0.0

1,758.4

2,373.1

0.0

2,373.1

1,816.5

0.0

1,816.5

თანამდებობრივი სარგო

1,423.6

0.0

1,423.6

1,890.0

0.0

1,890.0

1,572.1

0.0

1,572.1

პრემია

252.8

0.0

252.8

480.6

0.0

480.6

235.5

0.0

235.5

დანამატი

79.3

0.0

79.3

2.5

0.0

2.5

8.9

0.0

8.9

კომპენსაცია

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

500.4

0.0

500.4

764.9

0.0

764.9

768.7

0.0

768.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1.2

0.0

1.2

19.5

0.0

19.5

391.7

0.0

391.7

მივლინებები

13.2

0.0

13.2

24.9

0.0

24.9

9.0

0.0

9.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

6.3

0.0

6.3

8.7

0.0

8.7

6.4

0.0

6.4

მივლინება ქვეყნის გარეთ

6.9

0.0

6.9

16.2

0.0

16.2

2.6

0.0

2.6

ოფისის ხარჯები

153.6

0.0

153.6

213.1

0.0

213.1

132.5

0.0

132.5

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

9.1

0.0

9.1

11.3

0.0

11.3

8.6

0.0

8.6

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

19.8

0.0

19.8

23.5

0.0

23.5

11.7

0.0

11.7

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

19.5

0.0

19.5

22.5

0.0

22.5

9.1

0.0

9.1

კომპიუტერული ტექნიკა

12.7

0.0

12.7

6.0

0.0

6.0

0.4

0.0

0.4

ასლგადამღები

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

1.0

0.0

1.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

4.0

0.0

4.0

5.2

0.0

5.2

3.3

0.0

3.3

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

2.8

0.0

2.8

4.5

0.0

4.5

3.0

0.0

3.0

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

0.0

0.0

4.3

0.0

4.3

1.4

0.0

1.4

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

14.4

0.0

14.4

21.6

0.0

21.6

12.7

0.0

12.7

საოფისე ავეჯი

10.9

0.0

10.9

9.0

0.0

9.0

5.0

0.0

5.0

რბილი ავეჯი

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

3.5

0.0

3.5

12.1

0.0

12.1

7.7

0.0

7.7

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1.7

0.0

1.7

5.2

0.0

5.2

3.5

0.0

3.5

 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი

1.8

0.0

1.8

1.5

0.0

1.5

1.2

0.0

1.2

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1.4

0.0

1.4

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1.7

0.0

1.7

4.0

0.0

4.0

3.5

0.0

3.5

კავშირგაბმულობის ხარჯი

24.5

0.0

24.5

38.9

0.0

38.9

26.0

0.0

26.0

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

4.5

0.0

4.5

6.1

0.0

6.1

5.2

0.0

5.2

კომუნალური ხარჯი

54.2

0.0

54.2

74.4

0.0

74.4

51.0

0.0

51.0

ელექტროენერგიის ხარჯი

46.2

0.0

46.2

61.0

0.0

61.0

41.0

0.0

41.0

წყლის ხარჯი

5.6

0.0

5.6

6.9

0.0

6.9

5.0

0.0

5.0

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

1.3

0.0

1.3

5.1

0.0

5.1

4.0

0.0

4.0

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

0.6

0.0

0.6

1.4

0.0

1.4

1.0

0.0

1.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.3

0.0

16.3

22.9

0.0

22.9

10.5

0.0

10.5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

69.0

0.0

69.0

103.7

0.0

103.7

79.5

0.0

79.5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

58.5

0.0

58.5

71.9

0.0

71.9

62.3

0.0

62.3

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

17.0

0.0

17.0

7.0

0.0

7.0

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1.4

0.0

1.4

4.5

0.0

4.5

2.0

0.0

2.0

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

9.1

0.0

9.1

10.3

0.0

10.3

8.2

0.0

8.2

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

243.1

0.0

243.1

380.5

0.0

380.5

145.5

0.0

145.5

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

24.7

0.0

24.7

9.0

0.0

9.0

3.5

0.0

3.5

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.7

0.0

0.7

19.0

0.0

19.0

0.0

0.0

0.0

რეკლამის ხარჯი

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

