”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/03/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/03/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 15/03/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.158.016338
 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №14

2017 წლის 15 მარტი

ქ. ბოლნისი

 

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 19  დეკემბრის  №48  დადგენილებაში (www. matsne. gov.ge), 21/ 12/ 2016, 190020020.35.158.016320) შევიდეს  ცვლილება:

მუხლი 1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკებრის №48  დადგენილების თავი I და თავი II ჩამოყალიბდეს დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს  2017 წლის 15 მარტიდან.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ ჟორჟოლიანიდანართი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

20,087.9

20,737.4

3,738.0

16,999.4

18,765.5

305.0

18,460.5

გადასახადები

2,025.2

3,776.1

0.0

3,776.1

3,700.0

0.0

3,700.0

გრანტები

3,118.7

3,793.0

3,738.0

55.0

321.0

305.0

16.0

სხვა შემოსავლები

14,944.0

13,168.3

0.0

13,168.3

14,744.5

0.0

14,744.5

ხარჯები

13,552.8

16,649.9

391.2

16,258.7

14,572.8

305.4

14,267.4

შრომის ანაზღაურება

2,115.2

3,088.0

132.0

2,956.0

2,809.5

132.0

2,677.5

საქონელი და მომსახურება

2,272.2

2,115.5

64.4

2,051.1

1,883.3

0.4

1,882.9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

173.1

142.7

0.0

142.7

108.5

0.0

108.5

სუბსიდიები

6,989.8

7,958.6

169.9

7,788.7

7,228.2

170.0

7,058.2

გრანტები

370.0

955.0

0.0

955.0

31.9

0.0

31.9

სოციალური უზრუნველყოფა

1,147.7

1,708.8

3.0

1,705.8

1,544.8

3.0

1,541.8

სხვა ხარჯები

484.8

681.3

21.9

659.4

966.6

0.0

966.6

საოპერაციო სალდო

6,535.1

4,087.5

3,346.8

740.7

4,192.7

-0.4

4,193.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,985.6

4,924.3

2,767.9

2,156.3

3,139.9

247.2

2,892.7

ზრდა

5,171.3

5,109.1

2,767.9

2,341.2

3,189.9

247.2

2,942.7

კლება

185.7

184.8

0.0

184.8

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

1,549.5

-836.8

578.9

-1,415.7

1,052.8

-247.6

1,300.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,549.0

-1,109.1

578.9

-1,688.0

-279.2

-688.5

409.3

ზრდა

2,070.3

722.0

691.7

30.3

444.5

0.0

444.5

კლება

521.3

1,831.1

112.8

1,718.3

723.7

688.5

35.2

ვალდებულებების ცვლილება

-0.5

-272.3

0.0

-272.3

-1,332.0

-440.9

-891.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.5

272.3

0.0

272.3

1,332.0

440.9

891.1

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.5

272.3

0.0

272.3

1,332.0

440.9

891.1

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

20,794.9

22,753.3

3,850.8

18,902.5

19,539.2

993.5

18,545.7

შემოსავლები

20,087.9

20,737.4

3,738.0

16,999.4

18,765.5

305.0

18,460.5

არაფინანსური აქტივების კლება

185.7

184.8

0.0

184.8

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

18,963.9

22,031.3

3,159.1

18,872.2

19,539.2

993.5

18,545.7

ხარჯები

13,552.8

16,649.9

391.2

16,258.7

14,572.8

305.4

14,267.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,171.3

5,109.1

2,767.9

2,341.2

3,189.9

247.2

2,942.7

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.5

272.3

0.0

272.3

1,332.0

440.9

891.1

ნაშთის ცვლილება

-1,831.0

-722.0

-691.7

-30.3

0.0

0.0

0.0

მუხლი 3. ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18,765,5 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

20,087.9

20,737.4

3,738.0

16,999.4

18,765.5

305.0

18,460.5

გადასახადები

2,025.2

3,776.1

0.0

3,776.1

3,700.0

0.0

3,700.0

გრანტები

3,118.7

3,793.0

3,738.0

55.0

321.0

305.0

16.0

სხვა შემოსავლები

14,944.0

13,168.3

0.0

13,168.3

14,744.5

0.0

14,744.5

მუხლი  4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2,025.2

3,776.1

0.0

3,776.1

3,700.0

0.0

3,700.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

863.0

0.0

863.0

950.0

0.0

950.0

გადასახადები ქონებაზე

2,023.8

2,913.1

0.0

2,913.1

2,750.0

0.0

2,750.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

993.2

1,546.1

0.0

1,546.1

1,550.0

0.0

1,550.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

2.6

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი

39.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

894.7

921.0

0.0

921.0

890.0

0.0

890.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

730.4

731.8

0.0

731.8

700.0

0.0

700.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

164.3

189.2

0.0

189.2

190.0

0.0

190.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

93.9

440.0

0.0

440.0

310.0

0.0

310.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

4.1

10.5

0.0

10.5

10.0

0.0

10.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

89.8

429.5

0.0

429.5

300.0

0.0

300.0

სხვა გადასახადები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


მუხლი  5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 321,0 ათ. ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

3,118.7

3,793.0

321.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

12.4

55.0

16.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,106.3

3,738.0

305.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

305.0

305.0

305.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

305.0

305.0

305.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,801.3

3,433.0

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1,542.1

2,254.1

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,259.2

1,178.9

0.0

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 14,744,5 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

14,944.0

13,168.3

14,744.5

შემოსავლები საკუთრებიდან

14,375.5

12,753.1

14,444.5

პროცენტები

183.1

71.2

100.0

დივიდენდები

0.4

0.0

0.0

რენტა

14,192.0

12,681.9

14,344.5

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14,192.0

12,681.9

14,344.5

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

67.2

141.0

60.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

54.6

135.5

50.0

სანებართვო მოსაკრებელები

15.0

69.4

40.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.4

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის

10.5

9.7

10.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

12.6

5.5

10.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

12.6

5.5

10.0

ჯარიმები,სანქციები და საურავები

470.3

190.2

240.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

31.0

84.0

0.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14,862,8 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

13,552.9

16,649.9

391.2

16,258.7

14,572.8

305.4

14,267.4

შრომის ანაზღაურება

2,115.4

3,088.0

132.0

2,956.0

2,809.5

132.0

2,677.5

საქონელი და მომსახურება

2,272.3

2,115.5

64.4

2,051.1

1,883.3

0.4

1,882.9

პროცენტი

173.1

142.7

0.0

142.7

108.5

0.0

108.5

სუბსიდიები

6,989.8

7,958.6

169.9

7,788.7

7,228.2

170.0

7,058.2

გრანტები

370.0

955.0

0.0

955.0

31.9

0.0

31.9

სოციალური უზრუნველყოფა

1,147.5

1,708.8

3.0

1,705.8

1,544.8

3.0

1,541.8

სხვა ხარჯები

484.9

681.3

21.9

659.4

966.6

0.0

966.6

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,139.9 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის: 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,189.9 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

198.2

150.4

10.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,718.9

3,786.6

2,989.7

03 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

258.1

164.0

190.2

04 00

განათლება

973.0

1,005.8

0.0

 

სულ ჯამი

5,148.1

5,106.8

3189.9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

185.7

184.8

50.0

ძირითადი აქტივები

41.5

65.7

15.0

არაწარმოებული აქტივები

144.2

119.1

35.0

მიწა

144.2

119.1

35.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,349.4   

4,246.2   

4,033.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,176.3   

4,103.5   

3,924.8   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

173.1   

142.7   

108.5   

702

თავდაცვა

159.7   

218.5   

196.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

385.1   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

385.1   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,110.5   

2,894.4   

1,817.5   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

38.8   

48.7   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

796.8   

1,871.1   

1,590.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,275.0   

974.7   

227.5   

705

გარემოს დაცვა

840.6   

1,680.5   

837.7   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

648.2   

850.0   

837.7   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

192.4   

830.5   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,492.8   

1,813.1   

2,557.4   

7061

ბინათმშენებლობა

534.6   

396.8   

930.4   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

569.7   

24.7   

30.8   

7063

წყალმომარაგება

178.5   

51.6   

100.0   

7064

გარე განათება

647.1   

698.2   

779.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

562.9   

641.8   

717.1   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

185.2   

202.0   

199.4   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

185.2   

202.0   

199.4   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4,881.8   

5,164.3   

3,772.9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,146.1   

3,112.6   

1,788.7   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,379.0   

1,629.3   

1,486.2   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

122.2   

141.3   

258.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

165.0   

220.0   

240.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

69.5   

61.0   

0.0   

709

განათლება

2,586.9   

2,955.4   

1,876.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,502.6   

2,858.7   

1,780.0   

7092

ზოგადი განათლება

84.3   

96.7   

96.0   

710

სოციალური დაცვა

1,709.0   

2,584.5   

2,472.5   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

102.6   

86.5   

115.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

330.7   

397.1   

375.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

350.2   

570.0   

510.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

26.5   

33.9   

45.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

899.0   

1,497.0   

1,427.5   

 

