საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 169
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 24/02/2000
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 7, 08/03/2000
სარეგისტრაციო კოდი 030.000.000.05.001.000.733
  • Word
169
24/02/2000
სსმ, 7, 08/03/2000
030.000.000.05.001.000.733
საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №39(46), 1999 წელი) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. მე-6 მუხლის:

ა) „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) საქართველოს სამთავრობო დაწესებულების, პრეზიდენტის გამგებლობაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების, სხვა უმაღლესი სახელმწიფო ორგანოს ხელმძღვანელის, აგრეთვე მხარეში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების კანონიერების თაობაზე;“;

ბ) „დ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

გ) „გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-2 ნაწილი:

„2. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი სასამართლოები პირველი ინსტანციის წესით განიხილავენ სარჩელებს აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების კანონიერების თაობაზე.“.

2. მე-8 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

3. მე-10 მუხლის პირველ ნაწილში სიტყვები „პროცესის ხარჯები“ შეიცვალოს სიტყვებით „სახელმწიფო ბაჟი“.

4. მე-12 მუხლის:

ა) პირველი ნაწილი ამოღებულ იქნეს;

ბ) მე-2 და მე-3 ნაწილები ჩაითვალოს შესაბამისად პირველ და მე-2 ნაწილებად;

გ) პირველ ნაწილში სიტყვები „წერილობითი ფორმით“ შეიცვალოს სიტყვებით „სასამართლო აქტით“;

დ) მე-2 ნაწილში სიტყვა „მე-2“ შეიცვალოს სიტყვით „პირველ“.

5. მე-15 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 ნაწილი:

„3. განსაკუთრებულ შემთხვევებში სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის (მმართველობის) ორგანო უფლებამოსილია თავის წარმომადგენლად დანიშნოს ადვოკატი ან უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე სხვა პირი.“.

6. მე-16 მუხლის:

ა) პირველი ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს მეორე წინადადება;

ბ) მე-2 ნაწილში რიცხვი „50“ შეიცვალოს რიცხვით „10“;

გ) მე-5 ნაწილში სიტყვის „მოსარჩელის“ შემდეგ დაემატოს სიტყვა „(მოპასუხის)“.

7. 22-ე მუხლის მე-3 ნაწილს სიტყვების „ექვსი თვის ვადაში“ შემდეგ დაემატოს სიტყვები „ხოლო ნორმატიული აქტის შემთხვევაში - უშუალო ზიანის მიყენებიდან 3 თვის ვადაში“.

8. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „261“ მუხლი:

     „მუხლი 261. დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანის დაუშვებლობა

1. ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში არ გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის XXVI თავის დებულებები.

2. სასამართლო (მოსამართლე) უფლებამოსილია მხარის ხელმეორედ არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში მის დაუსწრებლად გამოიტანოს გადაწყვეტილება საქმეში არსებული მასალების საფუძველზე და ამ კოდექსის მე-4 და მე-19 მუხლების დებულებათა გათვალისწინებით.“.

9. 31-ე მუხლის მე-2 ნაწილს ბოლოში დაემატოს შემდეგი წინადადებები: „ასეთ შემთხვევაში სასამართლო განსაზღვრავს სასამართლოში წარდგენის ვადას. ამ ვადის დაუცველობის შემთხვევაში დროებითი განჩინება გაუქმებულად ჩაითვლება.“.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი

ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

2000 წლის 24 თებერვალი.

№169_IIს

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.