15.0

0.0

15.0

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

1.1

0.0

1.1

8.0

0.0

8.0

3.0

0.0

3.0

საარქივო მომსახურების ხარჯი

11.2

0.0

11.2

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

46.8

0.0

46.8

46.8

0.0

46.8

19.3

0.0

19.3

ბინის ქირა

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

137.1

0.0

137.1

259.7

0.0

259.7

90.7

0.0

90.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.2

0.0

22.2

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

მიმდინარე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.2

0.0

21.2

მიმდინარე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.2

0.0

21.2

სოციალური უზრუნველყოფა

8.9

0.0

8.9

25.2

0.0

25.2

11.3

0.0

11.3

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

8.9

0.0

8.9

25.2

0.0

25.2

11.3

0.0

11.3

ფულადი ფორმით

8.9

0.0

8.9

25.2

0.0

25.2

11.3

0.0

11.3

სხვა ხარჯები

32.1

0.0

32.1

48.5

0.0

48.5

18.0

0.0

18.0

სხვადასხვა ხარჯები

32.1

0.0

32.1

48.5

0.0

48.5

18.0

0.0

18.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

32.1

0.0

32.1

48.5

0.0

48.5

18.0

0.0

18.0

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0.9

0.0

0.9

3.2

0.0

3.2

6.1

0.0

6.1

სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მოსაკრებლები

0.3

0.0

0.3

0.4

0.0

0.4

0.4

0.0

0.4

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

24.7

0.0

24.7

44.9

0.0

44.9

11.5

0.0

11.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.0

8.4

101.6

82.4

0.0

82.4

403.8

0.0

403.8

ძირითადი აქტივები

110.0

8.4

101.6

82.4

0.0

82.4

403.8

0.0

403.8

შენობა-ნაგებობები

90.1

8.4

81.7

35.9

0.0

35.9

332.2

0.0

332.2

არასაცხოვრებელი შენობები

89.9

8.4

81.5

29.1

0.0

29.1

77.2

0.0

77.2

გზები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0

0.0

250.0

სხვა შენობა-ნაგებობები

0.2

0.0

0.2

6.8

0.0

6.8

5.0

0.0

5.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

19.9

0.0

19.9

46.5

0.0

46.5

71.6

0.0

71.6

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0.5

0.0

0.5

მსუბუქი ავტომობილი

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

19.9

0.0

19.9

26.5

0.0

26.5

71.1

0.0

71.1

ტელევიზორის შეძენა

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კომპიუტერის შეძენა

17.6

0.0

17.6

12.7

0.0

12.7

2.3

0.0

2.3

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

ფოტოაპარატის შეძენა

1.5

0.0

1.5

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

ავეჯის შეძენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

8.8

0.0

8.8

65.8

0.0

65.8

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

2.1

0.0

2.1

საშინაო

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

2.1

0.0

2.1

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

2.1

0.0

2.1

ზესტაფონის საკრებულო

597.3

0.0

597.3

712.6

0.0

712.6

578.3

0.0

578.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

23.0

 

23.0

ხარჯები

590.2

0.0

590.2

682.6

0.0

682.6

555.8

0.0

555.8

შრომის ანაზღაურება

424.3

0.0

424.3

495.8

0.0

495.8

435.2

0.0

435.2

ხელფასი

424.3

0.0

424.3

495.8

0.0

495.8

435.2

0.0

435.2

ხელფასები ფულადი ფორმით

424.3

0.0

424.3

495.8

0.0

495.8

435.2

0.0

435.2

თანამდებობრივი სარგო

343.8

 

343.8

395.4

 

395.4

386.2

 

386.2

პრემია

58.8

 

58.8

98.9

 

98.9

46.0

 

46.0

დანამატი

21.7

 

21.7

1.5

 

1.5

3.0

 

3.0

საქონელი და მომსახურება

165.9

0.0

165.9

186.8

0.0

186.8

119.3

0.0

119.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

15.8

 

15.8

მივლინებები

2.7

0.0

2.7

10.0

0.0

10.0

2.0

0.0

2.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0.4

 