სულ

18,701.0   

21,759.0   

17,762.7   

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 1052.8 ათ. ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-1332.0) ათ. ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება (1332.0) ათ. ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო თანხების გამოყოფა განხორციელდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 305,0 ათასი ლარი მიიმართოს: 

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 170,00 ათასი ლარის ოდენობით;

ა.ა) ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა აღრიცხვის კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრის მიერ 2017 წელს განსახორციელებელი; სავალდებულო ღონისძიებები ადგილობრივი დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის 116.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ა.ბ) შპს დეზე-ეფექტის მიერ განსახორციელებელი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების უფლებამოსილებისათვის 54.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 132,00 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

თავი II

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების კრიტერიუმები

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, 2017 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა, შადრევნების, სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 01)

მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში გზის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების და მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. მათ შორის: გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება; გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტურების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება; გზებზე ასფალტ/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება; პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და გზების განტვირთვას სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას.

 მოსალოდნელი შედეგები:

· მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;

· მოსახლეობის ეკონომიკური საქმიანობისთვის ხელსაყრელი სატრანსპორტო მიმოსვლა;

· მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;

· გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა;

· ორმულად შეკეთებული და მოვლილი გზები;

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;

· საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

· გადაადგილების დრო და სატრანსპორტო ხარჯები;

· რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;

· მოსახლეობის კმაყოფილების მაჩვენებელი.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია, სარწყავი არხების, საკანალიზაციო, სასმელი წყლის და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები: საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა, ქვეწარმავლების და მაწანწალა ცხოველების დასახლებული პუნქტებიდან გადაყვანა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა. 

მოსალოდნელი შედეგები:

· განათებული მუნიციპალიტეტი;

· გაუმჯობესებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

· გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;

· სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება;

· დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის შეუფერხებლად ფუნქციონირებისთვის;

· დედაქალაქში სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება;

· ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება;

· ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 · ექსპლუატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;

· რეაბილიტირებული კომუნალური ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;

· გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;

· გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმმიმღები ჭების რაოდენობა;

· განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა;

· გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;

· დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

2.2.1. სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განხორციელდება სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

2.2.2. სასმელი წყლით მომარაგების სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 02 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება და რეაბილიტაცია, სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, რეზერვუარების რეცხვა-დასუფთავება, დეზინფექცია;

 2.2.3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება, ღამის პერიოდში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების ფასადების, სკვერებისა და ბულვარების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება .

 2.2.4. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ასევე გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის დროს განხორციელდება ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინასდება დასახლებულ პუნქტებში ქვეწარმავლების დაჭერა - უსაფრთხო ადგილზე გაყვანის მომსახურება.

2.2.5. საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბოლნისის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება - რეაბილიტაცია და გაწმენდა.

2.2.6. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. მუნიციპალიტეტში არის მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული არასაცხოვრებელი და საცხოვრებელი სახლების შემცირებას. ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას. გასამაგრებელი შენობების პრიორიტეტულობა განისაზღვრება ტექნიკური მდგომარეობის ამსახველი დასკვნის საფუძველზე დადგენილი ავარიულობის სიმწვავის კატეგორიის მიხედვით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია.

2.2.7. სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფი რიტუალური სახლებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

2.2.8. სანიაღვრე სისტემების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 08)

მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე ქსელების წესრიგში მოყვანა.

2.2.9. ნარჩენების შეგროვება (პროგრამული კოდი 02 02 09)

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან (GIZ) მიღებული გრანტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პოლიეთილენის ბოთლების შეგროვება სპეციალიზებულ კონტეინერებში და შემდგომ დასაწყობება. 

2.2.10. კორპუსების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 02 10)

მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებს. სადარბაზოების დაცულობისა და განათების კუთხით აუცილებელია შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებენ კორპუსების საძირკვლებს და ქმნიან ანტისანიტარიას. დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის მოწესრიგების შემდეგ კომფორტული დასვენებისა და ბავშვების გართობისათვის აუცილებელია ძელსკამებისა და საბავშვო ატრაქციონების განთავსება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის ეზოებში.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების, მუნიციპალიტეტის გამწვანების შადრევნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. 

მოსალოდნელი შედეგები:

· მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

· მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

· გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

· ეკოლოგიური მდგომარეობის და მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· კეთილმოწყობილი სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;

· რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი სარეკრეაციო ზონების რაოდენობა.

2.3.1. ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქლაქის ქუჩების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება; ქალაქის ინფრასტრუქტურული ნაწილის რეაბილიტაცია.

2.3.2. სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების და შადრევნების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

2.3.3. ცენტრალური პარკის მოვლა (პროგრამული კოდი 02 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“, რომელიც

განახორციელებს არსებული პარკების მოვლა-პატრონობას.

2.3.4. ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება (პროგრამული კოდი 02 03 04)

აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯოებესება, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შესაქმნელად. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა-პატრონობა, ხე-მცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენა, ხე-მცენარეების შეწამვლა, გასხვლა, სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა, ქალაქში არსებულ სკვერებში განადგურებული მწვანე საფარის აღდგენა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება.

2.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 04)

პროგრამის ფარგლებში ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგები:

· სოფლის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· ახალი და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 03 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების ტრადიციების დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; პრიორიტეტის ფარგლებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; სპორტის სხვადასხვა სახეობის, საქართველოს ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობას; სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობას; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერას და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას. ასევე გაგრძელდება ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა ეკლესიების, მონასტრების რესტავრაციასა და შემდგომი აღორძინებისათვის.

3.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 03 01)

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა.

მოსალოდნელი შედეგები:

· ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

· ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება;

· გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით;

· მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;

· სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;

· მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 · ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

· სპორტულ ჯგუფებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა;

· სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა;

· პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;

· რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები;

· თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა.

3.1.1. სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის“ ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის ძიუდოს სკოლის, ააიპ ,,რაგბის კლუბი ბოლნისის“, ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო სკოლა ,,ნონას“, საფეხბურთო კლუბი „სიონის“ დაფინანსებას, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების წრეები და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

  3.1.2 სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში სპორტის განვითარება და სპორტსმენების კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა. წლის განმავლობაში დაგეგმილი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარება უზრუნველყოფს პერსპექტიული სპორტსმენების აღმოჩენას, წახალისებას, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდას სპორტში, ცხოვრების ჯანმრთელი წესის დამკვიდრებას.

3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგები:

· მოსახლეობაში ქართული კულტურის და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;

· მოსახლეობის აქტუალური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;

· მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

· კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები;

· მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა;

· ქართული ფოლკლორის და ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია;

· კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;

· საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში;

· ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 · ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

· კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა;

· სპექტაკლების და ფესტივალების რაოდენობა;

· მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა;

· ჩატარებული ღონისძიებების, ტურისტების და ხელოვნებით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა;

· თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა;

· განხორციელებული ღონისძიებებისადმი მასმედიის, საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის, ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები;

· ფესტივალებში, კონკურსებსა და საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა.

