ერთი მხრივ საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების XI-B დანართში ცვლილებების შეტანის შესახებ სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ქვეკომიტეტის 2017 წლის 7 მარტის N1/2017 გადაწყვეტილება

ერთი მხრივ საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების XI-B დანართში ცვლილებების შეტანის შესახებ სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ქვეკომიტეტის 2017 წლის 7 მარტის N1/2017 გადაწყვეტილება
დოკუმენტის ნომერი 200/42-SPS-1/2017
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი
მიღების თარიღი 07/03/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/05/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 07/03/2017
სარეგისტრაციო კოდი 480610000.03.030.016473
200/42-SPS-1/2017
07/03/2017
ვებგვერდი, 03/05/2017
480610000.03.030.016473
ერთი მხრივ საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების XI-B დანართში ცვლილებების შეტანის შესახებ სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ქვეკომიტეტის 2017 წლის 7 მარტის N1/2017 გადაწყვეტილება
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი
 
 
 

 

საქართველო-ევროკავშირის სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ქვეკომიტეტის

გადაწყვეტილება №1/2017

2017 წლის 7 მარტი

რომელსაც ცვლილებები შეაქვს ასოცირების შეთანხმების XI-B დანართში


სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ქვეკომიტეტი

ითვალისწინებს რა ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, ერთი მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორე მხრივ, საქართველოს შორის, რომელსაც ხელი მოეწერა 2014 წლის 27 ივნისს ქალაქ ბრიუსელში, კერძოდ კი 55-ე და 65-ე მუხლებს,

იმის გათვალისწინებით, რომ:

(1) ასოცირების შესახებ შეთანხმების, ერთი მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორე მხრივ, საქართველოს შორის (ხელშეკრულება)  ძალაში შევიდა 2016 წლის 1 ივლისიდან.

(2) ხელშეკრულების 55(1) მუხლი ითვალისწინებს, რომ საქართველომ ეტაპობრივად უნდა განახორციელოს მისი სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული და  ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება,  როგორც ეს განსაზღვრულია შეთანხმების XI დანართში.

(3) ხელშეკრულების 55(4) მუხლი ავალდებულებს საქართველოს, რომ ამ შეთანხმების ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 6 თვისა, წარადგინოს ევროკავშირის იმ სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და  ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ კანონმდებლობის სია, რომელსაც ის დაუახლოებს თავის კანონმდებლობას. ეს სია გამოყენებული უნდა იქნეს, როგორც სახელმძღვანელო დოკუმენტი კარი IV - ის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) მე-4 თავის (სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები)  მოთხოვნების განხორციელებისათვის.

(4) ხელშეკრულების 65-ე მუხლით დაფუძნდა სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ქვეკომიტეტი (SPS ქვეკომიტეტი), რომელმაც უნდა განიხილოს ყველა საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია კარი IV-ის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) მე-4 თავთან (სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები), მათ შორის მისი დანერგვა და, ასევე, შეუძლია გადახედოს და ცვლილებები შეიტანოს ხელშეკრულების დანართ XI-ში.

(5) საქართველომ  წარადგინა ევროკავშირის კანონმდებლობის წინასწარი სია 2015 წლის თებერვალში, რის შემდგომაც ევროკომისიასთან შეთანხმებით მოხდა სიის გადახედვა და მასზე მუშაობის დასრულება 2015 წლის დეკემბერში.

(6) შესაბამისად, სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ქვეკომიტეტი იღებს გადაწყვეტილებას, შეცვალოს ხელშეკრულების  XI-B დანართი და დაამატოს სია იმ სახით, როგორც ის მოცემულია ამ გადაწყვეტილების დანართში,

მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:


მუხლი 1

ასოცირების შესახებ შეთანხმების, ერთი მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორე მხრივ, საქართველოს შორის XI-B დანართი შეიცვალოს ამ გადაწყვეტილების დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

გადაწყვეტილება ძალაში შედის მისი დამტკიცების დღეს.

შესრულებულია თბილისში, 2017 წლის 7 მარტს.

სანიტარული და ფიტოსანიტარული ქვეკომიტეტის სახელით

თავმჯდომარე                                                                                                                         ნ. კერესელიძე

                                                                                    

მდივნები

                                                                                               რ. ფრეიგოფასი            ლ. ინაური

 

დანართი

ასოცირების შესახებ შეთანხმების XI-B დანართის ცვლილება

შეთანხმების დანართი XI-B შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დანართი XI-B

ევროკავშირის კანონმდებლობის ჩამონათვალი, რომელსაც საქართველომ უნდა დაუახლოვოს საკუთარი კანონმდებლობა

ამ შეთანხმების 55 (4) მუხლის შესაბამისად, საქართველომ უნდა დაუახლოვოს საკუთარი კანონმდებლობა ევროკავშირის შემდეგ კანონმდებლობას ქვემოთ განსაზღვრულ ვადებში

 

ევროკავშირის კანონმდებლობა

დაახლოების საბოლოო ვადა

სექცია 1 – ვეტერინარია

2003 წლის 17 დეკემბრის ევროსაბჭოს (EC) No 21/2004 რეგულაცია  აყალიბებს ცხვრებისა და თხების იდენტიფიკაციისა და რეგისტრაციის სისტემასა და ცვლილებები შეაქვს (EC) No 1782/2003 რეგულაციასა და   92/102/EEC და 64/432/EEC დირექტივებში.

2015

 

2006 წლის 11 ოქტომბრის  ევროკომისიის  (EC) No 1505/2006 რეგულაცია, რომლითაც სრულდება ევროსაბჭოს N 21/2004 რეგულაცია, რომელიც ეხება ცხვრებისა და თხების იდენტიფიკაციასა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ მინიმალური შემოწმებების სიხშირეებს.

2015

2003 წლის 29 სექტემბრის   ევროსაბჭოს 2003/85/EC დირექტივა ევროკავშირში თურქული დაავადების კონტროლის ღონისძიებების თაობაზე და აუქმებს 85/511/EEC დირექტივას,  89/531/EEC და  91/665/EEC  გადაწყვეტილებებს   და ცვლილება შეაქვს 92/46/EEC დირექტივაში.

2015

2000 წლის 17 ივლისის ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს (EC) No 1760/2000 რეგულაცია აარსებს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის, საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის  პროდუქტების ეტიკეტირების სისტემას და აუქმებს ევროსაბჭოს No 820/97 რეგულაციას

2015

2003 წლის 23 ივნისის ევროკომისიის (EC) No 1082/2003  რეგულაცია ადგენს დეტალურ წესებს, რომლითაც სრულდება ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს N1760/2000 რეგულაცია, რომელიც ეხება    მსხვილფეხა საქონლის იდენტიფიკაციისა და რეგისტრაციის სისტემის ფარგლებში განსახორციელებელი კონტროლის მინიმალურ დონეს.

2015

2004 წლის 29 აპრილის ევროკომისიის (EC) No 911/2004 რეგულაცია, რომლითაც სრულდება ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს N1760/2000 რეგულაცია, რომელიც ეხება საყურე ნიშნების, პასპორტებისა და სადგომების რეგისტრაციას. 

2015

1998 წლის 27 თებერვლის ევროკომისიის (EC) No 494/98 რეგულაცია ადგენს დეტალურ წესებს, რომლითაც სრულდება ევროსაბჭოს (EC) No 820/97 რეგულაცია, რომელიც ეხება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის იდენტიფიკაციისა და რეგისტრაციის სისტემის ფარგლებში მინიმალური ადმინისტრაციული სანქციების დაკისრება.

2015

2002 წლის 27 ივნისის ევროსაბჭოს 2002/60/EC დირექტივა ადგენს ღორის აფრიკული ჭირის კონტროლის სპეციალურ დებულებებს და ცვლილება შეაქვს 92/119/EEC დირექტივაში, რომელიც ეხება ტეშენის დაავადებას და ღორის აფრიკული ჭირს.

2015

1992  წლის 14 ივლისის ევროსაბჭოს 92/66/EEC დირექტივა ევროკავშირში ნიუკასლის დაავადების კონტროლის მიზნით  ღონისძიებების გატარების თაობაზე.

2015

2001  წლის 23 ოქტომბრის ევროსაბჭოს დირექტივა 2001/89/EC ევროკავშირში ღორის კლასიკური ჭირის კონტროლის  ღონისძიებების თაობაზე.

2015

2008 წლის 15 ივლისის ევროსაბჭოს 2008/71/EC დირექტივა ღორების იდენტიფიკაციისა და რეგისტრაციის შესახებ.

2016

2005 წლის 20 დეკემბრის  ევროსაბჭოს 2005/94/EC დირექტივა  ევროკავშირში ფრინველის გრიპის კონტროლის ღონისძიებების თაობაზე და აუქმებს 92/40/EEC დირექტივას.

2016

2009 წლის 13 ივლისის ევროკომისიის რეგულაცია  No 616/2009 შინაური ფრინველების საფრინველე ნაკვეთურების და სხვა  გამომწყვდეული ფრინველების  საფრინველე ნაკვეთურების მიმართ  ასეთ ნაკვეთურებში ფრინველის გრიპის თავიდან აცილებისა და დამატებითი ბიოუსაფრთხოების ღონისძიებების თაობაზე ევროსაბჭოს  2005/94/EC დირექტივის იმპლემენტაციის შესახებ.

2016

2012 წლის 25 ივნისის     ევროკომისიის 2010/367/EU გადაწყვეტილება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ შინაურ და გარეულ ფრინველებში ფრინველის გრიპზე ზედამხედველობის პროგრამის  განხორციელების შესახებ.

2016

2002 წლის 1 თებერვლის ევროკომისიის 2002/106/EC გადაწყვეტილება ღორის კლასიკური ჭირის დადასტურების მიზნით განხორციელებული ლაბორატორიული შემოწმების შეფასებისათვის დიაგნოსტიკური პროცედურების, ნიმუშის აღების მეთოდებისა და კრიტერიუმების დადგენის თაობაზე დიაგნოსტიკური სახელმძღვანელოს დამტკიცების შესახებ.

2016

2003 წლის 26 მაისის  ევროკომისიის 2003/422/EC გადაწყვეტილება ღორის აფრიკული ჭირის დიაგნოსტიკური სახელმძღვანელოს დამტკიცების შესახებ.

2016

2006 წლის 4 აგვისტოს  ევროკომისიის 2006/437/EC გადაწყვეტილება ფრინველის გრიპის დიაგნოსტიკის სახელმძღვანელოს დამტკიცების თაობაზე ევროსაბჭოს 2005/94/EC დირექტივის  თანახმად.

2016

2001 წლის 22 მაისის ევროპის პარლამენტისა და ევროსაბჭოს (EC) No 999/2001 რეგულაცია ადგენს ზოგიერთი გადამდები ღრუბლისებრი ენცეფალოპათიების პრევენციის, კონტროლის და აღმოფხვრის წესებს

2016

2001 წლის 22 თებერვლის ევროკომისიის  2001/183/EC გადაწყვეტილება ადგენს  თევზის ზოგიერთი დაავადების გამოვლენისა და დადასტურების მიზნით ნიმუშის აღების სქემებისა და დიაგნოსტიკის მეთოდებს  და  აუქმებს 92/532/EEC გადაწყვეტილებას.

2016

2006 წლის 24 ოქტომბრის  ევროსაბჭოს 2006/88/EC დირექტივა  წყლის ცხოველებისა და მათგან გამომდინარე პროდუქტების  ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვისა და წყლის ცხოველების ზოგიერთი დაავადების კონტროლისა და პრევენციის  თაობაზე.

2017

2009 წლის 21 ოქტომბრის ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს (EC) No 1069/2009 რეგულაცია ადგენს ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების მქონე პროდუქტებისა და მათგან ადამიანის  მოხმარებისთვის არგანკუთვნილი  ნაწარმოები პროდუქტებისათვის ჯანმრთელობის დაცვის წესებს  და აუქმებს  (EC) No 1774/2002 რეგულაციას.