0.4

2.0

 

2.0

1.4

 

1.4

მივლინება ქვეყნის გარეთ

2.3

 

2.3

8.0

 

8.0

0.6

 

0.6

ოფისის ხარჯები

20.5

0.0

20.5

31.6

0.0

31.6

14.7

0.0

14.7

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

2.8

 

2.8

1.8

 

1.8

2.0

 

2.0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

5.1

0.0

5.1

2.9

0.0

2.9

0.8

0.0

0.8

კომპიუტერული ტექნიკა

3.5

 

3.5

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0.2

 

0.2

0.2

 

0.2

0.6

 

0.6

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

1.4

 

1.4

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

 

0.0

2.7

 

2.7

0.2

 

0.2

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2.5

0.0

2.5

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

საოფისე ავეჯი

2.3

 

2.3

8.0

 

8.0

0.0

 

0.0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.2

 

0.2

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

0.4

 

0.4

0.5

 

0.5

0.5

 

0.5

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

 

 

1.0

 

1.0

0.0

 

0.0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

4.5

 

4.5

10.2

 

10.2

5.0

 

5.0

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.2

 

0.2

0.2

 

0.2

0.2

 

0.2

კომუნალური ხარჯი

5.0

0.0

5.0

7.0

0.0

7.0

6.2

0.0

6.2

ელექტროენერგიის ხარჯი

5.0

 

5.0

7.0

 

7.0

6.2

 

6.2

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

4.0

 

4.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.8

0.0

19.8

20.2

0.0

20.2

13.3

0.0

13.3

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

19.5

 

19.5

16.2

 

16.2

13.3

 

13.3

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

 

0.0

2.0

 

2.0

0.0

 

0.0

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0.3

 

0.3

2.0

 

2.0

0.0

 

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

118.9

0.0

118.9

125.0

0.0

125.0

73.5

0.0

73.5

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

 

 

4.0

 

4.0

0.0

 

0.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

118.9

 

118.9

121.0

 

121.0

73.5

 

73.5

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

ფულადი ფორმით

0.0

 

 

0.0

 

 

1.3

 

1.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

0.0

7.1

30.0

0.0

30.0

22.5

0.0

22.5

ძირითადი აქტივები

7.1

0.0

7.1

30.0

0.0

30.0

22.5

0.0

22.5

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

7.1

0.0

7.1

30.0

0.0

30.0

22.5

0.0

22.5

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

მსუბუქი ავტომობილი

0.0

 

 

20.0

 

20.0

0.0

 

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

7.1

0.0

7.1

10.0

0.0

10.0

22.5

0.0

22.5

კომპიუტერის შეძენა

7.1

 

7.1

1.2

 

1.2

0.0

 

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

 

0.0

8.8

 

8.8

22.5

 

22.5

ზესტაფონის გამგეობა

1,812.5

8.4

1,804.1

2,464.9

0.0

2,464.9

2,214.3

0.0

2,214.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148.0

 

148.0

148.0

 

148.0

74.0

 

74.0

ხარჯები

1,709.6

0.0

1,709.6

2,411.0

0.0

2,411.0

2,080.9

0.0

2,080.9

შრომის ანაზღაურება

1,334.1

0.0

1,334.1

1,877.3

0.0

1,877.3

1,381.3

0.0

1,381.3

ხელფასი

1,334.1

0.0

1,334.1

1,877.3

0.0

1,877.3

1,381.3

0.0

1,381.3

ხელფასები ფულადი ფორმით

1,334.1

0.0

1,334.1

1,877.3

0.0

1,877.3

1,381.3

0.0

1,381.3

თანამდებობრივი სარგო

1,079.8

 

1,079.8

1,494.6

 

1,494.6

1,185.9

 

1,185.9

პრემია

194.0

 

194.0

381.7

 

381.7

189.5

 

189.5

დანამატი

57.6

 

57.6

1.0

 

1.0

5.9

 

5.9

კომპენსაცია

2.7

 

2.7

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

საქონელი და მომსახურება

334.5

0.0

334.5

460.0

0.0

460.0

649.4

0.0

649.4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1.2

 

