,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის, საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 თებერვლის №5/6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის, საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 თებერვლის №5/6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15/15
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/06/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/06/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 04/08/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.111.016333
 

ქალაქ ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №15/15

2017 წლის 29 ივნისი

ქ. ფოთი

 

,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის, საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 თებერვლის №5/6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის, საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის  18 თებერვლის  №5/6 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/02/2015, სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.111.016257) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების დანართი №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,დანართი 1

 

ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის  მერიის  თანამდებობის პირთა და

 სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობა

 

თანამდებობათა დასახელება

თანამდებობრივი სარგოები (ლარებში)

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირები

 

1.

 მერი

2750

2.

ვიცე-მერი

2500

3.

მერის მოადგილე

2450

პირველი რანგი

4.

საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

2000

 

მეორე რანგი

5.

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1300

 

მესამე რანგი

6.

საჯარო დაწესებულების  მეორე კატეგორიის

უფროსი სპეციალისტი 

1000

“.

 

 

მუხლი 2
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2017  წლის    1 ივლისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე

ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიაკაკი დარჯანია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.