2017

2012 წლის 25 თებერვლის ევროკომისიის (EU) No 142/2011 რეგულაცია, რომლითაც სრულდება ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს  (EC) No 1069/2009 რეგულაცია, რომელიც ადგენს ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების მქონე პროდუქტებისა და მათგან ადამიანის  მოხმარებისთვის არგანკუთვნილი  ნაწარმოები პროდუქტებისათვის ჯანმრთელობის დაცვის წესებს და სრულდება ევროსაბჭოს   97/78/EC დირექტივა, ამ დირექტივის შესაბამისად საზღვარზე ზოგიერთი ნიმუშების და საგნების ვეტერინარული შემოწმებიდან ამოღების შესახებ.

2017

2008 წლის 12 დეკემბრის ევროკომისიის (EC) No 1251/2008 რეგულაცია წყლის ცხოველებისა და მათაგან ნაწარმოები პროდუქტების ევროკავშირის ტერიტორიაზე იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების მიზნით სერტიფიცირების პირობებისა და მოთხოვნებისა და დაავადების გადამდები სახეობების სიის დადგენის თაობაზე ევროსაბჭოს  2006/88/EC დირექტივის იმპლემენტაციის შესახებ

2017

1992 წლის 17 დეკემბრის  ევროსაბჭოს 92/118/EEC  დირექტივა, ადგენს 89/662/EEC დირექტივის  A (I) დანართსა და, პათოგენების შემთხვევაში, 90/425/EEC დირექტივაში მოცემული ევროკავშირის სპეციალური  წესებით დადგენილი მოთხოვნებისადმი დაუქვემდებარებელი პროდუქტების ევროკავშირში ვაჭრობისა და იმპორტის შემთხვევაში ცხოველისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნებს.

2017

2003 წლის 17 ნოემბრის  ევროპის პარლამენტისა და ევროსაბჭოს 2003/99/EC დირექტივა ზოონოზების და ზოონოზური აგენტების მონიტორინგის თაობაზე, ცვლილება შეაქვს ევროსაბჭოს  90/424/EEC გადაწყვეტილებაში და აუქმებს ევროსაბჭოს 92/117/EEC დირექტივას.

2017

1964 წლის 26 ივნისის ევროსაბჭოს 64/432/EEC დირექტივა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის  და ღორების ევროკავშირში ვაჭრობაზე ზემოქმედების მქონე ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემების შესახებ.

2017

2003 წლის 26 მაისის ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს (EC) No 998/2003 რეგულაცია შინაური ცხოველების არაკომერციული გადაადგილების მიმართ მოქმედი ცხოველის ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნების თაობაზე და აუქმებს ევროსაბჭოს  92/65/EEC დირექტივას.

2018

2007 წლის 26 ოქტომბრის ევროკომისიის (EC) No 1266/2007 რეგულაცია ზოგიერთი ცხოველის ბლუტანგისადმი მგრძნობიარე სახეობის გადაადგილების კონტროლის, მონიტორინგის, ზედამხედველობისა და შეზღუდვების თაობაზე ევროსაბჭოს  2000/75/EC დირექტივისათვის განმახორციელებელი წესების თაობაზე.

2018

2000 წლის 20 ნოემბრის ევროსაბჭოს 2000/75/EC დირექტივა ადგენს ბლუტანგის კონტროლისა და აღმოფხვრის  მიზნით სპეციალურ დებულებებს.

2018

2011 წლის 14 ივლისის ევროკომისიის (EU) No 1152/2011  დელეგირებული რეგულაცია ძაღლებში ექინოკოკოზის (echinococcus multilocularis) ინფექციის კონტროლის მიზნით პრევენციული  ჯანმრთელობის დაცვის  ღონისძიებები შესახებ, რომელიც ავსებს ევროპის პარლამენტის და საბჭოს N 998/2003 რეგულაციას.

2018

2002 წლის 16 დეკემბრის ევროსაბჭოს 2002/99/EC დირექტივა ადგენს ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციასა და შემოტანასთან დაკავშირებული ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის წესებს.

2018

2001 წლის 6 ნოემბრის ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს დირექტივა 2001/82/EC სამედიცინო ვეტერინარულ პრეპარატებთან დაკავშირებული ევროკავშირის  კანონმდებლობის შესახებ.

2018

2004 წლის 31 მარტის ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს 2004/28/EC დირექტივა ცვლილება შეაქვს სამედიცინო ვეტერინარულ პრეპარატებთან დაკავშირებული ევროკავშირის  კანონმდებლობის შესახებ  2001/82/EC  დირექტივაში.

2018

1995 წლის 7 ივლისის  ევროკომისიის (EC) No 1662/95 რეგულაცია ადგენს ადამიანური ან ვეტერინარული მოხმარებისათვის გამიზნული პროდუქტების ბაზარზე განთავსების ავტორიზაციის მიმართ ევროკავშირის მიერ გადაწყვეტილების  მიღების პროცედურების ზოგიერთ დეტალურ წესს.

2018

2009 წლის  6 მაისის ევროპის  პარლამენტისა და  საბჭოს (EC) No 470/2009 რეგულაცია ადგენს ცხოველური წარმოშობის სასურსათო პროდუქტებში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ნარჩენების ლიმიტს,  აუქმებს საბჭოს   (EEC) No 2377/90 რეგულაციას და ცვლილება შეაქვს ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს  2001/82/EC დირექტივში და  ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 726/2004  რეგულაციაში.

2018

2004 წლის 26 აპრილის ევროსაბჭოს 2004/68/EC   დირექტივა ადგენს ზოგიერთი  ცოცხალი  ჩლიქოსანი ცხოველის ევროკავშირის ტერიტორიაზე ტრანზიტისა და იმპორტის მიზნით ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის წესებს, ცვლილება შეაქვს 90/426/EEC  დირექტივაში და  აუქმებს 72/462/EEC  დირექტივას.

2019

2003 წლის 17 ნოემბრის  ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 2160/2003 რეგულაცია სალმონელასა და სხვა  განსაზღვრული  საკვებისმიერი ზოონოზური აგენტების კონტროლის შესახებ.

2019

2006 წლის 1 აგვისტოს  ევროკომისიის (EC) No 1177/2006 რეგულაცია  ქათმებში სალმონელას კონტროლის ეროვნული პროგრამების ფარგლებში სპეციალური კონტროლის ღონისძიებების განხორციელებისადმი არსებული მოთხოვნების თაობაზე ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს  (EC) No 2160/2003 რეგულაციის  იმპლემენტაციის შესახებ.

2019

2007 წლის 11 დეკემბრის  ევროკომისიის 2007/843/EC გადაწყვეტილება, ევროპის პარლამენტის და საბჭოს  (EC) No 2160/2003 რეგულაციის  თანახმად,  ბანკივური ქათმების  (Gallus gallus) მოსაშენებელ გუნდებში სალმონელას კონტროლის პროგრამების დამტკიცების შესახებ და ცვლილება შეაქვს 2006/696/EC გადაწყვეტილებაში, რომელიც ეხება ქათმებისა და გამოსაჩეკი კვერცხების  იმპორტირებისათვის დადგენილი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნებს.

2019

2006 წლის 11 დეკემბრის ევროკომისიის 2006/130/EC დირექტივა  სურსათის მწარმოებელი ცხოველებისათვის ზოგიერთი სამედიცინო ვეტერინარული პრეპარატის ვეტერინარული რეცეპტის მოთხოვნისგან გათავისუფლების მიზნით კრიტერიუმების დადგენის თაობაზე ევროპის პარლამენტისა და ევროსაბჭოს  2001/82/EC დირექტივის იმპლემენტაციის შესახებ.

2019

 

2005 წლის 12 იანვრის  ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 183/2005 რეგულაცია ცხოველის საკვების ჰიგიენური მოთხოვნების თაობაზე.

2019

2007 წლის 14 თებერვლის  ევროკომისიის (EC) No 141/2007  რეგულაცია,  ევროპის პარლამენტის და საბჭოს  (EC) No 183/2005 რეგულაციის თანახმად, ცხოველის საკვების დამამზადებელი ან   კოკციდიოსტატიკის და ჰისტომონოსტატის კატეგორიის ცხოველის საკვების დანამატების ბაზარზე განმათავსებელი საწარმო დაწესებულებების აღიარების  მოთხოვნის შესახებ.

2019

ევროსაბჭოს 1992 წლის 17 დეკემბრის  92/119/EEC დირექტივა, ზოგიერთი ცხოველური დაავადების  კონტროლის  ევროკავშირის ზოგადი ღონისძიებებისა და ღორის ვეზიკულარულ დაავადებასთან დაკავშირებული სპეციალური ღონისძიებების შემოღების შესახებ.

2020

2000 წლის 4 ივლისის  ევროკომისიის 2000/428/EC გადაწყვეტილება ადგენს ღორის ვეზიკულარული დაავადების დადასტურებისა და დიფერენციაციული დიაგნოზის მიზნით ჩასატარებელი ლაბორატორიული შემოწმებების  შედეგების შეფასების დიაგნოსტიკურ პროცედურებს, ნიმუშის აღების მეთოდებსა და კრიტერიუმებს.

2020

2008 წლის 5 მარტის  ევროკომისიის 2008/38/EC დირექტივა ადგენს განსაზღვრული კვებითი დანიშნულების მიზნებისთვის განკუთვნილი ცხოველის საკვების ნუსხას.

2020

ევროკომისიის 1982 წლის 23 ივნისის 82/475/EEC დირექტივა ადგენს შინაური ცხოველებისათვის გამიზნული ნარევი საკვების ეტიკეტირებისთვის გამოსაყენებელი ინგრედიენტების კატეგორიებს.

2020

2009 წლის 13 ივლისის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 767/2009 რეგულაცია  ცხოველის საკვებისა ბაზარზე განთავსებისა და  გამოყენების თაობაზე,   ცვლილება შეაქვს ევროპის პარლამენტის და საბჭოს  (EC) No 1831/2003 რეგულაციაში და აუქმებს ევროსაბჭოს  79/373/EEC დირექტივას, ევროკომისიის  80/511/EEC დირექტივას, ევროსაბჭოს  82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC  და  96/25/EC დირექტივებსა და ევროკომისიის 2004/217/EC გადაწყვეტილებას.

2020

2011 წლის 14 იანვრის ევროკომისიის 2011/25/EU რეკომენდაცია ადგენს ცხოველის საკვები ნივთიერებების, ცხოველის საკვების დანამატების, ბიოციდური პროდუქტებისა და სამედიცინო ვეტერინარული  პროდუქტების სახელმძღვანელოს.

2020

2013 წლის 16 იანვრის  ევროკომისიის (EU) No 68/2013 რეგულაცია ცხოველის საკვები ნივთიერებების  კატალოგის შესახებ.

2020

2009 წლის 27 იანვრის ევროკომისიის   (EC) No 152/2009 რეგულაცია ადგენს ცხოველის საკვების სახელმწიფო  კონტროლის მიზნით ნიმუშის აღებისა და ანალიზის მეთოდებს.

2021

2003 წლის 22 სექტემბრის  ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1831/2003 რეგულაცია ცხოველის კვებაში  დანამატების გამოყენების თაობაზე.

2021

2005 წლის 4 მარტის ევროკომისიის (EC) No 378/2005  რეგულაცია ცხოველის საკვები დანამატების დამტკიცებასთან დაკავშირებით,  ევროკავშირის რეფერენტული ლაბორატორიის მოვალეობებისა და ფუნქციების თაობაზე ევროპის პარლამენტისა და ევროსაბჭოს  (EC) No 1831/2003 რეგულაციის  განხორციელების დეტალური წესების თაობაზე.

2021

2008 წლის 25 აპრილის ევროკომისიის EC) No 429/2008  რეგულაცია  ცხოველის საკვები დანამატების შეფასებისა და აღიარების მიზნით აპლიკაციის მომზადებისა და წარდგენის თაობაზე  ევროპის პარლამენტისა და ევროსაბჭოს (EC) No 1831/2003 რეგულაციის განხორციელების დეტალური წესების თაობაზე.

2021

2005 წლის 5 დეკემბრის  ევროკომისიის (EC) No 2075/2005 რეგულაცია ხორცში ტრიქინელაზე სახელმწიფო კონტროლის სპეციალური წესების დადგენის შესახებ.

