„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 25 თებერვლის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 25 თებერვლის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
მიღების თარიღი 15/03/2017
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/03/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 29/12/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010340000.32.057.016241
 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის

დადგენილება №6

2017 წლის 15 მარტი

ქ. ბათუმი

 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 25 თებერვლის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის 26-ე მუხლის შესაბამისად:

1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 25 თებერვლის №6 დადგენილებით (სსმ, 05.03.2014, სარეგისტრაციო კოდი 010340000.32.057.016159) დამტკიცებულ დანართში შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილებები:
ა) პირველი მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. უმაღლესი განათლება (სასურველია ჟურნალისტიკის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ან სხვა მომიჯნავე სფეროში).“;

ბ) პირველი მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა.“;

გ) მეორე მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. უმაღლესი განათლება ფინანსური, ეკონომიკური, იურიდიული ან/და მომიჯნავე სპეციალობით. “;

დ) მე-4 მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. უმაღლესი განათლება (სასურველია სოციალური მეცნიერებების ან/და ტურიზმის მიმართულებით).

2. ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა.“;

ე) მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „გ1“ქვეპუნქტი:

„გ1) „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონის I-III თავები“;

ვ) მე-5 მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. უმაღლესი განათლება (სასურველია სოციალური მეცნიერებების ან/და ტურიზმის მიმართულებით).

2. ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა.“;

ზ) მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „გ1“ ქვეპუნქტი:

„გ1) „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონის I-III თავები.“;

თ) მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა.“;

ი) მე-9 მუხლის მე-4–მე-7 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. ოპერატიულ სისტემებთან და კომპიუტერულ პროგრამებთან მუშაობის ცოდნა და გამოცდილება: DOS/WINDOWS/LINUX/MACOS; MS office applications, Google Services, Windows, Dreamweaver, Photoshop, PHP 5.+, CSS 2.0/3.0, HTML v4, HTML v5, Jumla, Wordpress.

5. ქსელურ მოწყობილობებთან მუშაობის გამოცდილება (სერვერები, სვიჩები, მარშრუტიზატორები, უსადენო კავშირის სისტემები).

6. გრაფიკულ ან/და საოფისე პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება.

7. შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2015 წლის 8 ივლისის №13 დადგენილებით დამტკიცებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის დებულება.“;

კ) მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მთავარი სპეციალისტის (სისტემური ადმინისტრატორი) თანამდებობაზე განისაზღვროს შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია ინფორმაციულ-ტექნოლოგიის სპეციალობით).

2. ოპერატიულ სისტემებთან მუშაობა (DOS/WINDOWS/LINUX/MACOS);

3. ქსელურ მოწყობილობებთან მუშაობის (სერვერები, სვიჩები, მარშუტიზატორები, უსადენო კავშირის სისტემები) არანაკლებ 1-წლიანი გამოცდილება.

4. შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2015 წლის 8 ივლისის №13 დადგენილებით დამტკიცებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის დებულება.“;

ლ) მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მთავარი სპეციალისტის (გრაფიკოს-დიზაინერი და ონლაინ პროექტების მენეჯერი) თანამდებობაზე განისაზღვროს შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია გრაფიკული დიზაინის/კომპიუტერული გრაფიკის ან მომიჯნავე სპეციალობით).

2. ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა.

3. სარეკლამო, დიზაინის ან/და პოლიგრაფიულ სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1-წლიანი გამოცდილება. სასურველია დამატებით ონლაინპროექტების სფეროში მუშაობის გამოცდილება.

4. ოპერატიულ სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება (WINDOWS ან MACOS);

5. გრაფიკული და საოფისე პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება: Photoshop, Corel ან Illustrator. Ms Office. სასურველია 3dsMax, Maya ან ანალოგიური 3D პაკეტის ცოდნა.

6. შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2015 წლის 8 ივლისის №13 დადგენილებით დამტკიცებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის დებულება.“;

მ) მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„წამყვანი სპეციალისტის (ვებადმინისტრატორი და სოციალური მედია მენეჯერი) თანამდებობაზე განისაზღვროს შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1. უმაღლესი განათლება (სოციალური მეცნიერებების ან/და ტურიზმი მიმართულებით).

2. ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა.

3. სასურველია ონლაინპროექტების სფეროში მუშაობის 1-წლიანი ან მეტი გამოცდილება.

4. ვებგვერდის ადმინისტრირების და სოციალური მედიახელსაწყოების მართვის გამოცდილება.

5. ოპერატიულ სისტემასთან, გრაფიკულ და საოფისე პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება – WINDOWS, PHOTOSHOP, MS OFFICE.

6. შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2015 წლის 8 ივლისის №13 დადგენილებით დამტკიცებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის დებულება“.

ნ) 161 მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. უმაღლესი განათლება ეკონომიკური, ფინანსური ან/და სხვა მომიჯნავე სპეციალობით.“;

ო) მე-17 მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. უმაღლესი განათლება (სასურველია ეკონომიკური, ფინანსური ან/და სხვა მომიჯნავე სპეციალობით).“;

პ) მე-17 მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
ჟ) მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

„4. ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet) სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა, eDocument და eHRMS-ში მუშაობის ცოდნა-გამოცდილება.“;

რ) მე-18 მუხლის მე-5 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე1“ ქვეპუნქტი:

„ე1) „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი.“;

ს) მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

„4. ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet) სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა, eDocument და eHRMS-ში მუშაობის ცოდნა-გამოცდილება.“;

ტ) მე-20 მუხლის მე-5 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

„ე) „საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება.“;

უ) 22-ე მუხლის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

„წამყვანი სპეციალისტის (ადამიანური რესურსების მართვის კოორდინატორი) თანამდებობაზე განისაზღვროს შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:“;

ფ) 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

„1. უმაღლესი განათლება, სასურველია იურიდიული.“;

ქ) 22-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

„3. ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet) სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა, eDocument და eHRMS-ში მუშაობის ცოდნა-გამოცდილება.“.

2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეზურაბ პატარაძე
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.