„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/02/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/03/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016294
15
24/02/2017
ვებგვერდი, 01/03/2017
190020020.35.108.016294
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №15

2017 წლის 24 თებერვალი

ქ. სენაკი

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016278)  შეტანილ იქნეს შემდეგი  ცვლილება:

ა)  დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა.ა)  მუხლი 1-ლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10768,9

11755,3

3981,7

7773,6

8221,2

0,0

8221,2

გადასახადები

1153,1

3095,2

0,0

3095,2

3120,0

0,0

3120,0

გრანტები

8958,9

8190,4

3981,7

4208,7

4195,8

0,0

4195,8

სხვა შემოსავლები

657,0

469,7

0,0

469,7

905,4

0,0

905,4

ხარჯები

7554,2

8004,9

452,4

7552,5

6647,2

0,0

6647,2

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2154,3

0,0

2154,3

1804,3

0,0

1804,3

საქონელი და მომსახურება

725,0

799,9

0,0

799,9

791,4

0,0

791,4

სუბსიდიები

3645,1

3751,5

0,0

3751,5

3540,0

0,0

3540,0

გრანტები

442,5

229,5

0,0

229,5

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

380,7

491,2

0,0

491,2

413,2

0,0

413,2

სხვა ხარჯები

444,4

578,5

452,4

126,1

98,4

0,0

98,4

საოპერაციო სალდო

3214,7

3750,4

3529,3

221,1

1574,0

0,0

1574,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3561,8

3753,5

3529,3

224,2

1717,7

143,7

1574,0

ზრდა

3700,1

3833,5

3529,3

304,2

1867,7

143,7

1724,0

კლება

138,4

80,0

0,0

80,0

150,0

0,0

150,0

მთლიანი სალდო

-347,0

-3,1

0,0

-3,1

-143,7

-143,7

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-355,0

-3,1

0,0

-3,1

-145,4

-143,7

-1,8

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

355,0

3,1

0,0

3,1

145,4

143,7

1,8

ვალდებულებების ცვლილება

-8,0

0,0

0,0

0,0

-1,8

0,0

-1,8

კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

საშინაო

7,950

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                                                                                                                                                                   “;

ა.ბ) მე-7  მუხლი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6647,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7554,2

8004,9

452,4

7552,5

6647,2

0,0

6647,2

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2154,3

0,0

2154,3

1804,3

0,0

1804,3

საქონელი და მომსახურება

725,0

799,9

0,0

799,9

791,4

0,0

791,4

სუბსიდიები

3645,1

3751,5

0,0

3751,5

3540,0

0,0

3540,0

გრანტები

442,5

229,5

0,0

229,5

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

380,7

491,2

0,0

491,2

413,2

0,0

413,2

სხვა ხარჯები

444,4

578,5

452,4

126,1

98,4

0,0

98,4

                                                                                                                                                                   “;

ა.გ) მე-8 მუხლი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1717,7 ათ.ლარი.

მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1867,7  ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

37,8

4,0

0,0

4,0

42,0

0,0

42,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3626,3

3812,5

3529,3

283,3

1776,9

143,7

1633,2

04 00

განათლება

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

36,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

35,0

0,0

35,0

                                                                                                                                                                    “;

ა.დ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2017  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2597,4

2762,0

0,0

2762,0

2427,3

0,0

2427,3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2589,5

2758,3

0,0

2758,3

2376,3

0,0

2376,3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

2,7

0,0

2,7

50,0

0,0

50,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

8,0

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3769,3

4188,4

3924,4

264,0

1781,2

143,7

1637,6

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

3,6

4,0

0,0

4,0

3,6

0,0

3,6

70421

სოფლის მეურნეობა

3,6

4,0

 

4,0

3,6

 

3,6

7045

ტრანსპორტი

2428,0

2117,5

1884,2

233,3

0,0

0,0

0,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2428,0

2117,5

1884,2

233,3

0,0

0,0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1337,7

2066,9

2040,1

26,7

1777,6

143,7

1634,0

705

გარემოს დაცვა

825,3

896,9

0,0

896,9

496,7

0,0

496,7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

825,3

896,9

 

896,9

496,7

 

496,7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

206,9

50,9

0,0

50,9

7,0

0,0

7,0

7061

ბინათმშენებლობა

75,0

3,9

0,0

3,9

1,0

0,0

1,0

7063

წყალმომარაგება

48,5

40,0

 

40,0

0,0

 

