„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №114 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №114 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 126
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/02/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/02/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016336
126
15/02/2016
ვებგვერდი, 19/02/2016
190020020.35.123.016336
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №114 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №126

2016 წლის 15 თებერვალი

ქ. ქუთაისი

 

„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №114 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №114 დადგენილებაში /www.matsne.gov.ge 25.12.2015. №190020020.35.123.016324/ კერძოდ, შეიცვალოს დადგენილების დანართი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

/დანართი წინამდებარე

დადგენილებას თან ერთვის/

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დვალიქალაქ  ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­მწიფო ბიუ­ჯეტის ფონ­დე­ბიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ­თარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუ­ჯეტის ფონ­დე­ბი­დან გამო­ყოფი­ლი ტრანსფერები

საკუ­თარი შემოსავლები

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსავლები

53 896,2

62 336,2

15 275,9

47 060,3

58 387,7

10 926,2

47 461,5

გადასახადები

4 664,7

5 073,2

 

5 073,2

17 190,0

 

17 190,0

გრანტები

41 431,9

47 393,9

15 275,9

32 118,0

32 424,2

10 926,2

21 498,0

სხვა შემოსავლები

7 799,6

9 869,1

 

9 869,1

8 773,5

 

8 773,5

ხარჯები

42 753,0

45 846,9

2 042,6

43 804,3

51 159,7

2 682,6

48 477,1

შრომის ანაზღაურება

4 255,9

4 120,8

 

4 120,8

4 407,8

 

4 407,8

საქონელი და მომსახურება

4 527,1

6 763,3

 

6 763,3

7 452,1

 

7 452,1

პროცენტი

167,2

57,5

 

57,5

7,0

 

7,0

სუბსიდიები

31 594,0

25 504,2

922,5

24 581,7

28 247,6

0,0

28 247,6

გრანტები

62,3

3 311,8

 

3 311,8

2 240,0

 

2 240,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 146,5

2 413,5

 

2 413,5

3 103,0

 

3 103,0

სხვა ხარჯები

0,0

3 675,8

1 120,1

2 555,7

5 702,2

2 682,6

3 019,6

საოპერაციო სალდო

11 143,2

16 489,3

13 233,3

3 256,0

7 228,0

8 243,6

-1 015,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12 150,3

15 229,9

12 563,8

2 666,1

13 670,6

10 980,8

2 689,8

ზრდა

14 542,5

18 177,1

12 563,8

5 613,3

17 070,6

10 980,8

6 089,8

კლება

2 392,2

2 947,2

 

2 947,2

3 400,0

 

3 400,0

მთლიანი სალდო

–1 007,1

1 259,4

669,5

589,9

-6 442,6

-2 737,2

-3 705,4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

–1 851,6

410,0

669,5

-259,5

-6 759,6

-2 892,2

-3 867,4

ზრდა

6 676,4

7 358,3

3 809,6

3 548,7

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

300,0

 

300,0

0,0

 

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

6 676,4

7 058,3

3 809,6

3 248,7

0,0

 

 

კლება

8 528,0

6 948,3

3 140,1

3 808,2

6 759,6

2 892,2

3 867,4

სხვა დებიტორული დავალიანებები

8 528,0

6 948,3

3 140,1

3 808,2

6 759,6

2 892,2

3 867,4

ვალდებულებების ცვლილება

–844,5

-849,4

0,0

-849,4

-317,0

-155,0

-162,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საგარეო

 

0,0

 

 

0,0

 

 

კლება

844,5

849,4

0,0

849,4

317,0

155,0

162,0

საშინაო

844,5

849,4

 

849,4

317,0

155,0

162,0

საგარეო

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები­დან გამოყოფი­ლი ტრანსფერ­ები

საკუ­თარი შემოსავ­ლები

წლიური სახელ­მწიფო ბიუ­ჯეტის ფონ­დე­ბი­დან გამო­ყოფი­ლი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემოსავ­ლები

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსულობები

64 816,4

72 231,7

18 416,0

53 815,7

68 547,3

13 818,4

54 728,9

შემოსავლები

53 896,2

62 336,2

15 275,9

47 060,3

58 387,7

10 926,2

47 461,5

არაფინანსური აქტივების კლება

2 392,2

2 947,2

 

2 947,2

3 400,0

 

3 400,0

ფინანსური აქტივების კლება

8 528,0

6 948,3

3 140,1

3 808,2

6 759,6

2 892,2

3 867,4

ვალდებულებების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

გადასახდელები

64 816,4

72 231,7

18 416,0

53 815,7

68 547,3

13 818,4

54 728,9

ხარჯები

42 753,0

45 846,9

2 042,6

43 804,3

51 159,7

2 682,6

48 477,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 542,5

18 177,1

12 563,8

5 613,3

17 070,6

10 980,8

6 089,8

ფინანსური აქტივების ზრდა

6 676,4

7 358,3

3 809,6

3 548,7

0,0

 

0,0

ვალდებულებების კლება

844,5

849,4

 

849,4

317,0

155,0

162,0

ნაშთის ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 3
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები 58387,7 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯეტის ფონ­დე­ბი­დან გამო­ყოფი­ლი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემოსავ­ლები

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯეტის ფონ­დე­ბი­დან გამო­ყოფი­ლი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემოსავ­ლები

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსავლები

53 896,2

62336,2

15275,9

47060,3

58387,7

10926,2

47461,5

გადასახადები

4 664,7

5073,2

0,0

5073,2

17 190,0

 

17 190,0

გრანტები

41 431,9

47393,9

15275,9

32118,0

32424,2

10926,2

21498,0

სხვა შემოსავლები

7 799,6

9869,1

0,0

9869,1

8773,5

0,0

8773,5

 

მუხლი 4
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გადასახადები 17190,0 ათასი ლარის ოდენობით

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

1

2

3

4

5

6

7

8

გადასახადები

მათ შორის:

4664,7

5073,2

0,0

5073,2

17190,0

0,0

17190,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

12500,0

 

12500,0

გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან

 

 

 

 

10996,8

 

10996,8

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა)

 

 

 

 

61,0

 

61,0

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

 

 

 

 

40,6

 

40,6

გადასახადი ფიზიკური პირისათვის ქონების ჩუქებიდან

 

 

 

 

1,6

 

1,6

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან

 

 

 

 

1400,0

 

1400,0

ქონების გადასახადი

4664,6

5057,3

0,0

5057,3

4690,0

0,0

4690,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3499,0

3803,0

 

3803,0

3780,0

 

3780,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4,2

0,0

 

 

0,0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

223,0

257,4

 

257,4

110,0

 

110,0

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

938,0

996,9

 

996,9

800,0

 

800,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,4

0,0

 

 

0,0

 

 

სხვა გადასახადები

0,1

15,9

 

15,9

0,0

 

 

 

მუხლი 5
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები 32424,2 ათასი ლარის ოდენობით:

  (ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯეტის ფონ­დე­ბი­დან გამო­ყოფი­ლი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემოსავლები

წლიური სახელ­მწიფო ბიუ­ჯეტის ფონ­დე­ბი­დან გამო­ყოფი­ლი ტრანსფერები

საკუ­თარი შემოსავლები

1

2

3

4

5

6

7

8

გრანტები

მათ შორის:

41431,9

47393,9

15275,9

32118,0

32424,2

10926,2

21498,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

261,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

41170,9

47393,9

15275,9

32118,0

32424,2

10926,2

21498,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

29051,8

31898,0

 

31898,0

21278,0

 

21278,0

 მიზნობრივი ტრანსფერი

220,0

220,0

 

220,0

220,0

 

220,0

სპეციალური ტრანსფერი

მათ შორის:

0,0

15275,9

15275,9

 

10926,2

10926,2

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

100,0

830,6

830,6

 

0,0

 

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

11799,1

14445,3

14445,3

 

10926,2

10926,2

 

 

მუხლი 6
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 8773,5  ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

შემოსავლების დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­­მწიფო ბიუ­ჯე­­ტის ფონ­დე­ბ­იდან გამო­ყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

სახელ­­მწიფო ბიუ­ჯე­­ტის ფონ­დე­ბ­იდან გამო­ყო­­ფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1

2

3

4

5

6

7

8

სხვა შემოსავლები
მათ შორის:

7799,6

9869,1

0,0

9869,1

8773,5

0,0

8773,5

პროცენტები

მათ შორის:

0,0

1625,0

 

1625,0

0,0

 

0,0

დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები

0,0

1625,0

 

1625,0

0,0

 

 

დივიდენდები

86,4

10,0

 

10,0

50,0

 

50,0

რენტა

384,3

216,9

0,0

216,9

195,0

0,0

195,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

310,0

144,7

 

144,7

95,0

 

95,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

74,3

72,2

 

72,2

100,0

 

100,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,4

0,6

 

0,6

0,0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

17,8

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი                   

2091,3

1956,8

 

1956,8

1936,0

 

1936,0

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1547,0

1671,0

 

1671,0

1600,0

 

1600,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე  (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

55,2

55,3

 

55,3

50,0

 

50,0

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი

89,7

27,2

 

27,2

10,0

 

10,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

505,0

560,7

 

560,7

700,0

 

700,0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

მათ შორის:

2458,9

2589,8

0,0

2589,8

2207,8

0,0

2207,8

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
 აქედან:

2382,5

2509,6

0,0

2509,6

2157,8

0,0

2157,8

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

1694,5

1794,1

 

1794,1

2052,8

 

2052,8

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მოქალაქეთა საბინაო უფლებების, საბინაო–კომუნალური მეურნეობისა და კეთილმოწყობის დარგში

 

0,0

 

 

5,0

 

5,0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

688,0

715,5

 

715,5

100,0

 

100,0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

74,0

66,0

 

66,0

50,0

 

50,0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

2,4

14,2

 

14,2

0,0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

მათ შორის:

563,6

1145,8

0,0

1145,8

2014,7

0,0

2014,7

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან

302,6

456,2

 

456,2

600,0

 

600,0

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

0,0

0,0

 

 

460,0

 

460,0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

261,0

689,6

 

689,6

954,7

 

954,7

 

მუხლი 7
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 51159,7 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქ­ტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახე­ლმწი­ფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დე­ბიდან გამო­ყოფი­ლი ტრანსფერები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სა­ხელმ­წიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გამო­ყოფი­ლი ტრანს­ფერე­ბი

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

1

2

3

4

5

6

7

8

ხარჯები

42 753,0

45 846,9

2 042,6

43 804,3

51 159,7

2 682,6

48 477,1

შრომის ანაზღაურება

4 255,9

4 120,8

 

4 120,8

4 407,8

 

4 407,8

საქონელი და მომსახურება

4 527,1

6 763,3

 

6 763,3

7 452,1

 

7 452,1

პროცენტი

167,2

57,5

 

57,5

7,0

 

7,0

სუბსიდიები

31 594,0

25 504,2

922,5

24 581,7

28 247,6

0,0

28 247,6

გრანტები

62,3

3 311,8

 

3 311,8

2 240,0

 

2 240,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 146,5

2 413,5

 

2 413,5

3 103,0

 

3 103,0

სხვა ხარჯები

0,0

3675,8

1120,1

2555,7

5 702,2

2682,6

3019,6

 

მუხლი 8
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13670,6  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17070,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

მხარჯავი ორგანიზაცია

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

1.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

385,1

358,2

260,0

2.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

12847,0

12870,6

14197,9

3.

ეკონიმიკის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

1561,5

0,0

4.

გარემოს დაცვა

103,3

1224,0

341,6

5.

განათლება

281,9

1604,9

415,9

6.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

925,2

520,0

855,2

7.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

13,9

1000,0

 

სულ:

14542,5

18153,1

17070,6

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 3400,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

31

არაფინანსური აქტივების კლება

2392.2

2947,2

3400,0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

1005.3

1122,7

1500,0

314

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

1386.9

1824,5

1900,0

 

მუხლი 9
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ფუნქციონა­ლური კოდი

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7 951,2

7 619,0

7 050,7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6 523,7

6 147,7

6 955,5

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

167,2

57,5

7,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1 260,3

1 413,8

88,2

704

ეკონომიკური საქმიანობა

14 063,5

14 882,1

14 602,7

7045

ტრანსპორტი

13 967,7

13 226,4

14 302,7

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

68,7

1 603,9

50,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

27,1

51,8

250,0

705

გარემოს დაცვა

4 010,0

5 831,3

5 990,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3215,3

4617,4

4800,0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

794,7

1213,9

1190,0

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

7 666,0

7 501,4

9 311,2

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

3 400,6

2 503,8

3 584,0

7064

გარეგანათება

3248,8

3538,2

3433,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

1016,6

1459,4

2294,2

707

ჯანმრთელობის დაცვა

888,1

856,3

1 023,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

119,4

140,2

150,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

768,7

716,1

873,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

12 664,0

14 947,2

15 441,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

5325,4

8117,0

7 497,5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

7022,2

6537,4

7 438,3

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

71,8

108,5

200,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

244,6

184,3

305,4

709

განათლება

8 279,8

10 426,4

11 069,5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

7 227,5

8 357,1

9 740,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 052,3

2 069,3

1 329,5

710

სოციალური დაცვა

1 772,9

2 226,3

3 742,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1772,9

2226,3

3742,0

 

სულ:

57 295,5

64 290,0

68 230,3

 

მუხლი 10
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

1. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-6442,6) ათასი ლარის ოდენობით.

2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (– 317,0) ათასი ლარის ოდენობით.

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 317,0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

ვალდებულებების კლება

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

844,5

849,4

317,0

 

მუხლი 11
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

1. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 150.0 ათასი ლარის ოდენობით;

2. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12
დადგინდეს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 24–ე მუხლის მე–2 ნაწილის თანახმად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობით.
მუხლი 13
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს „სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424  ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 156-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების 25%-ს, რაც ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის შეადგენს 9,1%-ს.
მუხლი 15
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადებისათვის, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მოთხოვნებიდან გამომდინარე, გამოყოფილია 45,0 ათასი ლარი.
მუხლი 16
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაში ასახული ხარჯების განაწილება მერიის სამსახურებზე განხორციელდება საერთო ასიგნების ფარგლებში, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 17
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნეს სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 400,0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც კანონით განსაზღვრულ 2%-ს არ აღემატება და შეადგენს წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების საერთო მოცულობის 0,8%-ს, რომელსაც განკარგავს ქალაქ ქუთაისის მერი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად,  ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 18
წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარი, ხოლო თანხების გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 19
გათვალისწინებულ იქნეს ქალაქ ქუთაისში, 2004–2005 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად (მათ შორის: სესხის ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის) 34,0 ათასი ლარი. დაფინანსება მოხდეს  მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებისა და სესხის მორიგების გრაფიკების მიხედვით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის მიერ.
მუხლი 20
იმის გამო, რომ ქალაქში არსებული თეატრალური და მუსიკალური კოლექტივები, საჯარო სამართლისა და არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირები საკუთარი შემოსავლებით ვერ ფარავენ თავიანთ ხარჯებს, კულტურის, სპორტისა და განათლების განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე, მათი დაფინანსება განხორციელდეს სუბსიდირების წესით.
მუხლი 21
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
მუხლი 22
ბიუჯეტით გათვალისწინებული კულტურის ღონისძიებების პროგრამაში საგამომცემლო მომსახურების შემთხვევაში („განთიადი“, „უქიმერიონი“ „მერმისი“, „მწვანეყვავილა“ და სხვა) გამოცემულ ჟურნალებზე/წიგნებზე აუცილებლად მიეთითოს „ბეჭდვა დაფინანსებულია ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ“, ტირაჟის ოდენობა და მუნიციპალიტეტის ლოგო. ტირაჟის არაუმეტეს 50%-ისა, უნდა გადმოეცეს მუნიციპალიტეტს, მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებით, მერიის შესაბამის სამსახურთან გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.
მუხლი 23
ბიუჯეტით გათვალისწინებული განათლების, სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამებში დაფიქსირებული ღონისძიებების გარდა, წლის მანძილზე ახალი ღონისძიებების მხარდაჭერა განხორციელდეს მხოლოდ დარბაზის იჯარისა და გახმოვანების აპარატურის მომსახურების თანხებით.
მუხლი 24
ახალგაზრდული ღონისძიებების (პროგრამული კოდი 06 03) ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის პუნქტით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსება განხორციელდეს ერთჯერადად, არაუმეტეს, 2500 (ორიათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, ინიციატორის 15%-იანი თანამონაწილეობის შემთხვევაში.
მუხლი 25
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის კულტურის ღონისძიებების, ახალგაზრდული ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებებისა და განათლებისა და ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების პროგრამებით განსაზღვრული პუნქტების ფარგლებში სტუმრების მიღება და მათი თანმხლები პირების მასპინძლობის ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს კონკრეტული ღონისძიებისათვის გამოყოფილი ასიგნების 5%-ს.
მუხლი 26
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხით განსაზღვრულ თანამშრომელთა /ააიპ-ის ადმინისტრაციის გარდა/ შრომის ანაზღაურების ზრდა განხორციელდება 2016 წლის 1 თებერვლიდან.
მუხლი 27
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ააიპ „ი.ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის“ თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების (მმართველის, მისი მოადგილეებისა და მთავარი ბუღალტრის გარდა) მატება განხორციელდეს 2016 წლის 1 მარტიდან.
მუხლი 28
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ააიპ „კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების“ ფილიალების:

1. ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებლის, №1, 2, 3, 4  სამუსიკო სკოლების პედაგოგთა ერთი თვის ანაზღაურება შედგება საბაზისო განაკვეთს (62,5 ლარი) დამატებული საათობრივი ანაზღაურება–უმაღლესი მუსიკალური განათლების (კონსერვატორია) მქონე პედაგოგებზე 17 ლარის, საშუალო ტექნიკური განათლების მქონე პედაგოგებზე 14 ლარის ოდენობით, ამასთან, გამოყენებული სააათობრივი დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს თვეში 40 საათს.

2. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის პედაგოგთა ერთი თვის შრომის ანაზღაურება განისაზღვროს საბაზისო განაკვეთს (62,5 ლარი) დამატებული სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგთა საათობრივი ანაზღაურება: პედაგოგს, რომელიც ეწევა მხოლოდ პედაგოგიურ საქმიანობას - 22 ლარი და თანამშრომელს ადმინისტრაციული საქმიანობის ანაზღაურებასთან ერთად პედაგოგიური საქმიანობის შემთხვევაში – 18 ლარი. გამოყენებული საათობრივი დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს თვეში 18 საათს.

3. ააიპ-ის საშტატო ნუსხით დამტკიცებული ერთი და იგივე კატეგორიების მუშაკთა შრომის ანაზღაურების გათანაბრება განხორციელდეს 2016 წლის 1-ლი იანვრიდან.

4. ამ მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტებით დადგენილი სახელფასო განაკვეთები, ასევე, ააიპ-ის სხვა თანამშრომელთა (ადმინისტრაციის გარდა) სახელფასო განაკვეთების მატება განხორციელდეს 2016 წლის 1-ლი მაისიდან.

მუხლი 29
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოთ მერიის შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებს. 
მუხლი 30
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებულ სხვადასახვა პროგრამაში, სოციალური მდგომარეობის სარეიტინგო ქულების გაანგარიშება და გათვალისწინება მოხდება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი სარეიტინგო ქულების სისტემის შესაბამისად.

თავი II
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის

პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 31
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების კრიტერიუმები.

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 00): ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ, აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე  ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 02 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება, აგრეთვე დისკომფორტს უქმნის ტრანსპორტის მოძრაობას. საჭიროა ეზოებიდან ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა  ნიაღვარმიმღები ობიექტები. მოვლას საჭიროებს „მწვანეყვავილას“ პანთეონის ინფრასტრუქტურა.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 14302,7 ათასი ლარი

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგები: საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა; მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;  ქალაქში საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება;  საცხოვრებელ სახლებამდე მოწესრიგებული და უსაფრთხო გზით მისვლა; გამართული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემა;  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;  ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება.

