„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 იანვრის N1/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 იანვრის N1/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4/4
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/02/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/02/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016322
4/4
02/02/2017
ვებგვერდი, 06/02/2017
190020020.35.111.016322
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 იანვრის N1/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №4/4

2017 წლის 2 თებერვალი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 იანვრის №1/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 იანვრის №1/1 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 06.01.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016319) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები 15 600.0 ათ. ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები 16 447.8 ათ. ლარით;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარით;

ა.გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 150.0 ათ. ლარით.“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ბ.ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

20 015,1

5 594,9

14 420,2

21 290,8

4 818,2

16 472,6

15 100,0

0,0

15 100,0

გადასახადები

6 282,9

0,0

6 282,9

11 713,6

0,0

11 713,6

11 100,0

0,0

11 100,0

გრანტები

9 869,5

5 492,7

4 376,8

5 553,0

4 818,2

734,8

260,0

0,0

260,0

სხვა შემოსავლები

3 862,7

102,2

3 760,5

4 024,2

0,0

4 024,2

3 740,0

0,0

3 740,0

ხარჯები

16 218,6

1 906,7

14 311,9

16 579,9

1 212,2

15 367,7

13 401,8

0,0

13 401,8

შრომის ანაზღაურება

2 759,8

0,0

2 759,8

2 959,8

0,0

2 959,8

2 597,0

0,0

2 597,0

საქონელი და მომსახურება

2 970,2

0,0

2 970,2

3 582,7

0,0

3 582,7

4 247,3

0,0

4 247,3

პროცენტი

89,5

0,0

89,5

68,5

0,0

68,5

52,6

0,0

52,6

სუბსიდიები

5 689,7

0,0

5 689,7

5 762,1

0,0

5 762,1

4 799,5

0,0

4 799,5

გრანტები

1 314,9

0,0

1 314,9

1 279,4

0,0

1 279,4

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 089,3

0,0

1 089,3

1 071,1

0,0

1 071,1

1 007,5

0,0

1 007,5

სხვა ხარჯები

2 305,2

1 906,7

398,5

1 856,3

1 212,2

644,1

697,9

0,0

697,9

საოპერაციო სალდო

3 796,5

3 688,2

108,3

4 710,9

3 606,0

1 104,9

1 698,2

0,0

1 698,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 222,5

4 407,9

-185,4

4 850,7

4 023,5

827,2

2 285,5

629,8

1 655,7

ზრდა

4 726,7

4 407,9

318,8

5 211,1

4 023,5

1 187,6

2 785,5

629,8

2 155,7

კლება

504,2

0,0

504,2

360,4

0,0

360,4

500,0

0,0

500,0

მთლიანი სალდო

-426,0

-719,7

293,7

-139,8

-417,5

277,7

-587,3

-629,8

42,5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-686,6

-719,7

33,1

-323,2

-417,5

94,3

-847,8

-638,7

-209,1

ზრდა

1 213,7

1 085,8

127,9

890,5

668,3

222,2

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 213,7

1 085,8

127,9

890,5

668,3

222,2

0,0

 

 

კლება

1 900,3

1 805,5

94,8

1 213,7

1 085,8

127,9

847,8

638,7

209,1

ვალუტა და დეპოზიტები

1 900,3

1 805,5

94,8

1 213,7

1 085,8

127,9

847,8

638,7

209,1

ვალდებულებების ცვლილება

-260,6

0,0

-260,6

-183,4

0,0

-183,4

-260,5

-8,9

-251,6

კლება

260,6

0,0

260,6

183,4

0,0

183,4

260,5

8,9

251,6

საშინაო

260,6

0,0

260,6

183,4

0,0

183,4

260,5

8,9

251,6

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“;

ბ.ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

20 519,3

5 594,9

14 924,4

21 651,2

4 818,2

16 833,0

15 600,0

0,0

15 600,0

შემოსავლები

20 015,1

5 594,9

14 420,2

21 290,8

4 818,2

16 472,6

15 100,0

 

15 100,0

არაფინანსური აქტივების კლება

504,2

 

