„2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის, თვითმმართველი ქალაქის - ახალციხის მერისა და ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურისთვის ზოგიერთი საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2016 წლის 19 ოქტომბრის №71/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის, თვითმმართველი ქალაქის - ახალციხის მერისა და ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურისთვის ზოგიერთი საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2016 წლის 19 ოქტომბრის №71/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 73/2016
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მიღების თარიღი 01/11/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/11/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010190020.15.008.016312
„2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის, თვითმმართველი ქალაქის - ახალციხის მერისა და ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურისთვის ზოგიერთი საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2016 წლის 19 ოქტომბრის №71/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

დადგენილება №73/2016

2016 წლის 1 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

„2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის, თვითმმართველი ქალაქის – ახალციხის მერისა და ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურისთვის ზოგიერთი საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2016 წლის 19 ოქტომბრის №71/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

   საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 77-ე მუხლის  მე-5 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ” მე-20 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:

 


მუხლი 1
„2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის, თვითმმართველი ქალაქის – ახალციხის მერისა და ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურისთვის ზოგიერთი საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2016 წლის 19 ოქტომბრის №71/2016 დადგენილების (სსმ ვებგვერდი, www.matsne.gov.ge, 19/10/2016, 010190020.15.008.016310) პირველი მუხლით დამტკიცებულ წესში (ხარჯთაღრიცხვა) შევიდეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 2
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) მისი მიღებიდან  2 კალენდარული დღის ვადაში.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

კომისიის თავმჯდომარეთამარ ჟვანია
კომისიის მდივანიგიორგი ჯავახიშვილიდანართი

 

ოლქის

ოლქის
დასახელება

გადაზიდვის ხარჯები

საოლქო ხარჯები

სულ უბნების დაფინანსება

სულ
ოლქი

ოლქის ფუნქციონირების ხარჯი

სულ
ჯამი

აუთვისებელი რესურსი საოლქოს ანგარიშზე

ირიცხება საოლქოს ანგარიშზე

სხვა

1

1

მთაწმინდა

1,000

2,500

6,200

9,700

3,600

13,300

6,000

7,300

2

2

ვაკე

1,000

2,500

6,400

9,900

4,800

14,700

2,250

12,450

3

3

საბურთალო

1,000

2,500

6,400

9,900

4,800

14,700

1,970

12,730

4

4

კრწანისი

1,000

2,500

7,200

10,700

3,600

14,300

 

14,300

5

5

ისანი

1,000

2,500

19,600

23,100

4,800

27,900

12,940

14,960

6

6

სამგორი

1,000

2,500

22,000

25,500

5,200

30,700

 

30,700

7

8

დიდუბე

1,000

2,500

13,600

17,100

4,000

21,100

5,570

15,530

8

9

ნაძალადევი

1,000

2,500

19,400

22,900

5,200

28,100

8,300

19,800

9

10

გლდანი

1,000

2,500

21,600

25,100

5,200

30,300

14,000

16,300

10

11

საგარეჯო

1,000

1,500

10,000

12,500

4,000

16,500

2,900

13,600

11

12

გურჯაანი

1,000

1,500

10,200

12,700

4,000

16,700

8,800

7,900

12

15

ლაგოდეხი

1,000

1,500

7,400

9,900

3,600

13,500

1,850

11,650

13

16

ყვარელი

1,000

1,500

6,000

8,500

2,800

11,300

 

11,300

14

17

თელავი

1,000

1,500

6,600

9,100

4,800

13,900

2,420

11,480

15

18

ახმეტა

1,000

1,500

10,000

12,500

3,600

16,100

1,860

14,240

16

20

რუსთავი

1,000

1,500

17,400

19,900

5,200

25,100

2,890

22,210

17

22

მარნეული

1,000

1,500

9,200

11,700

4,400

16,100

18,700

-

18

23

ბოლნისი

1,000

1,500

12,400

14,900

4,000

18,900

13,335

5,565

19

27

მცხეთა

1,000

1,500

9,200

11,700

4,400

16,100

9,155

6,945

20

30

კასპი

1,000

1,500

8,000

10,500

3,600

14,100

7,500

6,600

21

32

გორი

1,000

1,500

18,600

21,100

5,600

26,700

11,490

15,210

22

35

ხაშური

1,000

1,500

10,400

12,900

3,600

16,500

 

16,500

23

37

ახალციხე

1,000

1,500

7,000

9,500

4,800

14,300

 

14,300

24

38

ადიგენი

1,000

1,500

3,600

6,100

2,000

8,100

3,510

4,590

25

48

ხარაგაული

1,000

1,500

7,400

9,900

2,800

12,700

2,045

10,655

26

51

ზესტაფონი

1,000

1,500

9,200

11,700

4,000

15,700

-

15,700

27

52

ბაღდათი

1,000

1,500

7,400

9,900

3,200

13,100

650

12,450

28

56

ჭიათურა

1,000

1,500

11,600

14,100

4,000

18,100

 

18,100

29

59

ქუთაისი

1,000

1,500

25,800

28,300

6,000

34,300

10,000

24,300

30

61

ლანჩხუთი

1,000

1,500

8,000

10,500

3,600

14,100

4,350

9,750

31

62

ჩოხატაური

1,000

1,500

7,600

10,100

3,600

13,700

410

13,290

32

64

სენაკი

1,000

1,500

9,400

11,900

3,600

15,500

8,700

6,800

33

66

ხობი

1,000

1,500

9,400

11,900

4,000

15,900

8,425

7,475

34

67

ზუგდიდი

1,000

1,500

18,400

20,900

5,600

26,500

11,200

15,300

35

68

წალენჯიხა

1,000

1,500

5,600

8,100

3,600

11,700

6,750

4,950

36

69

ჩხოროწყუ

1,000

1,500

5,400

7,900

2,800

10,700

 

10,700

37

70

ფოთი

1,000

1,500

8,600

11,100

5,200

16,300

2,623

13,677

38

79

ბათუმი

1,000

1,500

24,000

26,500

5,200

31,700

2,992

28,708

39

81

ქობულეთი

1,000

1,500

9,600

12,100

4,000

16,100

4,150

11,950

40

83

ხელვაჩაური

1,000

1,500

10,000

12,500

4,000

16,500

 

16,500

 

 

სულ

 

 

 

 

 

721,600

197,735

526,465

 


totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.