ა.დ. შეფასების კრიტერიუმები: რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა; დამონტაჟებული საგზაო ნიშნების რაოდენობა; ნუმერაციით აღჭურვილი ქუჩების რაოდენობა; რეაბილიტირებული საკანალიზაციო  და სანიაღვრე სისტემების რაოდენობა.

ბ. გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-პატრონობა (ორგანიზაციული კოდი 02 01 01)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების  მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 12127,9 ათასი ლარი: 1 169,5 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება გზებისა და ტროტუარების საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება ქალაქის სხვადასხვა უბანში (მათ შორის:  გზისა და ტროტუარების ა/ბეტონის და ბეტონის საფარით მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება  1 090,0 ათასი ლარი, გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე გრანიტის ფილებისა და ქვის ძელაკების შეკეთება 30,0 ათასი ლარი,  2015 წლის ვალდებულება გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე გრანიტის ფილებისა და ქვის ძელაკების შეკეთება 9,7 ათასი ლარი, გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაწნეხილი ფილების შეკეთება 30,0 ათასი ლარი, 2015 წლის ვალდებულება გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაწნეხილი ფილების შეკეთება 9,8 ათასი ლარი); 10 937,1 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება, მათ შორის: ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩის კაპიტალური სამუშაოების თანადაფინანსება 700,0 ათასი ლარი, ქალაქ ქუთაისში, გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 500,0 ათასი ლარი; 2015 წლის ვალდებულება ქალაქ ქუთაისში საავტომობილო გზების შეკეთება 312,0 ათასი ლარი; 2013 წლის ვალდებულება გზების კაპიტალური შეკეთება 04.04.2013 წლის №311 განკარგულებით 261,7 ათასი ლარი; 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულება გზების კაპიტალური შეკეთება 1302,0 ათასი ლარი; საქართველოს მთავრობის  2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულება გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება 7861,4 ათასი ლარი (მათ შორის: ქალაქ ქუთაისში, „ავტოქარხნის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 2 ობიექტის: ანტონ ფურცელაძის ქუჩისა და მუსხელიშვის ქუჩის მე-2 ჩიხის გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები – 596,9 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „ავტოქარხნის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 3 ობიექტის: ცახელის ქუჩის, ჩხობაძის ქუჩის პირველი შესახვევის დარჩენილი ნაწილისა და  კ.მესხის პირველი შესახვევის გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები – 402,3 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „ავტოქარხნის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის დასაწყისის – ბენზოგასამართი სადგურიდან საბავშვო ბაღამდე  და 24-ე სკოლიდან ზ. ჭავჭავაძის ქუჩამდე გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები – 94,3 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „ვაკისუბნის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 2 ობიექტის: დადიანის ქუჩის ზედა ნაწილისა და დადიანის ქუჩის ქვედა ნაწილის გზის ბეტონის ფილებით მოწყობის სამუშაოები – 674,3 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „ვაკისუბნის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 3 ობიექტის: ხუნდაძის ქუჩის №50, №52, №54 ბინებთან გამავალი გზის,  გამსახურდიას ქუჩის №7 სახლის შესასვლელისა და კ.გამსახურდიას ქუჩის – ჭავჭავაძის გამზირიდან ოცხელის ქუჩამდე, გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები – 763,4 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „კახიანოურის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 6 ობიექტის: კუპრაძის ქუჩის პირველი შესახვევის, კუპრაძის ქუჩის მე-3 შესახვევის, კუპრაძის ქუჩის მე-5 შესახვევის, კუპრაძის ქუჩის მე-7 შესახვევის, კუპრაძის ქუჩის მე-9 შესახვევის, ნეკრასოვის ქუჩის – კუპრაძის ქუჩის მე-9 შესახვევიდან, გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები – 425,8 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „კახიანოურის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 7 ობიექტის: კუპრაძის ქუჩის მე-2 შესახვევის, კუპრაძის ქუჩის მე-4 შესახვევის, კუპრაძის ქუჩის მე-6 შესახვევის, კუპრაძის ქუჩის მე-8 შესახვევის, კუპრაძის ქუჩის მე-10 შესახვევის, კუპრაძის ქუჩის მე-12 შესახვევის, კუპრაძის ქუჩის მე-14 შესახვევის გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები – 579,0 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „საფიჩხიის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 3 ობიექტის: ევდოშვილის ქუჩის მე-4 შესახვევის, სოლომონ პირველის ქუჩის მე-4 შესახვევისა და სოლომონ პირველის ქუჩის მე-6 შესახვევის გზის ბეტონის ფილებით მოწყობის სამუშაოები – 202,4 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „საფიჩხიის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 5 ობიექტის: სოლომონ მეორეს ქუჩის მე-2 ჩიხის, სოლომონ პირველის ქუჩის გაგრძელების, მიზანდარის ქუჩის, კლდიაშვილის ქუჩის მე-6 შესახვევის, კლდიაშვილის ქუჩის მე-8 შესახვევის გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშოები – 659,5 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „უქიმერიონის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 5 ობიექტის: ლესელიძის ქუჩის პირველი ჩიხის, ყაზბეგის ქუჩის პირველი ჩიხის, ყაზბეგის ქუჩის მე-3 ჩიხის, ყაზბეგის ქუჩის მე-5 ჩიხის, რუას ქუჩის პირველი ჩიხის გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები – 650,2 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „უქიმერიონის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 5 ობიექტის: ალექსანდრე გრიბოედოვის ქუჩის მე-2 შესახვევის, პეტრე იბერის ქუჩის პირველი ჩიხის, ვ.ბარნოვის ქუჩის მე-2 შესახვევის, რუსთაველის გამზირის მე-8 ჩიხის, ლესელიძის ქუჩის მე-5 შესახვევის გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები – 340,8 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „უქიმერიონის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 4 ობიექტის: თავისუფლების ქუჩის მე-2 ჩიხის, ასლანიკაშვილის ქუჩის მე-2 ჩიხის, გველესიანის ქუჩის გაგრძელების, გველესიანის ქუჩის პირველი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები – 197,8 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „უქიმერიონის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში ცაცხვების ქუჩის მე-2 შესახვევის გზის ბეტონის ფილებით მოწყობა – 99,6 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „ქალაქ–მუზეუმის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 5 ობიექტის: პუშკინის ქუჩის მე-2 ჩიხის, ვარლამიშვილის ქუჩის ნაწილის, გელათის  ქუჩის ნაწილის, ფალიაშვილი ქუჩის ნაწილის, ბროსეს ქუჩის ნაწილის გზის გრანიტის ფილებით, ტროტუარების, ბორდიურების, შშმ პირებისათვის პანდუსებისა და ღვარსადენის მოწყობა – 1 009,8 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „ქალაქ–მუზეუმის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 5 ობიექტის:  უზნაძის ქუჩის პირველი ჩიხის, გ.ტაბიძის ქუჩის მე-6 ჩიხის, გ.ტაბიძის ქუჩის მე-4 ჩიხის, ჩეჩელაშვილის ქუჩის პირველი შესახვევის, ჩეჩელაშვილის ქუჩის მე-3 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა – 194,7 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „ქალაქ–მუზეუმის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 4 ობიექტის: მიხეილ ლომონოსოვის ქუჩის პირველი ჩიხის, მიხეილ ლომონოსოვის ქუჩის მე-3 ჩიხის, ფელიქს ვარლამიშვილის ქუჩის მე-7 ჩიხის, ლორთქიფანიძის ქუჩის პირველი ჩიხისა და გზის დაწნეხილი ფილებით  მოწყობა – 94,1 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „ძელქვიანის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში 8 ობიექტის: ნინოშვილის ქუჩის მე-14 შესახვევის, ნინოშვილის ქუჩის მე-17 ჩიხის, ნინოშვილის ქუჩის მე-19 ჩიხის, ბერძენაძის ქუჩის პირველი  შესახვევის, ბერძენაძის ქუჩის მე-3  შესახვევის, მესხიშვილის ქუჩის მე-3 შესახვევის, ამაშუკელის ქუჩის, ლ.ასათიანის ქუჩის მე-7 ჩიხის გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა – 693,4 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, „ძელქვიანის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში  3 ობიექტის: ს.მესხის ქუჩის მე-4  ჩიხის, ს.მესხის ქუჩის მე-2 ჩიხის, ინგოროყვას ქუჩის მე-2 შესახვევის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა – 183,1 ათასი ლარი). 2014 წლის ვალდებულება: ხიდების აღდგენა-რეკონსტრუქცია 21,3 ათასი ლარი.

 

გ.  ცენტრალური გზებიდან მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა (ორგანიზაციული კოდი 02 01 02)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები აქტიურად მონაწილეობენ საცხოვრებელი სახლების კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის თანადაფინანსების პროგრამაში და თავიანთი ძალებით წვლილი შეაქვთ ეკოლოგიურად სუფთა და კომფორტული გარემოს შექმნაში. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული  ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. აგრეთვე, დისკომფორტს უქმნის სამედიცინო სასწრაფო დახმარებისა თუ სხვა მომსახურებისთვის გამოძახებული ტრანსპორტის მოძრაობას. გარდა აღნიშნულისა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს  არა აქვთ ეკონომიური საშუალება იმისა, რომ ეზოს რეაბილიტაციის გარდა, თანადაფინანსებით თუ სხვა სახით, მოახდინონ ეზოებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა. აქედან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის, რომლებმაც თანადაფინანსებით თუ თავისი ძალებით შეძლეს ეზოების კეთილმოწყობა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მათ ეზოებამდე მისასვლელ გზებს; ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება კეთილმოწყობილი ეზოების შესაბამისად.

გ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 997,6 ათასი ლარი: საცხოვრებელ სახლებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა - 992,6 ათასი ლარი (მათ შორის 592,6 ათასი ლარი საქართველოს მთავრობის 2016 წლის №175 განკარგულებით,  400,0 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან), საწვავის ხარჯი - 5,0 ათასი ლარი.

დ. საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 01 03)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის სხვადასხვა უბანში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელია ნიაღვარმიმღები ჭები,  საჭიროა ნიაღვარმიმღები ობიექტების რეაბილიტაცია ქუჩებზე, რომლებზეც მიმდინარეობს გზის კაპიტალური სამუშაოები, საჭიროების შემთხვევაში უნდა შეკეთდეს საკანალიზაციო სისტემები.

დ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 537,2 ათასი ლარი: 30,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება ბუნებრივი სასულეების (13 ობიექტი) ექსპლუატაცია; 200,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება  ღვარსადენის ქსელის მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები; 165,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების კაპიტალური სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის  2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულების შესაბამისად დადიანის ქუჩის ღვარსადენის მოწყობა - 142,2 ათასი ლარი.

ე. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის №2616 განკარგულების საფუძველზე „სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება“ (ორგანიზაციუილი კოდი 02 01 05)

ე.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

ე.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2015 წლის ნოემბრის თვეში (12 – 14)  წვიმის შედეგად დაზიანებული საყრდენი კედლებისა და საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია.

ე.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 640,0 ათასი ლარი: 120,3 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა, 519,7 ათასი ლარის ფარგლებში კი, დაზიანებული საავტომობილო გზების აღდგენა.

ე.დ. მოსალოდნელი შედეგი: დაზიანებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია. დაზიანებული საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია.

ე.ე. შეფასების კრიტერიუმები: რეაბილიტირებული საყრდენი კედლების რაოდენობა რეაბილიტირებული საავტომობილო გზების რაოდენობა

ვ. პროგრამა „კორპუსი“ (ორგანიზაციუილი კოდი 02 02)

ვ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

ვ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა–პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებს. სადარბაზოების დაცულობისა და განათების კუთხით, აუცილებელია შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება.  დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებენ კორპუსების საძირკვლებს და ქმნიან ანტისანიტარიას. დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. ყოველივე ზემოაღნიშნულის მოწესრიგების შემდეგ, კომფორტული დასვენებისა და ბავშვების გართობისათვის აუცილებელია ძელსკამებისა და საბავშვო ატრაქციონების განთავსება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის ეზოებში.

ვ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 3279,0 ათასი ლარი: თანადაფინანსების წესის შესაბამისად, სხვადასხვა სახეობის გადასახური მასალის შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის - 150,0 ათასი ლარი (მათ შორის 5,0 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ წარმოსადგენი თანხის გადახდის დამადასტურებელი საბანკო გარანტიის მომსახურების საკომისიო); სადარბაზოების შესასვლელებში რკინის, საკეტიანი კარების მონტაჟი. სურვილის შემთხვევაში, აუცილებლობის დროს პანდუსების მოწყობა, სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია, შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციის და ბაქანის რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა, სენსორული განათებების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია - 333,4 ათასი ლარი (მათ შორის 33,4 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ შემოტანილი თანხებიდან). დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია - 222,3 ათასი ლარი (მათ შორის 22,3 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ შემოტანილი თანხებიდან); წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია - 25,0 ათასი ლარი (მათ შორის 5,0 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ შემოტანილი თანხებიდან); ძელსკამებისა და საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის - 50,3 ათასი ლარი (მათ შორის: 20,2 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ შემოტანილი თანხებიდან, მათ შორის: 0,2 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ შემოტანილი თანხებიდან 2015 წლის ვალდებულებების დასაფინანსებლად); ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და ინდივიდუალური საკუთრების საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განხორციელება - 20,0 ათასი ლარი. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა - 2456,0 ათასი ლარი (მათ შორის 2090,00 თასი ლარი საქართველოს მთავრობის 2016 წლის N175 განკარგულებით, 120,0 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, 246,0 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებიდან); მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია - 15,0 ათასი ლარი, საწვავის ხარჯი - 7,0 ათასი ლარი. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე, მონაწილეობა მიიღონ დაგეგმილი თანადაფინანსების პროგრამებში.

ვ.დ. მოსალოდნელი შედეგები: კორპუსების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა; კორპუსების ენერგოეფექტურობის ზრდა;  კორპუსების ეზოებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ვ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: ექსპლუატაციაგაზრდილი კორპუსების რაოდენობა; მოწესრიგებულ კორპუსებში მცხოვრებ მოქალაქეთა რაოდენობა; ენერგოეფექტური კორპუსების რაოდენობა; კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა.

ზ. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაციის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 02 03)

ზ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

ზ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც ცხოვრება გაუსაძლისია.  განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 57 000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას.

ზ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 305,0 ათასი ლარი: მოქალაქეები, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველნი (არაუმეტეს 57000 ქულა) და მათი საცხოვრებელი სახლების  სახურავები დაზიანებულია, ითხოვენ სახლების გადახურვაში დახმარების გაწევას. წლის განმავლობაში, სპეციალური კომისიის მიერ მოხდება შემოსული განცხადებების ადგილზე შესწავლა და სხვადასხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით, კომისიის დასკვნის საფუძველზე, იმ მისამართებზე მცხოვრებ მოქალაქეთა შერჩევა, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ პროგრამაში. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ. საცხოვრებელი სახლების გადახურვისათვის გათვალისწინებულია 300,0 ათასი ლარი, საწვავის ხარჯისათვის 5,0 ათასი ლარი.

ზ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: საცხოვრებელი სახლების საექსპლუატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.

ზ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: ექსპლუატაციაგაზრდილი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა; რეაბილიტირებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ მოქალაქეთა რაოდენობა; ენერგოეფექტური საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა.

თ. საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 02 04)

თ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

თ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო-სადღესასწაულო განწყობილების შექმნის მიზნით, საჭიროა ქალაქის ქუჩების მორთვა სხვადასხვა სადღესასწაულო ინფრასტრუქტურით. აქედან გამომდინარე, ქალაქის ცენტრალური ქუჩები, ბაღები და სკვერები საახალწლოდ მოირთვება სხვადასხვა მანათობლებითა და ციმციმებით. ქალაქში განხორციელდება საახალწლო აქსესუარების მონტაჟი დემონტაჟი, შენახვა-დასაწყობება, განახლება და სხვა ღონისძიებები.

თ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 174,9 ათასი ლარი: 150,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება საახალწლო აქსესუარების მონტაჟი-დემონტაჟი, შენახვა-დასაწყობება და განახლება; 2015 წლის ვალდებულება საახალწლო აქსესუარების მონტაჟი-დემონტაჟი და შენახვა-დასაწყობების ხარჯები 24,9 ათასი ლარი;

თ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ქალაქი.

თ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ი. საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა (02 05)

ი.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

ი.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პირველ რიგში, აუცილებელია უზრუნველყოფილ იქნეს ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა-დაპროექტება, პროგრამით გათვალისწინებული საპროექტო ობიექტების ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების ხარისხიანი და განსაზღვრულ დროში წარმოდგენა. შესაბამისი სამსახურიდან საპროექტო დავალებებისა და საპროექტო სიმძლავრეების მიწოდების უზრუნველყოფა; საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების შესრულება.

ი.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 190,0 ათასი ლარი: 110,4 ათასი ლარი განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის (მათ შორის: შენობები, ქუჩები, გარეგანათება, ბაღები, სკვერები, შადრევნები, ფასადები, სახურავები და გარე კეთილმოწყობის სხვადასხვა ობიექტები); 49,6 ათასი ლარი განკუთვნილია 2015 წლის ვალდებულებით გადმოსული საპროექტო დოკუმენტაციისათვის; 30,0 ათასი ლარი – ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა-დაპროექტება, პროგრამით გათვალისწინებული საპროექტო ობიექტების ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების ხარისხიანი და განსაზღვრულ დროში წარმოდგენა.

ი.დ. მოსალოდნელი შედეგი:  გამართული სატენდერო პირობების შექმნის უზრუნველყოფა.

ი.ე. შეფასების კრიტერიუმები:  შექმნილი პროექტების რაოდენობა.

კ. ქალაქის იერსახის მოწესრიგების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 02 06)

კ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის განათება, არსებული ქსელის, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის აპარატების ექსპლუატაცია, რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა. ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებლად და მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად  საჭიროა არსებული შადრევნების ექსპლუატაცია, ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით, საჭიროა დანგრეული, მწყობრიდან გამოსული ქუჩისპირა საყრდენი კედლების აღდგენა პირვანდელი სახით. ქალაქის ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდისათვის აუცილებელია ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის საჭიროა კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნა. ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებობს ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემები, რომელიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვაც ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში, თითოეული პრობლემა კონკრეტული ადმინისტრაციული ერთეულისათვის არის დამახასიათებელი, მასშტაბურად მცირეა და ამიტომ ცალკეული პრობლემის გადასაჭრელად პროგრამის შექმნა ბიუჯეტში მიზანშეუწონელია. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული შენობები დაზიანებულია და მისი ფასადები საჭიროებს  შეკეთება-რეაბილიტაციას. ასევე, ქალაქის ტერიტორიაზე, ცენტრალურ ობიექტებთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების გადაადგილებისათვის  საჭიროა პანდუსების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

კ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 5362,3 ათასი ლარი.

კ.გ. მოსალოდნელი შედეგები: განათებული ქალაქი; ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება; ტურისტებისათვის კომფორტული და მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ქალაქ ქუთაისში მოსახლეობისათვის კომფორტული და გასართობი ადგილების რაოდენობის ზრდა, მათი კომფორტულად დასვენებისა და გართობისათვის; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიაზე წლების განმავლობაში არსებული სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების მოგვარებით მოსახლეობის კომფორტული გარემოს შექმნა; შშმ პირების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირების უზრუნველყოფა.

კ.დ. შეფასების კრიტერიუმები: ექსპლუატირებული და რეაბილიტირებული სანათი წერტილების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის აპარატების რაოდენობა; ექსპლუატირებული  შადრევნების რაოდენობა; რეაბილიტირებული საყრდენი კედლების რაოდენობა; ტურისტთა რაოდენობა; მოწყობილი დასასვენებელი და გასართობი ადგილების რაოდენობა; თითოეულ ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სხვადასხვა სახის პრობლემის დადებითად გადაწყვეტის რაოდენობა; შეღებილი ფასადის მქონე მრავალბინიანი სახლებისა და მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა.