2021

1998 წლის 20 ივლისის ევროსაბჭოს  98/58/EC დირექტივა ფერმერული მეურნეობისთვის გამიზნული ცხოველების დაცვის შესახებ.

2022

2006 წლის 14 ნოემბრის ევროკომისიის 2006/778/EC გადაწყვეტილება ფერმერული მეურნეობისათვის გამიზნული ზოგიერთი ცხოველის საწარმო ლოკაციებში არსებობის შემთხვევაში ინსპექტირებისას ინფორმაციის შეგროვების მინიმალურ მოთხოვნების შესახებ.

2022

2008 წლის 18 დეკემბრის  ევროსაბჭოს 2008/119/EC დირექტივა ადგენს ხბოთა დაცვის მინიმალურ სტანდარტებს.

2022

2008 წლის 18 დეკემბრის  ევროსაბჭოს 2008/120/EC  დირექტივა ადგენს  ღორების დაცვის მინიმალურ სტანდარტებს.

2022

2009 წლის 24 სექტემბრის ევროსაბჭოს (EC) No 1099/2009  რეგულაცია  დაკვლისას ცხოველთა დაცვის თაობაზე.

2022

2002 წლის 30 იანვრის  ევროკომისიის 2002/4/EC დირექტივა კვერცხისმდებელი დედლების სადგომი დაწესებულებების რეგისტრაციის თაობაზე, რომელიც დადგენილია ევროსაბჭოს  1999/74/EC დირექტივით.

2022

2007 წლის 28 ივნისის ევროსაბჭოს 2007/43/EC  დირექტივა ადგენს მეხორცული ჯიშის ქათმების დაცვის მინიმალური წესებს.

2022

1997 წლის 25 ივნისის ევროსაბჭოს (EC) No 1255/97 რეგულაცია შეკრების პუნქტების  ევროკავშირის კრიტერიუმებისა შესახებ და ცვლილება შეაქვს 91/628/EEC დირექტივის დანართში მოცემული სამარშრუტო გეგმაში.

2022

2004 წლის 22 დეკემბრის ევროსაბჭოს (EC) No 1/2005 რეგულაცია  ტრანსპორტირებისას და მსგავსი მოქმედებებისას ცხოველთა დაცვის თაობაზე და ცვლილება შეაქვს 64/432/EEC და  93/119/EC დირექტივებსა და  (EC) No 1255/97 რეგულაციაში.

2022

2014 წლის 10 ივლისის ევროკომისიის დამნერგავი რეგულაცია (EU) No 750/2014, , რომელიც ადგენს ღორის ეპიდემიურ დიარეასთან დაკავშირებულ დამცავ ღონისძიებებს, ევროკავშირში ღორის შეყვანასთან დაკავშირებული ცხოველთა ჯანმრთელობის მოთხოვნების გათვალისწინებით.

2023

1999 წლის 19 ივლისის ევროსაბჭოს დირექტივა 1999/74/EC, , რომელიც ადგენს კვერცხმდებელი დედლების დაცვის მინიმალურ სტანდარტებს.

2023

2013 წლის 4 თებერვლის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 101/2013, რომელიც ეხება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ტან-ხორცის ზედაპირზე მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შემცირების მიზნით რძე მჟავის გამოყენებას.

2023

1990 წლის 26 მარტის ევროსაბჭოს დირექტივა 90/167/EEC, რომელიც ადგენს  სამედიცინო დანიშნულების ცხოველის საკვების მომზადებას, ბაზარზე განთავსებას და გამოყენებას.

2024

2002 წლის 7 მაისის  ევროპარლამენტის და საბჭოს დირექტივა 2002/32/EC, რომელიც ეხება არასასურველ ნივთიერებებს ცხოველის  საკვებში.

2024

2004 წლის 11 ოქტომბრის ევროკომისიის რეკომენდაცია 2004/704/EC, რომელიც ეხება ცხოველის საკვებში დიოქსინის და დიოქსინის მაგვარ PCBs-ის მონიტორინგს.

2024

2013 წლის 7 იანვრის ევროკომისიის  დამნერგავი რეგულაცია (EU) No 139/2013, რომელიც ადგენს ევროკავშირში ზოგიერთი ფრინველის იმპორტისას ჯანმრთელობისა და  კარანტინის მოთხოვნებს.

2024

1990 წლის 26 ივნისის ევროსაბჭოს 90/426/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება ცხენისებრთა ცხოველების ჯანმრთელობის პირობებს გადაადგილებისა და მესამე ქვეყნებიდან იმპორტისას.

2024

2010 წლის 2 ივლისის ევროკომისიის (EU) No 605/2010 რეგულაცია, რომელიც ადგენს  ცხოველთა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა  და ვეტერინარული სერტიფიკატის მოთხოვნებს ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი ნედლი რძის და რძის პროდუქტებისათვის.

2025

1990 წლის 26 ივნისის ევროსაბჭოს 90/427/EEC რეგულაცია, ეხება  ცხენებით ვაჭრობისას ზოოტექნიკურ და გენეოლოგიურ პირობებს.

2025

2009 წლის 30 ნოემბრის ევროსაბჭოს 2009/156/EC დირექტივა, რომელიც ადგენს ცხენების გადაადგილებისა და მესამე ქვეყნებიდან იმპორტის დროს ცხოველთა ჯანმრთელობის პირობებს.

2025

2008 წლის 6 ივნისის ევროკომისიის (EC) No 504/2008 რეგულაცია, რომელიც ახორციელებს ევროსაბჭოს 90/426/EEC და 90/427/EEC დირექტივებს ცხენების იდენტიფიკაციის მეთოდებთან დაკავშირებით.

2025

2009 წლის 30 ნოემბრის ევროსაბჭოს 2009/157/EC დირექტივა, რომელიც ეხება მსხვილფეხა საქონლის გამოყვანილ წმინდა სანაშენე ჯიშებს.

2026

1984 წლის 27 აპრილის ევროკომისიის გადაწყვეტილება 84/247/EEC, რომელიც ადგენს იმ სელექციონერი ორგანიზაციებისა და ასოციაციების აღიარების წესს, რომელებიც ქმნიან ან აწარმოებენ მსხვილფეხა საქონლის წმინდა სანაშენე ჯიშების ,,ნახირის წიგნს“.

2026

1987 წლის 18 ივნისის ევროსაბჭოს 87/328/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება წმინდა ჯიშის მსხვილფეხა საქონლის  მოშენებისთვის დაშვებას.

2026

1994 წლის 23 ივნისის ევროსაბჭოს 94/28/EC  დირექტივა, რომელიც ადგენს  ზოოტექნიკურ და გენეოლოგიურ პირობებს, მესამე ქვეყნებიდან ცხოველების, მათი სპერმის, კვერცხუჯრედის და ემბრიონის იმპორტთან დაკავშირებით.

2026

1992 წლის 29 აპრილის ევროსაბჭოს 92/35/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება ცხენის აფრიკულ დაავადებასთან ბრძოლის ღონისძიებების და კონტროლის წესებს.

2026

1990 წლის 26 ივნისის ევროსაბჭოს 90/429/EEC დირექტივა, რომელიც ადგენს ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნებს  ღორის სახეობის შინაური ცხოველის სპერმით ვაჭრობასთან დაკავშირებით.

2026

2012 წლის 1 მარტის ევროკომისიის 2012/137/EU დამნერგავი გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება ღორის სახეობის ცხოველების  სპერმის იმპორტს ევროკავშირში.

2027

1988 წლის 19 დეკემბრის  ევროსაბჭოს 88/661/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება ღორის სახეობის  მოშენების  ზოოტექნიკურ სტანდარტებს.

2027

1990 წლის 26 ივნისის ევროსაბჭოს 90/428/EEC  დირექტივა, რომელიც ეხება შეჯიბრებებში მონაწილე ცხენისებრთა ვაჭრობას და ადგენს მსგავსი შეჯიბრებების ჩატარებისთვის პირობებს.

2027

სექცია 2 – სურსათის უვნებლობა

2002 წლის 28 იანვრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 178/2002 რეგულაცია, რომელიც ადგენს სურსათის კანონმდებლობის ზოგადი პრინციპებსა და მოთხოვნებს, აფუძვნებს ევროპის სურსათის უვნებლობის ორგანოს და  ადგენს პროცედურებს სურსათის უვნებლობაის საკითხებზე.

2015

2011 წლის 10 იანვრის ევროკომისიის  (EU) No 16/2011 რეგულაცია, რომელიც ადგენს სურსათის და ცხოველის საკვებთან დაკავშირებით სწრაფი განგაშის სისტემის განმახორციელებელ ზომებს.

2015

2004 წლის 29 აპრილის ევროკომისიის 2004/478/EC გადაწყვეტილება  სურსათის/ცხოველის საკვების    კრიზისული მდგომარეობის მართვის ზოგადი გეგმის მიღების შესახებ.

2015

2004 წლის 29 აპრილის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 852/2004 რეგულაცია   სურსათის პროდუქტების ჰიგიენის შესახებ.

2015

2004 წლის 29 აპრილის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC)No 853/2004 რეგულაცია, რომელიც  ადგენს ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის სპეციალურ წესებს.

2015

2005 წლის 15 ნოემბრის ევროკომისიის (EC) No 2073/2005 რეგულაცია   სურსათის პროდუქტებში მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების შესახებ. 

2015

2005 წლის 5 დეკემბრის ევროკომისიის No 2074/2005 რეგულაცია, რომელიც ადგენს დამნერგავ ღონისძიებებს  ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 853/2004 რეგულაციით გათვალისწინებული გარკვეული პროდუქტებისთვის და ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC)No 854/2004 რეგულაციის შესაბამისად ოფიციალური კონტროლის განხორციელებისთვის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს  (EC) No 852/2004 რეგულაციისა და ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს  (EC) No 882/2004 რეგულაციის  დეროგაციისა და  ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 853/2004 რეგულაციასა  და     (EC) No 854/2004 რეგულაციაში შესწორების შეტანის მეშვეობით.

2015

2004 წლის 29 აპრილის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 882/2004 რეგულაცია  სურსათის და ცხოველის საკვების კანონმდებლობის, ცხოველთა ჯანმრთელობის და კეთილდღეობის წესების  შესაბამისობის შემოწმების უზრუნველყოფის მიზნით ოფიციალური კონტროლის განხორციელების შესახებ.

2015

2004 წლის 29 აპრილის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 854/2004 რეგულაცია, რომელიც ადგენს  ადამიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი ცხოველური წარმოშობის სურსათის ოფიციალური კონტროლის ორგანიზების სპეციალური  წესებს.

2015

2011 წლის 19 სექტემბრის ევროკომისიის (EU) No 931/2011 განმახორციელებელი რეგულაცია ევროპის პარლამენტის და საბჭოს  (EC) No 178/2002 რეგულაციით დადგენილი მიკვლევადობის მოთხოვნების შესახებ.

2015

1996 წლის 29 აპრილის საბჭოს  96/23/EC დირექტივა   ცოცხალ ცხოველებში და მათგან დამზადებულ პროდუქტებში განსაზღვრული ნივთიერებების და მათი ნარჩენების მონიტორინგის ღონისძიებების შესახებ და აუქმებს  85/358/EEC  და  86/469/EEC  დირექტივებსა და  89/187/EEC და 91/664/EEC გადაწყვეტილებებს.

2015

1997 წლის 27 ოქტომბრის ევროკომისიის 97/747/EC გადაწყვეტილება, განსაზღვარვს  ზოგიერთ ცხოველურ პროდუქტში განსაზღვრული ნივთიერებებისა და მათი ნარჩენების მონიტორინგისთვის საბჭოს 96/23/EC დირექტივით გათვათვალისწინებული სინჯის აღების დონეებსა და სიხშირეს.

2015

1996 წლის 29 აპრილის საბჭოს  96/22/EC დირექტივა  მესაქონლეობაში ჰორმონული ან თირეოსტატიკური მოქმედების განსაზღვრული ნივთიერებებისა და ბეტა-აგონისტების გამოყენების აკრძალვის შესახებ და აუქმებს  81/602/EEC, 88/146/EEC და 88/299/EEC დირექტივებს.

