„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 03/10/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/10/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.174.016029
 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება № 29

2014 წლის 3 ოქტომბერი

ქ. გორი

 

,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 61-ე მუხლის მეორე პუნქტის ”საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1
,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის  სამსახურის  დებულების დამტკიცების შესახებ “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს 13 დადგენილებით (სსმ, ვებგვერდი, 08/08/2014; 010250050.35.174.016013) დამტკიცებული დებულების მე-8 მუხლის „გ“  ქვეპუნქტი შიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

,,გ ) სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული/მიმდინარე შესაბამისი   სამუშაოების, მომსახურების ან/და საგნის ხარისხის კონტროლი, გარკვეულ სიტუაციებში შესაბამისი დასკვნების მომზადება.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაპუნა კობერიძე
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.