ლ.  გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 06 01)

ლ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

ლ.ბ. პროგრამის/ ქვეპროგრამის აღწერა: დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ასევე, სატრანსპორტო საშუალების შეუფერხებლად მოძრაობისათვის, აუცილებელია ქალაქში არსებული განათების სისტემების და არსებული ქსელის, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის აპარატების ექსპლუატაცია–რეაბილიტაცია. განხორციელდება გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია (კერძოდ, ექსპლუატაცია გაეწევა 13 635 სანათ წერტილს ქალაქის 789 ობიექტზე. ქუჩებზე, ჩიხებში, შესახვევებში, სახლებთან მისასვლელ გზებზე, აგრეთვე, შუქნიშნებისა და დამონტაჟებული ვიდეოკონტროლის აპარატების მოვლა-პატრონობა). ასევე, მოეწყობა ახალი სანათი წერტილები, შუქნიშნები და ვიდეოკონტროლის აპარატები;

ლ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 3433,0 ათასი ლარი: 1 433,0 ათასი ლარი გარე განათების ქსელის, შუქნიშნების და დამონტაჟებული ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების ექსპლუატაცია; 1 600,0 ათასი ლარი გარე განათების, შუქნიშნების და ვიდეოსამეთვალყურეო  სისტემების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯი; 400,0 ათასი ლარი გარე განათების, შუქნიშნების და ვიდეოსამეთვალყურეო  სისტემების კაპიტალური სამუშაობი.

მ. შადრევნების ექსპლუატაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 06 02)

მ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

მ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებლად და მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად  საჭიროა არსებული შადრევნების ექსპლუატაცია, ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, განხორციელდება შადრევნების მოვლა-პატრონობა და ექსპლუატაცია (ცენტრალურ ბაღში მდებარე 2 შადრევანი, ცენტრალურ მოედანზე მდებარე შადრევანი, ნინოშვილის ბაღში მდებარე შადრევანი, პარლამენტის შენობასთან მდებარე წყალსაცავი, ხარაზოვის ბაღში მდებარე შადრევანი, პირველ სკოლასთან მდებარე შადრევანი, თამარ მეფის ქუჩის №95-თან მდებარე შადრევანი, კიკვიძის სკვერში მდებარე შადრევანი, ნიკოლაძის -სკვერში მდებარე შადრევანი, ზვიად გამსახურდიას ქუჩის №28-თან მდებარე შადრევანი და სასმელი ნიჟარები).

მ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 347,0 ათასი ლარი: 122,0 ათასი ლარი შადრევნების ექსპლუატაცია; 145,0 ათასი ლარი შადრევნების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯი; 80,0 ათასი ლარი შადრევნებისა და წყლის ნიჟარების მიერ გახარჯული წყლის ხარჯი.

ნ. ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა (ორგანიზაციული კოდი 02 06 03)

ნ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

ნ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით, საჭიროა დანგრეული, მწყობრიდან გამოსული ქუჩისპირა საყრდენი კედლების აღდგენა პირვანდელი სახით, იგივე ზომებში, თანამედროვე სამშენებლო მასალების გამოყენებით.

ნ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 190,0 ათასი ლარი: 158,7 ათასი ლარი დაზიანებული და დანგრეული საყრდენი კედლების კაპიტალური შეკეთება. 2015 წლის ვალდებულება ქუჩების დამცავი კედლების შეკეთებისა და კაპიტალური მშენებლობის   სამუშაოები 31,3 ათასი ლარი.

ო. ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 06 04)

ო.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.

ო.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდისათვის აუცილებელია მუდმივი ზრუნვა გარე იერსახის გაუმჯობესებაზე, მათ შორის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, რაც უფრო კომფორტულს გახდის ტურისტის მოგზაურობას და სტიმულს მისცემს მას, მომავალშიც ეწვიოს ქალაქს. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, როგორც არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის და ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის, ასევე, მცირე ტურისტული ატრაქციების შექმნისათვის. ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში, მუნიციპალიტეტი აქტიურად ითანამშრომლებს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, დონორ ორგანიზაციებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან პროექტების განხორციელების პროცესში მხარდაჭერის მიღებისათვის.

ო.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 540,0 ათასი ლარი, მათ შორის: თეთრი ქვების, ასევე, თეთრი ხიდისა და რუსთაველის ხიდის განათება: ქალაქის ერთ-ერთ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობად ითვლება მდინარე რიონში არსებული თეთრი ქვები, რომლებიც ტურისტული სეზონის განმავლობაში წყლის დაბალი დონის გამო თითქმის სრულად ჩანს მიმდებარე ტერიტორიიდან. მათი განათება კი, თანამედროვე ტექნოლოგიებით კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის მათ ღამის საათებში. ღონისძიების ფარგლებში მოხდება თეთრი ხიდისა და რუსთაველის ხიდის განათება, ასევე, მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული თეთრი ქვების განათება ენერგოდამზოგი ნათურებით, რის გამოც, მისი ექსპლუატაციის ხარჯი მინიმუმამდე იქნება შემცირებული. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 60,0 ათასი ლარი;  ახალი ტურისტული ატრაქციების შექმნა: ქალაქის ტურისტული მიმზიდველობისა და შესაბამისად, ქალაქში ტურისტების დარჩენის დროის გაზრდისათვის აუცილებელია ახალი ტურისტული ატრაქციების დამატება. გამომდინარე აქედან, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება  ტურისტებისათვის საინტერესო რამდენიმე სკულპტურის, ქუჩის მხატვრობისა და სხვა მცირე ატრაქციების მოწყობა. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 25,0 ათასი ლარი; 2017 წლის რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატის პოპულარიზაცია: ვინაიდან, ქუთაისი არის აღნიშნული, როგორც მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი მასპინძელი, აუცილებელია საზოგადოების, მათ შორის ტურისტების ინფორმირება ამის შესახებ, რათა, რაც შეიძლება მეტი მაყურებელი იქნეს მოზიდული ქალაქში ჩემპიონატზე. ამისათვის, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსდება საინფორმაციო ბანერები და გამოყენებული იქნება დაინტერესებული პირებისათვის ინფორმაციის მიწოდების სხვა საშუალებები. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 10,0 ათასი ლარი; QR“ კოდების განთავსება ტურისტულ ობიექტებზე: „QR“ კოდი არის ინოვაციური ტექნოლოგია, ორგანზომილებიანი კოდი, რომელიც ინახავს მონაცემებს და ინფორმაციას და ფართოდ გამოიყენება თანამედროვე სამყაროში. ქუთაისის ტურისტული ვებგვერდის შექმნის შემდეგ, ყველა ტურისტულ ობიექტზე განთავსებული „QR“ კოდი დაუკავშირდება ვებგვერდზე განთავსებულ შესაბამის ინფორმაციას და გაუმარტივებს ტურისტს ინფორმაციის მიღებას. აღნიშნული კოდის შექმნა არის უფასო, შესაბამისად ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო იქნება მხოლოდ იმ დაფის დადგმის ხარჯები, რომელზედაც განთავსდება „QR“ კოდი. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 5,0 ათასი ლარი. ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის კეთილმოწყობა: 2015 წლის განმავლობაში ქალაქში შემოსული ტურისტების გაზრდილმა რაოდენობამ აშკარა გახადა, რომ არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც თვითმმართველობის შენობის პირველ სართულზე არის განთავსებული, შეზღუდული რესურსების გამო სრულად ვერ აკმაყოფილებს ტურისტებს საინფორმაციო სერვისებით. ამასთან, ტურისტების ზრდის დინამიკა აშკარად აჩვენებს, რომ მომავალში მისი რესურსები კიდევ უფრო არასაკმარისი იქნება. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, რუსთაველის გამზირის №9ა-ში მდებარე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის კეთილმოწყობა და მასში ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის გადატანა. ცენტრის მოწყობა-აღჭურვა მოხდება საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან მჭიდრო თანამშრომლობით. ცენტრის მუშაობა აგებული იქნება კონცეფციაზე, რომლის მიხედვითაც ქუთაისი, თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, უნდა იქცეს დასავლეთ საქართველოში ტურიზმის ცენტრად. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი: 200,0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულება „უქიმერიონის“ ტერიტორიაზე ტურისტულად აქტიურ ზონაში კიბეების რეაბილიტაცია - 240,0 ათასი ლარი.

პ. საბავშვო ატრაქციონებისა და ძელსკამების შეძენა-მონტაჟი და ექსპლუატაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 06 05)

პ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

პ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნა ჯანსაღი მომავალი თაობისათვის. აგრეთვე, ზრდასრული ადამიანებისათვის, ჯანსაღ გარემოში, კომფორტული დასასვენებელი ადგილების შექმნა.

პ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 332,8 ათასი ლარი: ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნისათვის ქალაქის მასშტაბით მოეწყობა საბავშვო-გასართობი ატრაქციონები. აგრეთვე, კომფორტული დასასვენებელი ადგილების შექმნისათვის განხორციელდება საბაღე ძელსკამების შეძენა-მონტაჟი - 62,8 ათასი ლარი (მათ შორის: 22,8 ათასი ლარი 2015 წლის ვალდებულების დასაფარად),  საბავშვო-გასართობი ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი - 60,0 ათასი ლარი, ექსპლუატაციისათვის - 10,0 ათასი ლარი. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატებისა თუ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მომართვების საფუძველზე.

ჟ. მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა (ორგანიზაციული კოდი 02 06 06)

ჟ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

ჟ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული შენობები დაზიანებულია და მისი ფასადები საჭიროებს შეკეთება–რეაბილიტაციას. ასევე, ქალაქის ტერიტორიაზე, ცენტრალურ ობიექტებთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების  გადაადგილებისათვის  საჭიროა პანდუსების მოწყობა.

ჟ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 366,6 ათასი ლარი: 100,0 ათასი ლარი – ქალაქის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ობიექტებთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების გადაადგილებისათვის პანდუსების მოწყობა. 2015 წლის ვალდებულება  20 იანვრის №39 განკარგულებით მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია - 266,6 ათასი ლარი;

რ. ქალაქ ქუთაისში მემორიალური დაფების მოწყობა და პანთეონის მოვლა (ორგანიზაციული კოდი 02 06 12)

რ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

რ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ისტორიული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად საჭიროა გამოჩენილი პიროვნებების  ქანდაკებებისა  და მემორილური დაფების დადგმა.

რ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 35,0 ათასი ლარი: 20,0 ათასი ლარი გამოჩენილი პიროვნებების მემორიალური დაფებისა და ბარელიეფების მოწყობა, 15,0 ათასი ლარი „მწვანეყვავილას“ პანთეონის მოვლა-პატრონობისა და კაპიტალური სამუშაოების ხარჯები (მათ შორის: 5,0 ათასი ლარი  პანთეონის მოვლა-პატრონობა; 10,0 პანთეონში შესასრულებელი კაპიტალური სამუშაოები).

ს. ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (ორგანიზაციული კოდი 02 06 07)

ს.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

ს.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებობს ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემები, რომელიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვაც ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში. თითოეული პრობლემა კონკრეტული ადმინისტრაციული ერთეულისათვის არის დამახასიათებელი, მასშტაბურად მცირეა და ამიტომ ცალკეული პრობლემის გადასაჭრელად პროგრამის შექმნა ბიუჯეტში გასათვალისწინებლად მიზანშეუწონელია. ქვეპროგრამის მიზანია: ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. წლების განმავლობაში მოუგვარებელი სხვადასხვა პრობლემატური საკითხების გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მომართვების საფუძველზე.

ს.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 117,9 ათასი ლარი: 100,0 ათასი ლარი - 2016 წელი, 17,9 ათასი ლარი, 2015 წლის შეუსრულებელი ვალდებულებებიდან.

ტ. წინა პერიოდში განხორციელებული წარმატებული ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საბოლოო ანგარიშსწორება (ორგანიზაციული კოდი 02 07)

ტ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

ტ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო და საექსპლუატაციო სამუშაოებთან ერთად მიმდინარეობს უპრეცედენტო მოცულობის კაპიტალური სამუშაოები. კაპიტალურ პროექტებზე სახსრების ეფექტურად და ყაირათიანად ხარჯვის მიზნით, უმაღლესი ხარისხის სტანდარტების უზრუნველსაყოფად შემსრულებელს შესრულებული სამუშაების 2.5% უნაზღაურდება საბოლოო ჩაბარებიდან საგარანტიო ვადის (ორი წელი) გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინსპექტირების ჯგუფის, ან სპეციალური კომისიის მიერ გამოვლენილი იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან გარკვეული უხარისხობა, შემსრულებელ ორგანიზაციას თანხა არ უნაზღაურდება ნაკლოვანების აღმოფხვრამდე.

ტ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 190,0 ათასი ლარი

ტ.დ. მოსალოდნელი შედეგები: ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახრსების მობილიზება.

ტ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: მაღალი ხარისხის სტანდარტით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.

2. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 03 00): ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2016 წელს განსახორციელებელი პროექტები მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადებას, რომლებიც თავის მხრივ, გახდება ქალაქის მდგრადი განვითარების საფუძველი. კერძოდ, გათვალისწინებულია ქალაქის საშუალოვადიანი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის მომზადება, გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადება, ეკონომიკისა და ბიზნესის, მათ შორის ტურიზმის მასტიმულირებელი პროექტების განხორციელება.

ა. თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 03 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონებისა და წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების დაცვის განხორციელება; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა–ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან აქტის შესაბამისად, სამუშაოების განხორციელებას.

ა.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 50,0 ათასი ლარი: მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების დაცვის ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 10,0 ათასი ლარი, უძრავი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაციისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 20,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საექსპერტო მომსახურების ჩატარებისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 20,0 ათასი ლარი.

ა.დ. მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესდება მუნიციპალური ქონების დაცვის, განკარგვისა და მართვის ხარისხი. ასევე მოხდება დამატებითი ქონებების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია.

ა.ე. შეფასების კრიტერიუმი: შემოსავალი მუნიციპალური ქონების განკარგვიდან.

ბ. ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 03 02)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის გეგმაზომიერი განვითარებისათვის აუცილებელია გენერალური გეგმის შედგენა, რომელზეც მუშაობა საკმაოდ შრომატევადია და  დიდ ფინანსურ რესურსებს მოითხოვს. ამდენად, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხარჯები მხოლოდ საწყისი, მოსამზადებელი ეტაპის განხორციელებისათვის, ამასთან, პარალელურ რეჟიმში გაიმართება აქტიური მოლაპარაკებები დონორ ორგანიზაციებთან დამატებითი რესურსების მოძიებისათვის. გენერალური გეგმის შემუშავების პროცესში აქტიურად იქნება ჩართული საზოგადოება, ექსპერტები, პროფესიული ორგანიზაციები და სხვა დაინტერესებული მხარეები.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100,0 ათასი ლარი

ბ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: მომზადდება ქალაქის გრძელვადიანი განვითარების გენერალური გეგმის ცალკეული კომპონენტები.

ბ.ე. შეფასების კრიტერიუმი: მომზადებული პროექტები.

გ. ტურიზმის განვითარების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 03 03)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები ქალაქის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ქალაქში დამატებითი ტურისტების მოზიდვისათვის, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. კერძოდ, განმახორციელებელი, ქალაქ ქუთაისის მერია მოამზადებს და გამოსცემს სხვადასხვა საინფორმაციო მასალას, რომელიც გავრცელდება მიზნობრივ აუდიტორიაში, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა–ბაზრობებზე და ასევე, ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით. წლის მანძილზე ჩატარდება მრავალფეროვანი ღონისძიებები და ფესტივალები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება როგორც შიდა, ასევე, უცხოელი ტურისტების ქალაქში მოზიდვაზე. წლის განმავლობაში გაკეთდება და ამოქმედდება ქალაქის ტურისტული ვებგვერდი, რომელზეც განთავსდება ტურისტებისათვის საინტერესო ინფორმაცია, როგორც ქართულად, ასევე რამდენიმე უცხო ენაზე. პროგრამის განხორციელების პროცესში, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო აქტიურად ითანამშრომლებს სფეროსთან დაკავშირებულ ადგილობრივ, უცხოურ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორც კერძო, ასევე, საჯარო სექტორიდან, რათა საქმიანობათა კოორდინაციის შედეგად, მიღებულ იქნეს მაქსიმალური ეფექტი.

გ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 50,0 ათასი ლარი, მათ შორის: საინფორმაციო მასალებისა და საპრომოუშენო პაკეტების მომზადება-გამოცემა: წლის განმავლობაში, საჭიროებიდან გამომდინარე, მომზადდება და დაიბეჭდება მრავალფეროვანი საინფორმაციო მასალები და საპრომოუშენო პაკეტები, რომლებიც გავრცელდება მიზნობრივ აუდიტორიაში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე, ქვეყნის გარეთ. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 15,0 ათასი ლარი; საინფორმაციო ტურების ორგანიზება: საინფორმაციო ტურები ორგანიზებული იქნება უცხოელი და ადგილობრივი ტურისტული კომპანიებისა და ტურიზმის სფეროში მომუშავე ჟურნალისტებისათვის, რათა, მათ და შემდომ მათი მეშვეობით, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მიიღოს ინფორმაცია ქალაქისა და მისი შემოგარენის ტურისტული ღირსშესანიშნაობებისა და ტურისტული პოტენციალის შესახებ. სამსახურის მიერ წლის მანძილზე განისაზღვრება მიზნობრივი ქვეყნები/ქალაქები და კონკრეტული პირები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ საინფორმაციო ტურში. ამასთან, ტურების ორგანიზება დაემთხვევა ქალაქში წლის მანძილზე ჩატარებულ ფესტივალებს. მოწვეულ პირებთან დაიგეგმება ოფიციალური შეხვედრები, მოხდება ქალაქის ტურისტული პოტენციალის პრეზენტაცია, ისინი ასევე მონაწილეობას მიიღებენ აღნიშნულ ფესტივალებში და მოინახულებენ ქალაქისა და რეგიონის ტურისტულ ატრაქციებს, შეხვდებიან ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებს და დაგეგმავენ სამომავლო თანამშრომლობას მათთან, ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 20,0 ათასი ლარი; საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება: აღმასრულებელი ორგანოს მიერ განისაზღვრება მიზნობრივი ტურისტული ბაზრები, რომელთა ათვისების მიზნით, სამსახური აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს წლის მანძილზე დაგეგმილ ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში და უზრუნველყოფს ქუთაისის ტურისტული ატრაქციებისა და ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციას დაინტერესებულ მხარეებთან. მათთვის ინფორმაციის მიწოდებისათვის აქტიურად იქნება გამოყენებული ბეჭდური და ელექტრონული საინფორმაციო მასალები. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 15,0 ათასი ლარი.

გ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: გაიზრდება ქუთაისის ტურისტული ატრაქციებისა და ტურისტული პოტენციალის ცნობადობა, როგორც ადგილობრივ, ასევე, უცხოელ პოტენციურ ტურისტებში.

გ.ე. შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამის განხორციელებით მიღებული შედეგების შეფასება მოხდება 2016 წელს ქალაქში შემოსული ტურისტების რაოდენობით.