2015

1993 წლის 8 თებერვლის საბჭოს (EEC) No 315/93 რეგულაცია, ადგენს სურსათში დამაბინძურებლებისთვის ევროკავშირის პროცედურებს.

2015

2000 წლის 17 ივლისის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს  (EC) No 1760/2000 რეგულაცია, აარსებს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის იდენტიფიცირება-რეგისტრაციის სისტემას და საქონლის ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ეტიკეტირებასთან დაკავშირებითდა აუქმებს საბჭოს (EC) No 820/97 რეგულაციას.

2015

2006 წლის 19 დეკემბრის ევროკომისიის (EC) No 1881/2006 რეგულაცია, ადგენს  სურსათის პროდუქტებში გარკვეული დამაბინძურებლების ზღვრულ დონეებს.

2015

2002 წლის 12 აგვისტოს ევროკომისიის 2002/657/EC  საბჭოს  96/23/EC დირექტივის განმახორციელებელი გადაწყვეტილება  გამოკვლევის  ანალიტიკური მეთოდების განხორციელების და მათი შედეგების ინტერპრეტაციის შესახებ.

2016

2006 წლის 29 სექტემბრის ევროკომისიის 2006/677/EC გადაწყვეტილება, ადგენს სახელმძღვანელოებს, რომლებიც აყალიბებს აუდიტის ჩატარების კრიტერიუმებს ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 882/2004 რეგულაციის შესაბამისად სურსათისა და ცხოველის საკვების კანონმდებლობის, ცხოველთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის წესების  შესაბამისობის შემოწმების ოფიციალური კონტროლის განხორციელების შესახებ.

2016

2005 წლის 23 თებერვლის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 396/2005 რეგულაცია  მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სურსათში და ცხოველის საკვებში პესტიციდების ნარჩენების ზღვრულ დონეებს და ცვლილება შეაქვს საბჭოს 91/414/EEC დირექტივაში.

2016

2011 წლის 25 ოქტომბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EU) No 1169/2011 რეგულაცია მომხმარებლისათვის სურსათთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდების შესახებ და ცვლილება შეაქვს ევროპის პარლამენტის და საბჭოს : (EC) No 1924/2006 და (EC) No 1925/2006  რეგულაციებში, და აუქმებს ევროკომისიის  87/250/EEC დირექტივას, საბჭოს 90/496/EEC, ევროკომისიის 1999/10/EC დირექტივას, ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2000/13/EC  დირექტივას, ევროკომისიის 2002/67/EC და 2008/5/EC დირექტივებს და ევროკომისიის (EC) No 608/2004 რეგულაციის EEA მნიშვნელობის მქონე ტექსტს.

2016

2006 წლის 20 დეკემბრის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1924/2006 რეგულაცია  კვებით ღირებულებასთან და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული  მონაცემების სურსათზე განთავსების შესახებ.

2016

2012 წლის 8 ნოემბრის ევროკომისიის (EU) No 1047/2012, რომელსაც ცვლილება შეაქვს  (EC) No 1924/2006  რეგულაციაში კვებითი ღირებულების მონაცემების სიის შესახებ.

2016

2013 წლის 24 იანვრის ევროკომისიის 2013/63 განმახორციელებელი გადაწყვეტილება, რომელიც იღებს სახელმძღვენელოებს ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1924/2006 რეგულაციის მე-10 მუხლით დადგენილი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემების სპეცილური პირობების დანერგვის მიზენით.

2016

2008 წლის 16 დეკემბრის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1333/2008 რეგულაცია საკვებდანამატების შესახებ.

2016

2006 წლის 20 დეკემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1925/2006 რეგულაცია  სურსათში ვიტამინების, მინერალებისა და გარკვეული სხვა ნივთიერებების დამატების შესახებ.

2016

2009 წლის 30 ნოემბრის ევროკომისიის (EC) No 1170/2009 რეგულაცია, რომელსაც ცვლილება შეაქვს ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2002/46/EC რეგულაციასა და  (EC) No 1925/2006 რეგულაციაში,  იმ  ვიტამინების და მინერალების სიისა  და მათი ფორმების შესახებ, რომლებიც შეიძლება დაემატოს საკვებს საკვები დანამატების ჩათვლით.

2016

2009 წლის 22 დეკემბრის ევროკომისიის (EU) No 37/2010 რეგულაცია  ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებსა და მათ კლასიფიკაციის შესახებ ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების ზღვრულად დასაშვები რაოდენობების შესახებ.

2016

2006 წლის 23 თებერვლის ევროკომისიის (EC) No 401/2006 რეგულაცია, ადგენს  სინჯის აღებისა და გამოკვლევის ჩატარების მეთოდებს სურსათში მიკოტოქსინების დონის ოფიციალური კონტროლის მიზნით.

2016

2007 წლის 28 მარტის ევროკომისიის (EC) No 333/2007 რეგულაცია, ადგენს სურსათში ტყვიის, კადმიუმის, ვერცხლისწყლის, არაორგანული კალის, 3-MCPD-ის და ბენზ(ა)პირენის დონის სახელმწიფო კონტროლის მიზნით სინჯის აღებისა და გამოკვლევის ჩატარების მეთოდებს.

2016

1994 წლის 20 მაისის ევროკომისიის 94/360/EC რეგულაცია  საბჭოს 90/675/EEC დირექტივის შესაბამისად მესამე ქვეყნებიდან შემოტანილი გარკვეული პროდუქტების პარტიებზე ფიზიკური შემოწმების შემცირებული პერიოდულობით ჩატარების შესახებ.

2017

2011 წლის 13 დეკემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2011/91/EU დირექტივა საიდენტიფიკაციო აღნიშვნებისა და  ნიშნების შესახებ, რომელიც მიუთითებს   სურსათის  კუთვნილებას ამა თუ იმ პარტიისადმი.

2017

1992 წლის 14 ნოემბრის საბჭოს  92/608/EEC გადაწყვეტილება, რომელიც ადგენს  უშუალოდ ადამიანის  მოხმარებისთვის განკუთვნილი თერმულად დამუშავებული რძის ანალიზისა და დატესტვის მეთოდებს.

2017

2009 წლის 24 ივლისის ევროკომისიის (EC) No 669/2009 რეგულაცია, რომლითაც სრულდება  ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 882/2004 რეგულაცია, რომელიც ეხება  არაცხოველური წარმოშობის სურსათისა და ცხოველის საკვების იმპორტთან დაკავშირებულ გაზრდილი სიხშირის სახელმწიფო  კონტროლს  და ცვლილება  შეაქვს 2006/504/EC გადაწყვეტილებაში.

2017

2000 წლის 28 მარტის ევროკომისიის  (EC) No 645/2000 რეგულაცია, ადგენს საბჭოს 86/362/EEC დირექტივის მე-7 მუხლისა და საბჭოს  90/642/EEC დირექტივის მე-4 მუხლის  განსაზღვრული დებულებების გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო  დეტალურ განმახორციელებელ  წესებს ბურღულეულში და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტში, მათ  შორის ხილსა და ბოსტნეულში, პესტიციდების ნარჩენების ზღვრული დონის მონიტორინგისთვის საჭირო ღონისძიებებს.

2017

2012 წლის 8 ივნისის ევროკომისიის  (EU) No 489/2012 განმახორციელებელი რეგულაცია, ადგენს განმახორციელებელ წესებს ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1925/2006 რეგულაციის სურსათში ვიტამინების, მინერალებისა და გარკვეული სხვა ნივთიერებების დამატების შესახებ  მე-16 მუხლის გამოყენების მიზნით.

2017

2012 წლის 11 აპრილის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EU) No 307/2012 რეგულაცია, ადგენს განმახორციელებელ წესებს ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1925/2006 რეგულაციის სურსათში ვიტამინების, მინერალებისა და გარკვეული სხვა ნივთიერებების დამატების შესახებ მე-8 მუხლის გამოყენების მიზნით. 

2017

2013 წლის 12 ივნისის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EU) No 609/2013 რეგულაცია ჩვილი და მცირე ასაკის ბავშვებისთვის, სპეციალური სამედიცინო მიზნებისათვისა  და წონის კონტროლის მიზნით მთლიანი საკვები რაციონის ჩანაცვლებისთვის განკუთვნილი სურსათის შესახებ და აუქმებს საბჭოს 92/52/EEC დირექტივას, ევროკომისიის 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC და 2006/141/EC დირექტივებს, ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2009/39/EC დირექტივას  და საბჭოსა და ევროკომისიის  (EC) No 41/2009 და (EC) No 953/2009 რეგულაციებს.

2017

2008 წლის 16 დეკემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1331/2008 რეგულაცია, ადგენს საკვებდანამატების, საკვები ფერმენტებისა და არომატიზატორებისათვის საერთო ავტორიზაციის პროცედურებს.

2017

2011 წლის 10 მარტის ევროკომისიის (EU) No 234/2011 რეგულაცია, რომლითაც სრულდება ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1331/2008 რეგულაცია, რომელიც ადგენს საკვებდანამატების, საკვები ფერმენტებისა და არომატიზატორებისათვის საერთო საავტორიზაციო პროცედურებს.

2018

2010 წლის 25 მარტის ევროკომისიის (EU) No 257/2010 რეგულაცია,  ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1333/2008 რეგულაცის შესაბამისად ადგენს დამტკიცებული საკვებდანამატების ხელმეორედ შეფასების პროგრამას.

2018

2004 წლის 27 ოქტომბრის ევროპის პარლამენტისსა და საბჭოს 1935/2004/EC რეგულაცია  სურსათთან შეხებაში  მყოფი მასალებისა და ნივთების შესახებ.

2018

2003 წლის 22 სექტემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1830/2003 რეგულაცია გენ-მოდიფიცირებული ორგანიზმების მიკვლევადობისა და მარკირების, გენ-მოდიფიცირებული ორგანიზმებიდან ნაწარმოები სურსათისა და ცხოველის საკვების მიკვლევადობის შესახებ და ცვლილება შეაქვს 2001/18/EC დირექტივაში.

2018

2004 წლის 4 ოქტომბრის ევროკომისიის 2004/787/EC რეკომენდაცია   (EC) No 1830/2003 რეგულაციის კონტექსტიდან გამომდინარე გენ-მოდიფიცირებული ორგანიზმების და გენ-მოდიფიცირებული ორგანიზმებიდან ან მათი შემცველობის მქონე პროდუქტიდან წარმოებული მასალის სინჯის აღებისა და აღმოჩენის ტექნიკური  სახელმძღვანელოს შესახებ.

2018

2003 წლის 22 სექტემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) N° 1829/2003 რეგულაცია  გენ-მოდიფიცირებული სურსათისა და ცხოველის საკვების შესახებ.

2018

2007 წლის 21 მაისის ევროკომისიის 2007/363/EC გადაწყვეტილება სახელმძღვანელოების  შესახებ, რომლებიც დაეხმარება წევრ ქვეყნებს ერთიანი ინტეგრირებული მრავალწლიანი ეროვნული  კონტროლის გეგმის შემუშავებაში ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 882/2004 რეგულაციის გათვალისწინებით.

2019

2012 წლის 9 მარტის ევროკომისიის (EU) No 231/2012 რეგულაცია, ადგენს  ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1333/2008  რეგულაციის მე-2 და მე-3 დანართებში მოცემული   საკვებდანამატების სპეციფიკაციებს.

2019

1997 წლის 27 იანვრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 258/97 რეგულაცია  ახალი სახეობის სურსათისა და მისი ინგრედიენტების შესახებ.

2019

1997 წლის 29 ივლისის ევროკომისიის 97/618/EC რეკომენდაცია  იმ ინფორმაციის მეცნიერული ასპექტების და  პრეზენტაციის შესახებ, რომელიც აუცილებელია ახალი სახეობის სურსათისა და საკვები ინგრედიენტების ბაზარზე განსათავსებლად საჭირო განცხადებების მხარდასაჭერად და საწყისი შეფასების ანგარიშების მოსამზადებლად ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს  (EC) No 258/97  რეგულაციის შესაბამისად.

2019

2006 წლის 22 დეკემბრის ევროკომისიის (EC) No 2023/2006 რეგულაცია სურსათთან შეხებაში  მყოფი მასალებისა და ნივთების კარგი საწარმოო პრაქტიკის შესახებ.