0,0

7064

გარე განათება

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

124,7

139,5

0,0

139,5

160,6

0,0

160,6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,7

139,5

0,0

139,5

160,6

0,0

160,6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1486,0

1498,3

0,0

1498,3

1548,1

0,0

1548,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

656,0

616,5

0,0

616,5

494,3

0,0

494,3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

705,0

740,3

0,0

740,3

600,9

0,0

600,9

7083

ტელერადიო

მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

93,0

109,5

 

109,5

422,9

 

422,9

709

განათლება

1222,9

1420,8

57,3

1363,5

1308,7

0,0

1308,7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1058,8

1158,8

0,0

1158,8

1200,0

0,0

1200,0

7092

ზოგადი განათლება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

104,5

202,0

57,3

144,7

58,7

0,0

58,7

710

სოციალური დაცვა

642,9

784,9

0,0

784,9

687,9

0,0

687,9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

213,5

382,5

0,0

382,5

301,7

0,0

301,7

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

199,4

358,0

0,0

358,0

275,7

0,0

275,7

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

14,1

24,5

0,0

24,5

26,0

0,0

26,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

37,0

41,0

0,0

41,0

37,4

0,0

37,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

392,4

361,4

0,0

361,4

348,8

0,0

348,8

 

სულ

11262,3

 

11842,4

3981,7

7860,7

8516,6

143,7

8372,9

                                                                                                                                                                    “;

 ა.ე)  მე-15  მუხლის ,,2.2.1“ პუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„2.2.1. 496,7 ათ.ლარი მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და გამწვანების  მოვლა-პატრონობის  პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.“;

 ა.ვ)  მე-15  მუხლის ,,3.3“ პუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,3. 3. 8,7 ათა.ლარი მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)

თავისუფალი დროის სწორი დაგეგმვა და მისი სწორად გამოყენება ერთ-ერთი მათავარი პრიორიტეტია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის თანამშრომლებისათვის. თანამედროვე ახალგაზრდებში ესთეტიკური დონის ამაღლებისა და სწორი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისათვის ცენტრი თავის აღსაზრდელებთან ერთად მართავს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს.  თითოეული  ღონისძიება ითვალისწინებს მოსწავლის მეტყველების დახვეწას, სასცენო კულტურის შეძენას. ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე, წრის მიზანია მოსწავლეებმა შეისწავლონ სხვადასხვა კუთხის ცეკვები, მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ ფესტივალებსა და კონკურსებში, საქართველოში და ქვეყნის გარეთ;  საესტრადაო სიმღერების შემსწავლელი წრე, ასწავლიან მოსწავლეებს ქართულ სიმღერებს, რათა მათ შეძლონ მრავალხმიანობის  გამოცნობა  და, შესაბამისად, თვითონაც შეასრულონ იგი; საესტრადო  საკრავების წრე ხელს უწობს მოსწავლეთა  მუსიკალური დონის ამაღლებას,   მუსიკისა და სიმღერისადმი დაინტერებას,  მოსწავლეებმა შეძლონ თვითონ შეასრულონ ინსტრუმენტებზე აკორდების შესწავლა და დაკვრა; სამეჯლისო ცეკვების სექცია; ხელმარჯვეთა სექცია; კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი წრე; დეკლამატორთა სექცია;  ეკოლოგიისა და ეკოტურიზმის განვითარების კლუბი „მწვანე ერთობა“, რომლის მიზანია კლიმატით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემების ადაპტაციისაა და შერბილების ღონისძიებების გატარებისა და ახალგაზრდობაში გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება. გარდა ამისა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს უმცროსკლასელთა  კლუბი „გლობუსი“; კინოკლუბი; საბავშვო-საყმაწვილო თეატრალური სექცია; ნორჩ-შემოქმედთა და ხელოვნების მოყვარულთა კლუბი „მუზა“; მშობელთა შენატანი ფასიანი სწავლების სექციებში ერთ მოსწავლეზე შეადგენს:  ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი  წრე, სამეჯლისო ცეკვების სექციაზე,  საესტრადაო სიმღერების შემსწავლელი წრე, საესტრადო  საკრავების წრეზე – 15 ლარს, ხოლო კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი წრეზე – 20 ლარს.“;