დ. ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 03 04)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების საშუალოვადიანი სტრატეგიის შემუშავება საზოგადოების ფართო ჩართულობით, ასევე, განახლდება და შეივსება ბიზნესსუბიექტების არსებული ბაზა, განხორციელდება დარგობრივი კვლევები, რათა, გამოვლინდეს ქალაქის ეკონომიკისათვის პერსპექტიული დარგები. კვლევის საფუძველზე მომზადდება ბიზნეს წინადადებების პაკეტი და მოხდება მათი შეთავაზება პოტენციური ინვესტორებისათვის; დაიგეგმება და განხორციელდება ბიზნესის სტიმულირებისა და ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაციისათვის კონკრეტული პროექტები, მათ შორის მოეწყობა ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვები. უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით, პოპულარიზაცია გაეწევა ქალაქის ეკონომიკურ პოტენციალს სხვადასხვა ქვეყნებში საქართველოს საელჩოების, ცენტრალური ხელისუფლების სხვა შესაბამისი სტრუქტურების, ქუთაისთან დამეგობრებული ქალაქების, ქართული დიასპორებისა და სხვა მხარეების აქტიური ჩართულობით, როგორც ორმხრივ, ასევე, მრავალმხრივ შეხვედრებზე, ფორუმებსა და სხვა მსგავს ღონისძიებებზე. აგრეთვე, გაეწევათ საორგანიზაციო და საკონსულტაციო დახმარება ადგილობრივ მეწარმეებს თავადაც მიიღონ მონაწილეობა მსგავს ღონისძიებებში, დაუკავშირდნენ პოტენციურ პარტნიორებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე, ქვეყნის გარეთ. „მერების შეთანხმების“ ფარგლებში ქალაქის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით განხორციელდება, როგორც კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტები სხვადასხვა დონორებთან თანამშრომლობით, ასევე, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართული ღონისძიებები.

დ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100,0 ათასი ლარი, მათ შორის: ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების საშუალოვადიანი სტრატეგიის მომზადება: სტრატეგიის მომზადების პროცესს კოორდინაციას გაუწევს ქალაქ ქუთაისის მერის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მუნიციპალიტეტის მოხელეების გარდა ჩართული არიან ქალაქში არსებული აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ჯგუფი აქტიურად ითანამშრომლებს ყველა დაინტერესებულ პირთან და პირთა ჯგუფთან, მათ შორის დონორ ორგანიზაციებთან, ექსპერტებთან და ა.შ. მოიძიებს დამატებით ფინანსურ, მატერიალურ და ადამიანურ რესურსებს, რათა, შემუშავებული დოკუმენტი იყოს მაქსიმალურად სრულყოფილი და პრაქტიკულად განხორციელებადი. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 15,0 ათასი ლარი; დარგობრივი კვლევების განხორციელება და საინვესტიციო წინადადებების პაკეტის მომზადება: ქალაქის არსებული და სამომავლო ეკონომიკური პოტენციალის შეფასების მიზნით შეირჩევა პერსპექტიული დარგები და განხორციელდება მათი გამოკვლევა. ასევე, გაანალიზდება საკრებულოს მიერ დამტკიცებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა, გამოიყოფა მათგან ისეთი ობიექტები, რომლებზეც შესაძლებელია განხორციელდეს საშუალო ან მსხვილი ინვესტიცია, დადგინდება თითოეული ასეთი ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრები (განაშენიანების კოეფიციენტი, საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა და ა.შ.) და შეიკრიბება ერთიანი პაკეტის სახით. წლის მანძილზე მუდმივად განახლდება 2015 წელს შექმნილი ბიზნეს სუბიექტების ბაზა და მათ შესახებ არსებული ინფორმაცია, მ.შ. ქალაქში წარმოებული პროდუქციის ნუსხა. ჩატარებული კვლევების საფუძველზე მომზადდება ერთის მხრივ, საინვესტიციო წინადადებების პაკეტი, ხოლო მეორეს მხრივ, ქალაქში წარმოებული პროდუქციის კატალოგი. ისინი გამოიცემა ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით და მიეწოდება მიზნობრივ აუდიტორიას. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 55,0 ათასი ლარი;  ქუთაისის ეკონომიკური პოტენციალისა და ქალაქში/რეგიონში წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია:  ქალაქის თვითმმართველობა, წლის მანძილზე, აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს სხვადასხვა ეკონომიკურ და ბიზნესფორუმებსა და კონფერენციებში, ორმხრივ და მრავალმხრივ შეხვედრებსა და სხვა ანალოგიურ აქტივობებში ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალისა და ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის დაინტერესებული მხარეებისათვის გაცნობის მიზნით, ასევე თავადაც გაუწევს ორგანიზებას მსგავს აქტივობებს, სადაც წარადგენს ქალაქის განვითარების სტრატეგიის ძირითად მიმართულებებს, ეკონომიკური და ბიზნეს პოტენციალის შესახებ ინფორმაციას, ადგილზე წარმოებულ პროდუქციას, მათ კატალოგებს და ა.შ. აგრეთვე, სხვადასხვა დღესასწაულებზე (მ.შ. 2 მაისობას, დამოუკიდებლობის დღეს, ქართული ღვინის დღეს) ქალაქში მოეწყობა ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 10,0 ათასი ლარი; ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვა და პოპულარიზაცია: ქალაქ ქუთაისს, როგორც „მერების შეთანხმების“ ხელმომწერ მხარეს, აღებული აქვს გარკვეული ვალდებულებები, მათ შორის: ევროკავშირის მიერ 2020 წლისთვის დასახული მიზნის შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მინიმუმ, 20%–ით მოხდეს შემცირება გარემოში CO2–ის ემისიის, ასევე, ქალაქ ქუთაისის მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების შემუშავებულ გეგმაში („SEAP–Sustainable Energy Action Plan“) ასახული პრიორიტეტული მიმართულებების კუთხით განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები და უზრუნველყოს საზოგადოების ინფორმირება. აღნიშნულ სფეროში თვითმმართველობის საქმიანობა ფოკუსირებული იქნება ორ ძირითად მიმართულებაზე, კერძოდ: 1. გამოყოს თანადაფინანსება დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვისათვის ქალაქში და 2. განახორციელოს სხვადასხვა ღონისძებები საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისათვის ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და მათი სარგებლიანობის შესახებ. ამისათვის, წლის მანძილზე, დონორ ორგანიზციებთან თანამშრომლობით მოხდება მდგრადი ენერგეტიკის დღეების აღნიშვნა ქალაქში, მომზადდება და გავრცელდება საინფორმაციო მასალა, მათ შორის მედიის საშუალებით. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 20,0 ათასი ლარი.

დ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: მომზადდება და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარედგინება ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების საშუალოვადიანი სტრატეგია; გამოკვლეული იქნება ეკონომიკის არანაკლებ 8 დარგი და მომზადდება საინვესტიციო წინადადებების პაკეტი და ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის კატალოგი; ქალაქში/ქვეყანაში ორგანიზებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის არანაკლებ, 3 გამოფენა–გაყიდვა. განხორციელდება ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვის არანაკლებ ერთი პროექტი და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების არანაკლებ ორი ღონისძიება.

დ.ე. შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამის განხორციელებით მიღებული თითოეული შედეგის შეფასებისათვის მოცემულია კონკრეტული რაოდენობრივი მაჩვენებელი, შესაბამისად, დასახული მიზნების მიღწევის ხარისხი შეფასებული იქნება სწორედ აღნიშნული რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესრულების ხარისხით.

3. გარემოს დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 04 00): პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა, მცენარეთა ფიტოსანიტარული  მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს ქალაქის მწვანე საფარი. არსებული სკვერების მოვლა–პატრონობა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს ჩამოყალიბებას. ფლორის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით ხელს შეუწყობს ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღისშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას.

ა.  ააიპ „სპეციალური სერვისები“ (ორგანიზაციული კოდი 04 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობისათვის დასუფთავების მომსახურების გაწევა; მაღალი ტანის ხეების გადაბელვა და გამხმარი ხეების მოჭრა;  ქალაქის 98 ქუჩის, ასევე საჯარო და კერძო სკოლებთან,  საბავშვო ბაღებთან  მისასვლელი გზების  დაგვა–დასუფთავება, საერთო ფართით  2367,4  ათასი კვ.მ.  ნარჩენების გატანა–გაუვნებელყოფა, მორწყვა–ჩარეცხვის სამუშაოს ორგანიზება ქალაქის 557,2 ათასი კვ.მ. ფართობზე; საგზაო ნიშნების მონტაჟი და მაგისტრალების დახაზვა,  მონიშვნითი სამუშაოები; სანიაღვრე სისტემის ექსპლუატაცია; ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე მოხეტიალე ან/და მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე გაშვებული ცხოველების (წვრილფეხა /ძაღლი, კატა/ ან/და მსხვილფეხა პირუტყვი) იზოლაცია და მათი სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა, მოვლა-პატრონობა (კვება, ცხოველებისათვის კვალიფიციური ვეტერინარის მომსახურება და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, თანამედროვე სტანდარტებით სადგომის მოწყობა), ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული საათების ექსპლუატაცია, საპირფარეშოების მოვლა–პატრონობა, ქუჩებსა და მაგისტრალებზე განთავსებული ნაგვის მოძრავი კონტეინერების დერატიზაცია-დეზინფექცია, დროებითი გამოუყენებელი შენობებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების დერატიზაცია-დეზინფექცია, ქალაქში გამავალი არხების, დიდი და მცირე მდინარეების სანაპიროების დერატიზაცია-დეზინფექცია. მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ქვეწარმავლების დასაფრთხობად, აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავება ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში. აღნიშნული ფუნქციების განხორციელებისათვის გათვალისწინებულია 1400,0 ათასი ლარი და დასაქმებულია 432 თანამშრომელი. სახელფასო ფონდი შეადგენს 3066,4 ათასი ლარს, მათ შორის ადმინისტრაციაზე განსაზღვრული ფონდი შეადგენს 2,8%–ს.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 4800,0 ათასი ლარი

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგები: დასუფთავებული ადმინისტრაციული შენობა; მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება; დასუფთავებული ქალაქისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება; მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება; მაგისტრალებზე მოძრაობის განტვირთვა; მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა; მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებისა და ცოფის გავრცელების მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილება. მოწესრიგებული საპირფარეშოები.

ა.დ. შეფასების კრიტერიუმები: დასუფთავებული შენობის ფართობი; გადაბელილი ხეების რაოდენობა; დასუფთავებული ფართისა და გატანილი ნარჩენების რაოდენობა; დამონტაჟებული საგზაო ნიშნების რაოდენობა და დახაზულის ფართობი; ექსპლუატირებული სანიაღვრე სისტემის რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი; იზოლირებული ცხოველების რაოდენობა.

ბ. ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 04 02)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: აუცილებელია ქალაქის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯოებესება, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შესაქმნელად. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა-პატრონობა, ხე-მცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენა, ხე–მცენარეების შეწამვლა, გასხვლა, სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა, ქალაქში არსებულ სკვერებში განადგურებული მწვანე საფარის აღდგენა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 675,0 ათასი ლარი: 465,0 ათასი ლარი ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა და  ექსპლუატაცია; 50,0 ათასი ლარი ქალაქის ტერიოტრიაზე ხე მცენარეების დარგვა-განაშენიანება; 160,0 ათასი ლარი სკვერების მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები.

ბ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, უსაფრთხო დასასვენებელი ადგილის შექმნა.

ბ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: ექსპლუატირებული და რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების     რაოდენობა.

გ. ააიპ „მოსწავლე – ახალგაზრდობის პარკი“ (ორგანიზაციული კოდი 04 03)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, საბავშვო ატრაქციონებისა და სპორტული სავარჯიშო მოედნის მოწყობა, ბუნებრივი საფარის შენარჩუნება, გამრავალფეროვნება და ყვავილნარის მოწყობა, ბუნებრივი საფარის შხამქიმიკატებით შეწამვლა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება, სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა. დასაქმებულია 22 თანამშრომელი, რომელთა შრომის ანაზღაურების ფონდი განსაზღვრულია 124,0 ათასი ლარით, მათ შორის ადმინისტრაციის წილი შეადგენს 19,2%. ასიგნების დარჩენილი ნაწილი და  საკუთარი შემოსავლები განკუთვნილია პარკის მოვლა–პატრონობის  დასაფინანსებლად.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 200,0 ათასი ლარი

გ.გ. პროგრამის შედეგი: საზოგადოებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, უსაფრთხო დასასვენებელი ადგილის შექმნა.

გ.დ. შეფასების კრიტერიუმები: პარკში დამსვენებელთა რაოდენობა;  ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

დ.  ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი“ (ორგანიზაციული კოდი 04 04)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბაღის ინფრასტრუქტურის განვითარება; მცენარეთა ინტროდუქცია/კოლექციის გამდიდრება და მცენარეთა მოვლა-პატრონობა, მცენარეთა  კონსერვაციის გლობალური სტრატეგიის („GSPC“) შესაბამისად; სასწავლო-აღმზრდელობითი და კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა; ბილიკებისა და დასასვენებელი ადგილების (დასაჯდომები, მცირე ღია ფანჩატური) მოწყობა  ქვედა პარკსა და გეოფლორისტულ უბანში. ბაღის შემოღობვის აღდგენა მდინარე რუას მიმდებარედ და სამხრეთ ნაწილში, სანაგვე ურნების შეძენა, 2 ჭაბურღილისა და ხელოვნური წყაროს მოწყობა, აღმოსავლეთი ნაწილის განაშენიანების ლანდშაფტური დიზაინის გეგმის მომზადება; სამეცნიერო მუშაობის ინტენსიფიკაცია, ორანჟერეის მოწყობა, ყვავილოვან, ბუჩქოვან და ხე მცენარეთა ახალი კოლექციების შემოტანა, სანერგე მეურნეობის განვითარება, სარწყავი სისტემის განვითარება; სასწავლო ცენტრის-მოკლევადიანი სასწავლო კურსების ორგანიზება მოსწავლე და სტუდენტი ახალგაზრდებისა და მოსახლეობის დაინტერესებული ფენებისათვის, სამეცნიერო კონფერენციის მოწყობა და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა, თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება; ბაღის პრომოუშენის ღონისძიებები (ახალი სარეკლამო რგოლის მომზადება, პრეზენტაციები მედიის სხვადასხვა სახეობებით, საინფორმაციო ბუკლეტების მომზადება) ტურისტული პოტენციალის რეალიზება (ტურისტულ კომპანიებთან, სასტუმროებთან ურთიერთობების გაძლიერება) საგრანტო პროგრამებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები; დასაქმებულია 35 თანამშრომელი, რომელთა შრომის ანაზღაურების ფონდი განსაზღვრულია 221,7 ათასი ლარით, მათ შორის ადმინისტრაციის წილი შეადგენს 19,8%. ასიგნების დარჩენილი ნაწილი და  საკუთარი შემოსავლები განკუთვნილია ააიპ–ის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 315,0 ათასი ლარი

დ.გ. მოსალოდნელი შედეგი: ვიზიტორებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული ბოტანიკური ბაღი; ცნობიერების ამაღლება მცენარეთა მოვლა-პატრონობასა და ეკოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით; ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის ცნობადობის გაზრდა;

დ.დ. შეფასების კრიტერიუმები: ბაღში ადგილობრივ და უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობა; სასწავლო კურსში მონაწილეთა რაოდენობა; ინტროდუცირებული მცენარეთა რაოდენობა.

4. განათლება (ორგანიზაციული კოდი 05 00): საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, გენდერული საკითხებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემატიკის აღქმას, ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას; ურბანული კულტურის განვითარებას;  პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

ა. ააიპ „ბაგა–ბაღების გაერთიანება“ (ორგანიზაციული კოდი 05 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაგა-ბაღების საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი საქმიანობისათვის ხელშეწყობა; ფილიალის სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამების შემუშავება-დამტკიცება „სკოლამდელთა საგანმანათლებლო პროგრამის“ საფუძველზე; პედაგოგიური პროცესის სრულყოფის ახალი მეთოდებისა და საშუალებების მოძიება; ფილიალების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა; ფილიალებში რაციონალური და ჯანსაღი კვების ორგანიზება; სავალდებულო მედიკამენტებითა და პირველადი დახმარების საშუალებების, აგრეთვე, სხვა აუცილებელი სამედიცინო საგნებით  ფილიალების უზრუნველყოფა; ფილიალებში საოფისე და კომუნალური ხარჯების ორგანიზება; ფილიალის სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამების, გენდერული საკითხების განხორციელების კონტროლი. ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადანაწილებულია 37 ფილიალად, სადაც 10000 ბავშვზე მეტ კონტიგენტს ემსახურება 1600-მდე თანამშრომელი. ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა ბავშვთა კვების საკითხებს, ყოველწლიურად ხდება ბავშვთა კვების რაციონისა და მისი მრავალფეროვნების გაუმჯობესება, რისთვისაც  მიმდინარე წელს ყოველდღიურად სამჯერადი კვებისათვის გამოყოფილია 1920,0 ათასი ლარი, ასევე წლის მანძილზე გათვალისწინებულია ყველა ბაგა-ბაღის ცხელი წყლით აღჭურვა და სახელფასო ფონდის ზრდა (ადმინისტრაციის გარდა). სხვა დანარჩენი ხარჯებისათვის გათვალისწინებულია 753,0 ათასი ლარი.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 9740,0 ათასი ლარი

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესებული მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის მქონე ბაგა-ბაღები; კვალიფიციური კადრების ზრდა; გაუმჯობესებული სააღმზრდელო გარემო.

ა.დ. შეფასების კრიტერიუმები: გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მქონე ბაგა-ბაღების რაოდენობა; სერთიფიცირებული კადრების რაოდენობა; საბავშვო ბაღებში მოსიარულე ბავშვების რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი; სურსათის უვნებლობის ან მსგავსი სამსახურის მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად მიღებული შენიშვნების რაოდენობა.

ბ. განათლების ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 05 02)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას; აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, ძეგლთა დაცვის კუთხით ღონისძიებების გატარებას, ქალაქის მუზეუმების მუშაობის გააქტიურებას, ქუთაისის ღირშესანიშნაობების ინტერნეტსივრცეში განთავსებას ქალაქის პოპულარიზაციისა და ტურისტების მოზიდვის მიზნით, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას, მოსწავლეებში ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის პოპულარიზაციას. პროგრამით დაგეგმილი მრავალფეროვანი აქტივობები ხელს შეუწყობს ქუთაისის მოქალაქეებს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებაში.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

(ათასი ლარი)

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

ხარჯთაღრიცხვა

1.

დედის დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო კონცერტი ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა მონაწილეობით

მარტი

4,0

2.

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით)

წლის განმავლობაში

15,0

3.

ინტელექტუალური კონკურსი „რა? სად? როდის?“ მოსწავლეთათვის

წლის განმავლობაში

4,0

4.

მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადა

წლის განმავლობაში

19,0

5.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო სპორტული ღონისძიება (მხიარული სტარტები სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელთა მონაწილეობით)

1 ივნისი

3,0

6.

საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII-IX-X კლასების სოციალურად  დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის, სამ ნაკადად, შავი ზღვისპირეთის კურორტზე

ივლისი-აგვისტო

40,0

7.

საზაფხულო  შემეცნებითი ბანაკი „მცირე აკადემია“ საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და ინფორმატიკის ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შავი ზღვისპირეთის კურორტზე

აგვისტო-სექტემბერი

20,0

8.

მედიაპროექტი „ეტალონი“

ნოემბერი-დეკემბერი

3,0

9.

„sos“ ბავშვთა სოფლის მოსწავლეთა საგანმანათლებლო მხარდაჭერა

წლის განმავლობაში

8,0

10.

ქალაქ ქუთაისის საჯარო სკოლების ისტორიის ბლოგის შექმნა, გამარჯვებული სკოლების დაჯილდოება და წიგნის ,,ჩემი სკოლის მატიანე“ დაბეჭდვა

წლის ბოლომდე

4,0

11.

ქართული ენის დღე /კალიგრაფიის კონკურსი,  ,,ვეფხისტყაოსნის" ხელით გადაწერა/

14 აპრილი

5,0

12.

ღვაწლმოსილ და წარმატებულ პედაგოგთა სამკერდე ნიშნით დაჯილდოება

წლის განმავლობაში

3,8

13.

კონკურსი ,,ბავშვების თვალით დანახული ჩემი ქალაქი"

წლის განმავლობაში

1,5

14.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯი

წლის განმავლობაში

10,0

15.

