„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 35
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/08/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/08/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.174.016171
 

  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №35

2016 წლის 5 აგვისტო

ქ. გორი

 

,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების  სამსახურის  დებულების დამტკიცების შესახებ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №13 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, ვებგვერდი, 08/08/2014; 010250050.35.174.016014) დამტკიცებული დებულების  მე-3 მუხლს (სამსახურის ფუნქციები) დაემატოს „ღ“ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ღ) პრიორიტეტების მიხედვით ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და შესაბამისი პროგრამების განსაზღვრა-მომზადებას, დაგეგმვას,  მათი განხორციელების კოორდინაციას“.

მუხლი 2
,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების  სამსახურის  დებულების დამტკიცების შესახებ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №13 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, ვებგვერდი, 08/08/2014; 010250050.35.174.016014) დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის (ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების ფუნქციები) „პ“ პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,პ) პრიორიტეტების მიხედვით ინფრასტრუქტურული პროექტების განსაზღვრას და დაგეგმვას, მუნიციპალიტეტის შესაბამის სტრუქტურებთან ერთად, სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული შესაბამისი სამუშაოების, მომსახურების ან/და საგნის ტექნიკური დავალებების, საპროექტო დოკუმენტაციების მოსამზადებელ სამუშაოებში მონაწილეობის მიღებას“.

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეილია მეტრეველი
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.