„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის # 1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის # 1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/03/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/03/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 13/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016264
 

      მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2017 წლის 15 მარტი

ქ. მარნეული

 

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-2, მე-4, მე-6 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 12.01.2017, №190020020.35.159.016250) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. ბიუჯეტის №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

22249.1

22449.9

16503.1

5946.8

17942.3

17942.3

0.0

გადასახადები

3912.3

8770.2

8770.2

0.0

8793.0

8793.0

0.0

გრანტები

15051.6

10803.8

4856.9

5946.8

5503.7

5503.7

0.0

სხვა შემოსავლები

3285.2

2876.0

2876.0

0.0

3645.6

3645.6

0.0

ხარჯები

11828.0

13150.1

12937.5

212.6

12560.7

12538.3

22.4

შრომის ანაზღაურება

2512.6

3252.2

3252.2

0.0

2800.3

2800.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

2548.0

2835.4

2647.2

188.1

2550.0

2527.6

22.4

პროცენტი

102.5

84.7

84.7

0.0

64.5

64.5

0.0

სუბსიდიები

5044.9

5111.6

5111.6

0.0

5608.4

5608.4

0.0

გრანტები

190.8

337.1

337.1

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

839.9

1068.1

1068.1

0.0

770.0

770.0

0.0

სხვა ხარჯები

589.3

461.0

436.5

24.5

722.5

722.5

0.0

საოპერაციო სალდო

10421.1

9299.8

3565.7

5734.2

5381.6

5404.0

-22.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11616.2

10288.5

5347.2

4941.3

8209.5

7320.6

888.9

ზრდა

11882.3

10597.6

5656.3

4941.3

8658.3

7769.4

888.9

კლება

266.1

309.1

309.1

0.0

448.8

448.8

0.0

მთლიანი სალდო

-1195.0

-988.7

-1781.5

792.9

-2827.9

-1916.6

-911.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1774.8

-1340.4

-2107.6

767.2

-3121.1

-2160.1

-961.1

ზრდა

0.0

767.2

0.0

767.2

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

767.2

0.0

767.2

0.0

0.0

0.0

კლება

1774.8

2107.6

2107.6

0.0

3121.1

2160.1

961.1

ვალუტა და დეპოზიტები

1774.8

2107.6

2107.6

0.0 

3121.1

2160.1

961.1

ვალდებულებების ცვლილება

-579.8

-351.8

-326.1

-25.7

-293.2

-243.5

-49.7

კლება

579.8

351.8

326.1

25.7

293.2

243.5

49.7

საშინაო

579.8

351.8

326.1

25.7

293.2

243.5

49.7

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

".

2. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

22515.2

22759.0

16812.2

5946.8

18391.1

18391.1

0.0

შემოსავლები

22249.1

22449.9

16503.1

5946.8

17942.3

17942.3

0.0

არაფინანსური აქტივების კლება

266.1

309.1

309.1

0.0

448.8

448.8

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

24290.0

24099.5

18919.8

5179.6

21512.2

20551.2

961.1

ხარჯები

11828.0

13150.1

12937.5

212.6

12560.7

12538.3

22.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11882.3

10597.6

5656.3

4941.3

8658.3

7769.4

888.9

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

579.8

351.8

326.1

25.7

293.2

243.5

49.7

ნაშთის ცვლილება

-1774.8

-1340.4

-2107.6

767.2

-3121.1

-2160.1

-961.1

".

3. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

11828.0

13150.1

12937.5

212.6

12560.7

12538.3

22.4

შრომის ანაზღაურება

2512.6

3252.2

3252.2

0.0

2800.3

2800.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

2548.0

2835.4

2647.2

188.1

2550.0

2527.6

22.4

პროცენტი

102.5

84.7

84.7

0.0

64.5

64.5

0.0

სუბსიდიები

5044.9

5111.6

5111.6

0.0

5608.4

5608.4

0.0

გრანტები

190.8

337.1

337.1

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

839.9

1068.1

1068.1

0.0

770.0

770.0

0.0

სხვა ხარჯები

589.3

461.0

436.5

24.5

722.5

722.5

0.0

".

4. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ;

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

282.8

456.8

139.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.9

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

10164.1

8755.7

6891.7

04 00

განათლება

566.0

789.2

1267.4

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

868.5

594.9

359.2

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

0.0

1.0

1.0

 

სულ ჯამი

11882.3

10597.6

8658.3

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

230.0

309.1

448.8

ძირითადი აქტივები

20.0

93.5

298.8

არაწარმოებული აქტივები

210.0

215.6

150.0

მიწა

210.0

215.6

150.0

".

5. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4293.9

5252.8

4423.5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4191.4

5168.2

4359.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4050.4

5009.3

4026.4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

141.0

158.8

332.6

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

102.5

84.7

64.5

702

თავდაცვა

142.9

181.0

160.9

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

208.3

0.0

0.0

7032

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

208.3

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8213.5

7718.1

5911.5

70421

სოფლის მეურნეობა

588.8

667.0

161.7

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

5646.7

5242.1

5251.1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5646.7

5242.1

5251.1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1978.0

1809.1

498.7

705

გარემოს დაცვა

1712.1

1089.9

1102.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1054.6

1075.0

1072.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

657.4

14.9

30.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3954.7

3535.1

3320.7

7061

ბინათმშენებლობა

403.9

41.6

100.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

148.0

442.9

271.8

7063

წყალმომარაგება

2857.8

2220.7

1861.1

7064

გარე განათება

545.1

829.9

948.6

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

139.2

707

ჯანმრთელობის დაცვა

137.5

143.2

140.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

137.5

143.2

140.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2599.9

2661.8

2232.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1254.5

1438.5

1169.4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1299.7

891.5

825.6

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

34.8

72.0

57.6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

10.8

259.8

180.3

709

განათლება

1942.4

2431.5

3483.3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1873.4

2302.4

3310.3

7092

ზოგადი განათლება

69.0

129.2

173.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

69.0

129.2

173.0

710

სოციალური დაცვა

1084.8

1085.9

737.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

481.3

613.5

450.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

491.6

356.5

282.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

111.9

115.9

5.0

 

სულ

24290.0

24099.5

21512.2

".

6. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-2 პუნქტის  „ა“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ, სოფლების – თამარისის, თაქალოს, ქუთლიარის, ბაიდარის, მუღალნოს, სადახლოს, კაჩაგანის, კაპანახჩის, ალგეთის, შაუმიანის, პირველი ქესალოს, მეორე ქესალოს, ხანჯიგაზლოს, წერაქვის, ნორგიულის, ბეგლიარის,ზემო სალარის, ზემო ყულარის, წერეთლის,  აღმამედლოს, დამია-გეურახის, ახლო-ლალოს, ლეჟბადინის, ქეშალოს შიდა გზების რეაბილიტაცია, კასუმლოში საგზაო ნიშნების შემაკავებელი ბარიერების დაყენება, არაფლოში, სადგურ სადახლოში, იმირჭალაში, სიონში,მარადისში, სვანების დასახლებაში და სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, ყიზლაჯლოში სკოლის გარშემო ასფალტის დაგება,    ცოფში ავტობუსების მოსაცდელების  მოწყობა.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად, სოფლებში: თამარისი–170,8 ათ.ლარი, თაქალო–137,2 ათ.ლარი,სადახლო–189,6 ათ.ლარი,  კაჩაგანი–164,0 ათ.ლარი, კაპანახჩი–161,6 ათ.ლარი, ალგეთი–217,9 ათ.ლარი, შაუმიანი–182,4 ათ.ლარი, პირველი ქესალო–138,1 ათ.ლარი,მეორე ქესალო–137,7 ათ.ლარი, ქეშალო–162,0 ათ.ლარი, ხანჯიგაზლო–138,3 ათ.ლარი, არაფლო–395,3 ათ.ლარი, სიონი–50,5 ათ.ლარი, წერაქვი–125,1 ათ.ლარი, ნორგიული–152,0 ათ.ლარი, ბეგლიარი–69,9 ათ.ლარი, სულ 2592,4 ათ. ლარი.

7,1 ათ. ლარი – საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის №78 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, მიღებული  ტრანსფერის ნაშთი გათვალისწინებულია სოფელ შაუმიანში ხიდის რეაბილიტაციისათვის.“.

7. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-2 პუნქტის  „ბ.გ“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.გ)  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის სოფლებში –  ლეჟბადინში, ბაიდარში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები; ქ. მარნეულში მდინარე ალგეთზე დაგეგმილია ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება და   რუსთაველის ქ.№7-ის მე-8, ჩიხში და სოფელ ბეითარაბჩიში სარწყავი სისტემის მოწყობა მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით.“  

8. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-3 პუნქტის  „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ, სოფელ  საიმერლოსა და სადახლოში საბავშვო ბაღის მშენებლობა; სოფელ შაუმიანის საბავშვო ბაღის დარბაზის კეთილმოწყობა, ბაღებში ატრაქციონების მოწყობა და ავეჯის შეძენა.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი ტრანსფერიდან დარჩენილი თანხა, 456,0 ათასი ლარი, მოხმარდება სოფელ ალგეთის საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობას.“ .

9. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18  მუხლის მე-4 პუნქტის  „ა.გ“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.გ) სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლებში მარადისში, კასუმლოში,  თაქალოში,  ხულდარში და ალავარში  სპორტული მოედნებისა და დარბაზების მოწყობა- რეაბილიტაცია.“ .

10. ბიუჯეტის №1 დანართის მე-19  მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

24290.0

24099.5

18919.8

5179.6

21512.2

20551.2

961.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

248

 

 

248

 

 

 

ხარჯები

11828.0

13150.1

12937.5

212.6

12560.7

12538.3

22.4

 

შრომის ანაზღაურება

2512.6

3252.2

3252.2

0.0

2800.3

2800.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11882.3

10597.6

5656.3

4941.3

8658.3

7769.4

888.9

 

ვალდებულებების კლება

579.8

351.8

326.1

25.7

293.2

243.5

49.7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4293.9

5252.8

5252.8

0.0

4423.5

4423.5

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

236

 

 

236

 

 

 

ხარჯები

3837.0

4603.6

4603.6

0.0

4087.8

4087.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2390.8

3097.4

3097.4

0.0

2673.0

2673.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.8

456.8

456.8

0.0

139.0

139.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

174.2

192.5

192.5

0.0

196.6

196.6

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

723.3

831.4

831.4

0.0

737.0

737.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

27

 

 

27

 

 

 

ხარჯები

712.0

817.7

817.7

0.0

714.2

714.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

504.9

570.3

570.3

0.0

481.7

481.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

13.6

13.6

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

9.8

0.1

0.1

0.0

2.8

2.8

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

3327.1

4177.9

4177.9

0.0

3289.4

3289.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

209

 

 

209

 

 

 

ხარჯები

3022.4

3701.2

3701.2

0.0

3154.1

3154.1

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1885.9

2527.1

2527.1

0.0

2191.3

2191.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281.2

443.2

443.2

0.0

119.0

119.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

23.4

33.6

33.6

0.0

16.2

16.2

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

243.5

243.5

243.5

0.0

247.1

247.1

0.0

 

ხარჯები

102.5

84.7

84.7

0.0

69.5

69.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

141.0

158.8

158.8

0.0

177.6

177.6

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

351.3

181.0

181.0

0.0

160.9

160.9

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

12

 

 

12

 

 

 

ხარჯები

347.8

181.0

181.0

0.0

160.9

160.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

121.8

154.8

154.8

0.0

127.3

127.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

208.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

205.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

142.9

181.0

181.0

0.0

160.9

160.9

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

12.0

 

 

12.0

 

 

 

ხარჯები

142.2

181.0

181.0

0.0

160.9

160.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

119.5

154.8

154.8

0.0

127.3

127.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

13880.3

12343.2

7307.0

5036.1

10334.2

9829.1

505.1

 

ხარჯები

3400.3

3512.7

3300.0

212.6

3388.4

3366.0

22.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10164.1

8755.67191

3957.9

4797.8

6891.7

6458.8

432.9

 

ვალდებულებების კლება

315.9

74.9

49.2

25.7

54.1

4.3

49.7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა

5239.4

4448.1

1847.5

2600.6

4873.2

4866.1

7.1

 