3.2.1 კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრის“ მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. სამუზეუმო ნიმუშების პოპულარიზაციას, გამოფენას და მოვლა-შენახვას. ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობას, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტებას და სრულ აღრიცხვას.ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ სადაც სწავლობს 135-მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება.

3.2.2. კულტურის სახლის სარემონტო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია.

3.3. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას. კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შედეგები:

· მოსახლეობის აქტუალური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;

· ქართული ფოლკლორის და ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია;

· საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· მუსიკალური ფესტივალების, სპექტაკლებისა და გამოფენების რაოდენობის ზრდა;

· საზოგადოების ინტერესის, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, რეალიზებული ბილეთების, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები.

3.4. ეპარქიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა, ახალი ტაძრების მშენებლობაში, ისტორიული ეკლესია-მონასტრების აღდგენაში და მათ შემდგომ აღორძინებაში.

მოსალოდნელი შედეგები:

· სასულიერო კერების რაოდენობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სასულიერო კერების რაოდენობა.

3.5. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამა ითვალისწინებს შპს „გაზეთი ბოლნისის“ დაფინანსებას ფუნქციონირებისათვის, რომელიც ახორციელებს, ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გაშუქებას.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მოვლენების ობიექტური გაშუქება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· რეალიზებული გაზეთის რაოდენობა.

 3.6. განცხადება, რეკლამა და საეთერო დრო (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მეტი გამჭვირვალობისათვის, საზოგადოების ფართო ფენების ინფორმირების მიზნით დაფინანსდება საინფორმაციო უზრუნველყოფის ხარჯები.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მოვლენების ობიექტური გაშუქება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· ინფორმირებული მოქალაქეების რაოდენობა.

 3.7. წარჩინებული სპორტსმენების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების ფულადი დახმარება.

(პროგრამული კოდი 03 07)

წარჩინებული სტუდენტები დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით (2017 წლის 1 თებერვლიდან 1 აგვისტომდე და 1 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე).

ყოველთვიური ფულადი დახმარება გაეწევათ შემდეგი კატეგორიის სპორტსმენებს, რომლებიც 2016 წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან:

ა) სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (დიდებში და ახალგაზრდებში) საქართველოს ჩემპიონები და პრიზიორები, რომლებიც ირიცხებიან საქართველოს ნაკრების წევრებად – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ბ) სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში საქართველოს პრიზიორები და საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებულები – 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

გ) სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში საქართველოს პრიზიორები და საერთაშორისო ტურნირების პრიზიორები – 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (ფულადი ჯილდო) გაეწევათ შემდეგი კატეგორიის სპორტსმენებს:

ა) სპორტსმენებს, რომლებიც 2017 წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, ასევე მათ უშუალო მწვრთნელებს – 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.;

ბ) სპორტსმენებს, რომლებიც 2017 წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპისა და მსოფლიოს პრიზიორები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, ასევე მათ უშუალო მწვრთნელებს – 500 (ხუთასი)ლარის ოდენობით;

გ) სპორტსმენებს, რომლებიც 2017 წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, პრიზიორებს – 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მათ უშუალო მწვრთნელებს – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

 4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ასევე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდულ ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ საგამანათლებლო- სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას.

4.1.სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა.

მოსალოდნელი შედეგები:

· აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა;

· საბავშო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული საღმზრდელო პროცესი;

· გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;

· გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

· ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

· აღსაზრდელთა რაოდენობა;

· არანაკლებ 4 ახალი ბაღის აშენება/აღდგენა;

· ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა.

4.1.1. ()იპ ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება" (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1275 ბავშვი. სკოლამდელი დაწესებულების დაფინანსება ხორციელდება სრულად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს ბაღების მატერიალური ბაზის გაუნჯობესებას, კვებას და დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას.

4.2. უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადის“ დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ საგანმანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას.

 მოსალოდნელი შედეგები:

· შშმ მოსწავლეთათვის სწავლის ხელმისაწვდომობა;

· შშმ მოსწავლეთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა;

· საგანმანათლებლო სივრცეში შშმ ბავშვების ჩართულობის დონის ზრდა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარებას, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას.

 მოსალოდნელი შედეგები:

· მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დავადებათა გავრცელებისაგან;

· მოსახლეობაში გადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

· მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

  შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებები;

· საშიშ ინფექციურ დაავადებით ავადობის მაჩვენებლის შემცირება;

· იმუნიზირებული მოსახლეობის რაოდენობა;

· პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

5.1.2 . საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრის“ და შპს დეზ-ეფექტი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ განხორციელდება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება, ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვის შემკრებ ბუნკერებში; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-საღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.

5.2 . სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სტუდენტთა და სპორტსმენთა სოციალურ დახმარებას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

· უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება;

· სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

· მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციებისა და სხვადასხვა დაავადებათა ლიკვიდაცია და პრევენცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 · პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა;

· სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა.

· ეპილეფსიით დაავადებულთა მოქალაქეების რაოდენობის შემცირება;

· პარკისონიზმით დაავადებული მოქალაქეების რაოდენობის შემცირება;

· ონკოლოგიური დაავადებებით დაავადებული მოქალაქეების რაოდენობის შემცირება.

5.2.1. ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქრონიკული დაავადებების მქონე მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. დასაფინანსებელ ბენეფიციართა კონტინგენტია:

ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები;

ბ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პარკისონიზმით დაავადებული პაციენტები;

გ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბრონქიალური ასთმით დაავადებული პაციენტები;

დ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური დაავადებებით დაავადებული პაციენტები.

5.2.2. შშმ დახმარებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, უსინათლო შშმ პირების, მარტოხელა უპატრონო შშმ პირების და დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეების ყოველთვიური მატერიალური (ფულადი) დახმარებით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ბენეფიციარების სახცოვრებელი პირობებისა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

5.2.3 ()იპ ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. ასევე გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 383-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.4. სოციალურად დაუცველი ორ წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა და სასიცოცხლო პარამეტრების შენარჩუნება.

5.2.5. არასრულწლოვნების ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი არასრულწლოვნების, ობოლი არასრულწლოვნების, დაუნის სინდრომით, აუტიზმით, ცერებრალური დამბლით დაავადებული და სმენადაქვეითებული (მეოთხე ხარისხის სმენაჩლუნგობა) ბავშვების ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ბენეფიციარებისათვის მეტყველების შესწავლა და გაუმჯობესება.

5.2.6. რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიური (ფულადი) დახმარებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიური მატერიალური (ფულადი) დახმარებით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ბენეფიციარების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

5.2.7. სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების, სადაც არის შშმ პირი, სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფა.

5.2.8. სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის 300 ლარის ოდენობით, 300 ლარიდან ზემოთ 80%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა; დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის არაუმეტეს 500 ლარისა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს სტაციონალური მკურნალობისათვის 300 ლარის ოდენობით, 300 ლარიდან ზემოთ 70%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა, დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის არაუმეტეს 500 ლარისა; ფსორიაზით დაავადებული სოციალურად დაუცველი პირების, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-სს (მათშორის: 57000-დან 100 000-მდე ქულა ვისაც მინიჭებული აქვს 2015-2016 წლებში) და ფსორიაზით დაავადებული იძულებით გადაადგილებული პირების მედიკამენტური მკურნალობით უზრუნველყოფა მოხდება ერთჯერადად, არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით. ლეიშმანიოზით და ლაეიშმანიოზის თანხმლები სხვა ინფექციური დაავადებების სტაციონალური და ამბოლატორიული მკურნალობით უზრუნველყოფა 600 ლარის ოდენობით.პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდებს და შშმ ბავშვებს სტაციონარში მოთავსების შემთხვევაში დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად:სტაციონალური და ამბულატორიული მომსახურებისათვის 300 ლარის ოდენობით, 300 ლარიდან ზემოთ 70 % -ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა და დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის არაუმეტეს 300 ლარისა. შშმ ბავშვებს (0-დან 18-წლამდე) ფიზიოთერაპიისთვის და სარეაბილიტაციო მკურნალობისათვის დახმარება გაეწევათ 300 ლარის ოდენობით, 300 ლარიდან ზემოთ 70 % -ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა. დედ-მამით ობოლ პაციენტს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად: სტაციონალური მკურნალობისათვის - 300 ლარის ოდენობით, 300 ლარიდან ზემოთ-70%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა და დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის არაუმეტეს 300 ლარისა. ასევე იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო მომსახურება .

