„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ადიგენის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/07/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.137.016287
30
18/07/2017
ვებგვერდი, 21/07/2017
190020020.35.137.016287
„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2017 წლის 18 ივლისი

დაბა ადიგენი

 

„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2016 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 29/12/2016 190020020.35.137.016257) დამტკიცებულ დანართში, კერძოდ: დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი (მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევან ლობჯანიძედანართი

 მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.


ორგ.

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

7 121.4

6 856,3

2 739,9

4 116,4

7 591,0

2 656,6

4 934,4

 

ხარჯები

3 663.5

3 474,1

194,9

3 279,2

3 204.4

12,4

3 192.1

 

შრომის ანაზღაურება

1 060.4

1 113,6

0.0

1 113,6

886.0

0.0

886.0

 

საქონელი და მომსახურება

938.2

919,0

56,6

862,4

973.8

12,4

961.4

 

სუბსიდია

577.2

815,5

0,0

815,5

852.1

0,0

852.1

 

გრანტები

226.3

19,0

0,0

19,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

130.6

218,8

0,0

218,8

229,2

0,0

229,2

 

სხვა ხარჯები

730.8

388,25

138,3

249,9

233.4

0,0

233.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 434.2

3 315,6

2 488,3

827,4

4 305.9

 640,5

1 665.4

 

ვალდებულების კლება

23.8

66,6

56,8

9,8

80,6

3,7

76,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 638.9

1 630,8

0.0

1 630,8

1 581,5

0.0

1 581,5

 

ხარჯები

1 438.8

1 754.3

0.0

1 754.3

1 493,6

0.0

1 493,6

 

შრომის ანაზღაურება

1 017.5

1 090.6

0.0

1 090.6

844.0

0.0

844.0

 

საქონელი და მომსახურება

413.9

442,4

0,0

442,4

601.6

0,0

601.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

8,7

0,0

8,7

8,5

0,0

8,5

 

სხვა ხარჯები

3.2

55,6

0,0

55,6

39,5

0,0

39,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.1

55,7

0.0

55,7

18,7

0.0

18,7

 

ვალდებულების კლება

21.1

0,4

0.0

0,4

69,2

0.0

69,2

01 01

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

445.0

464,1

0.0

464,1

433,4

0.0

433,4

 

ხარჯები

437.9

464,1

0.0

464,1

416,9

0.0

416,9

 

შრომის ანაზღაურება

318.9

327,6

0.0

327,6

279.6

0.0

279.6

 

საქონელი და მომსახურება

119.0

134,1

0,0

134,1

134,8

0,0

134,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2,4

0,0

2,4

2,5

0,0

12,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

 

ვალდებულები კლება

4.0

0,0

0.0

0,0

12,3

0.0

12,3

01 02

ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 193.9

1 166,7

0.0

1 166,7

1 057,9

0.0

1 057,9

 

ხარჯები

1 000.9

1 110,6

0.0

1 110,6

1 041,7

0.0

1 041,7

 

შრომის ანაზღაურება

698.6

740,5

0.0

740,5

564.4

0.0

564.4

 

საქონელი და მომსახურება

294.9

308,3

0,0

308,3

466.8

0,0

466.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

6,3

0,0

6,3

6,0

0,0

6,0

 

სხვა ხარჯები

3.2

55,6

0,0

55,6

4,5

0,0

4,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.0

55,7

0.0

55,7

14,5

0.0

14,5

 

ვალდებულების კლება

17.1

0.4

0.0

0.4

1,7

0.0

1,7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

35,0

0.0

35,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

35,0

0.0

35,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილბების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

55,2

0.0

55,2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

55,2

0.0

55,2

 

 

 

 

 

 

55,2

0,0

55,2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

285.1

54,8

0.0

54,8

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

285.1

54,8

0.0

54,8

60.0

0.0

60.0

 

შრომის ანაზღაურება

42.9

45.6

0.0

45.6

42.0

0.0

42.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.9

9,1

0,0

9,1

18,0

0,0

18,0

 

გრანტები

226,3

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

226.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

226,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

226,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

58,9

54,8

0.0

54,8

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

58,9

54,8

0.0

54,8

60.0

0.0

60.0

 