კულტურული მემკვიდრეობის  პოპულარიზაცია

წლის განმავლობაში

11,0

16.

მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით  ღვაწლმოსილი და წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება

5 ოქტომბერი

18,0

17.

მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გივი ბრეგაძის სახლ-მუზეუმში ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული  თანამშრომლების დაჯილდოება

18 მაისი

5,0

18.

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო  ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება

ნოემბერი-დეკემბერი

15,0

19.

ქალაქის მერის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის

წლის განმავლობაში

25,0

20.

სოციალური მუხლი

წლის განმავლობაში

5,0

21.

საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებზე  ქუთაისელი მოსწავლეებისა და სტუდენტების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

5,0

22.

გელათის აკადემიის დაფინანსება

წლის განმავლობაში

18,0

23.

ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი:

წლის განმავლობაში

5,0

 24.

სულ ჯამი:

 

247,3

 

ბ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: მოზარდებში ცოდნის დონისა და კულტურული ფასეულობების დონის ამაღლება; მოზარდ თაობაში პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერება; მოზარდებში სამშობლოს წინაშე საკუთარი პასუხიმგებლობის გრძნობის გაზრდა; ქალაქისა და ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაცია.

ბ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა; ღონისძიებებში მონაწილე მოზარდთა რაოდენობა.

გ. ააიპ „ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო  ბიბლიოთეკა“ (ორგანიზაციული კოდი 05 03)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბიბლიოთეკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, საბიბლიოთეკო ფონდების ციფრულ ფორმატში  გადაყვანა, ფონდების შევსება უახლესი  ლიტერატურით, არსებული ფონდების დამუშავება სპეციალური მეთოდოლოგიით, სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობა, ინოვაციური პროცესების დანერგვა, საქალაქო და საბავშვო ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება თანამედროვე საბიბლიოთეკო სტანდარტების შესაბამისად, თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება. ბიბლიოთეკის ქსელში დასაქმებულია 140 თანამშრომელი, რომელთა შრომის ანაზღაურების ფონდი შეადგენს 662,0 ათას ლარს (ადმინისტრაციის წილი შეადგენს 11%-ს) და დანარჩენი ხარჯები გათვალისწინებულია ფონდების მოვლა-პატრონობასა და სხვა მიმდინარე ხარჯებისათვის.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 740,0 ათასი ლარი

გ.გ. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქის მასშტაბით საზოგადოების თავშეყრის ადგილების შექმნა; დაცული, მოვლილი და განახლებული საბიბლიოთეკო ფონდი; საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება;

გ.დ. შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის მასშტაბით ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა და მასში ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობა; საბიბლიოთეკო ფონდში არსებული წიგნების რაოდენობა; მკითხველთა რაოდენობა ბიბლიოთეკებში;

დ. ქალაქ ქუთაისში ახალი ბაგა-ბაღების კაპიტალური მშენებლობა (ორგანიზაციული კოდი 05 04)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზრდის ტენდენციიდან გამომდინარე, განათლების დონის ბაზის შექმნა.

დ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 342,2 ათასი ლარი: 2015 წლის ვალდებულება ელ. ენერგიის, წყლისა და გაზის მომარაგებისათვის კომუნიკაციების მიყვანა-მიერთება და მოხმარებული სიმძლავრეების გადასახადი 4,5 ათასი ლარი; 2015 წლის ვალდებულება - ბაგა-ბაღებში შიგა და გარე კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება 43,8 ათასი ლარი; 2015 წლის ვალდებულება 20 იანვრის №39 განკარგულებით ბაგა-ბაღების მიშენებები - 266,9 ათასი ლარი; 2015 წლის ვალდებულება 20 იანვრის №39 განკარგულებით ბაგა-ბაღების მიშენებები -(ადგილობრივი ბიუჯეტი) 27,0 ათასი ლარი;

დ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის აღრზდის პირობების გაუმჯობესება; ქალაქში განათლების დონის ამაღლება.

დ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: ახალი ბაგა-ბაღის რაოდენობის გაზრდა. ბაგა-ბაღების მიშენებების საფუძველზე მათი ფართის გაზრდა.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 06 00): ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ევროპული ღირებულებების გაზიარება და ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში  საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით.

ა.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, მათთვის სოციალური პირობების შექმნა, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 7497,5 ათასი ლარი

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგი: ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

ა.დ. შეფასების კრიტერიუმი: სპორტის სახეობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

ბ. ააიპ  „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება (ორგანიზაციული კოდი 06 01 01)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, მათთვის სოციალური პირობების შექმნა, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 13 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია სპორტის 38 სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე  საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს. გაერთიანების ფილიალებში სპორტით დაკავებულია 3770-ზე მეტი მოსწავლე, რომელსაც 481 თანამშრომელი და მწრთვნელი (სახელფასო ფონდი 2100,0 ათასი ლარი, რაშიც ადმინისტრაციის სახელფასო ფონდი შეადგენს 13,2%-ს) ემსახურება. 200,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია სხვადასხვა კაპიტალური სამუშაოების განსახორციელებლად და დანარჩენი დაფინანსება, ძირითადად, ადგილობრივ სპორტულ შეკრებებსა და მივლინებებზეა განკუთვნილი.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 3580,0 ათასი ლარი

გ. სპორტული ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 06 01 02)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქუთაისელი სპორტსმენების სხვადასხვა ტიპის ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობისათვის საჭირო და ხელშემწყობი ღონისძიებების ორგანიზება. სხვადასხვა სპორტულ ფედერაციებთან თანამშრომლობა. სპორტსმენების წახალისება, სპორტული ბანაკების მოწყობა, საპატიო წოდებების მინიჭება და დაჯილდოვება. ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.

გ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

(ათასი ლარი)

დასახელება

თარიღი

ხარჯთაღ­რიცხვა

1.

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გ. ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში

წლის განმავლობაში

10,0

2.

მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში

წლის განმავლობაში

8,0

3.

ქუთაისის ღია ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში მოყვარულთა შორის (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)

წლის განმავლობაში

5,0

4.

საქალაქო ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სპორტსმენთა შორის მკლავჭიდში (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)

წლის განმავლობაში

2,0

5.

ზ. შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის მ. დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

წლის განმავლობაში

6,0

6.

საერთაშორისო ღია პირველობა კარატეში

წლის განმავლობაში

5,0

7.

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გივი სარდანაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა სამბოში 

წლის განმავლობაში

5,0

8.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)

3 დეკემბერი

2,0

9.

საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის თ. არჩაიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბალახის ჰოკეიში

წლის განმავლობაში

3,0

10.

მსოფლიო ჩემპიონის აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში

წლის განმავლობაში

10,0

11.

კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

წლის განმავლობაში

6,0

12.

მურად ჭიჭინაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია საქალაქო პირველობა მეკლდეურობაში

წლის განმავლობაში

3,0

13.

ალპინიადა დამწყებ და პროფესიონალ მთასვლელთათვის

წლის განმავლობაში

5,0

14.

„ქუთაისის რეგატა 2016“ აკადემიურ, კანოეთი და კაიაკით ნიჩბოსნობაში, მიძღვნილი ოლიმპიზმისა და სპორტის საერთაშორისო დღისადმი

წლის განმავლობაში

5,0

15.

გელა დარსაძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში

წლის განმავლობაში

6,0

16.

სპორტული კვირეული-საქალაქო ტურნირი ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის

წლის განმავლობაში

5,0

17.

მსოფლიო ჩემპიონის დიტო შანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძალოსნობაში

წლის განმავლობაში

3,0

18.

სასკოლო პირველობა წყალბურთში

წლის განმავლობაში

6,0

19.

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

წლის განმავლობაში

10,0

20.

ავტორალი პროფესიონალ და მოყვარულ მრბოლელთა მონაწილეობით

წლის განმავლობაში

5,0

21.

ორგანიზაციებს შორის ტურნირი მინი-ფეხბურთში

წლის განმავლობაში

3,0

22.

წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება

წლის განმავლობაში

7,0

23.

წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია

წლის განმავლობაში

100,0

24.

ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია

წლის განმავლობაში

40,0

25.

ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა

წლის განმავლობაში

10,0

26.

სპორტულ კვირეულში გამარჯვებულთა საპრიზო ფონდი

წლის განმავლობაში

3,0

27.

ზურაბ ჯავახაძის ,,80 წლის გადასახედიდან" გამოცემა

წლის განმავლობაში

2,9

28.

საქართველოს ჩემპიონის, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორი) სპორტსმენების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა საპრემიო დაფინასება

წლის განმავლობაში

81,5

29.

მაია  ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში

წლის განმავლობაში

20,0

30.

ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში

წლის განმავლობაში

10,0

31.

ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიის მქონე სპორტსმენების სტიპენდიები

იანვარი-აგვისტო

15,0

32.

დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)

წლის განმავლობაში

5,0

33.

მოქმედი და გარდაცვლილი სპორტსმენების, სპორტის დამსახურებული მუშაკებისა და მწვრთნელების ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

წლის განმავლობაში

10,0

34.

ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია“

წლის განმავლობაში

231,0

35.

ააიპ ქუთაისის ოლიმპიური კომიტეტი

წლის განმავლობაში

9,0

36.

ქორქია- საკანდელიძის სახელობის თასის ტურნირი

წლის განმავლობაში

22,9

37.

სპორტული ღონისძიებებისთვის სასტუმროს და კვებითი მომსახურება (სასტუმრო 4.0, კვება 6.0)

წლის განმავლობაში

10,0

38.

მე-11 სპორტული სკოლისთვის მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება

წლის განმავლობაში

3,0

39.

ტრენინგ-სემინარები მწვრთნელებისათვის

წლის განმავლობაში

5,0

40.

მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიებების გადაღება, გაშუქება, დაარქივება

წლის განმავლობაში

10,0

41.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

წლის განმავლობაში

18,2

42.

სატრანსპორტო ხარჯი

წლის განმავლობაში

20,0

43.

ჯამი:

 

746,5

 

დ.  შპს „საკალათბურთო კლუბი - ქუთაისი 2010“ (ორგანიზაციული კოდი 06 01 03)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა. კლუბის ფუნქციონირებისათვის განსაზღვრულია ადმინისტრაციისა და სპორტსმენების სახელფასო ფონდი 525,3 ათასი ლარით, მათ შორის ადმინისტრაციის შრომის ანაზრაურება შეადგენს 6,9 %-ს. განსაზღვრულია 65,0 ათასი ლარით საწრთვნელო შეკრების ორგანიზება და კალენდრით გათვალისწინებული თამაშების ჩატარება.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 600,0 ათასი ლარი

ე.  ააიპ „ყინულის მოედანი“ (ორგანიზაციული კოდი 06 01 04)

ე.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ააიპ უნდა შეერწყას ააიპ „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებას“, რაც  ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას გამოიწვევს.

ე.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100,0 ათასი ლარი

ვ. ააიპ „სპორტის სასახლე“ (ორგანიზაციული კოდი 06 01 05)

ვ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სპორტის სასახლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. 24 თანამშრომელზე განსაზღვრული სახელფასო ფონდი შეადგენს 122,0 ათას ლარს, მათ შორის ადმინისტრაციის შრომის ანაზღაურება შეადგენს 18%. ხოლო 80,0 ათასი ლარით განსაზღვრულია სასახლის მოვლა-პატრონობა და ექსპლუატაცია.

ვ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 200,0 ათასი ლარი

ზ. ააიპ „ტაიკვნდოს სპორტული კლუბი (ორგანიზაციული კოდი 06 01 06)

ზ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სამწვრთნელო მუშაობა, სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება.

ზ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 30,0 ათასი ლარი

თ. შპს „საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისი (ორგანიზაციული კოდი 06 01 07)

თ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: რ.შენგელიას სახელობის სტადიონისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოვლა–პატრონობა. კლუბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მონაწილეობის მიღება ქვეყნის ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში, დუბლშემადგენლობის გათამაშებაში მონაწილეობა, ჭაბუკთა ლიგაში მონაწილეობა, ბავშვთა გუნდების საქალაქო და რეგიონალურ შეჯიბრებებში მონაწილეობა.

თ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1500,0 ათასი ლარი, მათ შორის: რ.შენგელიას სახელობის სტადიონის, ბაზისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა 400,0 ათასი ლარი; კლუბის ფუნქციონირებისათვის 1100,0 ათასი ლარი.

ი. ააიპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი ქუთაისი 2015“ (ორგანიზაციული კოდი 06 01 08)

ი.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სამწვრთნელო მუშაობა, სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება. ბიუჯეტით განსაზღვრულია საწრთვნელო შტაბისა და სპორტსმენების შრომის ანაზღაურების დაფინანსება, ხოლო შესაბამისი ფედერაციის დაფინანსებით ხორციელდება სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

ი.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 98,0 ათასი ლარი

კ. სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა-ექსპლოატაცია (ორგანიზაციული კოდი 06 01 09)

კ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

კ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში არ არსებობდა გარე სპორტული ტრენაჟორები, სადაც მოქმედი სპორტსმენები თუ სპორტით დაკავებული ადამიანები შეძლებდნენ უფასოდ სხეულის გაკაჟებას. 2015 წელს განხორციელებულმა ანალოგიურმა პროგრამამ (ქალაქში დამონტაჟდა 2 კომპლექტი სპორტული ტრენაჟორი) ქალაქის საზოგადოება დაარწმუნა პროგრამის ეფექტიანობაში. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესშიც კი, ახლადდამონტაჟებულ სავარჯიშოებზე აქტიურად მიმდინარეობდა ვარჯიში. ქვეპროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულში მოეწყობა ახალი სპორტული ტრენაჟორები.

კ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 210,0 ათასი ლარი: ქალაქ ქუთაისში, სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოეწყობა ერთეული ცალი სპორტული ტრენაჟორების კომპლექტი – 200,0 ათასი ლარი. ექსპლოატაცია – 10,0 ათასი ლარი.ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატებისა თუ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მომართვების საფუძველზე.

ლ.  სპორტული მოედნებისა და სასრიალო ფიცრის ე.წ. „სკეიტბორდის“ მოედნის მოწყობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (ორგანიზაციული კოდი 06 01 10)

ლ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

ლ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ წლების წინ მოწყობილი სპორტული მოედნები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვთ, საჭიროებენ აუცილებელ რეაბილიტაციას, სპორტით დაკავებული ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აგრეთვე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისგან უახლოეს ადგილებში არსებობს ცარიელი, ამჟამად გამოუყენებელი ტერიტორიები, სადაც სპორტული მოედნების მოწყობა დაინტერესებას გამოიწვევს მიმდებარე საცხოვრებელ კორპუსებში მცხოვრები ახალგაზრდა თაობისთვის დაკავდნენ სპორტით. აგრეთვე, მნიშვნელოვანია ქუჩის სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახეობის „სკეიტბორდით“ სრიალისათვის მოეწყოს შესაბამისი მოედანი.

ლ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 430,0 ათასი ლარი: ქალაქ ქუთაისში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიებზე აუცილებლობის შემთხვევაში სპორტული მოედნის მოწყობა – 350,0 ათასი ლარი; ქალაქის ტერიტორიაზე შერჩეულ ადგილზე „სკეიტბორდით“ სრიალისათვის შესაბამისი მოედნის მოწყობა – 50.0 ათასი ლარი. ექსპლოატაციისათვის – 30,0 ათასი ლარი. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განცხადებების, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატებისა თუ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მომართვების საფუძველზე.

მ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 02)

მ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მხარდაჭერა; კულტურული ღონისძიებები; სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის შენობის დაცვა; სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახის“; ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლისა და თეატრების მხარდაჭერა.

მ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 7438,3 ათასი ლარი

მ.გ. მოსალოდნელი შედეგი: კულტურის, განათლების, ხელოვნების სფეროს  დონის ამაღლება; გაუმჯობესებული მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის მქონე ფილიალები;

მ.დ. შეფასების კრიტერიუმი: ფილიალებში რეგისტრირებულ ბავშვთა რაოდენობა; ფესტივალ–კონკურსებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა; მოსახლეობის დასწრება დაგეგმილ ღონისძიებებზე; გაუმჯობესებული მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის მქონე ფილიალების რაოდენობა.

ნ. ააიპ  „კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება (ორგანიზაციული კოდი 06 02 01)“

ნ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სკოლისგარე განათლების ხელშეწყობა, გამართული სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა, თანამედროვე სტანდარტების მქონე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა, შესაბამისი განათლების მიცემის უზრუნველყოფისათვის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, გაერთიანების ფილიალების  მართვა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია მოსწავლეთა შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს. აღნიშნულ გაერთიანებაში დატვირთულია 2800–ზე მეტი მოსწავლე, რომელთაც ემსახურება 700-ზე მეტი თანამშრომელი და პედაგოგი. მათი შრომის ანაზღაურების ფონდი განსაზღვრულია 2861,2 ათასი ლარით, საიდანაც ადმინისტრაციის სახელფასო ანაზღაურება შეადგენს 9,7 %–ს. ასიგნების დანარჩენი ხარჯები განკუთვნილია საორგანიზაციო, სხვადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში მონაწილეებისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა–პატრონობისა და გაუმჯობესების ღონისძიებებზე.

ნ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 3197,0 ათასი ლარი

ო. კულტურული ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 06 02 02)

ო.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ო.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფენ კულტურისა და ხელოვნების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას, კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზებას.

ო.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

(ათასი ლარი)

 

ღონისძიებები

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა

1.

ჟურნალ „მწვანე ყვავილას“ გამოცემა

წლის განმავლობაში

12,0

2.

ჟურნალ „განთიადის" გამოცემა (ბეჭდვა 19.0 ათასი ლარი; ჰონორარი 26.0 ათასი ლარი)

წლის განმავლობაში

45,0

3.

ჟურნალ „თეატრალური ქუთაისის" გამოცემა

წლის განმავლობაში

2,8

4.

ჟურნალ ,,მერმისის" გამოცემა

წლის განმავლობაში

6,0

5.

გაზეთ „უქიმერიონის“გამოცემა

წლის განმავლობაში

6,0

6.

ლილი ნუცუბიძის საღამო

წლის განმავლობაში

15,0

7.

ფოტოალბომის: ,,ქუთაისი, გუშინ, დღეს, ხვალ“ გამოცემა

წლის განმავლობაში

10,0

8.

მხატვართა მხარდაჭერის პროგრამა

წლის განმავლობაში

30,0

9.

ერეკლე დიდიას საავტორო საღამო

იანვარი-თებერვალი

15,0

10.

,,დავითობის" დღესასწაული

08.02.16

1,9

11.

მსახიობების: გიორგი ბენიძის და გიგა მიქაძის პროექტი ,,პაოლო და ტიციანი"

წლის განმავლობაში

4,0

12.

მურმან შათირიშვილის საღამო

წლის განმავლობაში

5,0

13.

იპოლიტე ხვიჩიას სახელობის იუმორის ფესტივალი

წლის განმავლობაში

2,0

14.

შშმ პირთა შემოქმედებითი საღამო

წლის განმავლობაში

10,0

15.

ნუკრი კაპანაძის და კომპოზიტორ ნინო ჩხიკვაძის კონცერტი

წლის განმავლობაში

3,0

16.

ოტია იოსელიანის საიუბილეო საღამო

თებერვალი-მაისი

5,0

17.

ლაზური მუსიკის ფესტივალი

წლის განმავლობაში

18,0

18.

დოკუმენტური ფილმის ,,რეზო ჭეიშვილი-მუსიკა ქარში" გადაღება

წლის განმავლობაში

3,7

19.

ქალაქ ქუთაისის მე-2 სამუსიკო სკოლის პროექტი 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ,,ჩვენ ყველანი ერთად ვართ" სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა და „SOS“ ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელთა მონაწილეობით

იანვარი-აპრილი

5,0

20.