2019

 

2004 წლის 6 აპრილის ევროკომისიის (EC) No 641/2004 რეგულაცია, (EC) No 1829/2003 რეგულაციის იმპლემენტაციის დეტალური  წესების შესახებ, რომელიც შეეხება ახალი გენ-მოდიფიცირებული სურსათისა და ცხოველის საკვების ავტორიზების გამოყენებას და არსებული პროდუქტისა  და გენ-მოდიფიცირებული ნივთიერების, რომელსაც ხელი შეეწყო შესაბამისი რისკის შეფასების მეშვეობით,  შემთხვევითი ან ტექნიკურად გარდაუვალი არსებობის შეტყობინებას.

2019

2013 წლის 27 მარტის ევროკომისიის 2013/165 რეკომენდაცია მარცვლეულსა და მარცვლეულის პროდუქტებში T-2 და  HT-2 ტოქსინების შესახებ.

2019

2008 წლის 16 დეკემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1332/2008 რეგულაცია   საკვები ფერმენტების შესახებ და ცვლილება შეაქვს საბჭოს 83/417/EEC დირექტივაში, საბჭოს (EC) No 1493/1999 რეგულაციაში, 2000/13/EC დირექტივაში, საბჭოს  2001/112/EC დირექტივასა და (EC) No 258/97 რეგულაციაში.

2020

2008 წლის 16 დეკემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1334/2008 რეგულაცია სურსათში/ზე გამოსაყენებელი არომატიზატორებისა და  არომატიზატორის თვისებების მქონე გარკვეული სურსათის ინგრედიენტების შესახებ და ცვლილება შეაქვს საბჭოს 1601/91 რეგულაციაში,  (EC) No 2232/96 და (EC) 110/2008 რეგულაციებში და 2000/13/EC დირექტივაში.

2020

2012 წლის 1 ოქტომბრის ევროკომისიის (EU) No 873/2012 რეგულაცია, ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1334/2008 რეგულაციის პირველი დანართით მოცემული არომატიზატორების ერთიან სიასთან და საწყის ნივთიერებებთან   დაკავშირებული გარდამავალი დებულებების შესახებ.

2020

1978 წლის 30 იანვრის საბჭოს 78/142/EEC დირექტივა სურსათთან შეხებაში  მყოფი  ვინილ-ქლორიდის მონომერის შემცველ მასალებისა და ნივთების შესახებ  წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის დაახლოების თაობაზე.

2020

1992 წლის 13 იანვრის ევროკომისიის 92/2/EEC დირექტივა, ადგენს   ადამიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი სწრაფად გაყინული  სურსათის ტემპერატურის ოფიციალური კონტროლის განხორციელებისათვის სინჯის აღების პროცედურებსა და ანალიზის ერთიანი მეთოდების.

2020

1988 წლის 21 დეკემბრის საბჭოს 89/108/EEC დირექტივა ადამიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი სწრაფად გაყინული სურსათის შესახებ დაკავშირებული წევრ სახელმწიფოთა კანონების დაახლოების თაობაზე.

2020

2005 წლის 12 იანვრის ევროკომისიის (EC) No 37/2005 რეგულაცია  ადამიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი სწრაფად გაყინული სურსათის ტრანსპორტირების, დასაწყობების და შენახვის ადგილებში ტემპერატურის მონიტორინგის შესახებ.

2020

2005 წლის 21 ივნისის ევროკომისიის 2005/463/EC გადაწყვეტილება, აყალიბებს ქსელურ ჯგუფს  გენ-მოდიფიცირებული, ტრადიციული და ორგანული მოსავლის თანაარსებობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაცვლისა და კოორდინირების მიზნით.

2020

2009 წლის 13 ოქტომბრის ევროკომისიის 2009/770/EC გადაწყვეტილება, რომელიც ადგენს სტანდარტული ანგარიშგების ფორმატებს გენ-მოდიფიცირებული ორგანიზმების ან მათი შემცველი პროდუქტების, ბაზარზე განთავსების მიზნით, გარემოში განზრახ გაშვებაზე მონიტორინგის შედეგების წარმოდგენის მიზნით, ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2001/18/EC დირექტივის შესაბამისად.

2020

2012 წლის 1 ოქტომბრის ევროკომისიის (EU) No 872/2012 განმახორციელებელი რეგულაცია, ამტკიცებს არომატიზატორი ნივთიერებების სიას, რომელიც განსაზღვრულია  ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 2232/96 რეგულაციით, შეაქვს ეს სია ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1334/2008 რეგულაციის დანართი I-ში  და აუქმებს  ევროკომისიის (EC) No 1565/2000 რეგულაციის და ევროკომისიის 1999/217/EC გადაწყვეტილებას. 

2021

2003 წლის 10 ნოემბრის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 2065/2003 რეგულაცია  სურსთში ან სურსათზე შესაბოლად გამოყენებული ან გამოყენებისთვის განკუთვნილი არომატიზატორების შესახებ.

2021

2013 წლის 10 დეკემბრის ევროკომისიის (EU) No 1321/2013 განმახორციელებელი რეგულაცია, რომელიც აყალიბებს შესაბოლად გამოსაყენებელი არომატიზატორების პირველადი პროდუქტების ერთიან ჩამონათვალს,    რომელთა გამოყენება ნებადართულია  სურსათში ან სურსათზე და/ან მათგან მიღებული შესაბოლი არომატიზატორების წარმოებაში.

2021

1993 წლის 15 მარტის ევროკომისიის 93/11/EEC დირექტივა  N-ნიტროზამინების და N-ნიტროზული ნივთიერებების პოლიმერებიდან ან რეზინის საწოვარებიდან  გამოყოფის შესახებ. 

2021

2005 წლის 18 ნოემბრის ევროკომისიის (EC) No 1895/2005 რეგულაცია  სურსათთან შეხებაში  მყოფი მასალებისა და ნივთების  შემადგენლობაში გარკვეული ეპოქსიდური წარმონაქმნების გამოყენების შეზღუდვის შესახებ.

2021

2010 წლის 13 ივლისის ევროკომისიის 2010/C 200/01 რეკომენდაცია ჩვეულებრივ და ორგანულ მარცვლეულში გენ-მოდიფიცირებული ორგანიზმების გაუთვალისწინებელი თანაარსებობის თავიდან აცილების მიზნითსახელმძღვანელოს დადგენის თაობაზე.

2021

2006 წლის 19 დეკემბრის ევროკომისიის (EC) No 1882/2006 რეგულაცია, ადგენს განსაზღვრულ სურსათში ნიტრატების დონის სახელმწიფო კონტროლის მიზნით სინჯის აღებისა და ანალიზის ჩატარების მეთოდებს.

2021

1986 წლის 11 სექტემბრის ევროკომისიის 86/474/EEC გადაწყვეტილება არა-წევრი ქვეყნებიდან იმპორტის დროს  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორის და ახალი ხორცის ადგილზე ინსპექტირების განხორციელების შესახებ.

2022

2002 წლის 10 ივნისის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2002/46/EC დირექტივა საკვების დანამატების შესახებ  წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის დაახლოების თაობაზე.

2022

2011 წლის 14 იანვრის ევროკომისიის (EU) No 10/2011 რეგულაცია სურსათთან შეხებაში მყოფი პლასტმასის მასალებისა და ნივთების შესახებ. 

2022

ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2009/54/EC დირექტივა ბუნებრივი მინერალური წყლების მოპოვებისა და ბაზარზე გატანის შესახებ.

2022

2003 წლის 16 მაისის ევროკომისიის 2003/40/EC დირექტივა, ადგენს ბუნებრივი მინერალური წყლების შემადგენელი კომპონენტების ჩამონათვალს, კონცენტრაციის დონეებისა და მარკირებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს, აგრეთვე  ბუნებრივი მინერალური წყლებისა და წყაროს წყლების ოზონით გამდიდრებული აირით დამუშავების პირობებს.

2022

2009 წლის 6 მაისის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2009/41/EC დირექტივა  გენ-მოდიფიცირებული მიკროორგანიზმების შეზღუდული რაოდენობით გამოყენების შესახებ.

2022

2013 წლის 13 დეკემბრის ევროკომისიის No 1337/2013 განმახორციელებელი რეგულაცია, რომელიც აყალიბებს ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს  (EU) No1169/2011 რეგულაციის გამოყენების წესებს, რომელიც ეხება წარმოშობის ქვეყნის ან ადგილის მითითებას ახალი, გაციებული ან გაყინული ღორის, ცხვრის, თხის და ფრინველის ხორცისთვის გამოყენების შესახებ.

2022

2010 წლის 9 თებერვლის ევროკომისიის (EU) No 115/2010 რეგულაცია,  ადგენს  ბუნებრივი მინერალური წყლებიდან და წყაროს წყლებიდან ფტოროვანი ნაერთის მოცილების მიზნით აქტივირებული ალუმინის გამოყენების პირობებს.

2023

2000 წლის 27 სექტემბრის ევროკომისიის 2000/608/EC გადაწყვეტილება გენ-მოდიფიცირებული მიკრო-ორგანიზმების 90/219/EEC დირექტივის III დანართის შესაბამისად  რისკის შეფასების  ინსტრუქციების შესახებ. 

2023

2012 წლის 11 იანვრის ევროკომისიის (EU) No 28/2012 რეგულაცია, ადგენს ევროკავშირში გარკვეული კომბინირებული პროდუქტების იმპორტისა და ტრანზიტისთვის საჭირო სერთიფიცირების მოთხოვნებს და ცვლილება შეაქვს 2007/275/EC გადაწყვეტილებასა და (EC) No 1162/2009 რეგულაციაში.

2023

2005 წლის 11 იანვრის ევროკომისიის 2005/34/EC გადაწყვეტილება, ადგენს  მესამე ქვეყნებიდან იმპორტირებულ ცხოველური წარმოშობის სურსათში ზოგიერთ ნარჩენებზე ცდების ჩატარების ერთიან სტანდარტებს.

2023

1982 წლის 18 ოქტომბრის საბჭოს 82/711/EEC დირექტივა, ადგენს სურსათთან შეხებაში  მყოფი პლასტმასის მასალებისა და ნივთების შემადგენელი კომპონენტებისათვის მიგრაციის გამოკვლევისთვის აუცილებელ ძირითად წესებს.

2023

1984 წლის 15 ოქტომბრის საბჭოს 84/500/EEC დირექტივა  სურსათთან შეხებაში მყოფი კერამიკის ნივთების შესახებ წევრ სახელმწიფოთა  კანონებმდებლობების დაახლოების თაობაზე.

2023

1996 წლის 26 თებერვლის ევროკომისიის 96/8/EC დირექტივა წონაში დაკლების მიზნით დაბალი ენერგეტიკული ღირებულების დიეტებისთვის განკუთვნილი სურსათის შესახებ. 

2023

2002 წლის 3 ოქტომბრის საბჭოს 2002/812/EC გადაწყვეტილება ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2001/18/EC დირექტივის შესაბამისად გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ან  მათი შემცველობის მქონე პროდუქტების ბაზარზე გატანასთან დაკავშირებით   შემაჯამებელი ინფორმაციის ფორმატის შესახებ. 

2023

2013 წლის 11 მარტის ევროკომისიის (EU) No 210/2013 რეგულაცია ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 852/2004 რეგულაციის მიხედვით ღივების მწარმოებელ საწარმოთა აღიარების თაობაზე.  

2024

2014 წლის 28 მაისის ევროკომისიის (EU) No 579/2014 რეგულაცია იძლევა საბჭოს (EC) No 852/2004 რეგულაციის II დანართის ზოგიერთი დებულებების დარღვევის უვლებას, რომლებიც ეხება თხევადი ზეთისა და ცხიმის ზღვით ტრანსპორტირებას. 

2024

2012 წლის 16 მაისის ევროკომისიის (EU) No 432/2012 რეგულაცია, ადგენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით სურსათზე განთავსებული დასაშვები მონაცემების ჩამონათვალს, გარდა იმ მონაცემებისა, რომელიც მიანიშნებს დაავადებათა რისკის შემცირებაზე და ბავშვების განვითარებასა და ჯანმრთელობაზე.