5.2.9. ბინის ქირა (უსახლკაროების დახმარება) (პროგრამული კოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურ ზღვარს ქვევით მყოფი უსახლკარო ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის საფასური.

5.2.10. სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 02 10)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება მხოლოდ კომპაქტურად დასახლებული, 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების შედეგად იძულებით გადაადგილებული ოჯახების მიერ მოხმარებლი კომუნალური ხარჯები (წყალი, დენი, ბუნებრივი აირი).

5.2.11. სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 05 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტების წახალისებას და ფულადი ფორმით დახმარებას. სტუდენტებს ყოველთვიური ფულადი დახმარება 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით გაეწევათ ობოლი სტუდენტები და სტუდენტები მარჩენალდაკარგული ოჯახებიდან, სტუდენტები იძულებით გადაადგილებული ოჯახებიდან, სტუდენტები სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 70001 ქულამდე) ოჯახებიდან, სტუდენტები მრავალშვილიანი ოჯახებიდან, სტუდენტები ოჯახიდან, სადაც არის ორი ან მეტი სტუდენტი და სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში; ზემოთ ჩამოთვლილი სამი ან მეტი კატეგორიის მქონე სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში, დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 70 (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით.

5.2.12. მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი (პროგრამული კოდი 05 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახურის“ დაფინანსება შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობას.

5.2.13. ომის ვეტერანთა და მათან გათანაბრებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 05 02 013)

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება სოხუმის დაცემის დღეს 27 სექტემბრისათვის ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით, 8 აგვისტოსთვის - აგვისტოს საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახები 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების აღსანიშნავად მეორე მსოფლიო ომის უშუალო მონაწილეებს გაეწევათ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

5.2.14. დახმარებები და ერთჯერადი განაცემები (პროგრამული კოდი 05 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერად (ფულად) დახმარებას მიიღებენ შემდეგი კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ეკონომიურ გასაჭირს: სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონრები, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ეკონომიურ გასაჭირს და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000-ს; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (სამი ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ოჯახები, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ეკონომიურ გასაჭირს და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000-ს; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებთაც ჰყავთ სამი ან მეტი შვილი (მათ შორის, ერთი ან მეტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე), განიცდიან უკიდურეს ეკონომიურ გასაჭირს და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000-ს; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს (მათ შორის მოქალაქეები, რომელთაც 57000-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულა მიენიჭათ ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების ოდენობა განისაზღვროს 200 (ორასი) ლარამდე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 65 000-დან 100 000-მდე და სარეიტინგო ქულა მიენიჭათ პ, ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება გაეწევათ, თითოეულ ოჯახს ყოველ სამ თვეში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

5.2.15. კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 02 15)

ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მიცვალებულ ვეტერანთა (მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, კოდი 100,111, 112,113) , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ მიცვალებულთა, ავღანეთის მონაწილე მიცვალებულთა, იძულებით გადაადგილებულ მიცვალებულთა და მემკვიდრის გარეშე დარჩენილი მარტოხელა მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურება.

5.2.16. სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 05 02 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიქიის, ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელი სახლის დაზიანებისას მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად.

5.2.17. ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 17)

მოწყვლადი ჯგუფების (ხანდაზმულები, იძულებით გადაადგილებული პირები და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სოციალური გააქტიურება თემის მობილიზებითა და მათზე ზრუნვის გაძლიერება.

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

18,963.9

22,031.3

3,159.1

18,872.2

19,539.2

993.5

18,545.7

 

ხარჯები

13,552.8

16,649.9

391.2

16,258.7

14,572.8

305.4

14,267.4

 

შრომის ანაზღაურება

2,115.2

3,088.0

132.0

2,956.0

2,809.5

132.0

2,677.5

 

ხელფასი

2,115.2

3,088.0

132.0

2,956.0

2,809.5

132.0

2,677.5

 

საქონელი და მომსახურება

2,272.2

2,115.5

64.4

2,051.1

1,883.3

0.4

1,882.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

146.0

228.4

0.1

228.3

187.0

0.0

187.0

 

მივლინებები

23.0

13.9

0.3

13.6

40.1

0.0

40.1

 

ოფისის ხარჯები

458.5

217.7

3.2

214.5

168.3

0.4

167.9

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

20.8

40.2

0.0

40.2

45.0

0.0

45.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

4.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

215.4

206.9

5.1

201.8

222.0

0.0

222.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,404.3

1,408.4

55.7

1,352.7

1,220.9

0.0

1,220.9

 

პროცენტი

173.1

142.7

0.0

142.7

108.5

0.0

108.5

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

173.1

142.7

0.0

142.7

108.5

0.0

108.5

 

სუბსიდიები

6,989.8

7,958.6

169.9

7,788.7

7,228.2

170.0

7,058.2

 

გრანტები

370.0

955.0

0.0

955.0

31.9

0.0

31.9

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

370.0

955.0

0.0

955.0

31.9

0.0

31.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,147.7

1,708.8

3.0

1,705.8

1,544.8

3.0

1,541.8

 

სოციალური დახმარება

1,124.5

1,674.5

3.0

1,671.5

1,510.0

3.0

1,507.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

23.2

34.3

0.0

34.3

34.8

0.0

34.8

 

სხვა ხარჯები

484.8

681.3

21.9

659.4

966.6

0.0

966.6

 

სხვადასხვა ხარჯები

484.8

681.3

21.9

659.4

966.6

0.0

966.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,171.3

5,109.1

2,767.9

2,341.2

3,189.9

247.2

2,942.7

 

ძირითადი აქტივები

5,171.3

5,109.1

2,767.9

2,341.2

3,189.9

247.2

2,942.7

 

შენობა-ნაგებობები

4,457.8

4,870.5

2,760.9

2,109.6

3,175.7

247.2

2,928.5

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

712.2

224.4

7.0

217.4

14.2

0.0

14.2

 

სხვა ძირითადი აქტივები

1.3

14.2

0.0

14.2

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

239.3

0.0

0.0

0.0

444.5

0.0

444.5

 

საშინაო

239.3

0.0

0.0

0.0

444.5

0.0

444.5

 

სესხები

239.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

444.5

0.0

444.5

 

ვალდებულებების კლება

0.5

272.3

0.0

272.3

1,332.0

440.9

891.1

 

საშინაო

0.5

272.3

0.0

272.3

1,332.0

440.9

891.1

 

სესხები

0.0

269.7

0.0

269.7

303.9

0.0

303.9

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.5

2.6

0.0

2.6

1,028.1

440.9

587.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,772.0

4,737.0

141.6

4,595.4

4,584.7

132.4

4,452.3

 

ხარჯები

3,310.8

4,314.3

141.6

4,172.7

4,219.3

132.4

4,086.9

 

შრომის ანაზღაურება

2,111.4

3,088.0

132.0

2,956.0

2,809.5

132.0

2,677.5

 

ხელფასი

2,111.4

3,088.0

132.0

2,956.0

2,809.5

132.0

2,677.5

 

საქონელი და მომსახურება

1,001.5

1,007.9

9.7

998.2

966.6

0.4

966.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

135.5

188.7

0.1

188.5

171.0

0.0

171.0

 

მივლინებები

22.7

10.9

0.3

10.6

40.1

0.0

40.1

 