1.2

19.5

 

19.5

375.9

 

375.9

მივლინებები

10.5

0.0

10.5

14.9

0.0

14.9

7.0

0.0

7.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

5.9

 

5.9

6.7

 

6.7

5.0

 

5.0

მივლინება ქვეყნის გარეთ

4.6

 

4.6

8.2

 

8.2

2.0

 

2.0

ოფისის ხარჯები

133.1

0.0

133.1

181.5

0.0

181.5

117.8

0.0

117.8

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

6.3

 

6.3

9.5

 

9.5

6.6

 

6.6

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

1.0

 

1.0

2.0

 

2.0

0.0

 

0.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

19.8

 

19.8

23.5

 

23.5

11.7

 

11.7

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

14.4

0.0

14.4

19.6

0.0

19.6

8.3

0.0

8.3

კომპიუტერული ტექნიკა

9.2

 

9.2

6.0

 

6.0

0.4

 

0.4

ასლგადამღები

0.0

 

 

2.5

 

2.5

1.0

 

1.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

3.8

 

3.8

5.0

 

5.0

2.7

 

2.7

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

1.4

 

1.4

4.5

 

4.5

3.0

 

3.0

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

 

0.0

1.6

 

1.6

1.2

 

1.2

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

11.9

0.0

11.9

13.6

0.0

13.6

12.7

0.0

12.7

საოფისე ავეჯი

8.6

 

8.6

1.0

 

1.0

5.0

 

5.0

რბილი ავეჯი

0.0

 

 

0.5

 

0.5

0.0

 

0.0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

3.3

 

3.3

12.1

 

12.1

7.7

 

7.7

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1.3

 

1.3

4.7

 

4.7

3.0

 

3.0

 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი

1.8

 

1.8

1.5

 

1.5

1.2

 

1.2

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1.4

 

1.4

2.1

 

2.1

0.0

 

0.0

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1.7

 

1.7

3.0

 

3.0

3.5

 

3.5

კავშირგაბმულობის ხარჯი

20.0

 

20.0

28.7

 

28.7

21.0

 

21.0

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

4.3

 

4.3

5.9

 

5.9

5.0

 

5.0

კომუნალური ხარჯი

49.2

0.0

49.2

67.4

0.0

67.4

44.8

0.0

44.8

ელექტროენერგიის ხარჯი

41.2

 

41.2

54.0

 

54.0

34.8

 

34.8

წყლის ხარჯი

5.6

 

5.6

6.9

 

6.9

5.0

 

5.0

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

1.3

 

1.3

5.1

 

5.1

4.0

 

4.0

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

0.5

 

0.5

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

0.6

 

0.6

1.4

 

1.4

1.0

 

1.0

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.3

0.0

16.3

22.9

0.0

22.9

10.5

 

10.5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

49.2

0.0

49.2

83.5

0.0

83.5

66.2

0.0

66.2

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

39.0

 

39.0

55.7

 

55.7

49.0

 

49.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

 

0.0

15.0

 

15.0

7.0

 

7.0

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1.1

 

1.1

2.5

 

2.5

2.0

 

2.0

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

9.1

 

9.1

10.3

 

10.3

8.2

 

8.2

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი

0.0

 

 

0.3

 

0.3

0.0

 

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

124.2

0.0

124.2

137.4

0.0

137.4

72.0

0.0

72.0

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

24.7

 

24.7

9.0

 

9.0

3.5

 

3.5

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.7

 

0.7

15.0

 

15.0

0.0

 

0.0

რეკლამის ხარჯი

20.0

 

20.0

20.0

 

20.0

15.0

 

15.0

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

0.0

 

 

4.0

 

4.0

0.0

 

0.0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

1.1

 

1.1

8.0

 

8.0

3.0

 

3.0

საარქივო მომსახურების ხარჯი

11.2

 

11.2

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

46.8

 

46.8

46.8

 

46.8

19.3

 

19.3

ბინის ქირა

1.5

 

1.5

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

18.2

 

18.2

20.6

 

20.6

17.2

 

