„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 288
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 25/07/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/07/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 30/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010240030.10.003.016961
  • Word
288
25/07/2012
ვებგვერდი, 27/07/2012
010240030.10.003.016961
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №288

2012 წლის 25 ივლისი

ქ. თბილისი

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესა­ხებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დად­გენილებაში (სსმ, 31/12/2010, მუხლი 172) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და პირველი და მე-2 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე­დაქციით:

„მუხლი 1. შეიქმნას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არ­სე­ბული დავების განხილვის საბჭო (შემდგომში – საბჭო) შემდეგი შე­მადგენლობით:

დიმიტრი გვინდაძე საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, საბ­ჭოს თავმჯდომარე

რუსუდან კემულარია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოად­გილე, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

მამუკა ბარათაშვილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სა­გადასახადო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი

გოგა გუგავა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი

მალხაზ ბიწაძე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სა­გამოძიებო სამსახურის უფროსის მოად­გი­ლე

დავით ქევხიშვილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და­ვების განხილვის სამსახურის უფროსი.

მუხლი 2. საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობის მიღება ეთხოვოთ სა­ქარ­თველოს პარლამენტის წევრებს:

გიორგი გოდაბრელიძეს                

პაატა ლეჟავას            

გელა ლონდარიძეს.“.               

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი      . მერაბიშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.