ფოტოკონკურსი ,,ბავშვთა თვალით დანახული სამყარო"

წლის განმავლობაში

1,5

21.

კონკურსი ,,ვეფხისტყაოსანი მოსწავლეთა ნახატებში"

წლის განმავლობაში

1,5

22.

საერთაშორისო  პლენერი ფერწერასა და ქანდაკებაში, ფესტივალების მოწყობა

წლის განმავლობაში

140,0

23.

დავით ტოროტაძის პროექტი ,,წყალწითელას ხანდაზმულთა პანსიონატის ბენეფიციარების სპექტაკლი"

წლის განმავლობაში

2,0

24.

რეზო გაბრიაძის საიუბილეო ღონისძიებები

წლის განმავლობაში

15,0

25.

ვიდეო ART ფესტივალი ,,აქტუალური გზავნილი"

წლის განმავლობაში

20,0

26.

,,ცისფერყანწელთა"შემოქმედებითი გაერთიანების დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები

წლის განმავლობაში

20,0

27.

რეჟისორ გივი სარჩიმელიძის საიუბილეო პროექტი

წლის განმავლობაში

10,0

28.

ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული

03.03.16-08.03.16

10,0

29.

დოკუმენტური ფილმი „90-იანი წლების ქუთაისის კულტურა და ხელოვანთა ცხოვრება“

წლის განმავლობაში

4,0

30.

ზაზა მარჯანიშვილისა და ზაზა მიმინოშვილის კონცერტი

წლის განმავლობაში

15,0

31.

დაძმობილებული ქალაქების ,,ქუთაისი-ნიუპორტის“ დღეები

წლის განმავლობაში

25,0

32.

ნიკოლოზ რაჭველის „კინო მუსიკა“, ვახტანგ კახიძის ,,სულხან ცინცაძის მუსიკა"და ანიტა რაჭველიშვილის კონცერტი

წლის განმავლობაში

70,0

33.

ქალაქობის დღესასწაული „ორმაისობა“ (კვირეული)

02.05.16-08.05.16

80,0

34.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

26.05.16

5,0

35.

საქართველოს მწერალთა, ხელოვანთა და მეცნიერთა ეროვნული აკადემიის პრემიები სხვადასხვა ნომინაციებში

წლის განმავლობაში

8,0

36.

პროექტი ,,ზაფხულის საღამოები“

წლის განმავლობაში

15,0

37.

ანსამბლ  ,,ქართული ხმების“ კონცერტი

წლის განმავლობაში

12,5

38.

ფოტოკონკურსი

წლის განმავლობაში

10,0

39.

წიგნი ქუთაისზე

წლის განმავლობაში

30,0

40.

,,გიორგობის" დღესასწაული

23.11.16

10,0

41.

საახალწლო ღონისძიებები

დეკემბერი-იანვარი

74,6

42.

კულტურული ღონისძიებისათვის  საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული  ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები,  მოსაწვევები, პროგრამები და სხვა) გამოცემა

წლის განმავლობაში

20,0

43.

თანამედროვე ლიტერატურის განვითარება და პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, კონკურსები, წიგნებისა და ალმანახების გამოცემა)

წლის განმავლობაში

11,3

44.

თეიმურაზ წიკლაურის საიუბილეო კონცერტი

თებერვალი

15,0

45.

გივი თოდაძის იუბილესთან დაკავშირებით დოკუმენტური ფილმის გადაღება

წლის განმავლობაში

3,0

46.

ბადრი ბუხაიძის წიგნის  ,,კაცობრიობის იბერთა-კოლხური ფესვები" გამოცემა

წლის განმავლობაში

3,5

47.

 მანანა ლარცულიანის წიგნი მხატვარ ოთარ ქანდარიაზე ,,ვიცხოვრე ჩუმად" გამოცემა

წლის განმავლობაში

2,9

48.

ირმა ქურასბედიანის კრებულის გამოცემა

წლის განმავლობაში

2,3

49.

მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებების  გადაღება, გაშუქება და დაარქივება

წლის განმავლობაში

13,0

50.

ნიკო ნიკოლაძის თხზულებათა მე-10 ტომის თარგმნა-ბეჭდვა

წლის განმავლობაში

11,5

51.

მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა

წლის განმავლობაში

20,0

52.

ლ.მესხიშვილის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრისა და მ.ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრების იჯარა წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

60,0

53.

გახმოვანების აპარატურით მომსახურება

წლის განმავლობაში

40,0

54.

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება

წლის განმავლობაში

80,0

55.

ქუთაისელი საქართველოს დამსახურებული არტისტების სტიპენდიები

წლის განმავლობაში

36,0

56.

ქუთაისელ მხატვართა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა

წლის განმავლობაში

10,0

57.

ქუთაისელ მსახიობთა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა

წლის განმავლობაში

10,0

58.

კულტურული ინიციატივები

წლის განმავლობაში

10,0

59.

სტუმართა კვებითი და სასტუმრო მომსახურეობა

წლის განმავლობაში

30,0

60.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები

წლის განმავლობაში

24,9

61.

სატრანსპორტო ხარჯი

წლის განმავლობაში

26,0

62.

სულ თანხა:

 

1207,9

 

პ. სსიპ „ნ.ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი (ორგანიზაციული კოდი 06 02 03)

პ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუზეუმის დაცვის  მომსახურება.

პ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 80,0 ათასი ლარი

ჟ. ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სამეფო კომპლექსი ოქროს ჩარდახი (ორგანიზაციული კოდი 06 02 04)

ჟ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები.

ჟ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 30,0 ათასი ლარი

რ. ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი (ორგანიზაციული კოდი 06 02 05)

რ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ფოლკლორის ცენტრის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები, სასცენო  კოსტიუმების  შეკერვა-განახლება  შოუ  პროგრამის  მოსამზადებლად, სახელმწიფო ანსამბლის პროპაგანდა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება. ფოლკლორის ცენტრი-სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის სოლო კონცერტების ჩატარება. ცენტრში დასაქმებულია 104 თანამშრომელი, რომელიც კომპლექტდება სახელმწიფო ანსაბლისა და ქორეოგრაფებისაგან. ცენტრში აქტიურად ჩართულია 300-ზე მეტი მოსწავლე, რაც ქვეყნის მასშტაბით ფოლკლორის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს.

რ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 763,4 ათასი ლარი მათ შორის: მათი შრომის ანაზრაურების ფონდი განსაზღვრულია 552,0 ათასი ლარით, საიდანაც ადმინისტრაციის სახელფასო ანაზღაურება შეადგენს 15 %-ს.

ს. სსიპ „ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (ორგანიზაციული კოდი 06 02 06)

ს.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სუბსიდირების მიზანია თეატრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს მის დატვირთვას, მინიმუმ, წელიწადში 130 დღის განმავლობაში (დასის მონაწილეობით) და საზოგადოების კმაყოფილების დონის ზრდას. სსიპ „ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიულმა  სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა“ უნდა უზრუნველყოს 5 (ხუთი) პრემიერის გამართვა წლის მანძილზე. ერთი პრემიერის ჩატარება ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მხრიდან 50,0 ათასი ლარის სუბსიდირებას უზრუნველყოფს.

ს.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1000,0 ათასი ლარი, მათ შორის: 750,0 ათასი ლარი ფიქსირებული რესურსი; 250,0 ათასი ლარი პრემიერების ჩატარებით უზრუნველყოფილი რესურსი. წლის განმავლობაში მინიმუმ 5(ხუთი) პრემიერის დადგმა, წლის განმავლობაში მოქმედი სპექტაკლების განხორციელება და თეატრის დატვირთვა.

ტ. სსიპ „მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიული თეატრი (ორგანიზაციული კოდი 06 02 07)

ტ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სუბსიდირების მიზანია თეატრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს მის დატვირთვას, მინიმუმ, წელიწადში 44 დღის განმავლობაში (დასის მონაწილეობით) და საოპერო ხელოვნების პოპულარიზაციას. სსიპ „მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიულმა თეატრმა“ უნდა უზრუნველყოს 2 (ორი) პრემიერის გამართვა წლის მანძილზე. ერთი პრემიერის ჩატარება ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მხრიდან 50,0 ათასი ლარის სუბსიდირებას უზრუნველყოფს.

ტ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 900,0 ათასი ლარი, მათ შორის: 800,0 ათასი ლარი ფიქსირებული რესურსი; 100,0 ათასი ლარი პრემიერების ჩატარებით უზრუნველყოფილი რესურსი. წლის განმავლობაში მინიმუმ 2 (ორი) პრემიერის დადგმა, წლის განმავლობაში მოქმედი სპექტაკლების განხორციელება და თეატრის დატვირთვა.

უ. სსიპ „იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი (ორგანიზაციული კოდი 06 02 08)

უ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სუბსიდირების მიზანია  თეატრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს მის დატვირთვას, მინიმუმ, წელიწადში 220 დღის განმავლობაში (დასის მონაწილეობით) და ბავშვთა გართობისა და შემეცნების არეალის ზრდას. სსიპ „იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიულმა სახელმწიფო თეატრმა“ უნდა უზრუნველყოს 4 (ოთხი) პრემიერის გამართვა წლის მანძილზე. ერთი პრემიერის ჩატარება ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მხრიდან 20,0 ათასი ლარის სუბსიდირებას უზრუნველყოფს.

უ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 260,0 ათასი ლარი, მათ შორის: 180,0 ათასი ლარი ფიქსირებული რესურსი; 80,0 ათასი ლარი პრემიერების ჩატარებით უზრუნველყოფილი რესურსი.

ფ. ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 09)

ფ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ფ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა, შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება, ახალგაზრდებში მოხალისეობის პოპულარიზაცია.

ფ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

(ათასი ლარი)

 

ღონისძიებები

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა

1.

მთის ბანაკი ( სავარაუდოდ, 75 ბენეფიციარი)

თებერვალი

20,0

2.

სკაუტური ბანაკი (სავარაუდოდ, 100 ბენეფიციარი)

ივლისი-აგვისტო

10,0

3.

მთის  კურორტი (სავარაუდოდ, 100 ბენეფიციარი)

აგვისტო

20,0

4.

ახალგაზრდული ინიციატივების  მხარდაჭერა

წლის განმავლობაში

20,0

5.

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია

წლის განმავლობაში

5,0

6.

შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია

წლის განმავლობაში

13,3

7.

ტრეინინგ-სემინარების მოწყობა

წლის განმავლობაში

10,0

8.

სოციალურად დაუცველი და შშმ  ახალგაზრდების დახმარება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

წლის განმავლობაში

10,0

9.

დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

3 მარტი

5,0

10.

საზაფხულო ახალგაზრდული ფესტივალი

ივლისი-აგვისტო

10,0

11.

ყრუ და სმენადაქვეითებულ პირებთან მომუშავე სპეციალისტთა გადამზადების კურსები

იანვარი-მარტი

3,6

12.

საერთაშორისო დღესასწაულების აღნიშვნა

წლის განმავლობაში

5,0

13.

ახალგაზრდული თვითმმართველობა

წლის განმავლობაში

10,0

14.

ახალგაზრდული მედია პროექტების მხარდაჭერა

წლის განმავლობაში

10,0

15.

მხიარულთა და საზრიანთა კლუბების სასკოლო ჩემპიონატი

წლის განმავლობაში

5,0

16.

1 ივნისი ,,ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე“

1 ივნისი

3,0

17.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

წლის განმავლობაში

9,3

18.

საერთაშორისო ბანაკი და კონფერენციები

წლის განმავლობაში

20,0

19.

ახალგაზრდული ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი

მაისი

4,0

20.

საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობა, გაცვლითი პროგრამები

წლის განმავლობაში

27,2

21.

სატრანსპორტო ხარჯი

 

10,0

 22.

სულ ჯამი:

 

230,4

 

ფ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოებრივ აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდები; ახალგაზრდებში სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლება; ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსიანი გამოყენება.

ფ.ე. შეფასების კრიტერიუმი: განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; პროექტებში მონაწილე ახალგაზდების რაოდენობა.

ქ. ააიპ „ქუთათელ გაენათელის ეპარქია (ორგანიზაციული კოდი 06 02 10)

ქ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქში სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდასაჭერად ეპარქია საჭიროებს  გარკვეულ მხარდაჭერას, კერძოდ, ბაგრატის კათედრალური ტაძრისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის განათების სუბსიდირებასა და ეპარქიის მიერ დაფუძნებული სარაგბო კლუბის „ბაგრატის" დაფინასებას.

ქ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 75,0 ათასი ლარი

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 07 00): მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე მნიშვნელოვანია ქალაქში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება.

ა.  ჯანმრთელობის დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 07 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1023,0 ათასი ლარი

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგი: პრევენციული ღონისძიებების საფუძველზე მოსახლეობის დაცვა ეპიდემიური დაავადებების გავრცელებისაგან; მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მოზარდ თაობაში გავრცელებული დაავადებების გამოვლენით შემდგომ ასაკში დაავადებათა გართულების პრევენცია.

ა.დ. შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

ბ. ააიპ „ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი (ორგანიზაციული კოდი 07 01 01)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ცენტრის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, საგანმანათლებლო–სააღზმრდელო დაწესებულებებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა.

ბ.ბ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამის ფარგლებში ცენტრის მიერ ხორციელდება ქალაქის მასშტაბით საბონიფიკაციო ღონისძიებების ჩატარება, გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებების გატარება (წყალსატევებში გამბუზიების გავრცელება), ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიების გატარება, პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების უზრუნველყოფა ვაქცინაციებისთვის საჭირო საშუალებებით, საგანმანათლებლო დაწესებულებების პერიოდული მონიტორინგი, ღონისძიებების ჩატარება ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 150,0 ათასი ლარი

გ.  მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 07 01 02)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე პირები და ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები. დახმარების მიმღები უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული. დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისათვის, ოჯახზე წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს, 120 ლარის ოდენობით და 57000-დან 70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისათვის წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით. ლიმიტს ზემოთ და განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში დახმარების საკითხი გადაწყდება (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არარეგისტრირებულ პირებზე) სამსახურის მიერ შექმნილი კომისიის დასკვნის საფუძველზე, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით.  დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ასლი, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების უზრუნველყოფა მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით ხდება ერთჯერადი მომართვის საფუძველზე ყოველთვიურად, რომლის მოცულობა განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან და ფორმა N100   სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე მზადდება საგარანტიო წერილი.

გ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 300,0 ათასი ლარი

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (12 თვე) (ათასი ლარი)

1.

მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი – 57000-მდე სარეიტინგო ქულა

წინასწარ დადგენილი არ არის

არაუმეტეს 120 ლარი

210.0

2.

მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

57 000–70000

სარეიტინგო ქულა

წინასწარ დადგენილი არ არის

არაუმეტეს 70 ლარი

3.

ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების

საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

წინასწარ დადგენილი არ არის

100 ლარი

თვეში

90,0

4.

სულ ხარჯი:

300.0

 

დ. სამედიცინო დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 01 03)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები,  წელიწადში ერთხელ, გამონაკლისს წარმოადგენს ონკოლოგიური ავადმყოფები, რომლებიც დახმარებით ისარგებლებენ არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე, თანაგადახდის პრინციპით, არაუმეტეს 1000/ათასი/ ლარისა.  რადიოლოგიური დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, დახმარება გაიცემა, მხოლოდ სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე  ბენეფიციარებზე, (გამონაკლის წარმოადგენს ონკოლოგიური ავადმყოფები). მკურნალობის ხარჯების (სტაციონარული თერაპია, ქირურგია),  ანაზღაურების შემთხვევეაში დახმარებით ისარგებლებენ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც სარგებლობენ  საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის 100%-ით დაფინანსებით (საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილება). დახმარების  მოცულობა განისაზღვრება თანაგადახდის პრინციპით, არაუმეტეს 1000 /ათასი/  ლარისა, ყველა სხვა დაავადების შემთხვევაში დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, ბენეფიციარის მატერიალური მდგომარეობის მოკვლევის საფუძველზე და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა,  ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან,  განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიური წესით განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი. „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით  „C“ ჰეპატიტით დაავადებული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე  ბენეფიციარებისათვის,   სამკურნალო ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პერიოდში სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მონიტორინგის ღირებულების 30%  თანადაფინანსება. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს, „C“ ჰეპატიტით დაავადებული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე  ბენეფიციარები, რომლებიც ჩართული არიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს „C“ ჰეპატიტის მართვის პირველი და მეორე  ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე, სახელმწიფო პროგრამის „C“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის კომპონენტში. განსაზღვრული მომსახურება ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს, დიაგნოსტიკური და მონიტორინგის  ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულების 30%-სა. პროგრამით მოსარგებლე პირებმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინონ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ფორმა №100, ანგარიშფაქტურა,  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი.

დ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 500,0 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი (ლარში)

სულ ხარჯები (12 თვე) (ათასი ლარი)

1.

სამედიცინო მომსახურება

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

არაუმეტეს 1000 ლარი

440,0

2.

„C“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევები

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

არაუმეტეს 144 ლარი

60,0

3.

სულ ხარჯი:

 

 

500,0

 

ე. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა (ორგანიზაციული კოდი 07 01 04)

ე.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ე.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სასკოლო პედიატრიის ხელშეწყობისა და განვითარების მხარდასაჭერად, 1-ლი; მე-3; მე-4; მე-5 კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების: თიაქარის, სქოლიოზის, კრიპტორხიზმისა და რეფრაქციასთან დაკავშირებული პრობლემის დროულად გამოსავლენად, ამ პათოლოგიების მკურნალობისა და მასთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების (38 საჯარო და 8 კერძო სკოლა) პირველი, მესამე, მეოთხე და მეხუთე კლასის მოსწავლეები. პირველი და მესამე კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკურ სამედიცინო გასინჯვებს აწარმოებს ქირურგი და ორთოპედ–ტრამვატოლოგი, ხოლო მეოთხე და მეხუთე კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკურ სამედიცინო გასინჯვებს-ექიმი ოფთალმოლოგი. საჯარო სკოლების მე-8 კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიათა ადრეულ ეტაპზე გამოსავლენად. ამ ასაკობრივ ჯგუფში სამედიცინო გასინჯვებს აწარმოებს ექიმი ენდოკრინოლოგი.

ე.გ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქვეპროგრამის ბენეფიციართა ზუსტი ბაზის (ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის, თითოეულ დაწესებულებაში პირველი, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მერვე კლასების მოსწავლეთა რაოდენობის) მომზადება; ქვეპროგრამის განხორციელებაში მონაწილე სუბიექტების ქუთაისში მოქმედი პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების განსაზღვრა და სახელშეკრულებო ურთიერთობების დამყარება ქვეპროგრამაში მონაწილეობაზე; პროფილაქტიკური სამედიცინო გამოკვლევების კალენდარული დაგეგმვა; პროფილაქტიკური სამედიცინო გამოკვლევების განხორციელება და მასზე ზედამხედველობა; გამოკვლევების შედეგების ანალიზი.

ე.დ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 38,0 ათასი ლარი

ღონისძიებათა დასახელება

თანხა (ათას ლარში, 12 თვე)

1.

ქალაქ ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების პირველი და მესამე კლასის მოსწავლეთა ქირურგიული და ორთოპედიული პროფილაქტიკური გამოკვლევა

11,6

2.

ქალაქ ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მეოთხე და მეხუთე კლასის მოსწავლეთა ოფთალმოლოგიური პროფილაქტიკური გამოკვლევა

8,4

3.

ქალაქ ქუთაისის საჯარო სკოლების მერვე კლასის მოსწავლეთა ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფიული და დოპლეროგრაფიული კვლევა

18,0

4.

