საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 6246-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 22/05/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/06/2012
სარეგისტრაციო კოდი 020000000.05.001.016761
  • Word
6246-Iს
22/05/2012
ვებგვერდი, 08/06/2012
020000000.05.001.016761
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №12, 1984 წელი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 4411  და 4412  მუხლები:

    „მუხლი 4411 . „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“  საქართველოს კანონით პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული  ფარმაცევტული პროდუქტის დანიშვნის, გამოწერისა და  გაფორმების წესების დარღვევა

1. წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონით პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის დანიშვნის წესის დარღვევა

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

2. წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონით პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის გამოწერისა და გაფორმების წესის დარღვევა

გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.

    მუხლი 4412 . „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის ლეგალური ბრუნვის სფეროში ანგარიშების მოთხოვნის შეუსრულებლობა

საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ლეგალური ბრუნვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ინფორმაციის მიუწოდებლობა − გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. “.

2. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 15910  მუხლი:

    „მუხლი 15910 . საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა I და II სიაში შეტანილ ნივთიერებათა პოპულარიზაცია ან რეკლამა ან მათი შექმნის, მოხმარების, გამოყენებისა და შეძენის ადგილების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება

1. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა I და II სიაში შეტანილ ნივთიერებათა პოპულარიზაცია ან რეკლამა ან მათი შექმნის, მოხმარების, გამოყენებისა და შეძენის ადგილების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება ფიზიკური პირის მიერ

     გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იურიდიული პირის მიერ, −

     გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით.“.

3. 172-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 172. არასრულწლოვანი ბავშვების აღზრდისა და სწავლების მოვალეობათა შეუსრულებლობა

1. მშობლების ან მათი შემცვლელი პირების მიერ არასრულწლოვანი ბავშვების აღზრდისა და სწავლების მოვალეობათა ბოროტად შეუსრულებლობა, არასრულწლოვნის მიერ ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარება ან მათ მიერ სხვა სამართალდარღვევის ჩადენა (საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მთვრალ მდგომარეობაში ყოფნა, სპირტიანი სასმელების მიღება) –

გამოიწვევს მშობლების ან მათ შემცვლელ პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.

2. წვრილმანი ხულიგნობა ან ხულიგნობა, ჩადენილი თოთხ­მე­ტიდან თექვსმეტ წლამდე მოზარდის მიერ, −

გამოიწვევს მშობლების ან მათ შემცვლელ პირთა დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.

3. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოებისათვის ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ფაქტების შესახებ შეუტყობინებლობა –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით.“.

4. 208-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 208. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს განსჯადი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები

რაიონული (საქალაქო) სასამართლო განიხილავს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 421  და 422  მუხლებით, 43-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 44-ე–443 , 445 , 447 –441 2 , 45-ე, 46-ე, 461 , 48-ე−49-ე, 501 –554 , 56-ე, 57-ე–59-ე, 592 , 593 , მე-60, 603 , 61-ე, 611 , 63-ე, 631 , 64-ე, 641 , 65-ე, 66-ე−69-ე, 71-ე, 721 –78-ე, 791 –822 , 84-ე–86-ე, 88-ე–893 , 912 , 94-ე, 95-ე, 99-ე, 1001 , 1002 , 1031 , 104-ე და 1051  მუხლებით, 1271  მუხლის მე-5 ნაწილით, 1281 –1285 , 143-ე, 144-ე, 14410 , 145-ე, 1461 , 148-ე, 150-ე–151-ე, 152-ე, 1522 –1531  და 1533 –1535   მუხლებით, 1536  მუხლის მე-2 ნაწილით, 154-ე−1542 , 1551 –156-ე, 1571 –1581 , 159-ე–1591 , 1594 –15910 , 163-ე, 164-ე, 1644 , 1651 –1653 , 166-ე, 167-ე და 170-ე მუხლებით, 171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 1711 , 1724 , 1725 , 173-ე, 1734 , 1736 , 1737 , 1739 , 17312 , 1741 , 1751 , 1752 , 1778 , 1779 , 17711 , 178-ე, 1791 –1793 , 180-ე–183-ე, 187-ე–1872 , 189-ე, 191-ე მუხლებით (გარდა 191-ე მუხლის პირველი და 11  ნაწილებისა), 192-ე, 195-ე, 1962 –1966   და 1971  მუხლებით.“.

5. 209-ე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. შინაგან საქმეთა ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 1071 −1073 , 108-ე, 1141 , 1142 , 116-ე, 117-ე, 118-ე–119-ე, 120-ე–123-ე, 125-ე და 127-ე მუხლებით, 1271  მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 128-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 1291  მუხლით, 131-ე მუხლით (საავტომობილო ტრანსპორტზე ჩადენილი სამართალდარღვევებისათვის), 134-ე მუხლით, 1536  მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით, 171-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-4 ნაწილებით, 172-ე , 1761 , 1821 , 1822 , 190-ე და 1902 მუხლებით, 191-ე მუხლის პირველი და 11  ნაწილებით (მათ შორის, სასაზღვრო გამტარ პუნქტზე გამოვლენისას).“.

6. 239-ე მუხლს:

ა) მე-16 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 161  ნაწილი:

161 . ამ კოდექსის 15910  მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ საქართველოს შრომის, ჯანრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები და შინაგან საქმეთა ორგანოების უფლებამოსილი პირები.;

ბ) 38-ე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

38. ამ კოდექსის 442 , 445  და 447 –4412   მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები.“;

გ) მე-60 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 601  ნაწილი:

601 . ამ კოდექსის 172-ე მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ შინაგან საქმეთა ორგანოების უფლებამოსილი პირები.“ .

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი  მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2012 წლის 22 მაისი.

№6246- I

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.