წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის თაობაზე

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 56
დოკუმენტის მიმღები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/11/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/11/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.104.016202
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
56
17/11/2014
ვებგვერდი, 20/11/2014
010250000.35.104.016202
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის თაობაზე
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (20/11/2014 - 26/12/2014)

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №56

2014 წლის 17 ნოემბერი

ქ. წალენჯიხა

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფისა და მათი საზღვრების დადგენის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-4 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  და 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში შეიქმნას  14 ადმინისტრაციული ერთეული, კერძოდ:
ა) წალენჯიხის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – ქალაქი წალენჯიხა (ცენტრი), სოფლები: ზედამაზანდარა, ქვედამაზანდარა, ზღვაია, ხვითერი-საკალანდიო, ლუღერა-სამცაცხვი);
ბ) ჯვარის ადმინისტრაციული ერთეული; (სამოქმედო ტერიტორია – ქალაქი ჯვარი (ცენტრი), სოფლები: ჯვარი, ოჭანე, ნაკა);
გ) მიქავას ადმინისტრაციულ ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: მიქავა (ცენტრი), ლეჯოლიხე, ლეღვინჯილე);
დ) ეწერის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი ეწერი (ცენტრი), სოფლები: ლექარდე, ლეძაძამიე);
ე) ჩქვალერის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ჩქვალერი (ცენტრი), ლეშამგე);
ვ) საჩინოს ადმინისტრაციული ერთული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: საჩინო (ცენტრი), კუხეში, ნაგურუ, ზედა  საჩინო);
ზ) ჯგალის  ადმინისტრაციული ერთული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ჯგალი (ცენტრი), ლეთკანთი, ლეკაკულე, ლესალე, ლეხარჩილე);
თ) ლიის ადმინისტრაციული ერთული ((სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ლია (ცენტრი), პალური, ზედალია, მახარია);
ი) ფახულანის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ფახულანი (ცენტრი), ჭველე, წყოუში, ქალაღალი);
კ) ჭალეს ადმინისტრაციული ერთული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ჭალე (ცენტრი), ეწერფერდი, ფოცხო-ეწერი);
ლ) მუჟავას ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია –სოფლები: მუჟავა (ცენტრი), ოლორი, ნაშამგუ);
მ) ნაკიფუს ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ნაკიფუ (ცენტრი), ლეჟა, ულურია, ნანჯარუ);
ნ) ობუჯის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ობუჯი (ცენტრი), სამესხიო, ჯაღირა);
ო) მედანის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: მედანი (ცენტრი), ლარა).
მუხლი 2
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში შექმნილი ადმინისტრაციული ერთეულები თავის საზღვრებში მოიცავს შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულისთვის ამ დადგენილების 1-ლი მუხლით  მიკუთვნებულ დასახლებებს.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი 4
ამ დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 5 აგვისტოდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთემურ ღვინჯილია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.