17.2

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.2

0.0

22.2

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

მიმდინარე

0.0

 

 

0.0

 

 

1.0

 

1.0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.2

0.0

21.2

მიმდინარე

0.0

 

 

0.0

 

 

21.2

 

21.2

სოციალური უზრუნველყოფა

8.9

0.0

8.9

25.2

0.0

25.2

10.0

0.0

10.0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

8.9

0.0

8.9

25.2

0.0

25.2

10.0

0.0

10.0

ფულადი ფორმით

8.9

 

8.9

25.2

 

25.2

10.0

 

10.0

სხვა ხარჯები

32.1

0.0

32.1

48.5

0.0

48.5

18.0

0.0

18.0

სხვადასხვა ხარჯები

32.1

0.0

32.1

48.5

0.0

48.5

18.0

0.0

18.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

32.1

0.0

32.1

48.5

0.0

48.5

18.0

0.0

18.0

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0.9

 

0.9

3.2

 

3.2

6.1

 

6.1

სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

1.9

 

1.9

0.0

 

 

0.0

 

 

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

4.3

 

4.3

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

მოსაკრებლები

0.3

 

0.3

0.4

 

0.4

0.4

 

0.4

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

24.7

 

24.7

44.9

 

44.9

11.5

 

11.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.9

8.4

94.5

52.4

0.0

52.4

131.3

0.0

131.3

ძირითადი აქტივები

102.9

8.4

94.5

52.4

0.0

52.4

131.3

0.0

131.3

შენობა-ნაგებობები

90.1

8.4

81.7

35.9

0.0

35.9

82.2

0.0

82.2

არასაცხოვრებელი შენობები

89.9

8.4

81.5

29.1

0.0

29.1

77.2

0.0

77.2

სხვა შენობა-ნაგებობები

0.2

 

0.2

6.8

 

6.8

5.0

 

5.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

12.8

0.0

12.8

16.5

0.0

16.5

49.1

0.0

49.1

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

12.8

0.0

12.8

16.5

0.0

16.5

48.6

0.0

48.6

ტელევიზორის შეძენა

0.8

 

0.8

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

კომპიუტერის შეძენა

10.5

 

10.5

11.5

 

11.5

2.3

 

2.3

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0.0

 

0.0

3.0

 

3.0

0.0

 

0.0

ფოტოაპარატის შეძენა

1.5

 

1.5

2.0

 

2.0

0.0

 

0.0

ავეჯის შეძენა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

3.0

 

3.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

43.3

 

43.3

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

2.1

0.0

2.1

საშინაო

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

2.1

0.0

2.1

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

1.5

 

1.5

2.1

 

2.1

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

118.1

0.0

118.1

250.0

0.0

250.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

118.1

0.0

118.1

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

118.1

0.0

118.1

0.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

118.1

0.0

118.1

0.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0.0

 

 

118.1

 

118.1

0.0

 

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0

0.0

250.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0

0.0

250.0

შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0

0.0

250.0

გზები

0.0

 

 

0.0

 

 

250.0

 

250.0

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

0.3

 

0.3

0.0

 