504,2

360,4

 

360,4

500,0

 

500,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

გადასახდელები

21 205,9

6 314,6

14 891,3

21 974,4

5 235,7

16 738,7

16 447,8

638,7

15 809,1

ხარჯები

16 218,6

1 906,7

14 311,9

16 579,9

1 212,2

15 367,7

13 401,8

 

13 401,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 726,7

4 407,9

318,8

5 211,1

4 023,5

1 187,6

2 785,5

629,8

2 155,7

ვალდებულებების კლება

260,6

 

260,6

183,4

 

183,4

260,5

8,9

251,6

ნაშთის ცვლილება

-686,6

-719,7

33,1

-323,2

-417,5

94,3

-847,8

-638,7

-209,1

“;

ბ.გ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13 401.8 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

16 218,6

1 906,7

14 311,9

16 579,9

1 212,2

15 367,7

13 401,8

0,0

13 401,8

შრომის ანაზღაურება

2 759,8

0,0

2 759,8

2 959,8

0,0

2 959,8

2 597,0

0,0

2 597,0

საქონელი და მომსახურება

2 970,2

0,0

2 970,2

3 582,7

0,0

3 582,7

4 247,3

0,0

4 247,3

პროცენტი

89,5

0,0

89,5

68,5

0,0

68,5

52,6

0,0

52,6

სუბსიდიები

5 689,7

0,0

5 689,7

5 762,1

0,0

5 762,1

4 799,5

0,0

4 799,5

გრანტები

1 314,9

0,0

1 314,9

1 279,4

0,0

1 279,4

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 089,3

0,0

1 089,3

1 071,1

0,0

1 071,1

1 007,5

0,0

1 007,5

სხვა ხარჯები

2 305,2

1 906,7

398,5

1 856,3

1 212,2

644,1

697,9

0,0

697,9

“;

ბ.დ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 285.5 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 785.5 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 726,7

5 211,1

785,5

ძირითადი აქტივები

4 726,7

211,1

2 785,5

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 500.0 ათ. ლარის ოდენობით:
 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

504,2

360,4

500,0

ძირითადი აქტივები

195,5

25,4

100,0

არაწარმოებული აქტივები

308,7

335,0

400,0

მიწა

308,7

335,0

400,0

“;

ბ.ე) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 551,9   

3 680,9   

3 586,3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 407,8   

3 606,0   

3 493,7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 407,8   

3 606,0   

3 343,7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

150,0    

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

144,1   

68,5   

92,6   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

6,4   

0,0   

702

თავდაცვა

100,3   

107,1   

107,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

561,6   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

561,6   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 454,5   

1 807,0   

340,0   

7045

ტრანსპორტი

1 454,5   

1 807,0   

340,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 454,5    

1 807,0   

340,0   

705

გარემოს დაცვა

2 056,9   

2 700,3   

1 620,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

809,8   

881,1   

1 155,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1 247,1   

1 819,2   

465,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5 055,2   

5 636,6   

3 989,8   

7061

ბინათმშენებლობა

1 111,7   

603,3   

528,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 930,0   

3 656,6   

855,8   

7064

გარე განათება

772,8   

1 217,6   

890,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

240,7   

159,1   

1 716,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

569,2   

615,5   

557,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

159,3   

140,0   

140,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

409,9   

475,5   

417,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 308,1   

3 843,0   

2 741,7   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 047,2   

1 825,7   

1 556,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 902,8   

1 747,8    

1 010,3   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

138,3   

120,0   

50,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

219,8   

149,5   

125,0   

709

განათლება

2 249,0   

2 270,7   

2 170,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 134,8   

2 143,6   

2 170,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

114,2   

127,1   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

1 038,6   

1 129,9   

1 075,5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

473,3   

465,9   

435,5   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

201,2   

201,7   

230,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

364,1   

460,2   

410,0   

 

სულ

20 945,3   

21 791,0   

16 187,3   

“;

ბ.ვ) მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -587.3 ათ. ლარის ოდენობით.“;

ბ.ზ.) მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -847.8  ათ. ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   847.8  ათ. ლარის ოდენობით.“;

ბ.თ) მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -260.5 ათ. ლარის ოდენობით.

2. მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის „ქ. ფოთში რუხაძის, ვაჟა-ფშაველას, გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია“ (2009 წ.), „ქალაქ ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის (ინდუსტრიულ ზონასთან დამაკავშირებელი გზა), ჭავჭავაძის ჩიხისა და მდინარე რიონის გასწვრივ (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია“ (2011წ.) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრედიტო ვალდებულებები (კრედიტების ძირითადი თანხა) მუნიციპალური განვითარების ფონდისადმი 2017 წელს შეადგენს  126.4 ათ. ლარს.

2016 წლის კრედიტორული დავალიანებები შეადგენს 134.1 ათ. ლარს.“;

ბ.ი)  მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის  2.1.2  პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„2.1.2  ახალგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

სპორტული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს სპორტის შემდგომ განვითარებას კრივში, ჭიდაობაში, ფეხბურთში, კალათბურთში, ხელბურთში, შაშში, წყალსათხილამურო სპორტში, საბაიდარო და კანოეთ ნიჩბოსნობაში. სპორტული ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში დაჯილდოვდებიან გამარჯვებული სპორტსმენები თასებით, მედლებით, დიპლომებით და სხვა ფასიანი საჩუქრებით. წლის საუკეთესო სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება მოხდება ფულადი ფორმით.

სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 1600 სპორტსმენი და 10000 მაყურებელი.

აღნიშნული პროგრამით ასევე გათვალისიწნებულია ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯები.“;

ბ.კ) მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტს  დაემატოს 2.1.2.1 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „2.1.2.1  სხვა  გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

 აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება გულისხმობს საბიუჯეტო წლის დასაწყისში დაუგეგმავ და აუცილებლად განსახორციელებელ ახალგაზრდულ და სპორტულ ღონისძიებებს, რომლებიც მოთხოვნისა და შესაბამისი კომპეტენტური დასკვნების (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დასკვნა) საფუძველზე დაფინანსებული იქნება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.“

ბ.ლ) მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„მუხლი 19. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

21 205,9

6 314,6

14 891,3

21 974,4

5 235,7

16 738,7

16 447,8

638,7

15 809,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146,0

0,0

146,0

146,0

0,0

146,0

146,0

0,0

146,0

 

ხარჯები

16 218,6

1 906,7

14 311,9

16 579,9

1 212,2

15 367,7

13 401,8

0,0

13 401,8

 

შრომის ანაზღაურება

2 759,8

0,0

2 759,8

2 959,8

0,0

2 959,8

2 597,0

0,0

2 597,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 726,7

4 407,9

318,8

5 211,1

4 023,5

1 187,6

2 785,5

629,8

2 155,7

 

ვალდებულებების კლება

260,6

0,0

260,6

183,4

0,0

183,4

260,5

8,9

251,6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 758,9

0,0

3 758,9

3 829,3

0,0

3 829,3

3 715,8

0,0

3 715,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141,0

0,0

141,0

141,0

0,0

141,0

141,0

0,0

141,0

 

ხარჯები

3 486,0

0,0

3 486,0

3 654,3

0,0

3 654,3

3 551,3

0,0

3 551,3

 

შრომის ანაზღაურება

2 661,8

0,0

2 661,8

2 865,1

0,0

2 865,1

2 516,0

0,0

2 516,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,9

0,0

65,9

26,6

0,0

26,6

35,0

0,0

35,0

 

ვალდებულებების კლება

207,0

0,0

207,0

148,4

0,0

148,4

129,5

0,0

129,5

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

966,6

0,0

966,6

987,1

0,0

987,1

958,3

0,0

958,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33,0

 

33,0

33,0

 

33,0

33,0

 

33,0

 

ხარჯები

963,6

0,0

963,6

982,6

0,0

982,6

953,1

0,0

953,1

 