შრომის ანაზღაურება

42,9

45.6

0.0

45.6

42.0

0.0

42.0

 

საქონელი და მომსახურება

15,9

9,1

0,0

9,1

18,0

0,0

18,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 398,2

4 228,7

2 739,9

1 488,8

4 885.5

2 656,6

2 228.9

 

ხარჯები

1 143,1

912,0

194,9

717,2

591.8

12,4

579.4

 

საქონელი და მომსახურება

489,5

447,9

56,6

391,3

334,1

12,4

321,7

 

სუბსიდიები

0,0

189,9

0,0

189,9

206.7

0,0

206.7

 

სხვა ხარჯები

653,5

274,3

138,3

136,0

51.0

0,0

51.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 255,1

3 259,9

2 488,3

771,6

4 286.2

2 640,5

1 645.7

 

ვალდებულების კლება

0,0

56,8

58,6

0,0

7,5

3,7

3,8

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1 206,5

2 021,0

1 846,8

174,2

2 765,3

2 057,5

707,7

 

ხარჯები

52,1

37,4

0,0

37,4

76,3

0.0

76,3

 

საქონელი და მომსახურება

52,1

37,4

0,0

37,4

76,3

0,0

76,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 154,4

1 976,8

1 820,0

136,8

2 689,0

2 057,5

631,5

 

ვალდებულების კლება

0,0

26,8

26,8

0,0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 604,6

1 241,0

437,5

803,5

1 177.0

371,1

805.9

 

ხარჯები

271,2

703,9

138,3

565,6

449.9

0.0

449.9

 

საქონელი და მომსახურება

270,8

348,4

0,0

348,4

242,5

0,0

242,5

 

სუბსიდიები

0,0

189,9

0,0

189,9

206.7

0,0

206.7

 

სხვა ხარჯები

0,4

165,6

138,3

27,3

0.7

0,0

0.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 333,4

507,1

269,2

237,9

719.6

367,4

352.2

 

ვალდებულების კლება

0,0

30,0

30,0

0,0

7,5

3,7

3,8

03 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია

1 102,8

398,8

299,2

99,7

560.1

371,1

189.0

 

ხარჯები

1,5

50,2

0,0

50.2

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,1

50,2

0,0

50,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 101,3

318,7

269,2

49,5

556.2

367,4

188.8

 

ვალდებულების კლება

0,0

30,0

30,0

0,0

3,9

3,7

0,2

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

65,6

3,4

0,0

3,4

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

8,2

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,4

3,4

0,0

3,4

10.0

0.0

10.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

165,3

128,8

0,0

128,8

41.1

0.0

41.1

 

ხარჯები

145,3

128,8

0,0

128,8

30,5

0.0

30,5

 

საქონელი და მომსახურება

145,3

128,8

0,0

128,8

30,5

0,0

30,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

0,0

0,0

0,0

7.0

0.0

7.0

 

ვალდებულების კლება

 

0,0

0.0

0,0

3,6

0.0

3,6

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

226.6

270,5

0,0

270,5

241,0

0.0

241,0

 

ხარჯები

116.2

137,8

0,0

137,8

181,0

0.0

181,0

 

საქონელი და მომსახურება

116,2

137,8

0,0

137,8

181,0

0.0

181,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.4

132,7

0,0

132,7

60,0

0,0

60,0

03 02 05

სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარული ღონისძიებები

44.2

76,5

0,0

76,5

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

0.0

25,1

0,0

25,1

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

25,1

 

25,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.2

51,4

0,0

51,4

65.0

0.0

65.0

03 02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

479.8

172,1

138,3

33,8

35,0

0.0

35,0

 

ხარჯები

479.8

172,1

138,3

33,8

31,0

0.0

31,0

 

საქონელი და მომსახურება

32,3

6,5

0,0

6,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

447,5

165,6

138,3

27,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

4,0

0.0

4,0

03 02 08

შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება

1.2

1,0

0,0

1,0

17.4

0.0

17.4

 

ხარჯები

1.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.2

1,0

0,0

1,0

17.4

0.0

17.4

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.