0.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

453.5

0.0

453.5

188.5

0.0

188.5

168.5

0.0

168.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

11.0

0.0

11.0

ხარჯები

450.6

0.0

450.6

187.5

0.0

187.5

168.5

0.0

168.5

შრომის ანაზღაურება

112.7

0.0

112.7

148.6

0.0

148.6

133.9

0.0

133.9

ხელფასი

112.7

0.0

112.7

148.6

0.0

148.6

133.9

0.0

133.9

ხელფასები ფულადი ფორმით

112.7

0.0

112.7

148.6

0.0

148.6

133.9

0.0

133.9

თანამდებობრივი სარგო

91.7

0.0

91.7

118.2

0.0

118.2

113.4

0.0

113.4

პრემია

15.7

0.0

15.7

30.4

0.0

30.4

19.8

0.0

19.8

დანამატი

5.3

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

საქონელი და მომსახურება

22.9

0.0

22.9

38.3

0.0

38.3

34.4

0.0

34.4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.4

0.0

5.4

მივლინებები

1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

2.0

0.0

2.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

2.0

0.0

2.0

ოფისის ხარჯები

7.8

0.0

7.8

12.2

0.0

12.2

10.7

0.0

10.7

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0.5

0.0

0.5

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

1.1

0.0

1.1

2.0

0.0

2.0

1.6

0.0

1.6

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.4

0.0

0.4

0.6

0.0

0.6

1.0

0.0

1.0

ტელევიზორი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0.1

0.0

0.1

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

მობილური ტელეფონი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.3

0.0

0.3

0.1

0.0

0.1

0.5

0.0

0.5

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

საოფისე ავეჯი

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1.0

0.0

1.0

2.2

0.0

2.2

1.2

0.0

1.2

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.9

0.0

0.9

1.1

0.0

1.1

0.9

0.0

0.9

კომუნალური ხარჯი

3.3

0.0

3.3

3.3

0.0

3.3

4.8

0.0

4.8

ელექტროენერგიის ხარჯი

1.9

0.0

1.9

2.4

0.0

2.4

4.0

0.0

4.0

წყლის ხარჯი

0.8

0.0

0.8

0.7

0.0

0.7

0.8

0.0

0.8

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13.6

0.0

13.6

21.8

0.0

21.8

15.1

0.0

15.1

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

7.2

0.0

7.2

10.6

0.0

10.6

6.9

0.0

6.9

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.2

0.0

3.2

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

6.4

0.0

6.4

8.2

0.0

8.2

5.0

0.0

5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

1.2

0.0

1.2

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

გრანტები

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიმდინარე

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

ფულადი ფორმით

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

მოსაკრებლები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

0.0

2.9

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

2.9

0.0

2.9

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

შენობა-ნაგებობები

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არასაცხოვრებელი შენობები

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

მაცივრის შეძენა

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

323.5

0.0

323.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ხარჯები

323.5

0.0

323.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხელფასი

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხელფასები ფულადი ფორმით

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

თანამდებობრივი სარგო

7.2

 

7.2

0.0

 

0.0

0.0

 

 

პრემია

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მივლინებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

 

ოფისის ხარჯები

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0.1

 

0.1

0.0

 

0.0

0.0

 

 

კომუნალური ხარჯი

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ელექტროენერგიის ხარჯი

0.3

 

0.3

0.0

 

0.0

0.0

 

 

წყლის ხარჯი

0.3

 

0.3

0.0

 

0.0

0.0

 

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

0.6

 

0.6

0.0

 

0.0

0.0

 

 

გრანტები

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიმდინარე

315.0

 

315.0

0.0

 

0.0

0.0

 

 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

130.0

0.0

130.0

188.5

0.0

188.5

168.5

0.0

168.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

11.0

 

11.0

ხარჯები

127.1

0.0

127.1

187.5

0.0

187.5

168.5

0.0

168.5

შრომის ანაზღაურება

105.5

0.0

105.5

148.6

0.0

148.6

133.9

0.0

133.9

ხელფასი

105.5

0.0

105.5

148.6

0.0

148.6

133.9

0.0

133.9

ხელფასები ფულადი ფორმით

105.5

0.0

105.5

148.6

0.0

148.6

133.9

0.0

133.9

თანამდებობრივი სარგო

84.5

 

84.5

118.2

 

118.2

113.4

 

113.4

პრემია

15.7

 

15.7

30.4

 

30.4

19.8

 

19.8

დანამატი

5.3

 

5.3

0.0

 

0.0

0.7

 

0.7

საქონელი და მომსახურება

21.6

0.0

21.6

38.3

0.0

38.3

34.4

0.0

34.4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

 

 

0.0

 

 

5.4

 

5.4

მივლინებები

1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

2.0

0.0

2.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1.5

 

1.5

3.0

 

3.0

2.0

 

2.0

ოფისის ხარჯები

6.5

0.0

6.5

12.2

0.0

12.2

10.7

0.0

10.7

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0.5

 

0.5

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

1.1

 

1.1

2.0

 

2.0

1.6

 

