„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/03/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/03/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.139.016239
 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2017 წლის 15 მარტი

ქ. ბორჯომი

 

"ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე–4 პუნქტის შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2017, 190020020.35.139.016233):
1. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17.096.4

19.244.1

2.974.2

16.269.8

15.300.0

0.0

15.300.0

გადასახადები

4.311.8

5.862.5

0.0

5.862.5

5.800.0

0.0

5.800.0

გრანტები

3.695.9

3.164.2

2.974.2

190.0

190.0

0.0

190.0

სხვა შემოსავლები

9.088.6

10.217.3

0.0

10.217.3

9.310.0

0.0

9.310.0

ხარჯები

6.634.4

11.907.4

129.0

11.778.4

11.339.9

9.5

11.330.4

შრომის ანაზღაურება

1.637.1

1.903.9

0.0

1.903.9

1.820.2

0.0

1.820.2

საქონელი და მომსახურება

1.717.1

1.626.0

14.5

1.611.5

1.450.4

0.0

1.450.4

პროცენტი

43.3

30,2

0.0

30,2

21.2

0.0

21.2

სუბსიდიები

4.040.1

4.827.3

0.0

4.827.3

4.528.0

0.0

4.528.0

გრანტები

548.8

313.9

0.0

313.9

62.7

0.0

62.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1.269.7

1.921.5

0.0

1.921.5

1.476.2

0.0

1.476.2

სხვა ხარჯები

378.3

1.284.6

114.5

1.170.1

1.314.2

9.5

1.304.8

საოპერაციო სალდო

7.461.9

7.336.7

2.845.3

4.491.4

4.627.1

-9.5

4.636.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5.459.8

6.400.8

2.802.1

3.598.7

8.030.9

387.0

7.643.8

ზრდა

5.566.7

6.777.1

2.802.1

3.975.0

8.130.9

387.0

7.743.8

კლება

106.9

376.3

0.0

376.3

100.0

0.0

100.0

მთლიანი სალდო

2.002.2

935.9

43.2

892.7

-3.403.7

-396.5

-3.007.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1.574.4

832.6

35.1

797.6

-3.497.2

-396.5

-3.100.7

ზრდა

1.574.4

832.6

35.1

797.6

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1.574.4

832.6

35.1

797.6

0.0

0.0

0.0

კლება 

0.0

0.0

0.0

0.0

3.497.2

396.5

3.100.7

ვალდებულებების ცვლილება

-386.3

-103,3

-8,1

-95,2

-93.4

0.0

-93.4

კლება

386.3

103,3

8,1

95,2

93.4

0.0

93.4

საშინაო

386.3

103,3

8,1

95,2

93.4

0.0

93.4

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 7. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებ

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11.339.9 თასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9.675.9

11.907.4

129.0

11.778.4

  10.672.9

9.5

10.663.4

შრომის ანაზღაურება

1.637.1

1.903.9

0,0

1.903.9

1.820.2

0.0

1.820.2

საქონელი და მომსახურება

1.717

1.626.0

14.5

1.611.5

1,450,4

0.0

1,450,4

პროცენტი

43.3

30.2

0,0

30.2

21.2

0.0

21.2

სუბსიდიები

4.040.1

4.827.3

0,0

4.827.3

4.528.0

0.0

4.528.0

გრანტები

548.8

313.9

0.0

313.9

62.7

0.0

62.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1.269.7

1.921.5

0,0

1.921.5

1.476.2

0.0

1.476.2

სხვა ხარჯები

419.8

1.284.6

114.5

1.170.1

1.314.2

9.5

1.304.8

 

3. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 8. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.130.9 ლარით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

101.0

33.0

0.0

33.0

47.3

0.0

47.3

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4.662.1

6.417.1

2.802.1

3.615.0

7.013.3

387.0

6.626.3

განათლება

236.3

214.1

0,0

214.1

1.001.9

0.0

1.001.9

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

567.3

112.8

0.0

112.8

67.1

0.0

67.1

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0,0

0.0

1.3

0.0

1.3

სულ:

5.566.7

6.777.1

2.802.1

3.975.0

8.130.9

387.0

7.743.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით,   თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016

წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

106.9

376.3

100.0

ძირითადი აქტივები

20.0

11.8

30.0

არაწარმოებული აქტივები

86.9

364.5

70.0

მიწა

86.9

364.5

70.0

 

4. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

მუხლი 9. ბორჯომის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 
 

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2.533.1

2.765.1

0,0

2.765.1

2.957.3

0.0

2.957.3

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2.479.1

2.723.4

0,0

2.723.4

2.921.1

0.0

2.921.1

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2.479.1

2.723.4

0,0

2.723.4

2.647.2

0.0

2.647.2

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

273.8

0.0

273.8

 

7013

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

10.7

0.0

         0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

43.3

30.2

0.0

30.2

21.2

0.0

21.2

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

11.5

0.0

11.5

15.0

0.0

15.0

 

702

თავდაცვა

95.5

100.4

0.0 

100.4

92.6

0.0

92.6

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

459.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2.273.5

3.089.3

1.379.2

1.710.1

4.270.0

312.7

3.957.3

 

70421

                                                        სოფლის მეურნეობა

0.0 

0.0 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

7045

                                               ტრანსპორტი

 2.243.5

3.042.7

1.379.2

1.663.5 

4.228.0

312.7

3.915.3

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 2.243.5

3.042.7

1.379.2 

1.663.5

4.228.0

312.7

3.915.3

 

7046

კავშირგაბმულობა

0.0 

0.0 

 0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

30.0

46.6

0.0 

46.6 

42.0

0.0

42.0

 

705

გარემოს დაცვა

 1.519.6

1.171.2

407.6

763.6 

480.7

0.0

480.7

 

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

684.6 

249.0

0.0 

249.0 

50.0

0.0

50.0

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

23.2 

23.5 

0.0 

23.5

152.7

0.0

152.7

 

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 811.9

898.7

407.6

491.1 

278.0

0.0

278.0

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3.048.0 

5.332.6

1.144.2

4.188.4

5.040.2

83.8

4.956.4

 

7061

ბინათმშენებლობა

 169.2

342.3 

0.0 

342.3 

765.4

0.0

765.4

 

