„ცესკოს აპარატის სტრუქტურულ ერთეულთა და საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ მოხელეთა ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ, რომლებსაც არ ესაჭიროებათ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი“ ცესკოს 2015 წლის 12 დეკემბრის №68/2015 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ცესკოს აპარატის სტრუქტურულ ერთეულთა და საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ მოხელეთა ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ, რომლებსაც არ ესაჭიროებათ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი“ ცესკოს 2015 წლის 12 დეკემბრის №68/2015 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3/2017
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მიღების თარიღი 20/01/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/01/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/02/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010220020.15.008.016317
 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

დადგენილება №3/2017

2017 წლის 20 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„ცესკოს აპარატის სტრუქტურულ ერთეულთა და საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ მოხელეთა ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ, რომლებსაც არ ესაჭიროებათ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი“ ცესკოს 2015 წლის 12 დეკემბრის №68/2015 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

   საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 77-ე მუხლის  მე-5 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ” მე-20 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:

მუხლი 1
„ცესკოს აპარატის სტრუქტურულ ერთეულთა და საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ მოხელეთა ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ, რომლებსაც არ ესაჭიროებათ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი“ ცესკოს 2015 წლის 12 დეკემბრის №68/2015 დადგენილებით (სსმ, ვებგვერდი, www.matsne.gov.ge, 14/12/2015, 010220020.15.008.016232) დამტკიცებული დანართის გრაფა „1. თანაშემწეები, მრჩეველი და ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი/სპეციალისტი“ და გრაფა „2. საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. თანაშემწეები, მრჩეველი და ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი/სპეციალისტი

1

თავმჯდომარის მრჩეველი

არ არის სავალდებულო

2

თავმჯდომარის თანაშემწე

არ არის სავალდებულო

3

თავმჯდომარის მოადგილის თანაშემწე

არ არის სავალდებულო

4

ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი

 არ არის სავალდებულო

5

ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი

 არ არის სავალდებულო

2. საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი

1

დეპარტამენტის უფროსი

სავალდებულოა

საარჩევნო კომისიებთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის მართვის განყოფილება

2

განყოფილების უფროსი

სავალდებულოა

3

სპეციალისტი (III კატეგ.)

სავალდებულოა

საარჩევნო პროცედურებისა და საოქმო შედეგების განყოფილება

4

განყოფილების უფროსი

სავალდებულოა

5

სპეციალისტი (III კატეგ.)

სავალდებულოა

6

სპეციალისტი (II კატეგ.)

სავალდებულოა

(გარდა სტამბის თანამშრომლებისა)

7

სპეციალისტი (I კატეგ.)

სავალდებულოა

8

დამხმარე მოსამსახურე

არ არის სავალდებულო

მუხლი 2
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, №6) მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის პირველი თებერვლიდან.

კომისიის თავმჯდომარეთამარ ჟვანია
კომისიის მდივანიგიორგი ჯავახიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.