1.6

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.4

0.0

0.4

0.6

0.0

0.6

1.0

0.0

1.0

ტელევიზორი

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0.1

 

0.1

0.5

 

0.5

0.5

 

0.5

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.3

 

0.3

0.1

 

0.1

0.5

 

0.5

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

საოფისე ავეჯი

0.0

 

0.0

2.0

 

2.0

0.0

 

0.0

 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი

0.3

 

0.3

0.0

 

0.0

0.2

 

0.2

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0.9

 

0.9

2.2

 

2.2

1.2

 

1.2

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.9

 

0.9

1.1

 

1.1

0.9

 

0.9

კომუნალური ხარჯი

2.1

0.0

2.1

3.3

0.0

3.3

4.8

0.0

4.8

ელექტროენერგიის ხარჯი

1.6

 

1.6

2.4

 

2.4

4.0

 

4.0

წყლის ხარჯი

0.5

 

0.5

0.7

 

0.7

0.8

 

0.8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13.6

0.0

13.6

21.8

0.0

21.8

15.1

0.0

15.1

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

7.2

 

7.2

10.6

 

10.6

6.9

 

6.9

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

 

0.0

3.0

 

3.0

3.2

 

3.2

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

6.4

 

6.4

8.2

 

8.2

5.0

 

5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

1.2

0.0

1.2

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

 

 

1.2

 

1.2

1.2

 

1.2

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0.0

 

 

0.1

 

0.1

0.0

 

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

ფულადი ფორმით

0.0

 

 

0.6

 

0.6

0.0

 

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

მოსაკრებლები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

0.0

2.9

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

2.9

0.0

2.9

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

შენობა-ნაგებობები

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არასაცხოვრებელი შენობები

2.1

 

2.1

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

მაცივრის შეძენა

0.8

 

0.8

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

 

 

1.0

 

1.0

0.0

 