7063

წყალმომარაგება

814.8 

925.0

523.6 

401.4 

325.0

0.0

325.0

 

7064

გარე განათება

 642.9

687.0

 0.0

687.0 

280.0

0.0

280.0

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1.420.7

3.378.4

620.7

2.757.7

3.669.8

83.8

3.586.0

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

98.3 

 95.7

0.0 

95.7

92.8

0.0

92.8

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0 

4.1

 0.0

4.1 

12.8

0.0

12.8

 

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

 0.0

4.1 

 0.0

4.1 

12.8

0.0

12.8

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 87.8

86.8 

0.0 

86.8 

80.0

0.0

80.0

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 10.5

4.8

0.0 

 4.8

0.0

0.0

0.0

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

 2.500.6

2.643.7

 0.0

2.643.7

2.070.8

0.0

2.070.8

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1.375.7 

1.307.2

 0.0

1.307.2 

841.0

0.0

841.0

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

 942.9

1.120.4

0.0 

1.120.4 

1.060.8

0.0

1.060.8

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 159.0

170.0 

0.0 

170.0 

130.0

0.0

130.0

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

22.9 

46.1 

0.0 

46.1 

39.0

0.0

39.0

 

709

განათლება

 1.256.2

1.374.2

0.0 

1.374.2

2.159.0

0.0

2.159.0

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

 1.137.5

1.296.5

0.0 

1.296.5

2.159.0

0.0

2.159.0

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

118.8 

77.7

 0.0

77.7 

0.0

0.0

0.0

 

710

სოციალური დაცვა

 1.458.1

2.112.2

0.0 

2.112.2

1.640.5

0.0

1.640.5

 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 759.8

1.272.3

0.0 

1.272.3 

933.0

0.0

933.0

 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

 759.8

1.272.3

0.0 

1.272.3

933.0

0.0

933.0

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 307.2

388.7

0.0 

388.7 

339.2

0.0

339.2

 

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7.0 

0.9 

0.0 

0.9 

2.2

0.0

2.2

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

384.1 

450.3 

 0.0

450.3 

366.1

0.0

366.1

 

 

სულ:

15.242.6 

18.684.5

2.931.1 

15.753.4 

18.803.7

396.5

18.407.2

 

 

5. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 10. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 3.403.7 ათასი ლარის ოდენობით.“.

6. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

მუხლი 11. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 1. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3.497.2 ათასი ლარის ოდენობით.
 2. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  3.497.2 ათასი ლარის ოდენობით.“.
7. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -93.4 ლარის ოდენობით.“.

8. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ფუნქციონალური

კოდი

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

2018 წლის

პროგნოზი

2019 წლის

პროგნოზი

2020 წლის

პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6.919.6

9.751.2

9.940.8

5.910.6

6.211.8

6.139.4

 

1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი03 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების, ხიდების, ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილების და მოსაცდელების რეაბილიტაცია, შიდასაქალაქო გზების მოწესრიგება.

1.1.1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი, მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიგა საქალაქო გზების რეაბილიტაცია, განხორციელდება ქ. ბორჯომში შიდა ქუჩების, კერძოდ: აღმაშენებლის ქ №22, №30-32, შანიძის, ჭყონდიდელის, თორის ქ. №42-44, №47-49, თორის ქუჩის ჩიხის, ნიკოლაძის ქუჩის, ქ.ბორჯომში სასაფლაოს გზის , დაბა ახალდაბაში: დ.აღმაშენებლის, ვაჟა-ფშაველას №1-2 ქუჩის, რუსთაველის ჩიხის, დაბა წაღვერში, სოფლებში: მზეთამზე, საკირე, ტაძრისი, ჭობისხევი, ცემი, კორტანეთი, ვარდგინეთის გზების რეაბილიტაცია.

1.1.2. ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება. მოსაცდელების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბორჯომში თორის ქ №120-თან, სოფ: ტიმოთესუბანში, დაბში, ჭობისხევსა და ქვაბისხევში მოსაცდელის რეაბილიტაცია, ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბორჯომში წმ.ნინოს ქუჩის, რუსთაველის ქ. №53, №147, №51-ის მიმდებარე ტერიტორიის, შანიძის ქ №4, 300 არაგველის ქ.№7, კოსტავას, გოგიასციხის, რობაქიძის,ჭავჭავაძის, სააკაძის ქ. №69-71, გურამიშვილის ქ. №6, თორის ქ. №32, აღმაშენებლის, 9 აპრილის, მესხეთის ქუჩებზე ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება სასტუმრო თბილისის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული კიბის რეაბილიტაცია. რაც განაპირობებს რაიონის იერსახის სრულყოფას.

1.1.3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

 ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფ.ჩითახევში ახალი ხიდის მშენებლობა, ასევე განხორციელდება ქ.ბორჯომში ე.წ. დიდი ხიდის, დაბა ახალდაბაში არსებული ხიდის ფეხით სავალი ნაწილის, სოფლებში: ვარდგინეთში, ყვიბისში, ჭობისხევში არსებული ხიდების რეაბილიტაცია.

1.1.4. გარე-ვიდეოსამეთვალყურეო, სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება და სიჩქარის ბარიერების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სიჩქარის რადარების შეძენა-მონტაჟი.

1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, კანალიზაციის სისტემის მოწყობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება.

1.2.1. წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამის კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ბორჯომში თორის ქ. №6, №13 №42-44, ვეფხვაძის, აღმაშენებლის, ზეინკლიშვილის ქუჩების, არდაგნის დასახლების, სანატორიუმი „ლიკანის“ ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია, ასევე სოფლებში: ყვიბისი, ტბა, სადგერი და პლატოს საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა. 

1.2.2 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ქ.ბორჯომში ადმინისტრაციული შენობისა და წარმომადგენლების ოთახების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. ბორჯომში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ცენტრის მშენებლობა, განხორციელდება ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება სოფ: დვირისა და ტაძრისის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია.