შრომის ანაზღაურება

739,6

0,0

739,6

783,0

0,0

783,0

681,7

0,0

681,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

0,0

2,5

4,5

0,0

4,5

5,0

0,0

5,0

 

ვალდებულებების კლება

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2 444,0

0,0

2 444,0

2 619,2

0,0

2 619,2

2 388,5

0,0

2 388,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108,0

 

108,0

108,0

 

108,0

108,0

 

108,0

 

ხარჯები

2 432,9

0,0

2 432,9

2 596,8

0,0

2 596,8

2 355,6

0,0

2 355,6

 

შრომის ანაზღაურება

1 922,2

0,0

1 922,2

2 082,1

0,0

2 082,1

1 834,3

0,0

1 834,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,8

0,0

8,8

22,1

0,0

22,1

30,0

0,0

30,0

 

ვალდებულებების კლება

2,3

0,0

2,3

0,3

0,0

0,3

2,9

0,0

2,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

258,8

0,0

258,8

148,1

0,0

148,1

166,4

0,0

166,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,6

0,0

54,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

204,2

0,0

204,2

148,1

0,0

148,1

126,4

0,0

126,4

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 02

 მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

258,8

0,0

258,8

148,1

0,0

148,1

126,4

0,0

126,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,6

0,0

54,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

204,2

0,0

204,2

148,1

0,0

148,1

126,4

0,0

126,4

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებების

აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად  ჩამოჭრილი თანხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

89,5

0,0

89,5

68,5

0,0

68,5

52,6

0,0

52,6

 

ხარჯები

89,5

0,0

89,5

68,5

0,0

68,5

52,6

0,0

52,6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

664,2

0,0

664,2

107,1

0,0

107,1

107,0

0,0

107,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

661,9

0,0

661,9

107,1

0,0

107,1

107,0

0,0

107,0

 

შრომის ანაზღაურება

98,0

0,0

98,0

94,7

0,0

94,7

81,0

0,0

81,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა   

563,9

0,0

563,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

561,6

0,0

561,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა      (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური)

100,3

0,0

100,3

107,1

0,0

107,1

107,0

0,0

107,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

100,3

0,0

100,3

107,1

0,0

107,1

107,0

0,0

107,0

 

შრომის ანაზღაურება

86,6

0,0

86,6

94,7

0,0

94,7

81,0

0,0

81,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 617,9

5 658,0

2 959,9

10 162,9

5 235,7

4 927,2

6 028,4

123,2

5 905,2

 

ხარჯები

4 633,8

1 906,7

2 727,1

5 039,3

1 212,2

3 827,1

3 836,5

0,0

3 836,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 932,8

3 751,3

181,5

5 104,6

4 023,5

1 081,1

2 113,3

114,3

1 999,0

 

ვალდებულებების კლება

51,3

0,0

51,3

19,0

0,0

19,0

78,6

8,9

69,7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1 454,5

1 301,3

153,2

1 807,0

957,6

849,4

340,0

0,0

340,0

 

ხარჯები

95,8

0,0

95,8

379,2

0,0

379,2

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 358,7

1 301,3

57,4

1 427,8

957,6

470,2

140,0

0,0

140,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 005,2

1 703,1

2 302,1

4 615,8

1 323,8

3 292,0

3 196,6

8,9

3 187,7

 

ხარჯები

3 023,3

858,1

2 165,2

3 530,6

677,8

2 852,8

3 058,0

0,0

3 058,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

930,6

845,0

85,6

1 066,7

646,0

420,7

60,0

0,0

60,0

 

ვალდებულებების კლება

51,3

0,0

51,3

18,5

0,0

18,5

78,6

8,9

69,7

03 02 01

ბინათმშენებლობა

1 113,0

842,2

270,8

603,3

132,2

471,1

536,9

8,9

528,0

 

ხარჯები

1 111,7

842,2

269,5

603,3

132,2

471,1

528,0

0,0

528,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

8,9

8,9

0,0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

822,7

0,0

822,7

1 217,6

0,0

1 217,6

947,9

0,0

947,9

 

