„საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №576 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №576 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 129
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 14/03/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/03/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010320000.10.003.019838
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №129

2017 წლის 14 მარტი

ქ. თბილისი

 

„საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №576 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №576 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/09/2014, 010320000.10.003.018196) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის“ (დანართი №1) 30-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 30

1. მთავარი საჯარო თანამდებობა:

ა) სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე;

ბ) დეპარტამენტის უფროსი.

 

2. წამყვანი საჯარო თანამდებობა:

ა) საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი;

ბ) სახელმწიფო მინისტრის აღმასრულებელი თანაშემწე;

გ) დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

დ) სამმართველოს უფროსი;

ე) საქმეთა მმართველი;

ვ) მთავარი ბუღალტერი.

 

3. უფროსი საჯარო თანამდებობა:

ა) სახელმწიფო მინისტრის თანაშემწე;

ბ) სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილის თანაშემწე;

გ) სახელმწიფო შესყიდვების მენეჯერი;

დ) იურისტი;

ე) მთავარი მრჩეველი;

ვ) სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელი ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში.

 

4. უმცროსი საჯარო თანამდებობა:

ა) საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადმინისტრატორი;

ბ) მრჩეველი.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.