1.2.3 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბრტყელი და ქანობიანი სახურავების შეკეთება, ლიფტების, კომუნიკაციების, სადარბაზოების, ფასადების, კიბეების, თაღების, შენობების კაპიტალური გამაგრების, აივნების, საერთო სარგებლობის ჭიშკრის ან სადარბაზოს კარების, მიშენებების მდგრადობის განსაზღვრის, სადარბაზოებში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟების, შენობების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები. სადარბაზოებში შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიო სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინასებით. სახურავების რეაბილიტაცია განხორციელდება: ქ. ბორჯომში - აღმაშენებლის ქ. №32, შანიძის ქ. №3, თორის ქ. №116, 118, რუსთველის ქ. №117, მესხეთის ქ. №55, ფიროსმანის ქ. №16 ქუჩებზე, ასევე დაბა ბაკურიანში აღმაშენებლის ქ. №39-ში. ლიფტების რეაბილიტაცია განხორციელდება: ქ.ბორჯომში მესხეთის ქ. №29 და თორის ქ. №119-ში. ფასადისა და სადარბაზოს რეაბილიტაცია განხორციელდება ქ.ბორჯომში რუსთველის ქ. №77-ში.

1.2.4 საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ბორჯომში, გოგიას ციხის ქ №4-6, რობაქიძის ქ. №36, მესხეთის ქ. №41, დაბა ახალდაბაში, რუსთაველის ქუჩაზე, სოფ: ჭობისხევში, ყვიბისში, ტბაზე საყდენი კედლების რეაბილიტაცია.

1.2.5 დასუფთავების, ნაგავმზიდი სპეც. მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სანაგვე ურნების შესყიდვა.

1.2.6 გარე განათების ბოძების მონტაჟი, სპეც. მანქანის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ახალ ქსელზე დაერთება.

1.2.7 სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა, ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა (03 02 08)

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება დაბა ახალდაბაში მდებარე სარიტუალო სახლისათვის საჭირო ჭურჭლით უზრუნველყოფა.

1.2.8 ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. ასევე განხორციელდება ხეების გადაბელვა და სანიტარული ჭრა, არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-პატონობა.

1.2.9 ბორჯომის გარე-განათება(პროგრამული კოდი 03 02 12)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, სარესტავრაციო, სარეკლამო და სხვა სამუშაოების ჩატარება. ასევე განხორციელდება საახალწლო გარე განათების მონტაჟი/დემონტაჟი. ასევე განხორციელდება ტბა-ცემის დამაკავშირებელი გზის გარე განათების ქსელის მოწყობა.

1.2.10 ბორჯომის სოფლის წყალი(პროგრამული კოდი 03 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, მოსახლეობის 24-საათიანი, სუფთა წყლით უზრუნველყოფა, ასევე საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა.

1.3 ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა სპორტული მოედნებისა და ატრაქციონების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

1.3.1 სანიაღვრე და სარწყავი არხების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია სოფ. ყვიბსში და დაბა წაღვერში.

1.3.2 სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების მოწყობა, კერძოდ: თორისა და აღმაშენებლის ქუჩებზე.

1.3.3 ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, კერძოდ: №1 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ნინოშვილისა და თორის ქუჩებზე.

1.3.4. სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაოს მოვლა–პატრონობას, ხეების მოჭრას გადაბელვას და დასუფთავებას.

1.3.5. სამშენებლო სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

1.3.6. ბორჯომის გამწვანება 2012 (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა და მათი კეთილმოწყობა, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები.

1.4. ტრანსპორტის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 03 06)

კვლავ აქტუალური რჩება შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები.

1.4.1. სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სატრანსპორტო საშუალებების, კერძოდ, ავტობუსების შესყიდვა.

2. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების დაფინანსებას, მათ შორის, კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების ხარჯებს, ვალის მომსახურებას და მასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, სარეზერვო ფონდსა და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფინანსებას.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2.640.4

2.860.0

3.025.8

3.433.6

3.243.4

3.192.4

 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

1.256.2

1.374.2

2.159.0

1.365.0

1.370.0

1.430.0

 

3.1 ააიპბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება“(პროგრამული კოდი 04 01 01)

 დაბა ბაკურიანში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი, ყველა ხარჯი ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. 

3.1.1. ააიპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს, ინვენტარისა და ავეჯის შეძენას.

3.1.2 ააიპ - ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბაღების რეაბილიტაცია, კერძოდ, მოხდება ქ. ბორჯომში მდებარე საბავშვო ბაღების, სოფლებში: ტაძრისი ,ციხისჯვარი, ჭობისხევი, ტბა, დვირი და დაბა წაღვერის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება დაბა ბაკურიანის ბაღის ეზოს მოწყობა.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2.500.6

2.493.7

1.921.2

2.193.2

2.208.2

2.262.3

 

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით.

4.1.1 ააიპბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანების“ 470–მდე სპორტსმენის დაფინანსებას, გაერთიანება მოიცავს სპორტის 18 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას. უზრუნველყოფს სპორტსმენთა სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობას.ასევე განხორციელდება საფეხბურთო კლუბის დაფინანსება.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, ტურნირები კალათბურთში, ფრენბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის, მხიარული სტარტები და მინი-ფეხბურთი მოსწავლეთა შორის, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება წახალისება მიღწეული შედეგებისათვის. განხორციელდება სარაგბო კლუბის დაფინანსება და ჯომარდობის განვითარების ხელშეწყობის დაფინანსდება. 2017 წელს განხორციელდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

 • ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი კალათბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის (წელიწადში 2-ჯერ).
 • ტურნირი ფრენბურთში გოგონებსა და ვაჟებს შორის (წელიწადში 2-ჯერ).
 • მინი–ფეხბურთი მოსწავლეებს შორის (წელიწადში 2-ჯერ).
 • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მინი-ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი მოყვარულთა შორის.
 • ფრენბურთის ტურნირი (წარმოება-დაწესებულებებს შორის).
 • კალათბურთის ჩემპიონატი (წარმოება-დაწესებულებებს შორის).
 • მინი ფეხბურთი წარმოება-დაწესებულებებს შორის.
 • ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში სკოლის მოსწავლეებს შორის (წელიწადში 2-ჯერ).
 • ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი მძლეოსნურ ესტაფეტაში სკოლის მოსწავლეებს შორის (წელიწადში 2-ჯერ).