ხარჯები

689,9

0,0

689,9

929,2

0,0

929,2

830,0

0,0

830,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82,9

0,0

82,9

288,4

0,0

288,4

60,0

0,0

60,0

 

ვალდებულებების კლება

49,9

0,0

49,9

0,0

0,0

0,0

57,9

0,0

57,9

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

809,8

0,0

809,8

886,2

0,0

886,2

1 164,4

0,0

1 164,4

 

ხარჯები

809,8

0,0

809,8

881,1

0,0

881,1

1 155,0

0,0

1 155,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

5,1

0,0

5,1

9,4

0,0

9,4

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

12,5

0,0

12,5

76,1

0,0

76,1

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

12,5

0,0

12,5

76,1

0,0

76,1

80,0

0,0

80,0

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 247,2

860,9

386,3

1 832,6

1 191,6

641,0

467,4

0,0

467,4

 

ხარჯები

399,4

15,9

383,5

1 040,9

545,6

495,3

465,0

0,0

465,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

847,7

845,0

2,7

778,3

646,0

132,3

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,1

0,0

0,1

13,4

0,0

13,4

2,4

0,0

2,4

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 930,0

2 653,6

276,4

3 657,1

2 954,3

702,8

855,8

114,3

741,5

 

ხარჯები

1 286,5

1 048,6

237,9

1 049,5

534,4

515,1

508,5

0,0

508,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 643,5

1 605,0

38,5

2 607,1

2 419,9

187,2

347,3

114,3

233,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

03 03 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

2 930,0

2 653,6

276,4

3 551,1

2 954,3

596,8

855,8

114,3

741,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

1 286,5

1 048,6

237,9

943,5

534,4

409,1

508,5

0,0

508,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 643,5

1 605,0

38,5

2 607,1

2 419,9

187,2

347,3

114,3

233,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

0,0

0,0

0,0

106,0

0,0

106,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

106,0

0,0

106,0

0,0

0,0

0,0

03 04

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 566,0

0,0

1 566,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 566,0

0,0

1 566,0

03 05

 ა(ა)იპ – "ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი“

109,8

0,0

109,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

109,8

0,0

109,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

ა(ა)იპ – „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

83,0

0,0

83,0

83,0

0,0

83,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

83,0

0,0

83,0

80,0

0,0

80,0

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

03 07

ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება

35,4

0,0

35,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

35,4

0,0

35,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

2 249,0

187,9

2 061,1

2 270,7

0,0

2 270,7

2 170,0

0,0

2 170,0

 

ხარჯები

2 058,6

0,0

2 058,6

2 224,9

0,0

2 224,9

2 150,0

0,0

2 150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190,4

187,9

2,5

45,8

0,0

45,8

20,0

0,0

20,0

04 01

ა(ა)იპ – "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

1 946,9

0,0

1 946,9

2 139,1

0,0

2 139,1

2 170,0

0,0

2 170,0

 

ხარჯები

1 944,4

0,0

1 944,4

2 097,8

0,0

2 097,8

2 150,0

0,0

2 150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

0,0

2,5

41,3

0,0

41,3

20,0

0,0

20,0

04 02

ა(ა)იპ – "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"

114,2

0,0

114,2

127,1

0,0

127,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

114,2

0,0

114,2

127,1

0,0

127,1

0,0

0,0

0,0

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

187,9

187,9

0,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187,9

187,9

0,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4 308,1

468,7

3 839,4

3 852,7

0,0

3 852,7

2 766,5

515,5

2 251,0

 

ხარჯები

3 775,5

0,0

3 775,5

3 810,6

0,0

3 810,6

2 125,5

0,0

2 125,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

532,6

468,7

63,9

32,4

0,0

32,4

616,2

515,5

100,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

9,7

0,0

9,7

24,8

0,0

24,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 047,2

283,7

1 763,5

1 835,4

0,0

1 835,4

1 568,7

515,5

1 053,2

 

