„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 16 ივნისის №14/11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 16 ივნისის №14/11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 16/18
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/07/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.111.016336
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 16 ივნისის №14/11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №16/18

2017 წლის 12 ივლისი

ქ. ფოთი

 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 16 ივნისის №14/11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 16 ივნისის №14/11 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 20/06/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.111.016329) შეტანილ იქნეს ცვლილება, კერძოდ:

ა) დადგენილების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“      24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 239-ე მუხლის მე-14 ნაწილის, 240-ე მუხლის, ,,მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის, ,,მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს №669 ბრძანების დანართი №1-ის მე-2 პუნქტის ,,ჯ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული:

ბ.ა) დანართი  №1  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი  რედაქციით:

,,დანართი №1

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

  1. ოქმის შედგენის თარიღი                                                                                    2. ოქმის შედგენის ადგილი:

        (რიცხვი, თვე, წელი):

  1. მე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის ,,თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის ცენტრის“  (ს/კ 215143271)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

(ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, გვარი, მამის სახელი)

  1. დამრღვევი:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ფიზიკური პირის შემთხვევაში მიეთითება მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის რეკვიზიტები (პირადი ნომერი, სახელი და გვარი), მისამართი (რეგისტრაციისა და სხვა); იურიდიული პირის შემთხვევაში დასახელება, მისამართი და გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი)

 5.  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის  ადგილი, დრო და არსი:-------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. პასუხისმგებლობა აღნიშნული  სამართალდარღვევისათვის გათვალისწინებულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ------------------   მუხლის    -------------------------   ნაწილით.

7. მოწმე (ასეთის არსებობის  შემთხვევაში):

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                             (პირადი ნომერი, სახელი, გვარი)

 

8. დამრღვევის  ახსნა- განმარტება: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          (სამართალდამრღვევს უფლება აქვს წარმოადგინოს ოქმისათვის დასართავი ახსნა-განმარტება და შენიშვნები ოქმის შინაარსთან დაკავშირებით)

 

 9. ყოველივე  ზემოაღნიშნულზე  შედგა ოქმი, რომლის სისწორესაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

/-------------------------------------------/                                              /-------------------------------------------/

(ოქმის შემდგენელი  პირის ხელმოწერა)                                                              (სახელი და გვარი)

/-------------------------------------------/                                              /-------------------------------------------/

 (დამრღვევი  პირის ხელმოწერა)                                                                             (სახელი და გვარი)

10. ოქმს გავეცანით:

ა) მოწმე(ებ)ი  (არსებობის შემთხვევაში):

---------------------------------------                        ----------------------------                          ----------------------

           მისამართი                                                      (ხელმოწერა)                                         (სახელი და გვარი)

---------------------------------------                        ----------------------------                          ----------------------

           მისამართი                                                      (ხელმოწერა)                                         (სახელი და გვარი)

 

ბ) დაზარალებულ(ებ)ი  (არსებობის შემთხვევაში):

 

---------------------------------------                        ----------------------------                          ----------------------

           მისამართი                                                     (ხელმოწერა)                                         (სახელი და გვარი)

---------------------------------------                        ----------------------------                          ----------------------

           მისამართი                                                      (ხელმოწერა)                                         (სახელი და გვარი)

დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული  ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის უფლებები და მოვალეობები.

 მე,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(დამრღვევი პირის სახელი, გვარი)

გავეცანი   საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებულ უფლებებს და მოვალეობებს:  „ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს მშობლიურ ენაზე და თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით; გაასაჩივროს საქმის გამო მიღებული დადგენილება. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე განიხილება იმ პირის თანდასწრებით, რომელიც მიცემულია ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში. ამ პირის დაუსწრებლად საქმე შეიძლება განხილულ იქნეს მხოლოდ ისეთ შემთხვევებში, როცა არის ცნობა მისთვის საქმის განხილვის ადგილისა და დროის დროული შეტყობინების შესახებ და მისგან არ შემოსულა შუამდგომლობა საქმის განხილვის გადადების თაობაზე.“

რასაც ვადასტურებ ხელმოწერით   -------------------------------------------------------------------------------

შენიშვნა: ოქმის ხელის მოწერაზე უარის თქმა არ წარმოადგენს საქმის შეწყვეტის საფუძველს.

 ბ.ა.

დამკვეთი: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირი - ,,თვითმმართველი  ქალაქ  ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ (ს/ნ  215143271)“;

ბ.ბ) დანართი 2-ის მე-2 მუხლს დაემატოს მე-3 პუნქტი და  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„3. აღნიშნული მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული პირები ახორციელებენ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას, ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების შესრულების  შემოწმებას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში ადგენენ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე თოფურია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.