„სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის, თანამდებობების რანგირების და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 მარტის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის, თანამდებობების რანგირების და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 მარტის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/03/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/03/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 17/08/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.108.016300
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2017 წლის 17 მარტი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის, თანამდებობების რანგირების და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 მარტის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის, თანამდებობების რანგირების და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 მარტის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge,15/03/2017, სარეგისტრაციო კოდი:010250020.35.108.016297) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი  რედაქციით:

,,მუხლი 3.

ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. ამ დადგენილების 1-ლი მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2017 წლის 16 მარტიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერი ლაშქარავა
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.