ხარჯები

1 746,4

0,0

1 746,4

1 797,2

0,0

1 797,2

940,9

0,0

940,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300,8

283,7

17,1

28,5

0,0

28,5

615,5

515,5

100,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

9,7

0,0

9,7

12,3

0,0

12,3

05 01 01

 სპორტული სკოლები

1 136,6

0,0

1 136,6

1 155,8

0,0

1 155,8

178,7

0,0

178,7

 

ხარჯები

1 129,5

0,0

1 129,5

1 143,2

0,0

1 143,2

178,0

0,0

178,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,1

0,0

7,1

12,6

0,0

12,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

05 01 01 01

ა(ა)იპ – "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

57,6

0,0

57,6

52,9

0,0

52,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

56,0

0,0

56,0

52,9

0,0

52,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 02

ა(ა)იპ – "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

66,9

0,0

66,9

65,4

0,0

65,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

65,9

0,0

65,9

65,4

0,0

65,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 03

ა(ა)იპ – "ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

125,1

0,0

125,1

121,8

0,0

121,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

125,1

0,0

125,1

119,0

0,0

119,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

05 01 01 04

ა(ა)იპ – "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

139,3

0,0

139,3

139,8

0,0

139,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

139,3

0,0

139,3

139,8

0,0

139,8

0,0

0,0

0,0

05 01 01 05

ა(ა)იპ – "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

95,4

0,0

95,4

106,7

0,0

106,7

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

95,4

0,0

95,4

106,6

0,0

106,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

05 01 01 06

ა(ა)იპ – "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – კრივის სასპორტო სკოლა"

95,3

0,0

95,3

96,3

0,0

96,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

94,5

0,0

94,5

96,3

0,0

96,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 07

ა(ა)იპ – "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – რაგბის სასპორტო სკოლა"

100,8

0,0

100,8

123,1

0,0

123,1

110,7

0,0

110,7

 

ხარჯები

97,9

0,0

97,9

120,2

0,0

120,2

110,0

0,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

0,0

2,9

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

05 01 01 08

ა(ა)იპ – "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ვალერიან მაქაცარიას სახელობის ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა"

89,5

0,0

89,5

84,3

0,0

84,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

89,5

0,0

89,5

84,3

0,0

84,3

0,0

0,0

0,0

05 01 01 09

ა(ა)იპ – "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ფეხბურთის სასპორტო სკოლა"

107,3

0,0

107,3

99,5

0,0

99,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

107,3

0,0

107,3

99,5

0,0

99,5

0,0

0,0

0,0

05 01 01 10

ა(ა)იპ – „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – საბრძოლო ხელოვნებათა სკოლა"

52,0

0,0

52,0

49,0

0,0

49,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

52,0

0,0

52,0

49,0

0,0

49,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 11

ა(ა)იპ – "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი"

87,7

0,0

87,7

87,2

0,0

87,2

68,0

0,0

68,0

 

ხარჯები

87,7

0,0

87,7

87,2

0,0

87,2

68,0

0,0

68,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 12

ა(ა)იპ – "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ზურაბ სარსანიას სახელობის მოკრივეთა კლუბი – ლიდერი"

63,8

0,0

63,8

64,1

0,0

64,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

63,8

0,0

63,8

64,1

0,0

64,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 13

ა(ა)იპ – "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ოლიმპიური ჩემპიონის – ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბი"

55,9

0,0

55,9

65,7

0,0

65,7

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

55,1

0,0

55,1

58,9

0,0

58,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,8

6,8

0,0

6,8

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

75,9

0,0

75,9

63,7

0,0

63,7

93,6

0,0

93,6

 

ხარჯები

75,9

0,0

75,9

54,0

0,0

54,0

82,0

0,0

82,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

9,7

0,0

9,7

11,6

0,0

11,6

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,3

0,0

2,3

1,3

0,0

1,3

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

2,3

0,0

2,3

1,3

0,0

1,3

6,0

0,0

6,0

05 01 03

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

541,0

0,0

541,0

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

541,0

0,0

541,0

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

293,7

283,7

10,0

0,0

0,0

0,0

515,5

515,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

293,7

283,7

10,0

0,0

0,0

0,0

515,5

515,5

0,0

05 01 05

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

15,9

0,0

15,9

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

15,9

0,0

15,9

100,0

0,0

100,0

05 01 06

ა(ა)იპ – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

681,2

0,0

681,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

680,9

0,0

680,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 902,8

185,0

1 717,8

1 747,8

0,0

1 747,8

1 020,7

0,0

1 020,7

 

