„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ”– ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ”– ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/04/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/05/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 28/07/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.114.016119
24
30/04/2012
ვებგვერდი, 11/05/2012
010260020.35.114.016119
„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ”– ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება 24

2012 წლის 30 აპრილი

დაბა ჩოხატაური

 ,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების  დამტკიცების შესახებ” – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის  №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად   საკრებულო ადგენს:

,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების  დამტკიცების შესახებ“ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის №1 დადგენილებაში (სსმ, 26. 01. 2011წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

    მუხლი 1

დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ,,კ) ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგეობისა და ტერიტორიული ორგანოების საჯარო მოსამსახურეებს“.

    მუხლი   2

დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

,,მუხლი 15. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები

1. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოებია:

 ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო დაბა ჩოხატაურში (სამოქმედო ტერიტორია დაბა ჩოხატაური);

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ბუკისციხის თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი ბუკისციხე, სოფელი იანეული);

გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ამაღლების თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი ამაღლება, სოფელი სამება);

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო სოფელ გოგოლესუბანში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი გოგოლესუბანი);

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო სოფელ გორაბერეჟოულში (სამოქმედო ტერიტორია  სოფელი გორაბერეჟოული);

ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო სოფელ გუთურში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი გუთური);

ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო დაბლაციხის თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი დაბლაციხე, სოფელი საყვავისტყე);

თ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო დიდივანის თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი გურისტყე, სოფელი გამოღმა დობირო, სოფელი   გაღმა დობირო);

ი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ერკეთის თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი ზემო ერკეთი, სოფელი ზემო ონჭიკეთი , სოფელი  ქვემო ერკეთი,  სოფელი ქვემო ონჭიქედი, სოფელი   შუბანი);

კ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ზემო სურების თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი ზემო სურები, სოფელი თავსურები, სოფელი ტობახჩა, სოფელი შველაურ - ციციბაური, სოფელი   ჩაკიტაური, სოფელი წითელგორა, სოფელი ჭალა - ქადაგაური);

ლ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ზემოხეთის თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი განთიადი, სოფელი   გოგოური, სოფელი   თხილაგანი);

მ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ზომლეთის თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი ზომლეთი, სოფელი ვანი);

ნ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო სოფელ ზოტში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი ზოტი);

ო) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო კოხნარის თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი კოხნარი, სოფელი ბურნათი, სოფელი ნაკადული, სოფელი წიფნარი);

პ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ნაბეღლავის თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი ნაბეღლავი, სოფელი თავპანტა, სოფელი ქვაბღა,   სოფელი ჩხაკაურა);

ჟ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო საჭამიასერის თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი ქვემო ხეთი, სოფელი კალაგონი, სოფელი მამულარი, სოფელი                                           ჩომეთი);

რ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ფარცხმის თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი ზემო ფარცხმა, სოფელი შუა ფარცხმა);

ს) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ქვენობნის თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი ქვენობანი, სოფელი   ბასილეთი, სოფელი   ბუკნარი);

ტ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო სოფელ შუა ამაღლებაში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი შუა ამაღლება);

უ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო სოფელ შუა სურებში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი შუა სურები);

ფ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ჩაისუბნის თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი ჩაისუბანი, სოფელი ვაზიანი, სოფელი ინტაბუეთი);

ქ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ხევის თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი ხევი, სოფელი   ბჟოლიეთი, სოფელი ბუქსიეთი);

ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ხიდისთავის თემში (სამოქმედო ტერიტორია სოფელი ხიდისთავი, სოფელი ახალშენი, სოფელი ზენობანი, სოფელი მეწიეთი, სოფელი წიფნაგვარა, სოფელი   ჭაჭიეთი).    

2. ტერიტორიული ორგანოების უფლებამოსილებები განისაზღვრება შესაბამისი დებულებით, რომლის პროექტს შეიმუშავებს გამგებელი და წარუდგენს საკრებულოს თავმჯდომარეს, საკრებულოს მიერ დამტკიცების მიზნით“.                      

    მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის

მოვალეობის შემსრულებელი                 მ. უნგიაძე

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.