ა.ზ)  მე-15  მუხლის „4.2.1“ პუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„4.2.1.   411,1 ათ.ლარი მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა (პროგრამული კოდი  05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა.ი.პ „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ცენტრის“   სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას  სამხატვრო გალერეის საგამოფენო სივრცეში. მართავს და მითითებებს აძლევს მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურულ ერთეულებს. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 ბიბლიოთეკა, ერთი საჯარო, ერთი საბავშვო  და 15 სათემო. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკები წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 129500 მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის  2900  მოსწავლეს. ბიბლიოთეკებში ყოველწლიურად შემოდის ახალი ლიტერატურა. გასულ წელს შემოვიდა 2655 ცალი წიგნი. გამოწერილია ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 26 დასახელების ჟურნალ-გაზეთი, ყველა თემი ღებულობს რამდენიმე დასახელების პერიოდიკას. ბიბლიოთეკაში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კონფერენციები, თემატური და ლიტერატურული საღამოები, ატარებს საუბრებს, აწყობს გამოფენებს, მართავს  სხვადასხვა სახის მასობრივ ღონისძიებებს. ბიბლიოთეკებს გააჩნია თავისი ფუნქციები და  დადგენილი  წესებითა  და ფუნქციებით ემსახურება ყველა კატეგორიების მკითხველს, მიუხედავად ასაკისა, მრწამსისა. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ლიტერატურის  ფართო ინფორმირებას. ბიბლიოთეკის საქმიანობას წარმართავენ სპეციალისტები, ბიბლიოთეკარები, რომელთაც აქვთ  კვალიფიკაცია და პროფესიონალური ცოდნა, პასუხისმგებელნი არიან მთლიანად წიგნად ფონდზე და საერთოდ მუშაობაზე.  წლის განმავლობაში   მუნიციპალიტეტში გაიცემა (მკითხველზე) დაახლოებით  202199 წიგნი. მუნიციპალიტეტში სულ არის 2655 ცალი წიგნი.  ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟიული შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მისი  მისია  მდგომარეობს მის ტერიტორიაზე ოდითგანვე და დღემდე მცხოვრებ ხალხთა ისტორიის ყოფისა და შემოქმედებითი სულის შენარჩუნებაში, აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა,  სტუმრისათვის მის გაცნობაში. მუზეუმი ეძიებს, იკვლევს და სწავლობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ ფასეულობებს, ორიენტირებულია კოლექციების შევსებაზე. დგება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა პროგრამები. მუზეუმში განათლებას იღებს ყველა კატეგორიის ადამიანი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის იგი წარმოადგენს ცოდნის განმტკიცების კერას. ჟიული შარტავას მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფონდში 4932 ექსპონატია. ჟიული შარტავას მუძეუმში 398 ექსპონატია, თეოფანე დავითაიას სახლ-მუზეუმის ფონდი შეადგენს 657 ექსპონატს. არნოლდ ჩიქობავას სახლ-მუზეუმის ფონდი შეადგენს 291 ექსპონატს.  მუზეუმების მიზანია მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის  პროპაგანდა-პოპულარიზაცია.  სამუზეუმო  კოლექციებში ძირითადად  წარმოდგენილია  მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასლებითა  და პირადი ნივთებით. კულტურის  სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად  და თემებში  აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.  ამასთან, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სმსახური ხელმძღვანელობს კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფას კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა  და მისი რეალიზაციის  კოორდონაციას.  კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედებითი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურიის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივების ორგანიზებას.“;

ა.ზ)  მე-15  მუხლის ,,4.4“ პუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„4.4. 405,3 ათ.ლარი მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების    მოვლა-პატრონობის პროგრამა

(პროგრამული  კოდი  05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან, ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალრანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების  კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.“;

ა.თ)  მე-15  მუხლის ,,5.1“ პუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

5.1.  160,6 ათ.ლარი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

ეპიდზედამხედველობის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს; პირველადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვას;

იმუნიზაციის  პროგრამას, რომელიც მოიცავს იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასზე ანგარიშგებას დადგენილი წესის მიხედვით; იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება; იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინულ ანალიზს, შეფასებას, დაზუსტებას;  ვაქცინების, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრას; ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობას; დამხმარე ზედამხედველობის განხორციელებას მუნიციპალიტეტში შემავალ პჯდ დაწესებულებებში.