ხარჯები

1 674,2

0,0

1 674,2

1 743,9

0,0

1 743,9

1 009,6

0,0

1 009,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228,6

185,0

43,6

3,9

0,0

3,9

0,7

0,0

0,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,4

0,0

10,4

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)

576,9

0,0

576,9

617,2

0,0

617,2

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

575,8

0,0

575,8

614,2

0,0

614,2

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

0,0

1,1

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

ა(ა)იპ – "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი"

199,3

0,0

199,3

213,9

0,0

213,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

199,3

0,0

199,3

213,9

0,0

213,9

0,0

0,0

0,0

05 02 01 02

ა(ა)იპ – "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

200,0

0,0

200,0

220,0

0,0

220,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

200,0

0,0

200,0

217,0

0,0

217,0

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 03

ა(ა)იპ – "სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ფოთის ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა"

72,6

0,0

72,6

78,3

0,0

78,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

71,5

0,0

71,5

78,3

0,0

78,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

ა(ა)იპ – "სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი"

105,0

0,0

105,0

105,0

0,0

105,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

105,0

0,0

105,0

105,0

0,0

105,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

168,6

0,0

168,6

89,3

0,0

89,3

204,4

0,0

204,4

 

ხარჯები

130,1

0,0

130,1

89,3

0,0

89,3

194,0

0,0

194,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,5

0,0

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,4

0,0

10,4

05 02 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

27,5

0,0

27,5

1,0

0,0

1,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

27,5

0,0

27,5

1,0

0,0

1,0

4,0

0,0

4,0

05 02 03

სსიპ – "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"

780,7

0,0

780,7

838,4

0,0

838,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

780,7

0,0

780,7

838,4

0,0

838,4

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ა(ა)იპ – "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საგამოფენო დარბაზი"

67,7

0,0

67,7

76,3

0,0

76,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

67,0

0,0

67,0

76,3

0,0

76,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 05

ა(ა)იპ – "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

123,9

0,0

123,9

126,6

0,0

126,6

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

120,6

0,0

120,6

125,7

0,0

125,7

119,3

0,0

119,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,3

0,0

3,3

0,9

0,0

0,9

0,7

0,0

0,7

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

185,0

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185,0

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 07

ა(ა)იპ – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

496,6

0,0

496,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

496,3

0,0

496,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

05 03

თეატრის მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა        (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

138,3

0,0

138,3

120,0

0,0

120,0

52,1

0,0

52,1

 

ხარჯები

138,3

0,0

138,3

120,0

0,0

120,0

50,0

0,0

50,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

2,1

05 05

ა(ა)იპ – "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი"

219,8

0,0

219,8

149,5

0,0

149,5

125,0

0,0

125,0

 

ხარჯები

216,6

0,0

216,6

149,5

0,0

149,5

125,0

0,0

125,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 607,8

0,0

1 607,8

1 751,7

0,0

1 751,7

1 659,5

0,0

1 659,5

 

ხარჯები

1 602,8

0,0

1 602,8

1 743,7

0,0

1 743,7

1 631,5

0,0

1 631,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

0,0

5,0

1,7

0,0

1,7

1,0

0,0

1,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

27,0

0,0

27,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ა(ა)იპ – "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

159,3

0,0

159,3

140,6

0,0

140,6

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

159,3

0,0

159,3

139,0

0,0

139,0

139,0

0,0

139,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

409,9

0,0

409,9

481,2

0,0

481,2

418,7

0,0

418,7

 

ხარჯები

409,9

0,0

409,9

475,5

0,0

475,5

417,0

0,0

417,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

5,7

0,0

5,7

1,7

0,0

1,7

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

280,2

0,0

280,2

327,2

0,0

327,2

260,0

0,0

260,0

 