ოფისის ხარჯები

203.4

201.7

3.2

198.6

168.3

0.4

167.9

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

20.8

40.2

0.0

40.2

45.0

0.0

45.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

214.1

206.9

5.1

201.8

222.0

0.0

222.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

405.0

359.5

1.0

358.5

320.2

0.0

320.2

 

პროცენტი

173.1

142.7

0.0

142.7

108.5

0.0

108.5

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

173.1

142.7

0.0

142.7

108.5

0.0

108.5

 

გრანტები

0.0

30.0

0.0

30.0

31.9

0.0

31.9

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

30.0

0.0

30.0

31.9

0.0

31.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.5

34.3

0.0

34.3

34.8

0.0

34.8

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

13.5

34.3

0.0

34.3

34.8

0.0

34.8

 

სხვა ხარჯები

11.3

11.4

0.0

11.4

268.0

0.0

268.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

11.3

11.4

0.0

11.4

268.0

0.0

268.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221.4

150.4

0.0

150.4

10.0

0.0

10.0

 

ძირითადი აქტივები

221.4

150.4

0.0

150.4

10.0

0.0

10.0

 

შენობა-ნაგებობები

94.4

29.1

0.0

29.1

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

125.7

111.9

0.0

111.9

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ძირითადი აქტივები

1.3

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

239.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

239.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სესხები

239.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

272.3

0.0

272.3

355.5

0.0

355.5

 

საშინაო

0.5

272.3

0.0

272.3

355.5

0.0

355.5

 

სესხები

0.0

269.7

0.0

269.7

303.9

0.0

303.9

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.5

2.6

0.0

2.6

51.6

0.0

51.6

01 01

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

532.6

687.1

0.0

687.1

656.6

0.0

656.6

 

ხარჯები

529.6

687.1

0.0

687.1

656.6

0.0

656.6

 

შრომის ანაზღაურება

413.9

558.5

0.0

558.5

503.0

0.0

503.0

 

ხელფასი

413.9

558.5

0.0

558.5

503.0

0.0

503.0

 

საქონელი და მომსახურება

112.9

122.6

0.0

122.6

143.6

0.0

143.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.4

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

მივლინებები

0.0

2.2

0.0

2.2

9.6

0.0

9.6

 

ოფისის ხარჯები

9.5

7.8

0.0

7.8

8.0

0.0

8.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.7

0.0

 

0.0

5.0

 

5.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

37.2

30.8

0.0

30.8

39.0

0.0

39.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

58.2

81.8

0.0

81.8

82.0

0.0

82.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

2.8

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,644.2

3,419.0

0.0

3,419.0

3,039.7

0.0

3,039.7

 

ხარჯები

2,448.4

3,266.0

0.0

3,266.0

2,978.2

0.0

2,978.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,581.2

2,364.5

0.0

2,364.5

2,157.5

0.0

2,157.5

 

ხელფასი

1,581.2

2,364.5

0.0

2,364.5

2,157.5

0.0

2,157.5

 

საქონელი და მომსახურება

847.3

832.2

0.0

832.2

746.5

0.0

746.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

111.5

153.4

 

153.4

140.0

 

140.0

 

მივლინებები

22.5

8.3

0.0

8.3

29.5

0.0

29.5

 

ოფისის ხარჯები

188.8

188.8

0.0

188.8

157.8

0.0

157.8

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.1

40.2

 

40.2

40.0

 

40.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

162.0

166.2

0.0

166.2

173.0

0.0

173.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

346.4

275.3

0.0

275.3

206.2

0.0

206.2

 

გრანტები

0.0

30.0

0.0

30.0

31.9

0.0

31.9

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

30.0

0.0

30.0

31.9

0.0

31.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.6

27.8

0.0

27.8

24.3

0.0

24.3

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

8.6

27.8

0.0

27.8

24.3

0.0

24.3

 

სხვა ხარჯები

11.3

11.4

0.0

11.4

18.0

0.0

18.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

11.3

11.4

0.0

11.4

18.0

0.0

18.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195.3

150.4

0.0

150.4

10.0

0.0

10.0

 

ძირითადი აქტივები

195.3

150.4

0.0

150.4

10.0

0.0

10.0

 

შენობა-ნაგებობები

71.3

29.1

0.0

29.1

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

122.7

111.9

0.0

111.9

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ძირითადი აქტივები

1.3

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

2.6

0.0

2.6

51.6

0.0

51.6

 

საშინაო

0.5

2.6

0.0

2.6

51.6

0.0

51.6

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.5

2.6

 

2.6

51.6

 

51.6

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0

0.0

250.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0

0.0

250.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0

0.0

250.0

01 04 02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

412.4

412.4

0.0

412.4

412.4

0.0

412.4

 

ხარჯები

173.1

142.7

0.0

142.7

108.5

0.0

108.5

 

პროცენტი

173.1

142.7

0.0

142.7

108.5

0.0

108.5

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

173.1

142.7

 

142.7

108.5

 

108.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

239.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

239.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სესხები

239.3

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

269.7

0.0

269.7

303.9

0.0

303.9

 

საშინაო

0.0

269.7

0.0

269.7

303.9

0.0

303.9

 

სესხები

0.0

269.7

 

269.7

303.9

 

303.9

01 05

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო სამსახური

182.8

218.5

141.6

76.9

196.0

132.4

63.6

 

ხარჯები

159.7

218.5

141.6

76.9

196.0

132.4

63.6

 

შრომის ანაზღაურება

116.3

165.0

132.0

33.0

149.0

132.0

17.0

 

ხელფასი

116.3

165.0

132.0

33.0

149.0

132.0

17.0

 

საქონელი და მომსახურება

41.3

53.1

9.7

43.4

46.5

0.4

46.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20.6

35.2

0.1

35.1

31.0

0.0

31.0

 

მივლინებები

0.2

0.4

0.3

0.1

1.0

0.0

1.0

 

ოფისის ხარჯები

5.1

5.1

3.2

1.9

2.5

0.4

2.1

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15.0

9.9

5.1

4.8

10.0

0.0

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.4

2.4

1.0

1.4

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.1

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

2.1

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 06

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება–გადამზადება

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5,545.4

6,506.0

1,967.3

4,538.7

6,238.3

688.1

5,550.2

 

ხარჯები

1,826.5

2,719.4

76.6

2,642.8

2,333.9

0.0

2,333.9

 

საქონელი და მომსახურება

1,233.2

1,069.7

54.7

1,015.0

871.7

0.0

871.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.5

39.7

0.0

39.7

16.0

0.0

16.0

 

მივლინებები

0.3

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

251.5

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

4.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

966.7

1,011.0

54.7

956.3

855.7

0.0

855.7

 

სუბსიდიები

347.9

1,380.2

0.0

1,380.2

1,418.6

0.0

1,418.6

 

სხვა ხარჯები

245.4

269.5

21.9

247.7

43.6

0.0

43.6

 

სხვადასხვა ხარჯები

245.4

269.5

21.9

247.7

43.6

0.0

43.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,718.9

3,786.6

1,890.7

1,895.9

2,989.7

247.2

2,742.5

 

ძირითადი აქტივები

3,718.9

3,786.6

1,890.7

1,895.9

2,989.7

247.2

2,742.5

 

შენობა-ნაგებობები

3,132.4

3,737.8

1,883.7

1,854.1

2,989.7

247.2

2,742.5

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

586.5

48.8

7.0

41.8

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

914.7

440.9

473.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

914.7

440.9

473.8

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

914.7

440.9

473.8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

377.1

1,871.1

1,040.2

830.9

2,338.3

366.4

1,972.0

 

ხარჯები

36.5

336.0

0.0

336.0

300.0

0.0

300.0

 

საქონელი და მომსახურება

36.5

336.0

0.0

336.0

300.0

0.0

300.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36.5

336.0

0.0

336.0

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.6

1,535.0

1,040.2

494.9

1,290.0

13.8

1,276.2

 

ძირითადი აქტივები

340.6

1,535.0

1,040.2

494.9

1,290.0

13.8

1,276.2

 

შენობა-ნაგებობები

340.6

1,535.0

1,040.2

494.9

1,290.0

13.8

1,276.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

748.3

352.6

395.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

748.3

352.6

395.8

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

 