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,507.0

2,941.1

2,565.9

8,348.4

4,188.5

4,159.9

8,828.6

3,536.2

5,292.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140.0

0.0

140.0

141.0

0.0

141.0

141.0

0.0

141.0

ხარჯები

1,941.8

260.5

1,681.3

1,990.6

158.5

1,832.1

2,125.3

257.3

1,868.0

საქონელი და მომსახურება

60.9

16.7

44.2

65.2

0.8

64.4

283.4

251.9

31.5

ოფისის ხარჯები

18.7

1.3

17.4

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

18.7

1.3

17.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

18.7

1.3

17.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42.0

15.2

26.8

64.4

0.0

64.4

283.4

251.9

31.5

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

251.9

251.9

0.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

42.0

15.2

26.8

64.4

0.0

64.4

31.5

0.0

31.5

პროცენტი

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

36.8

0.0

36.8

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

65.2

0.0

65.2

51.8

0.0

51.8

36.8

0.0

36.8

სუბსიდიები

1,389.8

82.6

1,307.2

1,408.1

0.0

1,408.1

1,386.8

5.4

1,381.4

სხვა ხარჯები

424.8

161.2

263.6

465.5

157.7

307.8

418.3

0.0

418.3

სხვადასხვა ხარჯები

424.8

161.2

263.6

465.5

157.7

307.8

418.3

0.0

418.3

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

62.4

0.0

62.4

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

მოსაკრებლები

0.0

0.0

0.0

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

62.4

0.0

62.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

362.4

161.2

201.2

461.7

157.7

304.0

418.3

0.0

418.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,438.4

2,680.6

757.8

6,239.1

4,030.0

2,209.1

6,485.0

3,251.1

3,233.9

ძირითადი აქტივები

3,438.4

2,680.6

757.8

6,239.1

4,030.0

2,209.1

6,485.0

3,251.1

3,233.9

შენობა-ნაგებობები

3,367.7

2,609.9

757.8

6,105.5

3,983.1

2,122.4

6,184.1

3,172.3

3,011.8

არასაცხოვრებელი შენობები

17.6

17.6

0.0

3.3

2.9

0.4

0.0

0.0

0.0

ქუჩები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,853.3

1,947.1

906.2

გზები

2,934.3

2,414.1

520.2

5,736.9

3,757.6

1,979.3

3,265.1

1,225.2

2,039.9

ხიდები

47.9

7.8

40.1

69.6

25.5

44.1

31.2

0.0

31.2

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

98.3

75.9

22.4

170.3

92.6

77.7

0.4

0.0

0.4

ელექტრო გადამცემი ხაზები

148.9

21.6

127.3

39.7

18.8

20.9

0.9

0.0

0.9

სხვა შენობა-ნაგებობები

120.7

72.9

47.8

85.7

85.7

0.0

33.2

0.0

33.2

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

70.7

70.7

0.0

133.6

46.9

86.7

300.9

78.8

222.1

სატრანსპორტო საშუალებები

68.8

68.8

0.0

46.9

46.9

0.0

120.0

78.8

41.2

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

68.8

68.8

0.0

46.9

46.9

0.0

80.0

43.3

36.7

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

35.5

4.5

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

1.9

1.9

0.0

86.7

0.0

86.7

180.9

0.0

180.9

კომპიუტერის შეძენა

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

1.9

1.9

0.0

86.1

0.0

86.1

180.9

0.0

180.9

ვალდებულებების კლება

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

218.3

27.8

190.5

საშინაო

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

218.3

27.8

190.5

სესხები

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

133.7

0.0

133.7

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

84.6

27.8

56.8

საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი

2,487.9

1,796.2

691.7

5,163.9

2,965.8

2,198.1

6,222.4

2,980.8

3,241.6

ხარჯები

45.3

0.0

45.3

68.2

0.0

68.2

31.5

0.0

31.5

საქონელი და მომსახურება

44.2

0.0

44.2

64.4

0.0

64.4

31.5

0.0

31.5

ოფისის ხარჯები

17.4

0.0

17.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

17.4

0.0

17.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

17.4

 

17.4

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

26.8

0.0

26.8

64.4

0.0

64.4

31.5

0.0

31.5

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

26.8

0.0

26.8

64.4

0.0

64.4

31.5

0.0

31.5

პროცენტი

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

1.1

 

1.1

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

მოსაკრებლები

0.0

 

 

3.8

 

3.8

0.0

 

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,421.1

1,796.2

624.9

5,095.7

2,965.8

2,129.9

6,106.8

2,953.0

3,153.8

ძირითადი აქტივები

2,421.1

1,796.2

624.9

5,095.7

2,965.8

2,129.9

6,106.8

2,953.0

3,153.8

შენობა-ნაგებობები

2,421.1

1,796.2

624.9

5,016.7

2,965.8

2,050.9

5,927.3

2,953.0

2,974.3

არასაცხოვრებელი შენობები

7.3

7.3

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

ქუჩები

0.0

 

 

0.0

 

0.0

2,621.7

1,727.8

893.9

გზები

2,309.1

1,788.9

520.2

4,864.7

2,885.4

1,979.3

3,265.1

1,225.2

2,039.9

ხიდები

40.1

 

40.1

44.1

 

44.1

31.2

0.0

31.2

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

16.8

 

16.8

27.5

 

27.5

0.0

 

0.0

სხვა შენობა-ნაგებობები

47.8

 

47.8

80.4

80.4

0.0

9.3

0.0

9.3

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

79.0

0.0

79.0

179.5

0.0

179.5

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0.0

0.0

0.0

79.0

0.0

79.0

179.5

0.0

179.5

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

 

 

79.0

 

79.0

179.5

 

179.5

ვალდებულებების კლება

21.5

0.0

21.5

0.0

0.0

0.0

84.1

27.8

56.3

საშინაო

21.5

0.0

21.5

0.0

0.0

0.0

84.1

27.8

56.3

სესხები

21.5

 

21.5

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

0.0

 

 

84.1

27.8

56.3

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,983.3

118.8

1,864.5

1,968.2

20.9

1,947.3

2,338.6

303.5

2,035.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139.0

0.0

139.0

139.0

0.0

139.0

139.0

0.0

139.0

ხარჯები

1,723.5

97.2

1,626.3

1,749.8

0.0

1,749.8

1,826.6

5.4

1,821.2

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0.5