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. სამუსიკო სკოლა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 350 მოსწავლე. ასევე ფინანსდება მუსიკალურ სკოლასთან არსებული ანსამბლი „ბორჯომი - 2012“. პროგრამის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება და აზიაროს მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს.

4.2.2. საბიბილიოთეკო გაერთიანება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

4.2.3. კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, თეატრის აღორძინება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა.

4.2.4. ეროვნული და ადგილობრივი დღესასწაულები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:

 • ბაკურიანობა
 • დედის დღე „მღერიან, ცეკვავენ და ხუმრობენ ქალბატონები“
 • მხიარულთა და საზრიანთა ჩემპიონატი სკოლის მოსწავლეებს შორის (მან-სან-კანი)
 • დამოუკიდებლობის დღე – 26 მაისი
 • თ. ამირეჯიბის სახელობის ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა კონკურსი
 • თეატრის დღეები
 • ბორჯომობა–2017
 • ახალი წელი
 • ფაშიზმზე გამარჯვების დღე-9 მაისი
 • შეიცანი შენი სამშობლო (ექსკურსიები საჯარო სკოლებში)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა, რომელიც მიზნად ისახავს არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარებული უნიკალური ქართული სიმღერის გადარჩენას, შენახვას, პოპულარიზაციას და მომავალი თაობებისთვის გადაცემას, ასევე დაფინანსდება ეტალონში გამარჯვებული ბავშვი ყოველთვიური სტიპენდიით.

4.2.5 ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამით განხორციელდება ა(ა)იპ „ბორჯომის ცენტრალური პარკის“ დაფინანსება, ბორჯომის ცენტრალური პარკის მოვლა-პატრონობა და იერსახის შენარჩუნება.

4.3. ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 03)

ქვეპროპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია–მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4.4. საინფორმაციო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესაში, ტელევიზიასა და ინტერნეტპორტალებში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას. დაფინანსდება სატელევიზიო გადაცემა „ეტალონი“.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.756.9

2.207.9

1.757.8

1.746.0

1.665.0

1.724.3

 

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

- საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება;

- პროფილაქტიკური აცრების კალენდრით გათვალისწინებული იმუნოპროფილაქტიკისთვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთათვის, შესრულების მონიტორინგი;

- პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების დაგეგმვა ეპიდსაშიშროებისას; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციიისმიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციის, დეზინსექციის ღონისძიებათაორგანიზება.

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობისიდაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ პირთა მიერ ამ კანონის მე-5 მუხლის 31-ე და 32-ე პუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი;

- ,,ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

- რუტინული სამედიცინო სტატისტიკის მოპოვება-ანალიზი;

- სხვადასხვა პროფილაქტიკური ჯანდაცვითი პროგრამების ლოჯისტიკა, მათ შორის, არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

- პრობლემური ადგილობრივი სამედიცინო პროგრამების შესახებ რეკომენდაციების მიწოდება;

- ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით სოციალური მობილიზაციის ორგანიზება და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა;

- ჯანმრთელობაზე, რისკფაქტორებზე მონიტორინგი.

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით.

5.1.1. ჯანდაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობის სისტემით მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, შეფასება, დაზუსტება, სტატისტიკური ანგარიშგება და გადაცემა დადგენილი წესის მიხედვით, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-ანგარიშგება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებებზე ინფორმაციის დამუშავება და მათი პრევენცია. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა, დადგენა პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა, საგანმანათლებლო სააღმზრდელო მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების ზედამხედველობა.

2017 წელს განხორციელდება ადგილობრივი სტრატეგიული მუნიციპალური პროგრამა - სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებით ინვაზირების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის ხელშეწყობის ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამა.

პროგრამის ბენეფიციარი იქნება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლის ასაკის ჩათვლით 730-მდე მოზარდი, რომლებსაც ანტიჰელმითური პრეპარატის პროფილაქტიკური და სამკურნალო დოზის გაცემის წინ ასევე ჩაუტარდებათ უფასო სამედიცინო მარტივი გამოკვლევა გამჭვირვალე პოლიეთილენის მწებავი ლენტით, გამოკვლევა მოხდება ორგანიზებულად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. პროგრამის ფარგლებში ასევე იწარმოებბს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში პოლიეთილენის გამჭვირვალე მწებავი ლენტით იატაკის, კარის სახელურების, სათამაშო ინვენტარის გამოკვლევა ენტერობიოზის კვერცხებზე. ინვაზირების შემთხვევაში დაავადებულ ბავშვზე გაიცემა ანტიჰელმითური მედიკამენტის სამკურნალო დოზა, ხოლო ოჯახის წევრებზე და კონტაქტირებულებზე პროფილაქტიკური დოზები.

2017 წელს ასევე განხორციელდება „მოზარდებში თამბაქოს მოხმარების, ალკოჰოლიზმის და წამალდამოკიდებულების (ნარკომანიის) პროფილაქტიკის ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამა“. ქვეპროგრამის განხორციელებისას მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მიწოდება ლექციურად, ბეჭდურად, რომელსაც მოზარდები თვითონაც განახორციელებენ, აქტიურად ჩაებმებიან უსაფრთხო ქცევების პოპულარიზაციის ხელშემწყობ ღონისძიებებში, სპორტულ აქტივობებში, ტრენინგებში.

5.1.2. ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება დაბა ბაკურიანში რეანომობილის ბრიგადის ბინის ქირავნობის უზრუნველყოფა.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება და დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამით 100%-ით დაფინანსდებიან ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 001 ქულამდე და საჭიროებენ სამედიცინო დახმარებას. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი.

დაფინანსება გათვალისწინებულია საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დამზღვევი კომპანიის დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე, ასევე იმ მომსახურეობაზე, რომელიც არ ფინანსდება არცერთი სადაზღვეო კომპანიის მიერ.

ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 001-დან 160 000-მდეა, დაფინანსდებიან შემდეგი სახით:

 • 1 000 ლარამდე სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება - 80%-ით;
 • 1 001 ლარიდან 3 000 ლარამდე დაფინანსდება 70 %-ით;
 • 3 001 ლარის ზევით 50 %-ით მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი.

