საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა, სისხლის სამართლის და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსებში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა, სისხლის სამართლის და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსებში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1141
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 10/12/1997
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 47-48, 31/12/1997
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.305
  • Word
1141
10/12/1997
პარლამენტის უწყებანი, 47-48, 31/12/1997
020.000.000.05.001.000.305
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა, სისხლის სამართლის და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსებში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა, სისხლის სამართლის და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსებში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

(ამონარიდი)

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., 12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. 51-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 51. მიწის დაცვის წესების შეუსრულებლობა

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა-შენახვისა და სამელიორაციო სამუშაოთა ჩაუტარებლობის, აგრეთვე რეკულტივაციის, ქარისმიერი, წყლისმიერი ეროზიისა და ნიადაგის მდგომარეობის გამაუარესებელი სხვა პროცესებისაგან ნიადაგის დაცვის მიწათმოსარგებლეზე დამოკიდებელი სავალდებულო ღონისძიებების შეუსრულებლობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთასიდან ათას ლარამდე“.

2. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 512 მუხლი:

     „მუხლი 512. მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა

მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და გადაადგილება, რაც დაკავშირებული არ არის დადგენილი წესით ნებადართულ ღონისძიებებთან,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათას ხუთასიდან ორი ათას ლარამდე“.

3. 52-ე და 53-ე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 52. მიწის გაფუჭება საწარმოო და სხვა ნარჩენებით, ჩამდინარე წყლით მისი დაბინძურება

მიწის გაფუჭება საწარმოო და სხვა ნარჩენებით, ჩამდინარე წყლით მისი დაბინძურება,

ამოიწვევს დაჯარიმებას ოთხასიდან ხუთას ლარამდე.

    მუხლი 53. დროებით დაკავებული მიწის თავის დროზე დაუბრუნებლობა ან დანიშნულებისამებრ მისი ვარგის მდგომარეობაში მოყვანის მოვალეობის შეუსრულებლობა

დროებით დაკავებული მიწის თავის დროზე დაუბრუნებლობა ან დანიშნულებისამებრ გამოსაყენებლად მისი ვარგის მდგომარეობაში მოყვანის მოვალეობის შეუსრულებლობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოთხასიდან ხუთას ლარამდე“.

4. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 532 მუხლი:

     „მუხლი 532. მიწის ნაკვეთის არამიზნობრივი გამოყენება

მიწის ნაკვეთის არამიზნობრივი გამოყენება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთასიდან ათას ლარამდე“.

5. 54552 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 54. მიწის გამოყენებისა და დაცვის შესახებ პროექტისაგან სათანადო ნებართვის გარეშე გადახვევა

მიწის გამოყენებისა და დაცვის შესახებ პროექტისაგან სათანადო ნებართვის გარეშე გადახვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას სამასიდან ხუთას ლარამდე.

    მუხლი 55. სამიჯნე ნიშნის მოშლა, დაზიანება ან სასაზღვრო ზოლის თვითნებურად შეცვლა

მიწათსარგებლობის საზღვრების სამიჯნე ნიშნის მოშლა, დაზიანება ან სასაზღვრო ზოლის თვითნებური შეცვლა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას სამასიდან შვიდას ლარამდე ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას ათი დღის ვადით, საზღვრის პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანით.

იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათას ხუთასიდან ორი ათას ლარამდე.

    მუხლი 551. მიწის მდგომარეობაზე უარყოფითი გავლენის მქონე ობიექტების მშენებლობა

მიწის მდგომარეობაზე უარყოფითი გავლენის მქონე ობიექტების მშენებლობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათასიდან ორი ათსი ლარამდე.

    მუხლი 552. სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთის უნებართვოდ დაკავება

სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთის უნებართვოდ დაკავება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათასიდან ორი ათას ლარამდე“.

6. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 222-ე მუხლი:

     „მუხლი 222. საქართველოს მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტის ორგანოები

საქართველოს მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტის ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 51-ე, 512, 52-ე, 53-ე, 532, 54-ე, 55553-ე მუხლებით.

ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელის დადების უფლება აქვთ:

ა) მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტის სამმართველოებს;

ბ) ავტონომიური რესპუბლიკების მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტებს და ქ. თბილისის მიწის მართვის დეპარტამენტს;

გ) მიწის მართვის სამხარეო საკოორდინაციო საბჭოებს.“.

7. 239-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ამ კოდექსის 47491, 511. 531, 55475-ე, 77792, 8286-ე, 89892, 1031031, 1461, 151-ე და 1582 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის ორგანოები;

ამ კოდექსის 51-ე, 512, 52-ე, 53-ე, 532, 54-ე, 55553 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტის ორგანოები;“

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

1997 წლის 10 დეკემბერი.

№1141Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.