– პარაზიტოლოგიის პროგრამა, რომელიც მოიცავს პარაზიტული და  ჰელმინთური დაავადებების  სკრინინგულ კვლევას; მალარიის სკრინინგულ კვლევას კერებში და კერის გარშემო; მალარიის  დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკურ მკურნალობას.

– პროფილაქტიკური მედიცინა, რომელიც მოიცავს საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებერივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების  დაცვის ზედამხედველობას.“;

 ა.ი) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16.  სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11262,3

11842,4

3981,7

7860,7

8516,6

143,7

8372,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158,0

164,0

0,0

164,0

164,0

0,0

164,0

 

ხარჯები

7554,2

8008,9

452,4

7556,5

6647,2

0,0

6647,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3700,1

3833,5

3529,3

304,2

1867,7

143,7

1724,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2597,4

2762,0

0,0

2762,0

2427,3

0,0

2427,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151,0

157,0

0,0

157,0

157,0

0,0

157,0

 

ხარჯები

2551,6

2758,0

0,0

2758,0

2385,3

0,0

2385,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,8

4,0

0,0

4,0

42,0

0,0

42,0

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

756,1

833,8

0,0

833,8

722,6

0,0

722,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

32,0

 

32,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

743,2

829,8

0,0

829,8

710,6

0,0

710,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,9

4,0

0,0

4,0

12,0

0,0

12,0

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1833,4

1924,6

0,0

1924,6

1653,6

0,0

1653,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120,0

125,0

 

125,0

125,0

 

125,0

 

ხარჯები

1808,4

1924,6

0,0

1924,6

1623,6

0,0

1623,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,9

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

2,7

0,0

2,7

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

2,7

0,0

2,7

50,0

0,0

50,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

8,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 04 02

მგფ-ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

386,8

100,6

0,0

100,6

99,1

0,0

99,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

386,8

100,6

0,0

100,6

85,3

0,0

85,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

02 02

საგანგებო სიტუაციების მართვა

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

101,8

100,6

0,0

100,6

99,6

0,0

99,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

101,8

100,6

0,0

100,6

85,8

0,0

85,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4799,2

5136,2

3924,4

1211,8

2285,0

143,7

2141,3

 

ხარჯები

1172,9

1323,7

395,1

928,6

506,3

0,0

506,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3626,3

3812,5

3529,3

283,3

1776,9

143,7

1633,2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა-შენახვა

2428,0

2117,5

1884,2

233,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2428,0

2117,5

1884,2

233,3

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1032,3

947,8

0,0

947,8

503,7

0,0

503,7

 

ხარჯები

905,1

905,8

0,0

905,8

502,7

0,0

502,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,2

42,0

0,0

42,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

75,0

3,9

0,0

3,9

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

75,0

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და გამწვანების  მოვლა-პატრონობის  პროგრამა

825,3

896,9

0,0

896,9

496,7

0,0

496,7

 

ხარჯები

825,3

894,9

0,0

894,9

496,7

0,0

496,7

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

48,5

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,5

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

671,3

653,8

653,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

457,2

525,8

525,8

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

355,7

422,5

395,8

26,7

150,8

0,0

150,8

 

ხარჯები

53,8

285,9

267,1

18,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

301,9

136,7

128,7

8,0

150,0

0,0

150,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

310,8

990,5

990,5

0,0

143,7

143,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310,8

990,5

990,5

0,0

143,7

143,7

0,0

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

3,6

4,0

0,0

4,0

3,6

0,0

3,6

 

ხარჯები

2,4

4,0

 

4,0

3,6

 

3,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 10

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

1483,2

0,0

1483,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1483,2

0,0

1483,2

04 00

განათლება

1222,9

1420,8

57,3

1363,5

1308,7

0,0

1308,7

 

ხარჯები

1222,9

1418,9

57,3

1361,6

1308,7

0,0

1308,7

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1058,8

1158,8

0,0

1158,8

1200,0

0,0

1200,0

 

ხარჯები

1058,8

1158,0

0,0

1158,0

1200,0

0,0

1200,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

104,5

108,7

0,0

108,7

8,7

0,0

8,7

 

ხარჯები

104,5

107,5

0,0

107,5

8,7

0,0

8,7

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

0,0

33,0

0,0

33,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

33,0

0,0

33,0

50,0

0,0

50,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1486,0

1498,3

0,0

1498,3

1548,1

0,0

1548,1

 

ხარჯები

1450,0

1493,3

0,0

1493,3

1548,1

0,0

1548,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

656,0

616,5

0,0

616,5

494,3

0,0

494,3

 