დაფინანსება გათვალისწინებულია საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დამზღვევი კომპანიის დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე, ასევე იმ მომმსახურეობაზე, რომელიც არ ფინანსდება არცერთი სადაზღვეო კომპანიის მიერ.

ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ სამედიცინო სტაციონარულ მომსახურებას, დაფინანსდებიან 50%-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა - 1000 ლარი.

წელიწადში ორჯერადად დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის მიზნით ჩატარდეს მოწვეული ექიმი-ონკოლოგების მიერ მოსახლეობის მასიური გასინჯვა.

100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა და მინდობით აღზრდაში განთავსებული მზრუნველობამოკლებული ბავშვები ყველა შემთხვევაში დაფინანსდებიან სრულად.

დაფინანსება გათვალისწინებულია საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დამზღვევი კომპანიის დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე. პროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურეობაზე. ასევე დაფინანსება არ განხორციელდება იმ სამედიცინო დაწესებულებათა მიმართებაში თუ ისინი არ მონაწილეოიბენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში.

დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსების მსურველი პირი წარადგენს განცხადებას, რომელსაც უნდა დაერთოს: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დევნილი დამადასტურებელი საბუთის ასლი), სამედიცინო დაწესებულებიდან ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა №100 (დედანი), ანგარიშ-ფაქტურა (დედანი), კალკულაცია (დედანი), სოციალური მომსახურების სააგენტოს საყოველთაო ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ გაცემული საგარანტიო მიმართვის ასლი, სადაზღვეო კომპანიის მიერ გაცემული წერილობითი ინფორმაცია მოქალაქის დაფინანსების ან არდაფინანსების თაობაზე და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი. მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვის დაფინანსების შემთხვევაში წარმოდგენილი იქნეს მეურვეობის დამადასტურებელი ცნობა.

ბენეფიციარების სტაციონალური დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. ანაზღაურება მოხდება სამედიცინო დაწესებულების მიერ შესრულებული სამუშაოს საბოლოო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუზველზე უნაღდო ანგარიშწორებით.

5.2.2. უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი, კერძოდ, მოძრაობის უნარშეზღუდული, მარტოხელა, ინვალიდი, ასაკით პენსიონერების და უმუშევართა, სულ 260 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

 1. ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით.

5.2.4 მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარების გაცემა 9 მაისს 200 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე, ასევე პროგრამა ითვალისწინებს 26 მაისს „საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან“ დაკავშირებით ერთჯერადი დახმარების გაცემას დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანებისათვის 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე. აღნიშნული ღონისძიება არის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა ვეტერანების მიმართ. დახმარების გაცემა განხორციელდება სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს ბორჯომის რაიონული განყოფილების მიერ წარმოდგენილი სიის საფუძველზე.

5.2.5. ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ ის ოჯახები, რომელთა ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წელს ან წინა წლის ბოლო 3 თვის განმავლობაში და მისი ასაკი არ აღემატება 6 თვეს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 300-მდე ბენეფიციარი, პირველი ბავშვის შეძენაზე 150 ლარს, 200 ლარს მეორე ბავშვის, 300 ლარს მესამე ბავშვის, 400 ლარს მეოთხე ბავშვის, 500 ლარს მეხუთე და ზემოთ ბავშვების შეძენაზე. რაც გავლენას იქონიებს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. დახმარების მისაღებად აუცილებელი მოთხოვნაა: ახალდაბადებულის მშობლების რეგისტრაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მარტოხელა დედის შემთხვევაში დედის რეგისტრაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

5.2.6. 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით თითოეულზე.

5.2.7. ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით, რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერას .

5.2.8. 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხშვილიანი ოჯახები მიიღებენ ყოველთვიურად 150 ლარს, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარს. ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი ყავთ შშმ პირი. დახმარების მისაღებად აუცილებელი მოთხოვნაა მშობლების რეგისტრაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

5.2.9. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

) ქვეპროგრამის ფარგლებში ისარგებლებენ ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლების რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-160 000-მდე. აღნიშნული ბენეფიციარები დაფინანსდებიან 150 ლარით სტაციონარში წოლის შემდგომ.

ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას, სტაციონარში წოლის შემდეგ დაფინანსდებიან 100 ლარით.

დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მსურველი პირი წარადგენს განცხადებას, რომელსაც უნდა დაერთოას: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის დამადასტურებელი საბუთის ასლი), სამედიცინო დაწესებულებიდან ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა №100-დედანი, გაცემული ბოლო 1 თვის მანძილზე რომლის მე-17 პუნქტში მკურნალი ექიმის მიერ აღნიშნული იქნება იმ სამკურნალო საშუალებების ჩამონათვალი, რომლის მიღება აუცლებელია პაციენტისთვის საავადმყოფოდან გაწერის შემდგომ. ექიმის მიერ ხელით შევსებული ფორმა №100-ის შემთხვევაში, ზემოთ აღნიშნულ პუნქტში სავალდებულოა დანიშნულების ჩამონათვალი (რეცეპტის და ფორმა №100-ის გაცემის თარიღი უნდა იყოს ერთი და იგივე და შევსებული სტაციონარში მკურნალი ექიმის მიერ), კალკულაცია აფთიაქიდან (დედანი), და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი;

) ონკოლოგიური ავადმყოფების (1და 2 კლინიკური ჯგუფი) ქიმიოთერაპიისა და რადიოთერაპიის მკურნალობის ლიმიტი განისაზღვრება 1500 ლარით სტაციონარში წოლის მოთხოვნის გარეშე. წარმოდგენილი ფორმა №100 გაცემული უნდა იყოს შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ და მასში აღნიშნული უნდა იყოს ქიმიოთერაპიისათვის განსაზღვრული მედიკამენტების ჩამონათვალი ჩანაწერის ან რეცეპტის სახით, ხოლო რაიონის ონკოლოგის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით) რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის (დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება 150 ლარის ოდენობით (1,2 და 4 კლ. ჯგუფებს).

) დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენთებით უზრუნველყოფა მოხდება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით. დიალიზზე მყოფმა პაციენტებმა დახმარების მისაღებად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია: წმ. პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100 (დედანი ერთჯერადად), რეცეპტი-ასლი (წარმოადგინოს ყოველთვიურად), ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან(დედანი) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და განცხადება;

) ასევე 100 ლარის ოდენობით კვარტალში ერთჯერადად დაფინანსდებიან ის მოქალაქეები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ შშმ სტატუსი (ენცეფალოპატია, პარკინსონის-კანკალა რიგიდური ფორმით და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები), ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა, გარდა „ბ“, „გ“ და „დ„ პუნქტებისა მოხდება წელიწადში ერთჯერადად.

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

5.2.10. სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან:

 • ახალდაქორწინებულთა დახმარება ერთჯერადად გაიცემა 150 ლარის ოდენობით, აღნიშნული დახმარება გაიცემა საანგარიშო წელს გაცემულ საქორწინო რეგისტრაციებზე, ასევე დახმარების მისაღებად აუცილებელი მოთხოვნაა წყვილის რეგისტრაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.
 • 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვები 100 ლარით დაფინანსდებიან ყოველთვიურად.
 • ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა დახმარება – 100 ლარით ყოველთვიურად.
 • საახალწლოდ და აღდგომის დღესასწაულზე დახმარება 100 ლარის ოდენობით მიეცემა შემდეგ კატეგორიებს: მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, მარტოხელა დედები, 18 წლამდე ასაკის შშმ პირები, დიდი სამამულო ომის ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული და მარჩენალდაკარგული პირები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილე ვეტერანი და მარჩენალდაკარგული პირები (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 160 000-ს) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომის ვეტერანი ინვალიდები (მ/შორის დევნილები), ავღანეთის ომის ვეტერანები, ჩერნობილის ავარიისას დაზარალებული მოქალაქეები, 9 აპრილის მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირები.
 • მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება ყოველთვიურად (ბუნებრივ აირზე 30 ლარი, ელ.ენერგიაზე 15 ლარი).
 • დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 200 ლარის ოდენობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.
 • მრავალშვილიან დედებზე გაიცემა „დედის დღესთან“ დაკავშირებით 150 ლარის ოდენობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება, ასევე დაფინანსდებიან 18 წლამდე სამშვილიანი დედები, რომელთა ერთი შვილი არის შშმ სტატუსის მქონე.

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

6. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ. ბორჯომში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა. შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

555.1

100.7

92.6

101.6

101.6

101.6

 

6.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.“.

 

9. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

15 628,90

18 783,60

2 939,20

15 844,40

18.897.2

396,5

18.500.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

123

0

123

120.0

0

120

 

ხარჯები

9 675,90

11 903,20

129

11 774,20

10. 672,9

9,5

10.663.4

 

შრომის ანაზღაურება

1 637,10

1 903,90

0

1 903,90

1 820,20

0

1 820,20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 566,70

6 777,10

2 802,10

3 975,00

8.130.9

387

7.743.8

 

ვალდებულებების კლება

386,3

103,3

8,1

95,2

93.4

0

93.4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 640,40

2 860,00

0

2 860,00

3 091,90

0

3 091,90

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

118

0

118

115

0

115

 

ხარჯები

2 432,10

2 732,10

0

2 732,10

2 910.0

0

2 910.0

 

შრომის ანაზღაურება

1 557,80

1 827,80

0

1 827,80

1 750,20

0

1 750,20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101

33

0

33

47,3

0

47,3

 

ვალდებულებების კლება

107,3

94,9

0

94,9

68,5

0

68,5

01 01

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

622,8

642,6

0

642,6

557.5

0

557,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

26

 

26,0 

26

 

26

 

ხარჯები

613,8

641,6

0

641,6

557,5

0

557,5

 

შრომის ანაზღაურება

432,8

511,2

0

511,2

460

0

460

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9

1

0

1

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

01 02

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 856,40

2 081,00

0

2 081,00

2. 090,6

0

2 090,60

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

92

 

92

89

 

89

 

ხარჯები

1 764,40

2 048,70

0

2 048,70

2 042,50

0

2 042,50

 

შრომის ანაზღაურება

1 125,00

1 316,60

0

1 316,60

1 290,20

0

1 290,20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92

32

0

32

47,3

0

47,3

 

ვალდებულებების კლება

0

0,3

0

0,3

0,9

0

0,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

273.8

0

273.8

 

ხარჯები

0

0

0

0

273.8

0

273.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

01 04

შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი

10,7

11,5

0

11,5

15

0

15

 

ხარჯები

10,7

11,5

0

11,5

15

0

15

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა

150,6

124,9

0

124,9

88,8

0

88,8

 

ხარჯები

43,3

30,2

0

30,2

21,2

0

21,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

107,3

94,7

0

94,7

67,6

0

67,6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

555,1

100,7

0

100,7

92,6

0

92,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

5

0

5

0

0

5

 

ხარჯები

555,1

100,4

0

100,4

92.6

0

92.6

 

შრომის ანაზღაურება

79,3

76,2

0

76,2

70

0

70

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0,2

0

0,2

0,9

0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

459,6

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

459,6

0

0

0

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

4,6

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

95,5

100,7

0

100,7

92,6

0

92,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

5

 

5

 5,0

 

5

 

ხარჯები

95,5

100,4

0

100,4

92.6

0

92.6

 

შრომის ანაზღაურება

74,6

76,2

0

76,2

70

0

70

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0,2

0

0,2

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 919,50

9 747,00

2 939,20

6 807,80

9.940.8

396,5

9.44,3

 

ხარჯები

2 179,00

3 321,80

129

3 192,80

2.927,5

9,5

2.918.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 662,10

6 417,10

2 802,10

3 615,00

7.0133

387

6.626.3

 

ვალდებულებების კლება

78,4

8,1

8,1

0

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 322,00

3 042,70

1 379,20

1 663,50

3 435.2

312,7

3 122.5

 

ხარჯები

13,3

24

0

24

101,8

0

101,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 230,20

3 018,70

1 379,20

1 639,50

4.126.2

312,7

3.813.5

 

ვალდებულებების კლება

78,4

0

0

0

0

0

0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

1 786,60

2 079,30

1 042,60

1 036,70

3.435.2

312,7

3.122.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

23,7

0

23,7

1,8

0

1,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 717,10

2 055,60

1 042,60

1 013,00

3.433.4

312,7

3.120.7

 

