„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისიის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 ივნისის №236 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისიის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 ივნისის №236 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 599
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 28/10/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/10/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010220020.10.003.018219
599
28/10/2014
ვებგვერდი, 28/10/2014
010220020.10.003.018219
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისიის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 ივნისის №236 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №599

2014 წლის 28 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისიის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 ივნისის №236 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რეს­ტრუქ­ტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისიის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 ივნისის №236 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 16/06/2011, 010220020.10.003.016396) შეტანილ იქნეს ცვლილება და პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. დამტკიცდეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რეს­ტრუქ­ტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

კომისიის თავმჯდომარე

საქართველოს ფინანსთა მინის­ტრი;

 

კომისიის წევრი  

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინის­ტრი;

 

კომისიის წევრი  

 

საქართველოს სოფლის მეურნეო­ბის მინისტრი;

 

კომისიის წევრი

 

 

 

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი;

 

კომისიის წევრი

    

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე;

 

კომისიის წევრი

 

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე/მოადგილე – სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე;

 

კომისიის წევრი

 

 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;

კომისიის წევრი

    

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოად­გილე;

 

კომისიის წევრი  

 

სსიპ – შემოსავლების სამსახურის უფროსი;

კომისიის წევრი

         

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს   სახა­ზინო სამსახურის უფროსი;

 

კომისიის წევრი

 

კომისიის წევრი

 

 

 

 

 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახა­ზინო სამსახურის უფროსის მოადგილე;

 

სსიპ – კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე;

კომისიის წევრი                          

 

საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე;

კომისიის წევრი                                                   

 

საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე.“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.