2024

1985 წლის 19 დეკემბრის საბჭოს 85/572/EEC დირექტივა, ადგენს  სურსათთან შეხებაში  მყოფი  პლასტმასის მასალებისა და ნივთების შემადგენელი კომპონენტების მიგრაციის გამოცდის დროს გამოსაყენებელი იმიტატორების ჩამონათვალს.

2024

2009 წლის 10 თებერვლის ევროკომისიის (EC) No 124/2009 რეგულაცია, აწესებს  სურსათში კოკციდიოსტატების და ჰისტამონოსტატების  მაქსიმალურ დასაშვებ დონეებს, რომელიც გამომდინარეობს ცხოველის არამიზნობრივ საკვებში ამ ნივთიერებების გარდაუვალი გადატანისგან.

2024

2007 წლის 29 ივნისის ევროკომისიის 2007/42/EC დირექტივა  სურსათთან შეხებაში მყოფი გადამუშავებული ცელულოზას ცელოფნისგან დამზადებული მასალისა და ნივთების შესახებ.

2024

2011 წლის 23 აგვისტოს ევროკომისიის 2011/516/EU რეკომენდაცია  სურსათსა და ცხოველის საკვებში დიოქსინების, ფურანების და პოლიქლორიდული ბიფენილების რაოდენობის შემცირების შესახებ.

2025

ევროკომისიის 2006 წლის 16 ნოემბრის 2006/794/EC რეკომენდაცია  სურსათში დიოქსინების, დიოქსინის მსგავსი პოლიქლორიდული ბიფენილის და დიოქსინისგან განსხვავებული პოლიქლორიდული ბიფენილების  დონეების მონიტორინგის თაობაზე.

2025

2014 წლის 2 ივნისის ევროკომისიის (EU) No 589/2014 რეგულაცია, ადგენს გარკვეულ საკვებ პროდუქტებში დიოქსინების, დიოქსინის მსგავსი პოლიქლორიდული ბიფენილის და დიოქსინისგან განსხვავებული პოლიქლორიდული ბიფენილების დონეების კონტროლის მიზნით სინჯის აღებისა და ანალიზის ჩატარების მეთოდებს  და აუქმებს (EU) No 252/2012 რეგულაციას.

2025

2013 წლის 3 აპრილის ევროკომისიის (EU) No 503/2013 განმახორციელებელი რეგულაცია გენ-მოდიფიცირებული სურსათისა და ცხოველის საკვების ავტორიზების განაცხადის შესახებ ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1829/2003 რეგულაციის შესაბამისად ცვლილება შეაქვს ევროკომისიის (EC) No 641/2004 და (EC) No 1981/2006 რეგულაციებში.

2025

2003 წლის 11 აგვისტოს ევროკომისიის 2003/598/EC რეკომენდაცია ვაშლის წვენში და სხვა ვაშლის წვენის შემცველ სასმელებში პატულინის მინარევის აღკვეთისა და შემცირების თაობაზე.

2026

1999 წლის 22 თებერვლის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს  1999/2/EC დირექტივა   მაიონიზებელი გამოსხივებით დამუშავებული სურსათისა და საკვები ინგრედიენტების შესახებ  წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის დაახლოების თაობაზე.

2026

ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს  1999 წლის 22 თებერვლის 1999/3/EC დირექტივა მაიონიზებელი გამოსხივებით დამუშავებული სურსათისა და საკვები ინგრედიენტების ერთიანი  სიის დადგენის თაობაზე.

2026

2013 წლის 20 სექტემბრის ევროკომისიის (EU) No 907/2013 რეგულაცია, ადგენს ზოგადი აღწერილობის (დამახასიათებელი მონაცემების) გამოყენებასთან დაკავშრებული განაცხადის წესებს. 

2026

2009 წლის 23 აპრილის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2009/32/EC დირექტივა საკვები პროდუქტების და სურსათის ინგრედიენტების წარმოებაში გამოყენებადი ექსტრაქციული გამხსნელების  შესახებ   წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის დაახლოების თაობაზე.

2026

2009 წლის 29 მაისის ევროკომისიის (EC) No 450/2009 რეგულაცია სურსათთან შეხებაში  მყოფი აქტიური და „გონიერი“ მასალებისა და ნივთების თაობაზე.  

2026

2011 წლის 22 მარტის ევროკომისიის (EU) No 284/2011 რეგულაცია ჩინური წარმოშობის ან ჩინეთიდან გამოგზავნილი პოლიამიდის და მელამინის პლასტმასის ჭურჭლის იმპორტის სპეციალური პირობებისა და დეტალური პროცედურების თაობაზე.

2026

2008 წლის 27 მარტის ევროკომისიის (EC) No 282/2008 რეგულაცია   სურსათთან შეხებაში მყოფი გადამუშავებული პლასტმასის მასალისა და საგნების თაობაზე და ცვლილება შეაქვს (EC) No 2023/2006 რეგულაციაში.

2026

2011 წლის 1 აპრილის ევროკომისიის (EU) No 321/2011 განმახორციელებელი რეგულაცია, რომელსაც ცვლილება  შეაქვს (EU) No 10/2011 რეგულაციაში ბავშვთა პლასტმასის საკვებ ბოთლებში ბიფესფენოლ ა-ს გამოყენების შეზღუდვის შესახებ.

2026

სექცია 3 – მცენარეთა დაცვა

17 ივნისი, 2008 წელი, კომისიის 2008/61/EC დირექტივა  ადგენს პირობებს, რომლის თანახმადაც შესაძლებელია, ევროსაბჭოს 200/29/EC დირექტივის  I-V დანართებში მოცემული გარკვეული მავნე ორგანიზმები, მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა ობიექტები,  შემოტანილ იქნეს და გადაადგილდეს ევროკავშირში ან/და დაცულ ზონებში ცდების,  სამეცნიერო ან  სელექციური მიზნებისათვის.

2015

2014 წლის 6 თებერვლის კომისიის   2014/63/EU რეკომენდაცია (დასავლეთის სიმინდის ხოჭოს) Diabrotica virgifera virgifera Le Conte ევროკავშირში ტერიტორიაზე, სადაც მისი არსებობა დადასტურებულია კონტროლის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე.

2015

2004 წლის 15 ოქტომბრის კომისიის  2004/105/EC დირექტივა განსაზღვრავს ოფიციალური ფიტოსანიტარიული სერთიფიკატების ან რეექსპორტისთვის განკუთვნილი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატების ფორმებს, რომლებიც თან ერთვის მესამე ქვეყნებიდან შემოტანილ მცენარეებს, მცენარეთა პროდუქტებსა და სხვა ობიექტებს და ჩამოთვლილია საბჭოს 2000/29/ EC დირექტივაში.

2015

1994 წლის 21 იანვრის კომისიის   94/3/EC დირექტივა ადგენს ტვირთის დაკავების ან მავნე ორგანიზმების შესახებ შეტყობინების პროცედურებს, რომელიც მოდის მესამე ქვეყნიდან და წარმოადგენს გარდაუვალ ფიტოსანიტარიულ საფრთხეს.

2015

2000 წლის 8 მაისის საბჭოს  2000/29/EC დირექტივა მცენარეებისა და მცენარეთა პროდუქტებისთვის მავნე ორგანიზმების ევროკავშირში შემოტანის და გავრცელების წინააღმდეგ დამცავი ღონისძიებების თაობაზე.

2016

1992 წლის 3 ნოემბრის კომისიის  92/90/EEC დირექტივა ადგენს ვალდებულებებს, რომლებსაც ექვემდებარება მცენარეების, მცენარეთა პროდუქტებისა და სხვა ობიექტების მწარმოებლები და იმპორტიორები და ადგენს მათ რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ დეტალებს.

2016

2007 წლის 11 ივნისის საბჭოს  2007/33/EC დირექტივა კარტოფილის  ცისტისებური ნემატოდების კონტროლის თაობაზე  და აუქმებს 69/465/EEC დირექტივას.

2016

1998 წლის 20 ივლისის საბჭოს  98/57/EC  დირექტივა კარტოფილის მურა სიდამპლის (ვილტის) „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -ის კონტროლის თაობაზე.

2017

2004 წლის 7 ოქტომბრის კომისიის 2004/103/EC დირექტივა  გარკვეული მცენარეების, მცენარეთა პროდუქტებისა და სხვა ობიექტების იდენტურობის და  სიჯანსაღის შემოწმების თაობაზე, რომელიც ჩამოთვლილია საბჭოს 2000/29/EC დირექტივის V დანართის ,,ბ“ ნაწილში, რომელთა შემოწმება შეიძლება განხორციელდეს  მათი ევროკავშირში შემოტანის პუნქტის გარდა სხვა ადგილზე ან სხვა ახლომდებარე ადგილზე და განსაზღვრავს ამ შემოწმებებთან დაკავშირებულ პირობებს.

2017

1993 წლის 4 ოქტომბრის საბჭოს   93/85/EC დირექტივა კარტოფილის რგოლური სიდამპლის  კონტროლის თაობაზე.

2017

2004 წლის 11 ოქტომბრის კომისიის  (EC) No 1756/2004 რეგულაცია განსაზღვრავს გარკვეული მცენარეების, მცენარეთა პროდუქტებისა და სხვა ობიექტების სიჯანსაღის შემოწმების შემცირების დონეებისა და ფორმისთვის საჭირო მტკიცებულებებისა და კრიტერიუმების დეტალურ პირობებს, რომელიც ჩამოთვლილია ევრო დირექტივა 2000/29-ის V დანართის ,,ბ“ ნაწილში.

2018

1998 წლის 15 აპრილის კომისიის   98/22/EC დირექტივა ადგენს საბაჟო-გამშვებ პუნქტებზე მცენარეთა სიჯანსაღის  შემოწმების მინიმალურ მოთხოვნებს თანამეგობრობაში, მესამე ქვეყნებიდან შემომავალ მცენარეებსა და მცენარეულ პროდუქტებზე.

2018

1992 წლის 30 ივლისის კომისიის  92/70/EEC დირექტივა ადგენს თანამეგობრობაში დაცული ზონების აღიარების მიზნით ჩასატარებელი კვლევების დეტალურ წესებს.

2018

1993 წლის 24 ივნისის კომისიის 93/51/EEC დირექტივა  ადგენს გარკვეული მცენარეების, მცენარეთა პროდუქტების და სხვა ობიექტების დაცული ზონის გავლით გადაადგილების წესებს და იმ მცენარეების, მცენარეთა პროდუქტების და სხვა ობიექტების გადაადგილების წესებს, რომლებიც წარმოშობილნი არიან ამ ზონებიდან ან მოძრაობენ ამ დაცული ზონების შიგნით.

2018

1968 წლის 9 აპრილის საბჭოს  68/193/EEC დირექტივა ეხება ვაზის  სათესლე  მასალით ვაჭრობას.

2018

2008 წლის 15 ივლისის საბჭოს    2008/72/EC დირექტივა ეხება ბოსტნეულის გასამრავლებელი  და სარგავი მასალით ვაჭრობის საკითხებს,  გარდა თესლისა.

2018

2011 წლის 10 ივნისის კომისიის  (EU) No 544/2011 რეგულაცია, რომლითაც სრულდება ევროპარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1107/2009 რეგულაცია აქტიური ნივთიერებების მონაცემებთან დაკავშირებულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით.   

2018

2013 წლის 1 მარტის კომისიის   (EU) No 283/2013 რეგულაცია ადგენს აქტიური ნივთიერებების მონაცემებთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1107/2009 რეგულაციის შესაბამისად, რომელიც ეხება მცენარეთა დაცვის საშუალებების  ბაზარზე განთავსებას.

2018

2002 წლის 11 ივლისის კომისიის   2002/63/EC დირექტივა ადგენს თანამეგობრობის ნიმუშების აღების მეთოდებს მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებში პესტიციდების ნარჩენების ოფიციალურ კონტროლის მიზნით  და აუქმებს 79/700/EEC დირექტივას.

2018

1966 წლის 14 ივნისის საბჭოს   66/401/EEC დირექტივა  საკვები კულტურების თესლით ვაჭრობის თაობაზე.