ხარჯები

183.1

422.6

422.6

0.0

470.8

470.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4942.2

4025.5

1424.9

2600.6

4402.4

4395.3

7.1

 

ვალდებულებების კლება

114.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6107.6

4849.1

4200.4

648.7

4312.6

4312.6

0.0

 

ხარჯები

2516.3

2524.5

2524.5

0.0

2595.1

2595.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3526.5

2275.4

1626.7

648.7

1713.8

1713.8

0.0

 

ვალდებულებების კლება

64.8

49.2

49.2

0.0

3.6

3.6

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2066.7

1399.0

750.3

648.7

1129.1

1129.1

0.0

 

ხარჯები

1.3

2.1

2.1

0.0

2.0

2.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2027.2

1350.2

701.5

648.7

1123.5

1123.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

38.2

46.7

46.7

0.0

3.6

3.6

0.0

03 02  02

შპს "მარნეულის სოფლის წყლის" დაფინანსება

791.1

821.7

821.7

0.0

732.0

732.0

0.0

 

ხარჯები

791.1

821.7

821.7

0.0

732.0

732.0

0.0

03 02 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

588.8

667.0

667.0

0.0

161.7

161.7

0.0

 

ხარჯები

106.8

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

482.0

663.4

663.4

0.0

161.7

161.7

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

657.4

14.9

14.9

0.0

30.0

30.0

0.0

 

ხარჯები

11.0

14.9

14.9

0.0

30.0

30.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

403.9

41.6

41.6

0.0

100.0

100.0

0.0

 

ხარჯები

150.6

41.6

41.6

0.0

100.0

100.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

545.1

829.9

829.9

0.0

948.6

948.6

0.0

 

ხარჯები

433.8

568.1

568.1

0.0

679.1

679.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.2

261.8

261.8

0.0

269.5

269.5

0.0

03 02 07

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1054.6

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

1021.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

03 02 08

ააიპ „სუფთა მარნეულის" დაფინანსება

0.0

990.0

990.0

0.0

972.0

972.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

990.0

990.0

0.0

972.0

972.0

0.0

03 02 09

„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს" დაფინანსება

0.0

85.0

85.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

85.0

85.0

0.0

80.0

80.0

0.0

03 02 10

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.000

0.000

0.000

139.2

139.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

139.2

139.2

0.0

0303

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

148.0

442.9

442.9

0.0

271.8

271.8

0.0

 

ხარჯები

15.8

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132.1

440.0

440.0

0.0

271.8

271.8

0.0

03 03 01

ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი

19.8

6.1

6.1

0.0

74.8

74.8

0.0

 

ხარჯები

15.8

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

3.2

3.2

0.0

74.8

74.8

0.0

03 03 02

სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

128.1

436.8

436.8

0.0

196.9

196.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.1

436.8

436.8

0.0

196.9

196.9

0.0

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

407.3

794.0

794.0

0.0

377.9

377.9

0.0

 

ხარჯები

356.3

350.0

350.0

0.0

300.0

300.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.0

444.0

444.0

0.0

77.9

77.9

0.0

03 05

სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

1978.0

1809.1

22.2

1786.9

498.7

0.7

498.0

 

ხარჯები

328.7

212.6

0.0

212.6

22.4

0.0

22.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1512.3

1570.7

22.2

1548.5

425.8

0.0

425.8

 

ვალდებულებების კლება

137.0

25.7

0.0

25.7

50.5

0.7

49.7

04 00

განათლება

1942.4

2431.5

2288.0

143.5

3483.3

3027.3

456.0

 

ხარჯები

1352.6

1605.2

1605.2

0.0

2204.6

2204.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566.0

789.2

645.7

143.5

1267.4

811.4

456.0

 

ვალდებულებების კლება

23.8

37.2

37.2

0.0

11.4

11.4

0.0

04 01

ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის" დაფინანსება

1307.4

1432.1

1432.1

0.0

1850.0

1850.0

0.0

 

ხარჯები

1283.6

1411.0

1411.0

0.0

1814.8

1814.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

21.1

21.1

0.0

35.2

35.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

566.0

870.2

726.8

143.5

1460.3

1004.3

456.0

 

