„ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს შუალედური არჩევნების პროცესში საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრის განსაზღვრის წესის შესახებ” საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2015 წლის 17 აპრილის №25/2015 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს შუალედური არჩევნების პროცესში საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრის განსაზღვრის წესის შესახებ” საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2015 წლის 17 აპრილის №25/2015 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 44/2015
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მიღების თარიღი 16/09/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/09/2015
სარეგისტრაციო კოდი 010240060.15.008.016208
 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

დადგენილება №44/2015

2015 წლის 16 სექტემბერი

ქ.თბილისი

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს შუალედური არჩევნების პროცესში საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრის განსაზღვრის წესის შესახებ” საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2015 წლის 17 აპრილის №25/2015 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 77-ე მუხლის     მე-5 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ” მე-20 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:

მუხლი 1
„ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს შუალედური არჩევნების პროცესში საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრის განსაზღვრის წესის შესახებ” საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2015 წლის 17 აპრილის №25/2015 დადგენილებას (სსმ, ვებგვერდი, 17.04.2013წ., 010240060.15.008.016189) დაემატოს 41 მუხლი შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 41. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედურ არჩევნებთან ერთად ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ან აღმასრულებელი ორგანოების, ან/და საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნების გამართვის შემთხვევაში, საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებს  რიგითი ნომერი მიენიჭებათ ამ დადგენილებით განსაზღვრული წესით, თუ კანონით ან მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე სამართლებრივი აქტით სხვა რამ არ არის დადგენილი.“.

მუხლი 2
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კომისიის თავმჯდომარეთამარ ჟვანია
კომისიის მდივანიგიორგი ჯავახიშვილი
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.