 

748.3

352.6

395.8

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,931.4

3,004.4

8.3

2,996.2

2,837.2

5.8

2,831.4

 

ხარჯები

1,469.4

1,887.6

0.0

1,887.6

1,646.9

0.0

1,646.9

 

საქონელი და მომსახურება

1,167.0

678.9

0.0

678.9

571.7

0.0

571.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.5

39.7

0.0

39.7

16.0

0.0

16.0

 

მივლინებები

0.3

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

228.0

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

4.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

924.0

620.2

0.0

620.2

555.7

0.0

555.7

 

სუბსიდიები

93.5

961.0

0.0

961.0

1,031.6

0.0

1,031.6

 

სხვა ხარჯები

208.9

247.7

0.0

247.7

43.6

0.0

43.6

 

სხვადასხვა ხარჯები

208.9

247.7

0.0

247.7

43.6

0.0

43.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,462.1

1,116.8

8.3

1,108.6

1,124.6

5.8

1,118.8

 

ძირითადი აქტივები

1,462.1

1,116.8

8.3

1,108.6

1,124.6

5.8

1,118.8

 

შენობა-ნაგებობები

1,460.1

1,113.2

8.3

1,105.0

1,124.6

5.8

1,118.8

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

2.0

3.6

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

65.7

0.0

65.7

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

65.7

0.0

65.7

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

65.7

0.0

65.7

02 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

38.8

48.7

0.0

48.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

38.8

48.7

0.0

48.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

38.8

48.7

0.0

48.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

38.8

48.7

0.0

48.7

0.0

0.0

0.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

178.5

51.6

0.0

51.6

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178.5

51.6

0.0

51.6

100.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

178.5

51.6

0.0

51.6

100.0

0.0

100.0

 

შენობა-ნაგებობები

178.5

51.6

0.0

51.6

100.0

0.0

100.0

02 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

647.1

698.2

0.0

698.2

818.4

0.0

818.4

 

ხარჯები

471.9

604.9

0.0

604.9

554.0

0.0

554.0

 

საქონელი და მომსახურება

471.9

604.9

0.0

604.9

554.0

0.0

554.0

 

ოფისის ხარჯები

79.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

392.4

604.9

0.0

604.9

554.0

0.0

554.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.3

93.3

0.0

93.3

225.0

0.0

225.0

 

ძირითადი აქტივები

175.3

93.3

0.0

93.3

225.0

0.0

225.0

 

შენობა-ნაგებობები

175.3

93.3

0.0

93.3

225.0

0.0

225.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

39.4

0.0

39.4

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

39.4

0.0

39.4

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

 

 

39.4

 

39.4

02 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

635.4

791.9

0.0

791.9

820.0

0.0

820.0

 

ხარჯები

635.4

791.9

0.0

791.9

820.0

0.0

820.0

 

საქონელი და მომსახურება

635.4

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

103.8

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

531.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

775.9

 

775.9

820.0

 

820.0

02 02 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

192.4

830.5

0.0

830.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

16.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

16.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.0

830.5

0.0

830.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

176.0

830.5

0.0

830.5

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

176.0

830.5

0.0

830.5

0.0

0.0

0.0

02 02 06

 ბინათმშენებლობა

534.6

237.4

0.0

237.4

829.0

0.0

829.0

 

ხარჯები

202.7

124.3

0.0

124.3

43.6

0.0

43.6

 

საქონელი და მომსახურება

48.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

44.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

4.2

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

153.7

124.3

0.0

124.3

43.6

0.0

43.6

 

სხვადასხვა ხარჯები

153.7

124.3

0.0

124.3

43.6

0.0

43.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

331.9

113.1

0.0

113.1

768.8

0.0

768.8

 

ძირითადი აქტივები

331.9

113.1

0.0

113.1

768.8

0.0

768.8

 

შენობა-ნაგებობები

331.9

113.1

0.0

113.1

768.8

0.0

768.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

16.5

0.0

16.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

16.5

0.0

16.5

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

 

 

16.5

 

16.5

02 02 07

რიტუალური მომსახურება და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

122.2

103.9

0.0

103.9

93.6

0.0

93.6

 

ხარჯები

93.5

103.9

0.0

103.9

93.6

0.0

93.6

 

სუბსიდიები

93.5

103.9

 

103.9

93.6

 

93.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 08

სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

569.7

24.7

8.3

16.5

30.8

5.8

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

569.7

24.7

8.3

16.5

30.8

5.8

25.0

 

ძირითადი აქტივები

569.7

24.7

8.3

16.5

30.8

5.8

25.0

 

შენობა-ნაგებობები

569.7

24.7

8.3

16.5

30.8

5.8

25.0

02 02 09

ნარჩენების შეგროვება (GIZ - ის  გრანტი)

12.8

58.1

0.0

58.1

19.0

0.0

19.0

 

ხარჯები

10.8

58.1

0.0

58.1

17.7

0.0

17.7

 

საქონელი და მომსახურება

10.8

58.1

0.0

58.1

17.7

0.0

17.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.5

39.7

 

39.7

16.0

 

16.0

 

მივლინებები

0.3

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

15.3

0.0

15.3

1.7

0.0

1.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

 

 

1.3

 

1.3

02 02 10

კორპუსების მოვლა-პატრონობა

0.0

159.5

0.0

159.5

126.4

0.0

126.4

 

ხარჯები

0.0

155.9

0.0

155.9

118.0

0.0

118.0

 

სუბსიდიები

0.0

81.2

 

81.2

118.0

 

118.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

74.7

0.0

74.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

74.7

0.0

74.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.6

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

3.6

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

3.6

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

8.4

0.0

8.4

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

8.4

0.0

8.4

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

 

 

8.4

 

8.4

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

961.9

655.8

0.0

655.8

734.5

0.0

734.5

 

ხარჯები

260.7

419.2

0.0

419.2

387.0

0.0

387.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

254.4

419.2

0.0

419.2

387.0

0.0

387.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

701.3

236.6

0.0

236.6

347.5

0.0

347.5

 

ძირითადი აქტივები

701.3

236.6

0.0

236.6

347.5

0.0

347.5

 

შენობა-ნაგებობები

126.1

198.4

0.0

198.4

347.5

0.0

347.5

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

575.2

38.2

0.0

38.2

0.0

0.0

0.0

02 03 01

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია

272.9

2.0

0.0

2.0

347.5

0.0

347.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272.9

2.0

0.0

2.0

347.5

0.0

347.5

 

ძირითადი აქტივები

272.9

2.0

0.0

2.0

347.5

0.0

347.5

 

შენობა-ნაგებობები

117.4

2.0

0.0

2.0

347.5

0.0

347.5

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

155.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02

სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა

11.0

196.4

0.0

196.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.7

196.4

0.0

196.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

8.7

196.4

0.0

196.4

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

8.7

196.4

0.0

196.4

0.0

0.0

0.0

02 03 03

ცენტრალური პარკის მოვლა

101.5

117.9

0.0

117.9

111.0

0.0

111.0

 

ხარჯები

101.5

117.9

0.0

117.9

111.0

0.0

111.0

 

სუბსიდიები

101.5

117.9

 

117.9

111.0

 

111.0

02 03 04

ნარგავების მოვლა-პატრონობა და გამწვანება

156.8

339.5

0.0

339.5

276.0

0.0

276.0

 

ხარჯები

156.8

301.3

0.0

301.3

276.0

0.0

276.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

152.9

301.3

 

301.3

276.0

 

276.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

38.2

0.0

38.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

38.2

0.0

38.2

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

38.2

0.0

38.2

0.0

0.0

0.0

02 03 05

ავტობუსების შეძენა

419.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

419.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

419.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

419.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,275.0

974.7

918.9

55.8

328.2

315.9

12.4

 

ხარჯები

60.0

76.6

76.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

23.5

54.7

54.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

23.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

54.7

54.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

36.5

21.9

21.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

36.5

21.9

21.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,215.0

898.1

842.3

55.8

227.5

227.5

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1,215.0

898.1

842.3

55.8

227.5

227.5

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

1,205.7

891.1

835.3

55.8

227.5

227.5

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

9.3

7.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.7

88.3

12.4

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

100.7

88.3

12.4

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

 