2019

1966 წლის 14 ივნისის საბჭოს 66/402/EEC დირექტივა მარცვლოვნების თესლით ვაჭრობის თაობაზე.

2019

2012 წლის 18 სექტემბრის კომისიის   (EU) No 844/2012 დამნერგავი რეგულაცია ადგენს აქტიური ნივთიერებების განახლების პროცედურების განხორციელებისთვის საჭირო დებულებებს   ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციით No 1107/2009’ გათვალისწინებით, რომელიც ეხება მცენარეთა დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებას.

2019

2012 წლის 5 დეკემბრის კომისიის 2012/756/EU დამნერგავი გადაწყვეტილება,  რომელიც ეხება კივის ბაქტერიული კიბოს  Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto-ს გაერთიანებაში შემოტანის და გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

2019

2008 წლის 29 სექტემბრის საბჭოს  2008/90/EC დირექტივა ხილის წარმოებისთვის განკუთვნილი ხილის გასამრავლებელი მასალებით და მცენარეებით ვაჭრობის თაობაზე.

2019

1998 წლის 20 ივლისის საბჭოს   98/56/EC დირექტივა დეკორატიული მცენარეების გასამრავლებელი მასალით ვაჭრობის თაობაზე.

2019

2002 წლის 13 ივნისის საბჭოს   2002/54/EC დირექტივა ჭარხლის თესლით ვაჭრობის თაობაზე.

2019

2002 წლის 13 ივნისის საბჭოს   2002/55/EC დირექტივა ბოსტნეულის თესლით ვაჭრობის თაობაზე.

2019

2012 წლის 1 მარტის კომისიის   2012/138/EU დამნერგავი გადაწყვეტილება ეხება ჩინური ხარაბუზას (Anoplophora chinensis (Foster)) ევროკავშირში შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ საგანგებო ღონისძიებებს.

2020

2012 წლის 16 მაისის კომისიის   2012/270/EU დამნერგავი გადაწყვეტილება ეხება Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.)  და Epitrix tuberis (Gentner) ევროკავშირში შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ საგანგებო ღონისძიებებს.

2020

2002 წლის 13 ივნისის საბჭოს 2002/56/EC დირექტივა კარტოფილის თესლით ვაჭრობის თაობაზე.

2020

2002 წლის 13 ივნისის საბჭოს   2002/57/EC დირექტივა ზეთოვანი და  ბოჭკოვანი მცენარეების თესლით ვაჭრობის თაობაზე.  

2020

1981 წლის 28 ივლისის კომისიის   81/675/EEC გადაწყვეტილება  ადგენს კონკრეტულ დალუქვის სისტემებს, რომლებიც არის „არამრავალჯერადი გამოყენების სისტემები“ საბჭოს დირექტივების 66/400 EEC , 66/401/ EEC,  66/402/EEC, 69/208/ EEC და 70/458/ EEC მნიშვნელობის ფარგლებში.

2020

2002 წლის 16 დეკემბრის საბჭოს  2003/17/EC გადაწყვეტილება მესამე ქვეყნებში სათესლე კულტურებზე განხორციელებული საველე შემოწმებების ეკვივალენტურობის და მესამე  ქვეყნებში წარმოებული  თესლის ეკვივალენტურობის თაობაზე.

2020

2006 წლის 8 თებერვლის კომისიის  (EC) No 217/2006 რეგულაცია ადგენს ევროსაბჭოს  N66/401, N66/402, 2002/54, 2002/55 და 2002/57 დირექტივების გამოყენების წესებს წევრი ქვეყნებისთვის ავტორიზაციასთან დაკავშირებით, რათა დროებით დაუშვან იმ თესლით ვაჭრობა, რომელიც არ აკმაყოფილებს მინიმალურ გაღივებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს.

2020

2013 წლის 1 მარტის კომისიის  (EU) No 284/2013 რეგულაცია ადგენს მცენარეთა დაცვის საშუალებების მონაცემებთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს  ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს  No 1107/2009 რეგულაციის შესაბამისად, რომელიც ეხება მცენარეთა დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებას.

2020

2011 წლის 8 ივნისის ევროკომისიის  (ევროკავშირი) No 547/2011 რეგულაცია, რომლითაც სრულდება ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს განმახორციელებელი  No 1107/2009 რეგულაცია, რომელიც ეხება მცენარეთა დამცავი პროდუქტების მარკირებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს.

2020

2009 წლის 21 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს  2009/128/ დირექტივა რომელიც ადგენს თანამეგობრობის მიერ გასატარებელ ღონისძიებების სტრუქტურას პესტიციდების სტაბილური მოხმარების მიღწევის მიზნით.

2020

2006 წლის 7 ნოემბრის საბჭოს  2006/91/EC დირექტივა „კალიფორნიის ფარიანას“ კონტროლის თაობაზე.

2021

2006 წლის 27 ივნისის ევროკომისიის  2006/464 გადაწყვეტილება Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu მავნებლის თანამეგობრობაში შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი დროებით სასწრაფო ღონისძიებების თაობაზე. 

2021

2007 წლის 25 მაისის ევროკომისიის 2007/365/EC  გადაწყვეტილება პალმის აზიური ცხვირგრძელას (Rhynchophorus ferrugineus) თანამეგობრობაში შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი სასწრაფო ღონისძიებების თაობაზე.   

2021

2011 წლის 10 ევროკომისიის ივნისის (ევროკავშირი) No 546/2011 რეგულაცია, რომელითაც სრულდება  ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს  (ევროპული თანამეგობრობა) No 1107/2009 რეგულაცია, რომელიც ეხება მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეფასებისა და ავტორიზაციის ერთიან პრინციპებს.

2021

2002 წლის 19 სექტემბრის ევროკომისიის 2002/757/EC გადაწყვეტილებაა თანამეგობრობაში Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. Nov დაავადების შემოტანის და მისი გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ დროებით სასწრაფო ფიტოსანიტარიული ღონისძიებების თაობაზე.  

2022

2004 წლის 23 ივლისის ევროკომისიის 2014/497/ განმახორციელებელი გადაწყვეტილება ევროკავშირი ატმის ბაქტერიული ხმობის Xylella fastidiosa ბაქტერიის ევროკავშირში შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებების შესახებ.

2022

2012 წლის 26 სექტემბრის ევროკომისიის  2012/535/EU განმახორციელებელი გადაწყვეტილება Bursaphelenchus xylophilus (შტეინერ-ბურერის ჭიის) Nickle et al. (ფიჭვის ხის ნემატოდის) ევროკავშირში გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი სასწრაფო ღონისძიებების თაობაზე.  

2022

1980 წლის 17 ივლისის ევროკომისიის 80/755/ EEC გადაწყვეტილება, რომელიც იძლევა ავტორიზაციას მარცვლოვნების თესლის შეფუთვაზე ინსტრუქციის წაუშლელი წარწერით განთავსებაზე.

2022

2004 წლის 4 მარტის ევროკომისიის  2004/29/ EC დირექტივა  ვაზის ნაირსახეობათა შემოწმებისთვის მახასიათებლების და მინიმალური პირობების განსაზღვრის თაობაზე.

2022

1993 წლის 2 ივლისის ევროკომისიის  93/61/ EEC ა დირექტივა, რომელიც ადგენს გრაფიკს იმ პირობათა მითითებით, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ბოსტნეულის მოსაშენებელი და დასარგავი მასალები, გარდა თესლისა, ევროსაბჭოს ‘92/33/ EEC  დირექტივის შესაბამისად. 

2022

1993 წლის 5 ივლისის ევროკომისიის  93/62/ EEC დირექტივა, რომელიც ადგენს განმახორციელებელ ზომებს მომწოდებლების და დაწესებულებების ზედამხედველობასა და მონიტორინგთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს ‘92/33/EEC დირექტივის  შესაბამისად, თესლის გარდა, ბოსტნეულის მოსაშენებელი და დასარგავი მასალით ვაჭრობის თაობაზე.

2022

1993 წლის 23 ევროკომისიის ივნისის  93/48/EEC დირექტივა, რომელიც ადგენს გრაფიკს იმ პირობათა მითითებით, რომელთა დაკმაყოფილებაც უნდა მოხდეს ხილის მოსაშენებელი მასალის და ხილის წარმოებისთვის განკუთვნილი ხილის მცენარეების მიმართ საბჭოს 92/34/EEC დირექტივის შესაბამისად.   

2022

2011 წლის 25 მაისის ევროკომისიის (ევროკავშირი) No 540/2011 განმახორციელებელი რეგულაცია, რომლითაც სრულდება ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს  (ევროპული თანამეგობრობა) No 1107/2009 რეგულაცია, რომელიც ეხება დამტკიცებული აქტიური ნივთიერებების ჩამონათვალს.

2022

2011 წლის 1 ივნისის ევროკომისიის (ევროკავშირი) No 541/2011 განმახორციელებელი რეგულაცია, ცვლილება შეაქვს   No 540/2011 განმახორციელებელ რეგულაციაში, რომლითაც სრულდება ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს  (ევროპული თანამეგობრობა) No 1107/2009 რეგულაცია, რომელიც ეხება დამტკიცებული აქტიური ნივთიერებების ჩამონათვალს.

2022

2004 წლის 20 აპრილის ევროკომისიის  2004/371/EC გადაწყვეტილება საკვებ მცენარეებად გამოყენებისთვის განკუთვნილი თესლის ნარევის ბაზარზე გატანის პირობების თაობაზე

2023

 

2008 წლის 18 დეკემბრის ევროკომისიის  2008/124/ EC დირექტივა, რომელიც ზღუდავს საკვები მცენარეების და ზეთოვანი და ბოჭკოვანი მცენარეების კონკრეტულ სახეობათა თესლის ბაზარზე გატანას, რომლებიც ოფიციალურადაა დამოწმებული როგორც ‘საბაზისო თესლი’ ან ‘დამოწმებული თესლი’.

2023

2010 წლის 30 აგვისტოს ევროკომისიის  2010/60/EU  დირექტივა, რომელიც იძლევა ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნების პირობებში გამოყენებისთვის განკუთვნილი საკვები მცენარეების თესლის ნარევით ვაჭრობისგან გარკვეული გადახვევების უფლებას.

2023

2012 წლის 25 ივნისის ევროკომისიის 2012/340/EU ევროკავშირი განმახორციელებელი გადაწყვეტილება დროებითი ექსპერიმენტის მოწყობის თაობაზე ევროსაბჭოს  66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC და 2002/57/EC დირექტივების ფარგლებში, რომელებიც ეხება   ოფიციალური მეთვალყურეობის ქვეშ საველე შემოწმების ჩატარებას საბაზისო თესლისა და საბაზისო თესლამდე თაობათა მოშენებული თესლისთვის.

2023

2009 წლის 9 თებერვლის  ევროკომისიის  2009/109/EC გადაწყვეტილება დროებითი ექსპერიმენტის მოწყობის შესახებ, ევროსაბჭოს 66/401/EEC დირექტივით განსაზღვრული საკვებ მცენარეებად გამოყენებისთვის განკუთვნილი თესლის ნარევით ვაჭრობისგან გარკვეული გადახვევების გათვალისწინებით, რათა მოხდეს იმის განსაზღვრა აკმაყოფილებენ თუ არა  კონკრეტული სახეობები, რომლებიც არ არის მოცემული ევროსაბჭოს  66/401/EEC ი, 66/402/EEC ა, 2002/55/EC  ან 2002/57/EC დირექტივებში ‘66/401/EEC დირექტივის მე-2(1)(ა) მუხლში შეტანისთვის აუცილებელ მოთხოვნებს. 

2023

2004 წლის 27 თებერვლის ევროკომისიის 2004/200/EC გადაწყვეტილება წიწაკის მოზაიკური ვირუსის თანამეგობრობაში შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე. 

2023

1993 წლის 5 ივლისის ევროკომისიის  93/64/EEC დირექტივა, რომელიც ადგენს განმახორციელებელ ზომებს მომწოდებლებისა და დაწესებულებების ზედამხედველობასა და მონიტორინგთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს ‘92/34/EEC  დირექტივის შესაბამისად  ხილის მოსაშენებელი მასალით და ხილის წარმოებისთვის განკუთვნილი ხილის მცენარეებით ვაჭრობის თაობაზე.