ხარჯები

280,2

0,0

280,2

327,2

0,0

327,2

260,0

0,0

260,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

75,6

0,0

75,6

83,3

0,0

83,3

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

75,6

0,0

75,6

79,2

0,0

79,2

80,0

0,0

80,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

4,1

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

21,3

0,0

21,3

27,4

0,0

27,4

31,7

0,0

31,7

 

ხარჯები

21,3

0,0

21,3

27,4

0,0

27,4

30,0

0,0

30,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

1,7

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

7,4

0,0

7,4

9,4

0,0

9,4

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

7,4

0,0

7,4

7,8

0,0

7,8

12,0

0,0

12,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

25,4

0,0

25,4

33,9

0,0

33,9

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

25,4

0,0

25,4

33,9

0,0

33,9

35,0

0,0

35,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

529,9

0,0

529,9

534,9

0,0

534,9

578,1

0,0

578,1

 

ხარჯები

529,9

0,0

529,9

534,9

0,0

534,9

553,5

0,0

553,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,6

0,0

24,6

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

26,0

0,0

26,0

27,2

0,0

27,2

41,4

0,0

41,4

 

ხარჯები

26,0

0,0

26,0

27,2

0,0

27,2

40,0

0,0

40,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

39,1

0,0

39,1

35,3

0,0

35,3

40,9

0,0

40,9

 

ხარჯები

39,1

0,0

39,1

35,3

0,0

35,3

38,0

0,0

38,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,9

0,0

2,9

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

142,2

0,0

142,2

153,1

0,0

153,1

126,9

0,0

126,9

 

ხარჯები

142,2

0,0

142,2

153,1

0,0

153,1

125,5

0,0

125,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

06 03 03 01

ა(ა)იპ – "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი"

75,0

0,0

75,0

89,9

0,0

89,9

96,4

0,0

96,4

 

ხარჯები

75,0

0,0

75,0

89,9

0,0

89,9

95,0

0,0

95,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა  და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

10,5

0,0

10,5

12,8

0,0

12,8

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

10,5

0,0

10,5

12,8

0,0

12,8

10,0

0,0

10,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

37,1

0,0

37,1

30,1

0,0

30,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

37,1

0,0

37,1

30,1

0,0

30,1

0,0

0,0

0,0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა

14,1

0,0

14,1

14,8

0,0

14,8

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

14,1

0,0

14,1

14,8

0,0

14,8

15,0

0,0

15,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

201,2

0,0

201,2

201,7

0,0

201,7

248,4

0,0

248,4

 

ხარჯები

201,2

0,0

201,2

201,7

0,0

201,7

230,0

0,0

230,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,4

0,0

18,4

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

38,9

0,0

38,9

37,6

0,0

37,6

40,5

0,0

40,5

 

ხარჯები

38,9

0,0

38,9

37,6

0,0

37,6

40,0

0,0

40,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

82,5

0,0

82,5

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

82,5

0,0

82,5

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

225,1

0,0

225,1

207,9

0,0

207,9

200,2

0,0

200,2

 

ხარჯები

225,1

0,0

225,1

207,9

0,0

207,9

200,0

0,0

200,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

28,0

0,0

28,0

32,0

0,0

32,0

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

28,0

0,0

28,0

32,0

0,0

32,0

32,0

0,0

32,0

06 06

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

41,4

0,0

41,4

41,9

0,0

41,9

40,5

0,0

40,5

 

ხარჯები

41,4

0,0

41,4

41,9

0,0

41,9

40,0

0,0

40,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

06 07

ა(ა)იპ – “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“

214,2

0,0

214,2

275,3

0,0

275,3

215,0

0,0

215,0

 

ხარჯები

209,2

0,0

209,2

275,3

0,0

275,3

215,0

0,0

215,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 08

ა(ა)იპ – “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“

0,0

0,0

0,0

37,9

0,0

37,9

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

37,2

0,0

37,2

35,0

0,0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

 “

მუხლი 2
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2017 წლის 2 თებერვლიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.  

საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე თოფურია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.