ხარჯები

0,0

65.0

65.0

0.0

216.8

216.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566.0

768.1

624.6

143.5

1232.2

776.2

456.0

 

ვალდებულებების კლება

 

37.2

37.2

0.0

11.4

11.4

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

69.0

129.2

129.2

0.0

173.0

173.0

0.0

 

ხარჯები

69.0

129.2

129.2

0.0

173.0

173.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

2599.9

2661.8

2661.8

0.0

2232.9

2232.9

0.0

 

ხარჯები

1699.6

2060.5

2060.5

0.0

1855.0

1855.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

868.5

594.9

594.9

0.0

359.2

359.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

31.8

6.4

6.4

0.0

18.7

18.7

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1254.5

1438.5

1438.5

0.0

1169.4

1169.4

0.0

 

ხარჯები

969.1

976.9

976.9

0.0

903.0

903.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.4

461.7

461.7

0.0

261.9

261.9

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

9.1

302.4

302.4

0.0

8.0

8.0

0.0

 

ხარჯები

9.1

302.4

302.4

0.0

8.0

8.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

660.0

627.9

627.9

0.0

908.6

908.6

0.0

 

ხარჯები

660.0

616.6

616.6

0.0

895.0

895.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11.4

11.4

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

3.6

3.6

0.0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბ „ალგეთის" დაფინანსება

300.0

57.9

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

300.0

57.9

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია

285.4

450.3

450.3

0.0

252.9

252.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.4

450.3

450.3

0.0

251.9

251.9

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1299.7

891.5

891.5

0.0

825.6

825.6

0.0

 

ხარჯები

687.9

753.1

753.1

0.0

714.4

714.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

583.2

132.7

132.7

0.0

97.3

97.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

28.7

5.7

5.7

0.0

13.9

13.9

0.0

05 02 01

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

533.7

584.2

584.2

0.0

574.3

574.3

0.0

 

ხარჯები

533.7

564.2

564.2

0.0

568.3

568.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

20.0

0.0

4.7

4.7

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

1.3

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

182.9

188.9

188.9

0.0

155.2

155.2

0.0

 

ხარჯები

154.2

188.9

188.9

0.0

146.1

146.1

0.0

 

ვალდებულებების კლება

28.7

0.0

0.0

0.0

9.0

9.0

0.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

583.2

118.4

118.4

0.0

96.2

96.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

583.2

112.7

112.7

0.0

92.6

92.6

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

5.7

5.7

0.0

3.6

3.6

0.0

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

34.8

72.0

72.0

0.0

57.6

57.6

0.0

 

ხარჯები

34.8

72.0

72.0

0.0

57.6

57.6

0.0

05 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

10.8

259.8

259.8

0.0

180.3

180.3

0.0

 

ხარჯები

7.8

258.5

258.5

0.0

180.0

180.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.1

0.8

0.8

0.0

0.3

0.3

0.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

1222.3

1229.1

1229.1

0.0

877.5

877.5

0.0

 

ხარჯები

1190.8

1187.3

1187.3

0.0

864.0

864.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

31.5

40.8

40.8

0.0

12.5

12.5

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

137.5

143.2

143.2

0.0

140.0

140.0

0.0

 

ხარჯები

137.5

142.2

142.2

0.0

139.0

139.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1084.8

1085.9

1085.9

0.0

737.5

737.5

0.0

 

ხარჯები

1053.3

1045.1

1045.1

0.0

725.0

725.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

31.5

40.8

40.8

0.0

12.5

12.5

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

481.3

613.5

613.5

0.0

450.0

450.0

0.0

 

ხარჯები

462.8

611.9

611.9

0.0

450.0

450.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

18.6

1.7

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

491.6

356.5

356.5

0.0

282.5

282.5

0.0

 

ხარჯები

478.7

317.4

317.4

0.0

270.0

270.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

12.9

39.1

39.1

0.0

12.5

12.5

0.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

19.8

17.1

17.1

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

19.8

17.1

17.1

0.0

5.0

5.0

0.0

06 02 04

სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები

92.1

98.8

98.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

92.1

98.8

98.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.