სულ ჯამი:

38,0

 

ვ. ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 07 01 05)

ვ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ვ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები, რომლებიც გაიყოფიან 2 ასაკობრივ ჯგუფად (0–18 წლამდე და 18 წლის ზემოთ), დახმარების მთხოვნელმა უნდა წარმოადგინოს ფორმა №100 (ამონაწერი ავადმყოფის ისტორიიდან) დიაგნოზისა და დანიშნულების მითითებით, პირადობის მოწმობის ასლი. დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერის გამოყენებით, დანართთან ერთად, სადაც მითითებული იქნება ანტიკონვულასანტის დასახელება, დოზა და რაოდენობა. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თვიურად 0–18 წლამდე ასაკის პირთათვის 40 ლარის, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირთათვის 30 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, გაიცემა სამი თვის ოდენობის ვაუჩერი და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდება, 0–18 წლამდე ასაკის პირთათვის 120 ლარისა და 18 წლის ზემოთ ასაკის პირთათვის 90 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით. ლიმიტსზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე, გამონაკლის შემთხვევაში.

ვ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 35,0 ათასი ლარი

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეულის ფასი/თვე (ლარი)

საჭირო ხარჯი    (ათასი ლარი)

1.

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

30 და 40

35,0

2.

სულ ხარჯი

 

35,0

 

ზ. სოციალური დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 07 02)

ზ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ზ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 3742,0 ათასი ლარი

ზ.გ. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; სოციალური საცხოვრისის მცხოვრებთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება; მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამით მოსარგებლე მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესება; სახელმწიფო მზრუნველობიდან გამოსული ბავშვების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა და სოციალური ინტეგრაცია; სახელმწიფო მზრუნველობაში მყოფი ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერება, ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების ხელშეწყობა და ბავშვთა მიტოვების რისკების პრევენცია; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (შშმ პირები) სიცოცხლის ხარისხის ამაღლება; პრობლემატური და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ოჯახებისა და პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება; აბსოლუტური სიყრუის მქონე და ყრუ–მუნჯი ბავშვების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში  ინტეგრაცია;

ზ.დ. შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

თ. სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 01)

თ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

თ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა. კრიზისული სიტუაციების მართვა, სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურების შესაბამისად, ფაქტიური ხარჯის მიხედვით.

თ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 20,0 ათასი ლარი

ი. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 02)

ი.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ი.ბ. პროგრამა/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0–დან 70 000-მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე გაეწევათ მატერიალური დახმარება თვეში 40 (ორმოცი) ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 30 (ოცდაათი) ლარის ოდენობით. სავალდებულოა, დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული (მცხოვრები) იყოს ქალაქ ქუთაისში. მრავალშვილიან ოჯახებს დახმარება დაენიშნებათ განცხადებით მიმართვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში, არასრულწლოვან ბავშვს დახმარება შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე; ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 5 შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, 500 ლარის ოდენობით, 6–7–8 შვილის შემთხვევაში, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით, 9 (ცხრა) და მეტი შვილის შემთხვევაში დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით; ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) ოჯახებს, რომელთაც 2016 წელს შეეძინებათ მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად. მე-4 შვილის შეძენის შემთხვევაში, დახმარება გაეწევათ 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, მე-5 შვილის შეძენის შემთხვევაში - 1100 (ათასასი) ლარის ოდენობით, მე-6 შვილის შეძენის შემთხვევაში - 1200 (ათასორასი) ლარის ოდენობით, მე-7 შვილის შეძენის შემთხვევაში - 1300 (ათასსამასი) ლარის ოდენობით, მე-8, მე-9 და ა.შ. შვილის შეძენის შემთხვევაში - 1400 (ათასოთხასი) ლარის ოდენობით.

ი.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 736,0 ათასი ლარი

ღონისძიებათა დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი

სულ ხარჯი

(12თვე) (ათასი ლარი)

1.

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0-დან 70 000-მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე, მატერიალური დახმარების გაწევა

წინასწარ განსაზ­ღვრული არ არის

თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 40 ლარი

203,0

2.

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე, მატერიალური დახმარების გაწევა

თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 30 ლარი

391,7

3.

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი) და მეტი შვილი, მატერიალური დახმარების გაწევა, ერთჯერადად

5 (ხუთი) შვილიან ოჯახს – 500 ლარი, 6 (ექვსი), 7 (შვიდი) და 8 (რვა) შვილიან ოჯახს – 700 ლარი, 9 (ცხრა) და მეტშვილიან ოჯახს – 1000 ლარი

91,3

4.

მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება

მე-4 შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, მე-5 შვილის შეძენისას – 1100 ლარი, მე-6 შვილის შეძენისას – 1200 ლარი, მე-7 შვილის შეძენისას – 1300 ლარი, მე-8, მე-9 და ა.შ. შვილის შეძენისას 1400 ლარი

50,0

5.

სულ ხარჯი:

 

 

736,0

 

კ. სარიტუალო დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 03)

კ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

კ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ემსახურება „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ და „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი დევნილისა და ვეტერანის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილი უნდა იქნეს: ვეტერანისა და დევნილის დამადასტურებელი მოწმობა, გარდაცვალების ცნობა, დასაფლავების ხარჯის გაწევის დამადასტურებელი ცნობა, დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. გარდაცვლილი ვეტერანისა და დევნილის დასაფლავების ხარჯების გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებისათვის სავალდებულოა შესაბამისი მომართვა პოლიციის განყოფილებიდან. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობისათვის, რომლის დაკრძალვას ოჯახი ვერ უზრუნველყოფს, სავალდებულოა წარმოდგენილი იქნეს: გარდაცვალების მოწმობა, გარდაცვლილის პირადობის მოწმობის ასლი, შუამდგომლობა ქალაქ ქუთაისის მერიის შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულიდან, საჭიროების შემთხვევაში სხვა საჭირო დოკუმენტები სამსახურის მოთხოვნით. სარიტუალო მომსახურება ითვალისწინებს შემდეგ მომსახურებას: სასახლის (ყუთის) დამზადება, სამარის გაჭრა-ამოვსება, კათაფალკით მომსახურება,  საფლავის საიდენტიფიკაციო კოორდინატის დადგენა, საფლავზე საიდენტიფიკაციო ფირფიტის დაყენება.

კ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 70,0 ათასი ლარი

ღონისძიებათა დასახელება

ღონის­ძიებ­ისათ­ვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი (ლარი)

ღონისძიების განსა­ხორ­ცი­ელებ­ლად საჭირო ხარჯი (12 თვე) (ათასი ლარი)

1.

გარდაცვლილი ვეტერანისა და ლტოლვილის ოჯახების მატერიალური დახმარება ერთჯერადად

190

300

57

2.

უპატრონო მიცვალებულთა დასაფლავება,  ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება, რომლის დაკრძალვას ოჯახი ვერ უზრუნველყოფს

დაუზუსტებელი

_

13

3.

სულ ხარჯი:

 

 

70,0

 

ლ. სოციალური ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 07 02 04)

ლ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ლ.ბ. პროგრამა/ქვეპროგრამის აღწერა: გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისთვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსიის ღონისძიებების მოწყობა; კურორტული, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა (სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში). ტრადიციულ დღესასწაულებთან (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ახალი წელი) დაკავშირებით, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები ბენეფიციარებისათვის სასურსათო ნობათით დახმარების გაწევა, ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა, ღონისძიებების მოწყობა შესაბამისი კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით კომისიის დასკვნის საფუძველზე

ლ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 410,0 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

სულ ხარჯები (ათას ლარში, 12 თვე)

შენიშვნა

1.

I იანვარს დაბადებული ახალშობილების მშობლების მატერიალური დახმარება

5.0

 

2.

15 თებერვალს, ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება

6.0

 

3.

3 მარტს, დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება

10,0

 

4.

აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების

დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით

80,0

 

5.

26 აპრილს, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის

მონაწილე და გარდაცვლილთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

13,0

 

6.

9 მაისს, ფაშიზმზე ისტორიული გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება

30,0

 

7.

22 ივლისს, რეპრესირებულთა დღესთან დაკავშირებით, რეპრესირებულთა ოჯახის წევრებისათვის საზეიმო შეხვედრა და სადილის მოწყობა

2.0

 

8.

1 ივნისის, ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გასართობი ატრაქციონებით მომსახურება

10,0

 

9.

საზაფხულო დასვენება–რეაბილიტაციის მოწყობა კურორტზე

145,0

 

10.

1 ოქტომბერს, ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ალაფურშეტის მოწყობა

2.0

 

11.

3 დეკემბერს, შშმ პირთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის ფასიანი საჩუქრების გადაცემა

10,0

 

12.

ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით

80,0

 

13.

ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა

1.0

 

14.

საახალწლო დღესასწაულთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ორგანიზაციებში ახალი წლის ღამეს საჩუქრების გადაცემა

1.0

 

15.

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

5.0

 

16.

„წითელი ჯვრის“ ქუთაისის ორგანიზაციის ოფისების კომუნალური ხარჯები

5.0

 

17.

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთა  მატერიალური დახმარება

5,0

 

18.

სულ ხარჯი:

410.0

 

 

მ. სოციალურიად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 05)

მ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

მ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება  ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. პროგრამა ითვალისწინებს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების თანადაფინანსებას. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება აუნაზღაურდებათ  შემდეგი პრინციპით: ერთწევრიან და ორწევრიან ოჯახებს 48 ლარი,  სამ, ოთხ და ხუთწევრიან ოჯახებს – 72 ლარი, ექვს და შვიდწევრიან ოჯახებს –96 ლარი, რვა და მეტ წევრიან ოჯახებს – 120 ლარი. თანხები გადანაწილდება თვეების მიხედვით პროპორციულად. თანხა აუნაზღაურდებათ მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველების მქონე ბენეფიციარებს. ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიის („ენერგო–პრო ჯორჯიას“) ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულება აუნაზღაურდებათ სულზე 0.5 (ორმოცდაათი) თეთრი. თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება განხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. სსიპ სოციალური სააგენტოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში ელექტროენერგიის აბონენტის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში, ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულების  მიერ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე. მოქალაქის (ბენეფიციარის)  ინდივიდუალური მომართვის შემთხვევაში განცხადებას თან უნდა ახლდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო–პრო ჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციართა რაოდენობა დაუზუსტებელია და დაზუსტდება პროგრამის მიმდინარეობისას.

მ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 450,0 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

რაოდენობა

სულ ხარჯები (ათასი ლარი,12 თვე)

1.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ  ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების  თანადაფინანსება

დაუზუს­ტებელია

360,0

2.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ  ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების  თანადაფინანსება

90,0

3.

სულ ხარჯი:

 

450,0

 

ნ. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 06)

ნ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

ნ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან ან შვილად აყვანილი, მათთვის დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა, სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად და ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით მატერიალური დახმარების გაწევა, ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების), მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი: 1. ბავშვთა დაწესებულების (ფილიალების) ყოფილი აღსაზრდელები, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან გამოსული პირები, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება, 2. ოჯახები, რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებულია ან  რეინტეგრირებულია ერთი ან მეტი ბავშვი და აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება, 3. ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები (პაციენტები), რომელთაც აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება. ქვეპროგრამის პირველი და მეორე პუნქტის  სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს /სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს/ მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ, დოკუმენტაციას თან უნდა ახლდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ დადგენილი წესით შემუშავებული და გაცემული დასკვნა–რეკომენდაცია ქვეპროგრამაში 18 წელს მიღწეული პირის ან ოჯახის ჩართვის საჭიროების შესახებ.  ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ პირთა წრის დახმარება განსაზღვრულია თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მიღების უფლება წარმოეშობათ სრულწლოვანების მიღწევის მომდევნო თვიდან მიმდინარე საბიუჯეტო წლის დასასრულამდე. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა პროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, თითოეულ ბენეფიციარზე ჯამში არაუმეტეს 12 თვისა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მეორე პუნქტში მითითებულ ოჯახებს დახმარება გაეწევათ თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.  მატერიალური დახმარება მიეცემა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და იმავდროულად, ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს/პირს, რომელსაც 2016 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე 2016 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე. ბენეფიციარებს დახმარების მისაღებად უფლება  წარმოეშობა, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. პროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან  რეინტეგრაციის  სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2016 საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. გამონაკლის შემთხვევაში, მატერიალური დახმარება შესაძლებელია, დასკვნა-რეკომენდაციის საფუძველზე გაიცეს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე, მისი ოჯახში დაბრუნებამდე ერთი თვით ადრე. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მესამე პუნქტში მითითებულ ჰემოდიალიზზე მყოფ პირებს დახმარება გაეწევათ თვეში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ბენეფიციარის განცხადებით მომართვიდან, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბენეფიციარები რეგისტრირებული (მცხოვრები) უნდა იყვნენ ქალაქ ქუთაისში. ბენეფიციარებმა განცხადებასთან და პირადობის დამადასტურებელ მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე. ჰემოდიალიზზე მყოფმა პაციენტმა ცნობა – სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა №100). პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში.

ნ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 150,0 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი თვეში

სულ ხარჯები 12 თვეში (ათასი ლარი)

1.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარის, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა მომსახურება, მატერიალური დახმარება

6

0,2

14, 4

2.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და იმავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის/პირის მატერიალური დახმარება, რომელსაც 2016 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2016 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე

22

0,2

 

52, 8

 

3.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრტირებული (მცხოვრები) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერიალური  დახმარება

69

0,1

82, 8

4.

სულ ხარჯი:

 

 

150, 0

 

ო.  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 07)

ო.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ო.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით დახმარება. დახმარების მთხოვნელი ყოველთვიურად, განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს კანონიერი წარმომადგენლის დამადასტურებელ საბუთს, ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლს, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელ მოწმობას, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ცნობას აღნიშნული შშმ ბენეფიციარის „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის შესახებ ანგარიშფაქტურას აფთიაქიდან. აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, ყოველთვიურად მომზადდება 40 ლარის ღირებულების საგარანტიო წერილი.

ო.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 25,0 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

რაოდენობა

სულ ხარჯი

(ათასი ლარი, 12 თვე)

1.

ქალაქ ქუთაიში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება ჰიგიენური საფენებით

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

22,0

2.

ქალაქ ქუთაიში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება სველი სალფეთქებით

3,0

3.

სულ ხარჯი:

 

25, 0

 

პ. უფასო მგზავრობა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 08)

პ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

პ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: საქალაქო ტრანსპორტით (ავტობუსით: №1 წრიული მარცხენა, №1 წრიული მარჯვენა, №4, №5, №10, №19, №20, №22, №25, №31) სარგებლობის უზრუნველყოფა შემდეგი კატეგორიის პირებისათვის: უფასო კვების პროგრამის ბენეფიციარები, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები (ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობის კოდი: 100, 111, 112, 113), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ინვალიდები (კოდი: 311, 312, 313), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპული ოჯახის წევრები (კოდი: 501), „წითელი ჯვრის“ კლუბების ხანდაზმული პენსიონრები, „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამით მოსარგებლე დედები, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, „დღის ცენტრის“ პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების მშობლები და კანონიერი წარმომადგენლები, „SOS“-ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელები, სტუდენტური ოჯახები (ცოლი და ქმარი, ორთავე სტუდენტი). სულ 1150 პირი. ქვეპროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 30 თეთრი, ბილეთის გამოყენება შეიძლება სამგზავრო მოწმობასთან ერთად, ქვეპროგამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები.

პ.გ.პროგრამის/ქვეპროგრამის ღონისძიებები: პროგრამით მოსარგებლე პირთა კონტიგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა. სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების დამზადება, გაცემა. საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობა.

პ.დ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 167,0 ათასი ლარი.

ჟ. ააიპ „მადლიერების სახლი (ორგანიზაციული კოდი 07 02 09)“

ჟ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: უმწეო და შეჭირვებული მოსახლეობის კვება, ააიპ „მადლიერების სახლის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ორგანიზაციის საქმიანობა გათვლილია 800 ბენეფიციარის კვებით მომსახურებაზე, რომელსაც ემსახურება 33 თანამშრომელი. სახელფასო ფონდი შეადგენს 170,4 ათას ლარს, მათ შორის ადმინისტრაციის წილი შეადგენს 19,6%-ს. კვების ხარჯები გათვალისწინებულია 450,0 ათასი ლარის ფარგლებში, ასიგნების დარჩენილი ნაწილი კი ფუნქციონირებისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს ხმარდება.

ჟ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 625,0 ათასი ლარი

რ.  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 10)

რ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

რ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ გარდაცვლილ მეომართა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები პირველი რიგის მემკვიდრეების ოჯახების ყოველთვიურ დახმარებას საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის, წყლის, ბუნებრივი აირის და ელექტროენერგიის გადასახადების ანაზღაურების მიზნით (თანადაფინანსების პრინციპით), თვეში  40 ლარის ოდენობით. აქედან, ელექტროენერგიის ღირებულება ანაზღაურდება 12 ლარის ოდენობით, ბუნებრივი აირის ღირებულება - 20 ლარის ოდენობით, წყლის ღირებულება-5 ლარის ოდენობით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა-3 ლარის ოდენობით. რამდენიმე მემკვიდრის შემთხვევაში, თანხა განაწილდება თითოეულ მათგანზე, პროპორციული წესით. დახმარების მიმღებმა ოჯახმა სავალდებულოა, განცხადებასთან ერთად წარმოადგინოს შემდეგი თანდართული დოკუმენტაცია: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მებრძოლის პირველი რიგის მემკვიდრის პირადობა და ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, თითოეული სადისტრიბუციო კომპანიიდან აბონენტის ნომერი და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. თანხა ანაზღაურდება ბენეფიციარის განცხადებით მომართვის თვიდან და ანგარიშსწორება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

რ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 20,0 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

ერთეულის ხარჯი (1 თვე) (ლარი)

სულ ხარჯები (ათასი ლარი, 12 თვე)

1.

საბრძოლო მოქმედებების დროს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ გარდაცვლილ მეომართა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები პირველი რიგის მემკვიდრეების ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

40

20, 0

2.

სულ ხარჯი:

 

20, 0

 

ს. კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა  დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 11)

ს.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ს.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0–18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. დახმარებით ისარგებლებენ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების ბავშვები. დახმარება გაეწევათ კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით.  პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება, კვების წყაროსათვის ერთ თვეში საჭირო 30 ცალი ელემენტის ღირებულება – 75 ლარის ოდენობით და სამ თვეში ერთხელ, პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება – 150 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ინდივიდუალური მოთხოვნის საფუძველზე ვაუჩერის საშუალებით, ვაუჩერი გაიცემა თვეში ერთხელ ელემენტის ღირებულების ანაზღაურებისა და სამ თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულების ანაზღაურების თაობაზე. მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის მშობლის/უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში დახმარება შეწყდება ასაკის შესრულებიდან მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს: ა) მშობლის/უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობა; ბ) არასრულწლოვანის დაბადების მოწმობა; გ) არასრულწლოვანის ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი; დ) შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა N100; ე) ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის თაობაზე  და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.

ს.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 15,0 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

ხარჯი თვეში (ლარში)

ხარჯი სამ თვეში (ლარში)

სულ ხარჯი (ათასი ლარი, 12 თვე)

1.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 0–18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტების შეძენის თვალსაზრისით

75

9, 0

2.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 0–18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, სამ თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შეძენის თვალსაზრისით

 

 

150

6, 0

3.

სულ ჯამი:

 

 

15, 0

 

ტ. ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიული ერთეულის სოციალურად დაუცველი ოჯახების  ბუნებრივი აირის გამრიცხველიანების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 12)

ტ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ტ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიულ ერთეულში რეგისტრირებული (მცხოვრები), სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, ბუნებრივი აირის გაყვანილობის მონტაჟისა და გამრიცხველიანებისათვის საჭირო თანხების ანაზღაურება, თანადაფინანსების პრინციპით. თანხა, თითოეულ ოჯახზე ანაზღაურდება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. პროგრამის ფარგლებში, მოქალაქის მიერ ასანაზღაურებელი ხარჯის თანადაფინანსება მოხდება ქალაქ ქუთაისში, გუმათის ტერიტორიულ ერთეულში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ოჯახის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. განცხადებას თან უნდა ახლდეს: ინდივიდუალური მრიცხველის მქონე ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და შესაბამისი სადისტრიბუციო კომპანიის მიერ გაცემული ბენეფიციარის აბონენტის ნომრისა და ასანაზღაურებელი თანხის დამადასტურებელი დოკუმენტი. თითოეულ ოჯახზე  თანხა ანაზღაურდება ბენეფიციარის აბონენტის ნომერზე ჩარიცხვის გზით.