 

100.7

88.3

12.4

03 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4,780.3

5,046.4

0.0

5,046.4

4,155.4

0.0

4,155.4

 

ხარჯები

4,522.2

4,882.4

0.0

4,882.4

3,471.7

0.0

3,471.7

 

საქონელი და მომსახურება

32.6

38.0

0.0

38.0

45.0

0.0

45.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

32.6

38.0

0.0

38.0

45.0

0.0

45.0

 

სუბსიდიები

4,336.6

3,660.4

0.0

3,660.4

3,024.7

0.0

3,024.7

 

გრანტები

0.0

925.0

0.0

925.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

925.0

0.0

925.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

153.0

259.1

0.0

259.1

402.0

0.0

402.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

153.0

259.1

0.0

259.1

402.0

0.0

402.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258.1

164.0

0.0

164.0

190.2

0.0

190.2

 

ძირითადი აქტივები

258.1

164.0

0.0

164.0

190.2

0.0

190.2

 

შენობა-ნაგებობები

258.1

103.4

0.0

103.4

186.0

0.0

186.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

55.8

0.0

55.8

4.2

0.0

4.2

 

სხვა ძირითადი აქტივები

0.0

4.8

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

444.5

0.0

444.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

444.5

0.0

444.5

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

444.5

0.0

444.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

49.0

0.0

49.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

49.0

0.0

49.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

49.0

0.0

49.0

03 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,044.6

2,994.8

0.0

2,994.8

2,171.2

0.0

2,171.2

 

ხარჯები

2,873.1

2,901.1

0.0

2,901.1

1,487.5

0.0

1,487.5

 

სუბსიდიები

2,873.1

1,976.1

0.0

1,976.1

1,485.5

0.0

1,485.5

 

გრანტები

0.0

925.0

0.0

925.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

925.0

0.0

925.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.5

93.6

0.0

93.6

190.2

0.0

190.2

 

ძირითადი აქტივები

171.5

93.6

0.0

93.6

190.2

0.0

190.2

 

შენობა-ნაგებობები

171.5

42.5

0.0

42.5

186.0

0.0

186.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

51.1

0.0

51.1

4.2

0.0

4.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

444.5

0.0

444.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

444.5

0.0

444.5

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

444.5

0.0

444.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

49.0

0.0

49.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

49.0

0.0

49.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

49.0

0.0

49.0

03 01 01

სპორტის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2,593.4

2,704.4

0.0

2,704.4

1,706.2

0.0

1,706.2

 

ხარჯები

2,593.4

2,648.2

0.0

2,648.2

1,257.5

0.0

1,257.5

 

სუბსიდიები

2,593.4

1,723.2

0.0

1,723.2

1,257.5

0.0

1,257.5

 

გრანტები

0.0

925.0

0.0

925.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

925.0

0.0

925.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

56.1

0.0

56.1

4.2

0.0

4.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

56.1

0.0

56.1

4.2

0.0

4.2

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

51.1

0.0

51.1

4.2

0.0

4.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

444.5

0.0

444.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

444.5

0.0

444.5

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

444.5

0.0

444.5

03 01 01 01

ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

375.0

597.0

0.0

597.0

522.0

0.0

522.0

 

ხარჯები

375.0

543.0

0.0

543.0

517.8

0.0

517.8

 

სუბსიდიები

375.0

543.0

 

543.0

517.8

 

517.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

53.9

0.0

53.9

4.2

0.0

4.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

53.9

0.0

53.9

4.2

0.0

4.2

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

48.9

0.0

48.9

4.2

0.0

4.2

03 01 01 02

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“

81.5

104.8

0.0

104.8

94.7

0.0

94.7

 

ხარჯები

81.5

103.7

0.0

103.7

94.7

0.0

94.7

 

სუბსიდიები

81.5

103.7

 

103.7

94.7

 

94.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

03 01 01 03

ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი ბოლნისი

600.0

530.0

0.0

530.0

477.0

0.0

477.0

 

ხარჯები

600.0

530.0

0.0

530.0

477.0

0.0

477.0

 

სუბსიდიები

600.0

530.0

 

530.0

477.0

 

477.0

03 01 01 04

ფეხბურთის განვითარება

1,450.0

1,287.4

0.0

1,287.4

444.5

0.0

444.5

 

ხარჯები

1,450.0

1,287.4

0.0

1,287.4

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,450.0

362.4

 

362.4

0.0

 

0.0

 

გრანტები

0.0

925.0

0.0

925.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

925.0

0.0

925.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

444.5

0.0

444.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

444.5

0.0

444.5

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

 

 

444.5

 

444.5

03 01 01 05

ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა

86.9

185.2

0.0

185.2

168.0

0.0

168.0

 

ხარჯები

86.9

184.1

0.0

184.1

168.0

0.0

168.0

 

სუბსიდიები

86.9

184.1

 

184.1

168.0

 

168.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

03 01 02

სპორტული ღონისძიებები

451.2

290.4

0.0

290.4

465.0

0.0

465.0

 

ხარჯები

279.7

252.9

0.0

252.9

230.0

0.0

230.0

 

სუბსიდიები

279.7

252.9

0.0

252.9

228.0

0.0

228.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.5

37.5

0.0

37.5

186.0

0.0

186.0

 

ძირითადი აქტივები

171.5

37.5

0.0

37.5

186.0

0.0

186.0

 

შენობა-ნაგებობები

171.5

37.5

0.0

37.5

186.0

0.0

186.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

49.0

0.0

49.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

49.0

0.0

49.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

49.0

0.0

49.0

03 01 02 01

სპორტული შენობა-ნაგებობების  მოვლა-შენახვა და მოწყობა

171.5

24.0

0.0

24.0

235.0

0.0

235.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.5

24.0

0.0

24.0

186.0

0.0

186.0

 

ძირითადი აქტივები

171.5

24.0

0.0

24.0

186.0

0.0

186.0

 

შენობა-ნაგებობები

171.5

24.0

0.0

24.0

186.0

0.0

186.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

49.0

0.0

49.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

49.0

0.0

49.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

 

 

49.0

 

49.0

03 01 02 02

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური

279.7

266.4

0.0

266.4

230.0

0.0

230.0

 

ხარჯები

279.7

252.9

0.0

252.9

230.0

0.0

230.0

 

სუბსიდიები

279.7

252.9

 

252.9

228.0

 

228.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.5

0.0

13.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

13.5

0.0

13.5

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

13.5

0.0

13.5

0.0

0.0

0.0

03 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,444.0

1,646.7

0.0

1,646.7

1,446.2

0.0

1,446.2

 

ხარჯები

1,357.4

1,576.4

0.0

1,576.4

1,446.2

0.0

1,446.2

 

საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,347.4

1,576.4

0.0

1,576.4

1,446.2

0.0

1,446.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.6

70.4

0.0

70.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

86.6

70.4

0.0

70.4

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

86.6

61.0

0.0

61.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

4.6

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ძირითადი აქტივები

0.0

4.8

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

03 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

1,374.5

1,585.8

0.0

1,585.8

1,446.2

0.0

1,446.2

 

ხარჯები

1,347.4

1,576.4

0.0

1,576.4

1,446.2

0.0

1,446.2

 

სუბსიდიები

1,347.4

1,576.4

0.0

1,576.4

1,446.2

0.0

1,446.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.1

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

27.1

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

27.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

4.6

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ძირითადი აქტივები

0.0

4.8

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

03 02 02 01

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის თეატრი

159.7

181.4

0.0

181.4

164.6

0.0

164.6

 

ხარჯები

159.7

181.4

0.0

181.4

164.6

0.0

164.6

 

სუბსიდიები

159.7

181.4

 

181.4

164.6

 

164.6

03 02 01 02

ა(ა)იპ - ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

181.3

170.8

0.0

170.8

164.3

0.0

164.3

 

ხარჯები

154.2

170.8

0.0

170.8

164.3

0.0

164.3

 