ხარჯები

620,0

611,5

0,0

611,5

494,3

0,0

494,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

395,2

394,2

0,0

394,2

341,3

0,0

341,3

 

ხარჯები

395,2

389,2

0,0

389,2

341,3

0,0

341,3

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

260,8

197,3

0,0

197,3

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

224,8

197,3

0,0

197,3

130,0

0,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

0,0

25,0

0,0

25,0

23,0

0,0

23,0

 

ხარჯები

0,0

25,0

0,0

25,0

23,0

0,0

23,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

705,0

740,3

0,0

740,3

600,9

0,0

600,9

 

ხარჯები

705,0

740,3

0,0

740,3

600,9

0,0

600,9

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

360,0

360,0

0,0

360,0

411,0

0,0

411,0

 

ხარჯები

360,0

360,0

0,0

360,0

411,0

0,0

411,0

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

120,0

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

120,0

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

50,0

50,0

0,0

50,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

50,0

50,0

0,0

50,0

45,0

0,0

45,0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

0,0

35,3

0,0

35,3

36,9

0,0

36,9

 

ხარჯები

0,0

35,3

0,0

35,3

36,9

0,0

36,9

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

175,0

175,0

0,0

175,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

175,0

175,0

0,0

175,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

3,0

19,5

0,0

19,5

17,6

0,0

17,6

 

ხარჯები

3,0

19,5

0,0

19,5

17,6

0,0

17,6

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასაფლაოების    მოვლა-პატრონობის პროგრამა 

90,0

90,0

0,0

90,0

405,3

0,0

405,3

 

ხარჯები

90,0

90,0

0,0

90,0

405,3

0,0

405,3

05  06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

767,6

924,4

0,0

924,4

848,5

0,0

848,5

 

ხარჯები

767,6

914,4

0,0

914,4

813,5

0,0

813,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

10,0

0,0

10,0

35,000

0,000

35,000

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,7

139,5

0,0

139,5

160,6

0,0

160,6

 

ხარჯები

124,7

129,5

0,0

129,5

125,6

0,0

125,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

10,0

0,0

10,0

35,000

0,000

35,000

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

642,4

784,9

0,0

784,9

687,9

0,0

687,9

 

ხარჯები

642,4

784,9

0,0

784,9

687,9

0,0

687,9

06 02 01

მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

196,0

222,7

0,0

222,7

188,4

0,0

188,4

 

ხარჯები

196,0

222,7

0,0

222,7

188,4

0,0

188,4

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

13,8

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13,8

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

06 02 03

რეგულარული სამედიცინო მომსახურება სენაკის თემების მოსახლეობისათვის

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

13,8

18,7

0,0

18,7

18,7

0,0

18,7

 

ხარჯები

13,8

18,7

0,0

18,7

18,7

0,0

18,7

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

9,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

9,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

12,0

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

12,0

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

3,2

6,0

0,0

6,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

3,2

6,0

0,0

6,0

25,0

0,0

25,0

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

171,7

326,0

0,0

326,0

242,1

0,0

242,1

 

ხარჯები

171,7

326,0

0,0

326,0

242,1

0,0

242,1

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

20,7

24,0

0,0

24,0

25,2

0,0

25,2

 

ხარჯები

20,7

24,0

0,0

24,0

25,2

0,0

25,2

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე  ბავშვების დახმარების პროგრამა

7,0

8,0

0,0

8,0

8,4

0,0

8,4

 

ხარჯები

7,0

8,0

0,0

8,0

8,4

0,0

8,4

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

3,0

20,0

0,0

20,0

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

18,2

20,0

0,0

20,0

32,0

0,0

32,0

06 02 13

დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე  დახმარების პროგრამა

2,0

3,0

0,0

3,0

2,4

0,0

2,4

 

ხარჯები

2,0

3,0

0,0

3,0

2,4

0,0

2,4

06 02 14

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

14,1

24,5

0,0

24,5

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

14,1

24,5

0,0

24,5

26,0

0,0

26,0

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

5,6

6,0

0,0

6,0

8,2

0,0

8,2

 

ხარჯები

5,6

6,0

0,0

6,0

8,2

0,0

8,2

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

2,5

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

2,5

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

73,8

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

73,8

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

06 02 19

„ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ თანადაფინანსება  სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგე თემების განვითარბის მიზნით

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                                                                                                                                                              “

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერი ლაშქარავა
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.