ტ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 12,0 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი  თვეში (ლარში)

სულ ხარჯი (ათას ლარში, 12 თვე)

1.

ქალაქ ქუთაისში, გუმათის ტერიტორიულ ერთეულში რეგისტრირებული (მცხოვრები), სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ბუნებრივი აირის გაყვანილობის მონტაჟისა და გამრიცხველიანებისათვის საჭირო თანხების თანადაფინანსება

63

200

12,0

2.

სულ ხარჯი:

 

 

12,0

უ. ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 13)

უ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

უ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული  0–18  წლამდე ასაკის პირები.  პროგრამით მოსარგებლე პირებს დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადების მომართვიდან, სამ თვეში ერთხელ, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მთხოვნელი განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ავადმყოფის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას,  ფორმა №100-ს  ლარის ანგარიშის რეკვიზიტებს ბანკიდან.

უ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 22,0 ათასი ლარი

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეულის ფასი თვეში (ლარი)

სულ ხარჯი

(ათასი ლარი)

1.

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება

100.0

22,0

2.

სულ ხარჯი:

 

22,0

 

ფ.  შინმოვლა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 14)

ფ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ფ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასს“ და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე „შინმოვლის“ პროგრამით სარგებლობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, რომლებიც მიჯაჭვულნი არიან საწოლს, ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო და ფსიქოსოციალურ მომსახურებას საცხოვრებელ ადგილზე. სავალდებულოა პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარი რეგისტრირებული იყოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენდეს არა უმეტეს 100000–ს.  განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. საწოლს მიჯაჭვული ბენეფიციარები მომსახურებას იღებენ ძირეული მოვლის და სამედიცინო მანიპულაციების თვალსაზრისით. პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარების გარკვეულ ნაწილს ბინაზე მიეწოდება ცხელი სადილი, საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მედიკამენტებით, ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით.

ფ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 20,0 ათასი ლარი

ღონისძიებათა დასახელება

რაოდენობა

სულ ხარჯები (ათასი ლარი)

1.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, რომლებიც სარგებლობენ „შინმოვლის“ პროგრამით

განსაზღვრული არ არის

20,0

2.

სულ ხარჯი:

 

20,0

 

ქ. საბინაო ფონდის–დროებითი საცხოვრისის შექმნის ქვეპროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 15)

ქ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ქ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:  ქალაქში საბინაო ფონდის არარსებობა მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის სოციალურ სფეროში არსებული საკითხების მოგვარების კუთხით. საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, საბინაო ფონდის შექმნა თვითმმართველობის კომპეტენციას წარმოადგენს. წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 700–ზე მეტი უსახლკაროა დაფიქსირებული. გათვალისწინებულია შეიქმნას დროებითი საცხოვრისი, სადაც დროებითი სარგებლობის ფორმით, საშუალება იქნება ერთდროულად დაკმაყოფილდეს მინიმუმ 20, მაქსიმუმ 50 ოჯახი.  საბინაო ფონდისათვის ბინები ერთ სივრცეში უნდა იქნეს შეძენილი და აქცენტი 1 და 2 ოთახიან ბინებზე გაკეთდეს, ასევე, შენობას საერთო სამზარეულო და ეზო უნდა ჰქონდეს. სამშენებლო ობიექტზე გავრცელდება სტანდარტები  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ დამუშავებული მოთხოვნების შესაბამისად.

ქ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1000,0 ათასი ლარი.


თავი III
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 32
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

ორგანი­­ზაციული კო­­დი

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელ­მწიფო ბიუჯე­ტის ფონდე­ბიდან გამოყო­ფილი ტრანსფერები

სა­კ­უ­­თ­ა­რი შემოსავლები

სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­­ჯე­ტ­ის ფონ­დე­ბ­­ი­დან გა­მო­­ყო­ფი­ლი ტრანსფერები

სა­კ­უ­­თ­ა­რი შემოსავლები

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

58 140,0

65 173,4

14 606,4

50 567,0

68 547,3

13 818,4

54 728,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

448,0

355,0

0,0

355,0

359,0

0,0

359,0

 

ხარჯები

42 753,0

45 846,9

2 042,6

43 804,3

51 159,7

2 682,6

48 477,1

 

შრომის ანაზღაურება

4 255,9

4 120,8

0,0

4 120,8

4 407,8

0,0

4 407,8

 

საქონელი და მომსახურება

4 527,1

6 763,3

0,0

6 763,3

7 452,1

0,0

7 452,1

 

პროცენტი

167,2

57,5

0,0

57,5

7,0

0,0

7,0

 

სუბსიდიები

31 594,0

25 504,2

922,5

24 581,7

28 247,6

0,0

28 247,6

 

გრანტები

62,3

3 311,8

0,0

3 311,8

2 240,0

0,0

2 240,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 146,5

2 413,5

0,0

2 413,5

3 103,0

0,0

3 103,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

3 675,8

1 120,1

2 555,7

5 702,2

2 682,6

3 019,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 542,5

18 177,1

12 563,8

5 613,3

17 070,6

10 980,8

6 089,8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

844,5

849,4

0,0

849,4

317,0

155,0

162,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებებლი ორგანოების დაფინანსება

8 867,5

8 527,8

0,0

8 527,8

7 377,7

0,0

7 377,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

448

355

0

355

359

0

359

 

ხარჯები

7 637,9

7 345,5

0,0

7 345,5

6 990,7

0,0

6 990,7

 

შრომის ანაზღაურება

4 163,8

4 120,8

0,0

4 120,8

4 407,8

0,0

4 407,8

 

საქონელი და მომსახურება

3 103,6

1 946,0

0,0

1 946,0

2 397,9

0,0

2 397,9

 

პროცენტი

167,2

57,5

0,0

57,5

7,0

0,0

7,0

 

სუბსიდიები

71,8

19,1

0,0

19,1

80,0

0,0

80,0

 

გრანტები

0,0

1 097,7

0,0

1 097,7

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

131,5

90,4

0,0

90,4

98,0

0,0

98,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

14,0

0,0

14,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

385,1

358,2

0,0

358,2

260,0

0,0

260,0

 

ვალდებულებების კლება

844,5

824,1

0,0

824,1

127,0

0,0

127,0

01 01

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 086,3

1 072,7

0,0

1 072,7

1 197,5

0,0

1 197,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

45

45,0

 

45

49,0

 

49

 

ხარჯები

1 080,1

1 035,3

0,0

1 035,3

1 167,5

0,0

1 167,5

 

შრომის ანაზღაურება

613,6

755,5

 

755,5

835,0

 

835,0

 

საქონელი და მომსახურება

432,3

258,2

0,0

258,2

307,5

0,0

307,5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

228,8

88,5

 

88,5

82,5

 

82,5

 

მივლინებები

8,7

19,5

 

19,5

30,0

 

30,0

 

ოფისის ხარჯები

29,9

20,0

 

20,0

25,0

 

25,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

8,1

9,9

 

9,9

10,0

 

10,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0,2

 

0,2

0,0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

147,2

120,1

 

120,1

140,0

 

140,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,6

0,0

 

 

20,0

 

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,2

21,6

 

21,6

25,0

 

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,2

36,0

 

36,0

30,0

 

30,0

 

ვალდებულებების კლება

 

1,4

 

1,4

0,0

 

 

01 02

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

4 883,3

4 559,6

0,0

4 559,6

5 130,0

0,0

5 130,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

297

297,0

 

297

297,0

 

297

 

ხარჯები

4 537,3

4 299,9

0,0

4 299,9

4 905,0

0,0

4 905,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 654,6

3 085,3

 

3 085,3

3 430,0

 

3 430,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 795,9

1 133,1

0,0

1 133,1

1 405,0

0,0

1 405,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

856,0

199,8

 

199,8

210,0

 

210,0

 

მივლინებები

23,8

83,1

 

83,1

100,0

 

100,0

 

ოფისის ხარჯები

390,0

375,3

 

375,3

335,0

 

335,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

197,8

163,2

 

163,2

250,0

 

250,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

2,9

 

2,9

0,0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

205,1

180,1

 

180,1

220,0

 

220,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

123,2

128,7

 

128,7

290,0

 

290,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

86,8

67,5

 

67,5

70,0

 

70,0

 

სხვა ხარჯები

 

14,0

 

14,0

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

346,0

234,7

 

234,7

225,0

 

225,0

 

ვალდებულებების კლება

 

25,0

 

25,0

0,0

 

 

01 03

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

194,1

175,1

0,0

175,1

228,0

0,0

228,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

13,0

 

13

13,0

 

13

 

ხარჯები

193,3

174,3

0,0

174,3

223,0

0,0

223,0

 

შრომის ანაზღაურება

137,2

135,3

 

135,3

128,5

 

128,5

 

საქონელი და მომსახურება

52,2

37,7

0,0

37,7

91,5

0,0

91,5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

13,1

1,4

 

1,4

8,0

 

8,0

 

მივლინებები

1,7

1,4

 

1,4

3,0

 

3,0

 

ოფისის ხარჯები

9,9

20,6

 

20,6

25,5

 

25,5

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

27,5

14,3

 

14,3

54,0

 

54,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

1,0

 

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,9

1,3

 

1,3

3,0

 

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,8

 

0,8

5,0

 

5,0

 

ვალდებულებების კლება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

01 04

სარეზერვო ფონდი

360,0

366,8

0,0

366,8

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

360,0

366,8

0,0

366,8

400,0

0,0

400,0

 

საქონელი და მომსახურება

360,0

366,8

 

366,8

400,0

 

400,0

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

123,8

108,7

0,0

108,7

100,0

0,0

100,0

 

ვალდებულებების კლება

123,8

108,7

 

108,7

100,0

 

100,0

01 06

კრედიტის დაფარვა

887,9

742,3

0,0

742,3

34,0

0,0

34,0

 

ხარჯები

167,2

57,5

0,0

57,5

7,0

0,0

7,0

 

პროცენტი

167,2

57,5

 

57,5

7,0

 

7,0

 

ვალდებულებების კლება

720,7

684,8

 

684,8

27,0

 

27,0

01 07

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება

0,0

6,3

0,0

6,3

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

0,0

6,3

0,0

6,3

45,0

0,0

45,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

6,3

 

6,3

45,0

 

45,0

01 08

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

71,8

112,8

0,0

112,8

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

71,8

108,6

0,0

108,6

200,0

0,0

200,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

89,5

 

89,5

120,0

 

120,0

 

სუბსიდიები

71,8

19,1

 

19,1

80,0

 

80,0

 

ვალდებულებების კლება

 

4,2

 

4,2

0,0

 

 

01 09

საგრანტე პროგრამა ,,ქუთაისი ეს მუშაობს"

91,6

44,0

0,0

44,0

42,4

0,0

42,4

 

ხარჯები

91,6

44,0

0,0

44,0

42,4

0,0

42,4

 

შრომის ანაზღაურება

33,4

36,5

 

36,5

14,3

 

14,3

 

საქონელი და მომსახურება

58,2

7,5

 

7,5

28,1

 

28,1

01 10

საგრანტე პროგრამა ,,ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა"

24,1

206,0

0,0

206,0

0,8

0,0

0,8

 

ხარჯები

24,1

119,3

0,0

119,3

0,8

0,0

0,8

 

შრომის ანაზღაურება

22,9

90,8

 

90,8

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,2

28,5

 

28,5

0,8

 

0,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

86,7

 

86,7

0,0

 

 

01 11

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

1 144,6

1 157,5

0,0

1 157,5

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

1 112,5

1 133,5

0,0

1 133,5

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

702,1

17,4

 

17,4

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

403,8

18,4

 

18,4

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,6

0,0

 

 

 

 

 

 

გრანტი

 

1 097,7

 

1 097,7

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,1

24,0

 

24,0

 

 

 

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

21 633,7

20 730,4

12 522,8

8 207,6

23 803,9

13 551,5

10 252,4

 

ხარჯები

8 786,7

7 557,3

1 212,0

6 345,3

9 416,0

2 682,6

6 733,4

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

3 507,7

0,0

3 507,7

3 066,4

0,0

3 066,4

 

სუბსიდიები

8 786,7

1 317,2

91,9

1 225,3

1 705,0

0,0

1 705,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

2 732,4

1 120,1

1 612,3

4 644,6

2 682,6

1 962,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 847,0

12 870,6

11 310,8

1 559,8

14 197,9

10 713,9

3 484,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

2,5

0,0

2,5

190,0

155,0

35,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პროგრამა

13 967,7

13 226,4

10 792,6

2 433,8

14 302,7

10 799,9

3 502,8

 

ხარჯები

1 780,4

1 052,5

0,0

1 052,5

2 197,1

592,6

1 604,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

556,4

0,0

556,4

1 204,5

0,0

1 204,5

 

სუბსიდიები

1 780,4

154,4

0,0

154,4

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

341,7

0,0

341,7

992,6

592,6

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 187,3

11 873,9

10 792,6

1 081,3

12 105,6

10 207,3

1 898,3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-პატრონობა

12 363,8

12 228,9

10 750,5

1 478,4

12 127,9

9 425,1

2 702,8

 

ხარჯები

1 175,0

695,5

0,0

695,5

1 169,5

0,0

1 169,5

 

საქონელი და მომსახურება

 

544,3

 

544,3

1 169,5

 

1 169,5

 

სუბსიდიები

1 175,0

151,2

 

151,2

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 188,8

11 533,4

10 750,5

782,9

10 958,4

9 425,1

1 533,3

02 01 02

ცენტრალური გზებიდან მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა

380,7

341,7

0,0

341,7

997,6

592,6

405,0

 

ხარჯები

380,7

341,7

0,0

341,7

997,6

592,6

405,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

5,0

 

5,0

 

სუბსიდიები

380,7

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

341,7

 

341,7

992,6

592,6

400,0

02 01 03

საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაცია

1 223,2

355,8

42,1

313,7

537,2

142,2

395,0

 

ხარჯები

224,7

15,3

0,0

15,3

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

12,1

 

12,1

30,0

 

30,0

 

სუბსიდიები

224,7

3,2

 

3,2

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

998,5

340,5

42,1

298,4

507,2

142,2

365,0

02 01 04

შპს „პარკინგსერვისი“

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

300,0

 

300,0

0,0

 

 

02 01 05

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის №2616 განკარგულების საფუძველზე „სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება“

0,0

0,0

0,0

0,0

640,0

640,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

640,0

640,0

 

02 02

პროგრამა „კორპუსი“

3 295,5

2 234,1

1 212,0

1 022,1

3 279,0

2 090,0

1 189,0

 

ხარჯები

3 295,5

2 231,6

1 212,0

1 019,6

3 279,0

2 090,0

1 189,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

7,0

 

7,0

 

სუბსიდიები

3 295,5

178,9

91,9

87,0

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

2 052,7

1 120,1

932,6

3 272,0

2 090,0

1 182,0

 

ვალდებულებების კლება

 

2,5

 

2,5

0,0

 

 

02 03

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაციის პროგრამა

105,1

272,3

0,0

272,3

305,0

0,0

305,0

 

ხარჯები

105,1

272,3

0,0

272,3

305,0

0,0

305,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

5,0

 

5,0

 

სუბსიდიები

105,1

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯი

 

272,3

 

272,3

300,0

 

300,0

02 04

საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების პროგრამა

54,2

73,3

0,0

73,3

174,9

0,0

174,9

 

ხარჯები

54,2

73,3

0,0

73,3

174,9

0,0

174,9

 

საქონელი და მომსახურება

 

53,6

 

53,6

24,9

 

24,9

 

სუბსიდიები

54,2

19,7

 

19,7

150,0

 

150,0

02 05

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

129,6

219,4

0,0

219,4

190,0

0,0

190,0

 

ხარჯები

129,6

40,2

0,0

40,2

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

129,6

0,8

 

0,8

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯი

 

39,4

 

39,4

30,0

 

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

179,2

 

179,2

160,0

 

160,0

02 06

ქალაქის იერსახის მოწესრიგების პროგრამა

4 081,6

4 704,9

518,2

4 186,7

5 362,3

506,6

4 855,7

 

ხარჯები

3 421,9

3 887,4

0,0

3 887,4

3 430,0

0,0

3 430,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2 897,7

0,0

2 897,7

1 825,0

0,0

1 825,0

 

სუბსიდიები

3 421,9

963,4

0,0

963,4

1 555,0

0,0

1 555,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

26,3

0,0

26,3

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

659,7

817,5

518,2

299,3

1 932,3

506,6

1 425,7

02 06 01

გარე განათების, შუქნიშნებისა და   ვიდეოკონტროლის სისტემების რეაბილიტაცია -ექსპლუატაცია

3 248,8

3 538,2

0,0

3 538,2

3 433,0

0,0

3 433,0

 

ხარჯები

3 003,4

3 477,6

0,0

3 477,6

3 033,0

0,0

3 033,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

2 595,0

 

2 595,0

1 600,0

 

1 600,0

 

სუბსიდიები

3 003,4

882,6

 

882,6

1 433,0

 

1 433,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245,4

60,6

 

60,6

400,0

 

400,0

02 06 02

შადრევნების ექსპლუატაცია

305,9

352,5

0,0

352,5

347,0

0,0

347,0

 

ხარჯები

305,9

352,5

0,0

352,5

347,0

0,0

347,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

271,7

 

271,7

225,0

 

225,0

 

სუბსიდიები

305,9

80,8

 

80,8

122,0

 

122,0

02 06 03

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

101,2

78,0

0,0

78,0

190,0

0,0

190,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,2

78,0

 

78,0

190,0

 

190,0

02 06 04

ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

0,0

31,7

0,0

31,7

540,0

240,0

300,0

 

ხარჯები

 

31,0

0,0

31,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

31,0

 

31,0

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,7

 

0,7

540,0

240,0

300,0

02 06 05

საბავშვო ატრაქციონებისა და ძელსკამების შეძენა-მონტაჟი და ექსპლუატაცია

59,8

46,8

0,0

46,8

332,8

0,0

332,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,8

46,8

 

46,8

332,8

 

332,8

02 06 06

მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია  და პანდუსების მოწყობა

149,9

610,8

518,2

92,6

366,6

266,6

100,0

 

ხარჯები

0,0

26,3

0,0

26,3

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯი

 

26,3

 

26,3

50,0

 

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149,9

584,5

518,2

66,3

316,6

266,6

50,0

02 06 07

ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება

0,0

42,2

0,0

42,2

117,9

0,0

117,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

42,2

 

42,2

117,9

 

117,9

02 06 08

თვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა

86,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

86,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

86,4

0,0

 

 

0,0

 

 

02 06 09

ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული გამოუყენებელი შენობების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

02 06 10

გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები

26,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

26,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

26,2

0,0

 

0,0

0,0

 

 

02 06 11

ქალაქის სხვადასხვა უბანში ავტობუსების მოსაცდელებისა და საბაღე ძელსკამების მოწყობა-რეაბილიტაცია

68,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,4

0,0

 

 

0,0

 

 

02 06 12

ქალაქ ქუთაისში მემორიალური დაფების მოწყობა და პანთეონის მოვლა 

35,0

4,7

0,0

4,7

35,0

0,0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,0

4,7

 

4,7

35,0

 

35,0

02 07

წინა პერიოდში განხორციელებული წარმატებული ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საბოლოო ანგარიშსწორების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

190,0

155,0

35,0

 

ვალდებულებების კლება

 

0,0

 

 

190,0

155,0

35,0

03 00

ეკონიმიკის განვითარების ხელშეწყობა