ვალდებულებების კლება

69,5

0

0

0

0

0

0

03 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

189

676,6

336,6

340

367.8

0

367.8

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

189

676,6

336,6

340

367.8

0

367.8

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

309,6

205,7

0

205,7

325

0

325

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309,6

205,7

0

205,7

325

0

325

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 01 04

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

14,6

81,1

0

81,1

100

0

100

 

ხარჯები

0

0,3

0

0,3

100

0

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,6

80,8

0

80,8

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 01 05

ქუჩების გაწმენდა თოვლის და ყინულის საფარისაგან

22,2

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

13,3

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

8,9

0

0

0

0

0

0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 888,50

4 241,30

661

3 580,30

3.172.1

0

3.132.1

 

ხარჯები

1 634,00

2 414,20

0

2 414,20

2 239.5

0

2 239.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 254,50

1 827,10

661

1 166,10

892.6

0

892.6

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

814,8

925

523,6

401,4

325

0

325

 

ხარჯები

192,3

24,5

0

24,5

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

622,5

900,5

523,6

376,9

325

0

325

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 02

მრავალსართულიანი ბინების სახურავებისა, ლიფტების, ფასადების და სარდაფებში არსებული კომუნიკაციების  რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 03

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

0

103,8

0

103,8

524.3

0

524.3

 

ხარჯები

0

92,6

0

92,6

170

0

170

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11,2

0

11,2

354.3

0

354.3

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 04

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწეყობის პროგრამა

105,1

406,3

0

406,3

571,2

0

571,2

 

ხარჯები

105,1

406,3

0

406,3

571,2

0

571,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 05

 საყრდენი კდელების რეაბილიტაცია

169,5

238,5

0

238,5

241,1

0

241,1

 

ხარჯები

0

14,8

0

14,8

41,1

0

41,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169,5

223,8

0

223,8

200

0

200

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 06

 ნაგავმზიდი სპეცმანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

684,6

249

0

249

50

0

50

 

ხარჯები

637,9

0

0

0

50

0

50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,8

249

0

249

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 07

გარეგანათების მოვლა-პატრონობა, ელ, ენერგიის ხარჯი, გარე განათების ბოძების მონტაჟი, დეკორატიული განათებისა   მოწყობა

642,9

682,8

0

682,8

280.0

0

280.0

 

ხარჯები

628,3

471,6

0

471,6

270.0

0

270.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,6

211,2

0

211,2

10

0

10

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 08

სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა

0,8

8,7

0

8,7

25

0

25

 

ხარჯები

0

8,7

0

8,7

25

0

25

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 09

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

470,8

433,1

137,4

295,7

0

0

0

 

ხარჯები

70,4

280,6

0

280,6

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

400,3

152,4

137,4

15

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 11

ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

0

744

0

744

709

0

709

 

ხარჯები

0

729,8

0

729,8

708,2

0

708,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14,3

0

14,3

0,8

0

0,8

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 12

ბორჯომის გარე-განათება

0

250,2

0

250,2

188.5

0

188.5

 

ხარჯები

0

199,5

0

199,5

188.5

0

188.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50,7

0

50,7

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 13

ა(ა)იპ - ბორჯომის სოფლის წყალი

0

199,9

0

199,9

218

0

218

 

ხარჯები

0

185,8

0

185,8

215,5

0

215,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14,1

0

14,1

2,5

0

2,5

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

992,8

1 409,90

407,6

1 002,30

814,6

0

814,6

 

ხარჯები

152,6

266,2

0

266,2

154

0

154

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

840,2

1 143,70

407,6

736,1

660,6

0

660,6

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 03 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა

23,2

23,5

0

23,5

152,7

0

152,7

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,2

23,5

0

23,5

152,7

0

152,7

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა, შეწამვლა, ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

811,9

898,7

407,6

491,1

278

0

278

 

ხარჯები

69,2

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

742,7

898,7

407,6

491,1

278

0

278

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 03 03

ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

0

149,9

0

149,9

150

0

150

 

ხარჯები

0

92

0

92

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57,9

0

57,9

150

0

150

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 03 04

სასაფლაოებისმოვლა-პატრონობა

30

46,6

0

46,6

42

0

42

 

ხარჯები

30

45,5

0

45,5

42

0

42

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,1

0

1,1

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 03 05

სამშენებლო, სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

127,8

196,2

0

196,2

79,9

0

79,9

 

ხარჯები

53,4

33,7

0

33,7

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,4

162,4

0

162,4

79,9

0

79,9

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 03 06

ბორჯომის გამწვანება 2012

0

95

0

95

112

0

112

 

ხარჯები

0

95

0

95

112

0

112

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

347,5

588,1

491,4

96,7

107,2

83,8

23,4

 

ხარჯები

44,6

152,3

129

23,3

23,2

9,5

13,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302,9

427,7

354,3

73,4

83,9

74,4

9,6

 

ვალდებულებების კლება

0

8,1

8,1

0

0

0

0

03 06

ტრანსპორტის სუბსიდირება

368,8

465,1

0

465,1

409

0

409

 

ხარჯები

334,5

465,1

0

465,1

409

0

409

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,3

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 06 01

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

0

0

0

0

1 250,00

0

1 250,00

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

1 250,00

0

1 250,00

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 00

განათლება

1 256,20

1 374,20

0

1 374,20

2 159,00

0

2 159,00

 

ხარჯები

1 019,90

1 160,10

0

1 160,10

1 138,20

0

1 138,20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236,3

214,1

0

214,1

1 020,80

0

1 020,80

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

1 137,50

1 296,50

0

1 296,50

2 159,00

0

2 159,00

 

ხარჯები

901,2

1 082,40

0

1 082,40

1 138,20

0

1 138,20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236,3

214,1

0

214,1

1 020,80

0

1 020,80

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 01 01

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

0

120,9

0

120,9

129

0

129

 

ხარჯები

0

119,8

0

119,8

128,2

0

128,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,1

0

1,1

0,8

0

0,8

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 01 02

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

0

969,4

0

969,4

1 030,00

0

1 030,00

 

ხარჯები

0

962,6

0

962,6

1 010,00

0

1 010,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,8

0

6,8

20

0

20

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 01 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია

0

206,3

0

206,3

1 000,00

0

1 000,00

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

206,3

0

206,3

1 000,00

0

1 000,00

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 02

საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

118,8

77,7

0

77,7

0

0

0

 

ხარჯები

118,8

77,7

0

77,7

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2 500,60

2 493,70

0

2 493,70

1.921.2

0

1.921.2

 

ხარჯები

1 933,30

2 380,90

0

2 380,90

1.853.7

0

1.853.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

567,3

112,8

0

112,8

67.1

0

67.1

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0,4

0

0,4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

653,9

828,6

0

828,6

622.0

0

622.0

 

ხარჯები

653,9

766,1

0

766,1

611.5

0

611.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

62,5

0

62,5

10.მაის

0

10,5

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

363,6

507

0

507

534.0

0

534.0

 

ხარჯები

363,6

444,5

0

444,5

550

0

550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

62,5

0

62,5

10.მაის

0

10.მაის

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

290,3

268,3

0

268,3

88

0

88

 

ხარჯები

290,3

268,3

0

268,3

88

0

88

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01 03

 საფეხბურთო კლუბი "ბორჯომი-2013

0

53,3

0

53,3

0

0

0

 

ხარჯები

0

53,3

0

53,3

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 664,70

1 449,00

0

1 449,00

1 130.2

0

1 130.2

 

ხარჯები

1 097,40

1 398,70

0

1 398,70

1 073.2

0

1 073.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

567,3

50,3

0

50,3

56.6

0

56.6

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0,4

0

0,4

05 02 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

184

221,4

0

221,4

198.0

0

198.0

 

ხარჯები

181,5

219,7

0

219,7

185.8

0

185.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

1,7

0

1,7

12.თებ

0

12.თებ

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

196

220,4

0

220,4

198.0

0

198.0

 

ხარჯები

174,1

211,5

0

211,5

185.8

0

185.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22

8,9

0

8,9

12,2

0

12,2

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

342

377,1

0

377,1

370.4

0

370.4

 

ხარჯები

342

368,5

0

368,5

350.9

0

350.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8,6

0

8,6

19.იან

0

19.იან

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0,4

0

0,4

05 02 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

95

114,2

0

114,2

0

0

0

 

ხარჯები

95

114,2

0

114,2

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 05

ეროვნული და ადგილობრივი დღესასწაულები

125,8

187,3

0

187,3

293.8

0

293.8

 

ხარჯები

125,8

187,3

0

187,3

293.8

0

293.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 06

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

25,9

0

25,9

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25,9

0

25,9

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 07

ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკი

721,8

302,8

0

302,8

69

0

169

 

ხარჯები

179

297,5

0

297,5

45.0

0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

542,8

5,3

0

5,3

24.0

0

24.0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 03

რელიგია - ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია

159

170

0

170

130

0

130

 

ხარჯები

159

170

0

170

130

0

130

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 04

საინფორმაციო მომსახურება

22,9

46,1

0

46,1

39.0

0

39

 

ხარჯები

22,9

46,1

0

46,1

39

0

39

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 756,90

2 207,90

0

2 207,90

1 757,80

0

1 757.8

 

ხარჯები

1 556,40

2 207,90

0

2 207,90

1 732.0

0

1 732.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

1,3

0

1,3

 

ვალდებულებების კლება

200,5

0

0

0

24,6

0

24,6

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

98,3

95,7

0

95,7

92,8

0

92,8

 

ხარჯები

98,3

95,7

0

95,7

91,5

0

91,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

1,3

0

1,3

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 01 01

ჯანდაცვის ცენტრი

87,8

86,8

0

86,8

80

0

80

 

ხარჯები

87,8

86,8

0

86,8

78,7

0

78,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

1,3

0

1,3

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 01 02

დერატიზაციის ღონისძიებები

10,5

4,8

0

4,8

0

0

0

 

ხარჯები

10,5

4,8

0

4,8

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 01 03

ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობა

0

4,1

0

4,1

12,8

0

12,8

 

ხარჯები

0

4,1

0

4,1

12,8

0

12,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 658,60

2 112,20

0

2 112,20

1 665.0

0

1 665.0

 

ხარჯები

1 458,10

2 112,20

0

2 112,20

1 640.5

0

1 640.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

200,5

0

0

0

24,6

0

24,6

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

689,6

913,6

0

913,6

805.5

0

805.5

 

ხარჯები

530

913,6

0

913,6

783.0

0

783.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

159,6

0

0

0

22,5

0

22,5

06 02 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

171,1

181,2

0

181,2

184

0

184

 

ხარჯები

171,1

181,2

0

181,2

184

0

184

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3,7

3,3

0

3,3

4

0

4

 

ხარჯები

3,7

3,3

0

3,3

4

0

4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 05

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში  მონაწილე შშმ ვეტერანა  დახმარება

4,8

9

0

9

8,1

0

8,1

 

ხარჯები

4,8

9

0

9

8,1

0

8,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 06

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

60,1

63,4

0

63,4

80

0

80

 

ხარჯები

59,2

63,4

0

63,4

80

0

80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,9

0

0

0

0

0

0

06 02 07

18 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება

17,3

14,3

0

14,3

12

0

12

 

ხარჯები

17,3

14,3

0

14,3

12

0

12

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

7

0,9

0

0,9

02.თებ

0

02.თებ

 

ხარჯები

7

0,9

0

0,9

02.თებ

0

02.თებ

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 10

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

3,6

4,3

0

4,3

4,8

0

4,8

 

ხარჯები

3,6

4,3

0

4,3

4,8

0

4,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 11

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

131,6

155,5

0

155,5

170

0

170

 

ხარჯები

131,6

155,5

0

155,5

170

0

170

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 12

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი

73

101,3

0

101,3

0

0

0

 

ხარჯები

73

101,3

0

101,3

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

269,8

358,6

0

358,6

152

0

152

 

ხარჯები

229,8

358,6

0

358,6

150

0

150

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

40

0

0

0

2

0

2

06 02 14

სოციალური დახმარებები

227,1

306,8

0

306,8

242,4

0

242,4

 

ხარჯები

227,1

306,8

0

306,8

242,4

0

242,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაზა ჩაჩანიძე
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.