2023

1993 წლის 21 სექტემბრის ევროკომისიის  93/79/EEC  დირექტივა, რომელიც ადგენს დამატებით განმახორციელებელ დებულებებს ხილის მოსაშენებელი მასალისა და ხილის მცენარეების ნაირსახეობათა ჩამონათვალისთვის, რომელიც აქვთ მომწოდებლებს ევროსაბჭოს 92/34/ EEC დირექტივის თანახმად.

2023

1993 წლის 23 ივნისის ევროკომისიის  93/49/EEC დირექტივა, რომელიც ადგენს გრაფიკს იმ პირობათა მითითებით, რომელთა დაკმაყოფილებაც უნდა მოხდეს დეკორატიული მცენარეების მოსაშენებელი მასალის და დეკორატიული მცენარეების მიერ  ‘91/682/EEC დირექტივის შესაბამისად.

2023

1999 წლის 28 ივნისის ევროკომისიის  1999/66/EC  დირექტივა, რომელიც ადგენს მოთხოვნებს ეტიკეტთან ან სხვა დოკუმენტებთან დაკავშრებით, რომელთა დატანაც მოხდება მომწოდებლების მიერ ევროსაბჭოს ‘98/56/EC დირექტივის შესაბამისად.

2023

1999 წლის 28 ივნისის ევროკომისიის 1999/68/EC დირექტივა, რომელიც ადგენს დამატებით დებულებებს დეკორატიული მცენარეების ნაირსახეობათა ჩამონათვალისთვის, რომლებიც აქვთ მომწოდებლებს ევროსაბჭოს  98/56/EC  დირექტივის შესაბამისად.

2023

2009 წლის 21 ოქტომბრის ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს რეგულაცია (ევროპული თანამეგობრობა) No 1107/2009 მცენარეთა დამცავი პროდუქტების ბაზარზე განთავსებასთან დაკავშრებით და აუქმებს ევროსაბჭოს 79/117/EEC და 91/414/EEC დირექტივებს.

2023

1974 წლის 9 დეკემბრის ევროსაბჭოს 74/647/EEC დირექტივა წითელი მიხაკის ფოთოლხვევის შესახებ.  

2024

2007 წლის 18 ივნისის ევროკომისიის  2007/433/EC გადაწყვეტილება Gibberella circinata (ნიურბერგის) ფიჭვის კიბოს თანამეგობრობაში შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ დროებით სასწრაფო ღონისძიებებთან დაკავშირებით.   

2024

2002 წლის 20 დეკემბრის ევროკომისიის  (ევროპული თანამეგობრობა) No 2301/2002 რეგულაცია, რომელიც ადგენს ევროსაბჭოს1999/105/EC დირექტივის გამოყენების დეტალურ წესებს თესლის მცირე რაოდენობის განმარტებასთან დაკავშრებით.

2024

2003 წლის 6 ოქტომბრის ევროკომისიის  2003/90/EC დირექტივა, რომელიც ადგენს განმახორციელებელ ღონისძიებებს ევროსაბჭოს 2002/53/EC დირექტივის მე-7 მუხლის მიზნებისთვის იმ მინიმალურ მახასიათებლებთან დაკავშირებით, რომელთა დაკმაყოფილებაც უნდა მოხდეს შემოწმების შედეგად, და იმ მინიმალური პირობებთან დაკავშირებით, რომელთა შესრულებაც უნდა მოხდეს სასოფლო-სამეურნეო მცენარეთა ჯიშების გარკვეულ ნაირსახეობათა შემოწმებისთვის.

2024

2004 წლის 1 დეკემბრის ევროკომისიის   2004/842/EC გადაწყვეტილება განმახორციელებელ წესებთან დაკავშრებით, რომელთა საშუალებითაც წევრმა ქვეყნებმა შესაძლოა  მისცენ იმ ნაირსახეობათა თესლის ბაზარზე გატანის უფლება, რომლისთვისაც წარდგენილ იქნა განცხადება მათი სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების ჯიშების ან ბოსტნეულის ჯიშების ნაირსახეობათა სახელმწიფო კატალოგში შესატანად.

2024

2009 წლის 22 ივლისის ევროკომისიის  (ევროპული თანამეგობრობა) No 637/2009 რეგულაცია, რომელიც ადგენს განმახორციელებელ წესებს სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების ჯიშების და ბოსტნეულის ჯიშების ნაირსახეობათა ტიპის სტაბილურობასთან დაკავშირებით.

2024

1990 წლის 12 ნოემბრის ევროკომისიის 90/639/EEC გადაწყვეტილება, რომელიც განსაზღვრავს იმ სახელწოდებებს, რომლებიც ექნებათ ‘89/7/EEC’ გადაწყვეტილებაში ჩამოთვლილ ბოსტნეულის ჯიშების ნაირსახეობებიდან წარმოქმნილ სახეობებს. 

2024

2013 წლის 11 მარტის კომისიის დამნერგავი რეგულაცია (EU) No 208/2013 ღივების საწარმოებლად განკუთვნილი ღივებისა და თესლების მიკვლევადობის მოთხოვნებთან დაკავშირებით.

2024

2012 წლის 8 ნოემბრის ევროკომისიის 2012/697/EU განმახორციელებელი გადაწყვეტილება Pomacea ჯიშის (პერის) ლოკოკინების  ევროკავშირში შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით.

2025

1993 წლის 24 ივნისის ევროკომისიის  93/50/EEC დირექტივა, რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტულ მცენარეებს, რომლებიც არ არის მოცემული ‘ევროსაბჭოს77/93/EEC დირექტივის V დანართის ა ნაწილში, რომლის პროცედურებიც, ან ასეთი მცენარეების საწყობების, წარმოების ზონებში გადაზიდვის ცენტრები მოცემული უნდა იყოს ოფიციალურ რეესტრში.

2025

2003 წლის 6 ოქტომბრის ევროკომისიის  2003/91/EC დირექტივა, რომელიც ადგენს განმახორციელებელ ღონისძიებებს ევროსაბჭოს2002/55/EC დირექტივის მე-7 მუხლის მიზნებისთვის იმ მინიმალურ მახასიათებლებთან დაკავშირებით, რომელთა დაკმაყოფილებაც უნდა მოხდეს შემოწმების შედეგად, და იმ მინიმალურ პირობებთან დაკავშრებით, რომელთა შესრულებაც უნდა მოხდეს ბოსტნეულის ჯიშების გარკვეულ ნაირსახეობათა შემოწმებისთვის.

2025

2014 წლის 6 თებერვლის ევროკომისიის 2014/20/EU განმახორციელებელი დირექტივა, რომელიც ევროკავშირისთვის ადგენს საბაზისო და დამოწმებული კარტოფილის თესლის ხარისხებს და პირობებსა და დანიშნულებას რომელიც ვრცელდება ამ  ხარისხებზე.

2025

2014 წლის 6 თებერვლის ევროკომისიის  2014/21/EU განმახორციელებელი დირექტივა, რომელიც განსაზღვრავს  მინიმალურ პირობებს და ხარისხებს კარტოფილის თესლისთვის.

2025

1997 წლის 24 იანვრის ევროკომისიის  97/125/EC  გადაწყვეტილება, რომელიც იძლევა ზეთოვანი და ბოჭკოვანი მცენარეების თესლის შეფუთვაზე ინსტრუქციის წაუშლელი წარწერით განთავსების უფლებას და ცვლილება შეაქვს87/309/EEC გადაწყვეტილებაში, რომელიც იძლევა კონკრეტული საკვები მცენარეების ჯიშების შეფუთვაზე ინსტრუქციების წაუშლელი წარწერით განთავსების უფლებას.

2025

1992 წლის 3 დეკემბრის ევრო კომისიის 92/105 დირექტივა, რომელიც აწესებს მცენარის პასპორტის სტანდარტიზაციის ხარისხს, რომელიც აუცილებელია გარკვეული მცენარის, მცენარეული პროდუქტის და სხვა ობიექტების ევროკავშირის ტერიტორიაზე გადაადგილებისათვის,  განსაზღვრავს დეტალურ პროცედურებს რომელიც დაკავშირებულია აღნიშნული მცენარის პასპორტის გამოშვებასთან, ასევე მითითებულია  მათი ჩანაცვლებისათვის აუცილებელი პირობები და  პროცედურები.

2025

2013 წლის 11 მარტის კომისიის  (EU) No 211/2013 რეგულაცია ღივების საწარმოებლად გამიზნული ღივების და თესლის ევროკავშირში იმპორტის სერტიფიცირების მოთხოვნების თაობაზე.

2025

2004 წლის 17 მარტის ევროკომისიის  2004/266/EC გადაწყვეტილება, რომელიც იძლევა საკვები მცენარეების თესლის შეფუთვებზე ინსტრუქციების წაუშლელი წარწერით განთავსების უფლებას.

2026

2014  წლის 13 თებერვლის ევრო კომისიის 2014/87 დამნერგავი გადაწყვეტილება, რომელიც აფუძნებს ღონისძიებებს რათა მოხდეს ფოთლების ბაქტერიული სიდამწვრის თავიდან აცილება ევროკავშირის ტერიტორიაზე.

2026

ევრო კომისიის 2007  წლის 12 ივნისის  2007/410 გადაწყვეტილება, რომელიც აწესებს ღონისძიებებს  კარტოფილის  ტუბერის თითისტარისებრი ვირუსის ევროკავშირში შეღწევისა და გავრცელების თავიდან აცილებისთვის.

2026

2008 წლის 20 ივნისის ევროკომისიის  2008/62/EU დირექტივა, რომელიც იძლევა კონკრეტული გადახვევის უფლებას სასოფლო-სამეურნეო ლანდრასების და ნაირსახეობების დაშვების მიზნით, რომლებიც ბუნებრივადაა ადაპტირებული ადგილობრივ და რეგიონის პირობებთან და იმყოფება საფრთხის ქვეშ გენეტიკური ეროზიის გამო, და იძლევა ამ ლანდრასების  ნაირსახეობების თესლით და სათესლე კარტოფილით ვაჭრობის უფლებას.

2026

2009 წლის 26 ნოემბრის ევროკომისიის  2009/145/EC  დირექტივა უზრუნველყოფს კონკრეტული გადახვევებს  ბოსტნეულის ლანდრასების და ნაირსახეობების დაშვების მიზნით, რომელთა მოყვანა ხდებოდა ტრადიციულად კონკრეტულ ადგილებზე და რეგიონებში და ამჟამად იმყოფებიან გენეტიკური ეროზიის საფრთხის ქვეშ, და ბოსტნეულის იმ ნაირსახეობათა დაშვების მიზნით, რომლებსაც არ გააჩნიათ ნამდვილი ღირებულება კომერციული მოსავლის წარმოებისთვის, მაგრამ მათი მოყვანა ხდება კონკრეტული პირობების დაცვით და ამ ლანდრასებისა და ნაირსახეობების თესლით ვაჭრობის მიზნით.

2026

1994 წლის 27 ივლისის ევროსაბჭოს  (ევროპული თანამეგობრობა) No 2100/94 რეგულაცია თანამეგობრობის მცენარეთა ნაირსახეობებთან დაკავშირებული უფლებების თაობაზე. 

2026

1995 წლის 24 ივლისის ევროკომისიის  (ევროპული თანამეგობრობა) No 1768/95 რეგულაცია განმახორციელებელი წესები ევროსაბჭოს No 2100/94 რეგულაციის მე-14(3) მუხლით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო გამონაკლისებთან მიმართებაში, რომელიც ეხება თანამეგობრობის მცენარეთა ნაირსახეობებთან დაკავშირებულ უფლებებს.

2026

2009 წლის 17 სექტემბრის ევროკომისიის  (ევროპული თანამეგობრობა) No 874/2009 რეგულაცია, რომელიც ადგენს განმახორციელებელ წესებს ‘ევროსაბჭოს(ევროპული თანამეგობრობა) No 2100/94’ რეგულაციის გამოყენებისთვის,  „თანამეგობრობის მცენარეთა ნაირსახეობის სამსახურის“ წინაშე საქმისწარმოებასთან დაკავშირებით.

2026

„.

 

 

 


 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.