სუბსიდიები

154.2

170.8

 

170.8

164.3

 

164.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

27.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

27.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01 03

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის კულტურის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება

1,033.5

1,233.5

0.0

1,233.5

1,117.3

0.0

1,117.3

 

ხარჯები

1,033.5

1,224.1

0.0

1,224.1

1,117.3

0.0

1,117.3

 

სუბსიდიები

1,033.5

1,224.1

 

1,224.1

1,117.3

 

1,117.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

4.6

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ძირითადი აქტივები

0.0

4.8

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

03 02 02

კულტურის სახლის სარემონტო სამუშაოები

69.5

61.0

0.0

61.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.5

61.0

0.0

61.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

59.5

61.0

0.0

61.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

59.5

61.0

0.0

61.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

4.5

43.6

0.0

43.6

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

4.5

43.6

0.0

43.6

40.0

0.0

40.0

 

სუბსიდიები

1.5

4.5

 

4.5

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

39.1

0.0

39.1

40.0

0.0

40.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

3.0

39.1

0.0

39.1

40.0

0.0

40.0

03 04

ეპარქიის დაფინანსება

165.0

220.0

0.0

220.0

240.0

0.0

240.0

 

ხარჯები

165.0

220.0

0.0

220.0

240.0

0.0

240.0

 

სუბსიდიები

15.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

150.0

220.0

0.0

220.0

240.0

0.0

240.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

150.0

220.0

0.0

220.0

240.0

0.0

240.0

03 05

საგამომცემლო საქმიანობა

99.6

103.4

0.0

103.4

93.0

0.0

93.0

 

ხარჯები

99.6

103.4

0.0

103.4

93.0

0.0

93.0

 

სუბსიდიები

99.6

103.4

 

103.4

93.0

 

93.0

03 06

განცხადება, რეკლამა და საეთერო დრო

22.6

38.0

0.0

38.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

22.6

38.0

0.0

38.0

45.0

0.0

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

22.6

38.0

0.0

38.0

45.0

0.0

45.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22.6

38.0

0.0

38.0

45.0

0.0

45.0

03 07

წარჩინებული სპორტსმენების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების ფულადი დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

04 00

განათლება

2,586.9

2,955.4

877.2

2,078.2

1,876.0

0.0

1,876.0

 

ხარჯები

1,614.0

1,949.6

0.0

1,949.6

1,876.0

0.0

1,876.0

 

სუბსიდიები

1,614.0

1,949.6

0.0

1,949.6

1,876.0

0.0

1,876.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

973.0

1,005.8

877.2

128.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

973.0

1,005.8

877.2

128.6

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

973.0

1,000.2

877.2

123.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

2,502.6

2,858.7

877.2

1,981.5

1,780.0

0.0

1,780.0

 

ხარჯები

1,529.7

1,852.9

0.0

1,852.9

1,780.0

0.0

1,780.0

 

სუბსიდიები

1,529.7

1,852.9

0.0

1,852.9

1,780.0

0.0

1,780.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

973.0

1,005.8

877.2

128.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

973.0

1,005.8

877.2

128.6

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

973.0

1,000.2

877.2

123.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება"

1,529.7

1,858.5

0.0

1,858.5

1,780.0

0.0

1,780.0

 

ხარჯები

1,529.7

1,852.9

0.0

1,852.9

1,780.0

0.0

1,780.0

 

სუბსიდიები

1,529.7

1,852.9

 

1,852.9

1,780.0

 

1,780.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

04 01 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

973.0

1,000.2

877.2

123.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

973.0

1,000.2

877.2

123.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

973.0

1,000.2

877.2

123.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

973.0

1,000.2

877.2

123.0

0.0

0.0

0.0

04 02

უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა

84.3

96.7

0.0

96.7

96.0

0.0

96.0

 

ხარჯები

84.3

96.7

0.0

96.7

96.0

0.0

96.0

 

სუბსიდიები

84.3

96.7

 

96.7

96.0

 

96.0

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა სოციალური უზრუნველყოფა

1,894.2

2,786.5

172.9

2,613.5

2,684.7

173.0

2,511.7

 

ხარჯები

1,894.2

2,784.2

172.9

2,611.2

2,671.9

173.0

2,498.9

 

საქონელი და მომსახურება

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

691.3

968.5

169.9

798.5

908.9

170.0

738.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,124.5

1,674.5

3.0

1,671.5

1,510.0

3.0

1,507.0

 

სოციალური დახმარება

1,124.5

1,674.5

3.0

1,671.5

1,510.0

3.0

1,507.0

 

სხვა ხარჯები

75.2

141.2

0.0

141.2

253.0

0.0

253.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

75.2

141.2

0.0

141.2

253.0

0.0

253.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

12.8

0.0

12.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

12.8

0.0

12.8

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

12.8

0.0

12.8

05 01

ჯანდაცვის პროგრამები

185.2

202.0

169.9

32.1

199.4

170.0

29.4

 

ხარჯები

185.2

202.0

169.9

32.1

199.4

170.0

29.4

 

საქონელი და მომსახურება

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

181.9

202.0

169.9

32.1

199.4

170.0

29.4

05 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

185.2

202.0

169.9

32.1

199.4

170.0

29.4

 

ხარჯები

185.2

202.0

169.9

32.1

199.4

170.0

29.4

 

საქონელი და მომსახურება

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

181.9

202.0

169.9

32.1

199.4

170.0

29.4

05 01 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და  პრევენციული მედიცინის ცენტრი"

129.3

133.4

113.9

19.5

131.8

114.0

17.8

 

ხარჯები

129.3

133.4

113.9

19.5

131.8

114.0

17.8

 

საქონელი და მომსახურება

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

126.0

133.4

113.9

19.5

131.8

114.0

17.8

05 01 01 02

სადერატიზაციო,სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები

55.9

68.6

56.0

12.6

67.6

56.0

11.6

 

ხარჯები

55.9

68.6

56.0

12.6

67.6

56.0

11.6

 

სუბსიდიები

55.9

68.6

56.0

12.6

67.6

56.0

11.6

05 02

სოციალური პროგრამები

1,709.0

2,584.5

3.0

2,581.5

2,485.3

3.0

2,482.3

 

ხარჯები

1,709.0

2,582.1

3.0

2,579.1

2,472.5

3.0

2,469.5

 

სუბსიდიები

509.4

766.5

0.0

766.5

709.5

0.0

709.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,124.5

1,674.5

3.0

1,671.5

1,510.0

3.0

1,507.0

 

სოციალური დახმარება

1,124.5

1,674.5

3.0

1,671.5

1,510.0

3.0

1,507.0

 

სხვა ხარჯები

75.2

141.2

0.0

141.2

253.0

0.0

253.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

75.2

141.2

0.0

141.2

253.0

0.0

253.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

12.8

0.0

12.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

12.8

0.0

12.8

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

12.8

0.0

12.8

05 02 01

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

102.6

86.5

0.0

86.5

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

102.6

86.5

0.0

86.5

115.0

0.0

115.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

102.6

86.5

0.0

86.5

115.0

0.0

115.0

 

სოციალური დახმარება

102.6

86.5

0.0

86.5

115.0

0.0

115.0

05 02 02

შშმ პირების დახმარებები

99.2

142.7

0.0

142.7

158.0

0.0

158.0

 

ხარჯები

99.2

142.7

0.0

142.7

158.0

0.0

158.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

99.2

142.7

0.0

142.7

158.0

0.0

158.0

 

სოციალური დახმარება

99.2

142.7

0.0

142.7

158.0

0.0

158.0

05 02 03

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

290.9

357.1

0.0

357.1

335.0

0.0

335.0

 

ხარჯები

290.9

354.8

0.0

354.8

335.0

0.0

335.0

 

სუბსიდიები

280.7

354.8

 

354.8

335.0

 

335.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური დახმარება

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

05 02 04

სოციალურად დაუცველი ორ წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

05 02 05

 არასრულწლოვნების ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

05 02 06

რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიური (ფულადი) დახმარებები

6.3

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

6.3

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.3

0.0

0.0