საქართველოში კოოპერაციული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის ხელშემწყობ ღონისძიებათა განხორციელების პროგრამის შესახებ

  • Word
საქართველოში კოოპერაციული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის ხელშემწყობ ღონისძიებათა განხორციელების პროგრამის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 592
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 12/10/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 53(60), 21/10/1999
სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.05.002.001
  • Word
592
12/10/1999
სსმ, 53(60), 21/10/1999
190.040.000.05.002.001
საქართველოში კოოპერაციული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის ხელშემწყობ ღონისძიებათა განხორციელების პროგრამის შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება 592     

1999 წლის 12 ოქტომბერი

ქ.თბილისი

საქართველოში კოოპერაციული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის ხელშემწყობ ღონისძიებათა განხორციელების პროგრამის შესახებ

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური ვითარებიდან გამომდინარე, საქართველოში კოოპერაციული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით:

1. დამტკიცდეს საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 31 მარტის №221 განკარგულებით შექმნილი კომისიის მიერ შემუშავებული "საქართველოში კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის ხელშემწყობ ღონისძიებათა განხორციელების პროგრამა".

 2. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ (ვ.პაპავა) გაითვალისწინოს პროგრამის რევალიზაციისათვის საჭირო კაპიტალურ დაბანდებათა მოცულობები 2001-2005 წლების ინდიკატურ გეგმებში სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 24 დეკემბრის №711 ბრძანებულების შესაბამისად.

    3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ (დ.ონოფრიშვილი) ინდიკატური გეგმების შესაბამისად გაითვალისწინოს პროგრამის რეალიზაციისათვის საჭირო სახსრები მომავალი წლების ბიუჯეტების ფორმირებისას.

   4. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა გაითვალისწინონ პროგრამის რეალიზაციისათვის საჭირო სახსრები ტერიტორიული ერთეულების შესაბამისი წლების ბიუჯეტების ფორმირებისას თავიანთ ტერიტორიაზე კოოპერაციული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებობით გამოწვეული დავალიანების დასაფარავად.

  5. პროგრამის რეალიზაციის საერთო კოორდინაცია დაევალოს საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს (მ.ჩხენკელი).

ე.შევარდნაძე

საქართველოში კოოპერაციული  ბინათმშენებლობის  დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო დავალიანების  ეტაპობრივად დაფარვის ხელშემწყობ ღონისძიებათა განხორციელების პროგრამა

 

N

ღონისძიების  დასახელება

შესრულებ-ის

დრო

შემსრულებელი

შენიშვნა

1

2

3

4

5

1

საქართველოში / აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების გარეშე/ არსებული 92 საბინაო-სამშენებლო კოოპერაციული საცხოვრებელი სახლი დაიყოს ორ კატეგორიად:

 ა) დამთავრებას დაქვემდებარებული კატეგორიის სახლებად, რომელსაც მიეკუთვნება ის სახლები, რომლებზეც შესრულებული სამუშაოების ღირებულება აღემატება საცხოვრებელი სახლის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების 20%-ს.

 ბ) დამთავრებას დაუქვემდებარებელი კატეგორიის სახლებად, რომელსაც მიეკუთვნება ის სახლები, რომლებზეც შესრულებული სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულება ნაკლებია საცხოვრებელი სახლის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების 20%-ზე.

 

1999 წლის

სექტემბერი

1.საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამი   ნისტრო

2. საქართველოს საბინაო-ამშენებლო  კოოპერატივების

წევრთა უფლებათა

 დაცვის ასოციაცია

 

შემდგომში

სსსკ წევრთა

უფლებე-

ბის დაცვის

 ასოციაცია

2

ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე , ეტაპობრივად, 1999-2005 წლების განმავლობაში:

 ა) დამთავრებას დაქვემდებარებული კატეგორიის სახლების მშენებლობა /რომელთა რაოდენობა,წინასწარი

მონაცემებით, საქართველოში შეადგენს

30-ს,მათ შორის თბილისში 14-ს,/დამთავრდეს მთლიანად,როგორც ცენტრალური იუჯეტიდან, ისე ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებიდან / სახლის ასაშენებელი

ადგილის მიხედვით/ გამოყოფილი თანხების ხარჯზე.

1999-2005წ.

 

1. საქართველოს   ფინანსთა სამინისტ  რო.

2. ქ. თბილისის მერია

3.ადგილობრივი  თვითმმართველობის

ორგანოები.

4.საქართველოს

ურბანიზაციის და მშენებლობის სამინისტრო.

5. სსსკ წევრთა

უფლებების დაცვის

ასოციაცია.

 

 

- ვინაიდან ამ კატეგორიის სახლების მშენებლობა დაწყებულია 10-12 წლის წინ, შეჩერებულია მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპზე და მათზე არ არის შესრულებული საკონსერვაციო სამუშაოები, მშენებლობის შემდგომი გაგრძელების მიზანშეწონილობის დასადგენად თითოეულ სახლზე მშენებლობის დაწყებამდე ჩატარდეს ტექნიკური ექსპერტიზა შესაბამისი დასკვნის გაფორმებით.

1999 წლის

IVკვარტ.

2005წ.

 

1.საქართველოს  ურბანიზაციისა და მშენებლობის   სამინისტრო

2.სსსკ წევრთა  უფლებების დაცვის ასოციაცია

 

 

- ვინაიდან ქ. თბილისი აქტიურ სეისმურ ზონაშია და გაზრდილი სეისმომედეგობის კოეფიციენტი ითვალისწინებს სართულიანობის შემცირებას, ქ. თბილისში დამთავრებას დაქვემდებერებული კატეგორიის მაღლივი სახლების სართულიანობა შემცირდეს

მონტაჟდასამთავრებელ სახლებზე.

  სათანადო ცვლილებები შეტანილ იქნეს შესაბამისი სახლების პროექტებსა და ხარჯთანუსხებში.

  კოოპერაციული ბინათმშენებლები, რომლებიც სახლის სართულიანობის შემცირების გამო ვერ შესახლდებიან ამ

სახლებში, დაკმაყოფილებულ იქნენ დამთავრებას დაუქვემდებერებელი კატეგორიის კოოპერაციული სახლების წევრთა მსგავსად ამ სახლის მშენებლობის

მსვლელობის პარალელურად დამთავრებას

დაქვემდებარებული სახლების მშენებლობისათვის გამოყოფილ ასიგნებათა ხარჯზე.

“____”

 

 

 

 

 

“____”

 

 

“____”

“____”

 

 

 

 

 

“____”

 

 

“____”

 

 

 

- დამთავრებას დაქვემდებარებული კატეგორიის სახლები დაიყოს 3 ჯგუფად და განისაზღვროს სახლების დამთავ   რების რიგითობა:

   I ჯგუფი — სახლები, რომლებზეც შესრულებულია 60%-ზე მეტი ღირებულების სამშენებლო- სამონტაჟო სამუშაოები;

   II ჯგუფი — სახლები, რომლებზეც შესრულებულია 30% დან 60%-მდე ღირებულების სამშენებლო- სამონტაჟო  სამუშაოები;

   III ჯგუფი---სახლები, რომლებზეც შესრულებულია 20%- დან  30%-მდე ღირებულების სამშენებლო- სამონტაჟო  სამუშაოები.

1999

წლის

სექტემბერი

 

 

 

 

1. საქართველოს   ურბანიზაციისა და   მშენებლობის   სამინისტრო

 

2.სსსკ წევრთა უფლებების დაც ვის ასოციაცია

 

3.სს კოოპერატივების გამგეობები

 

 

- დამთავრებას დაქვემდებარებელი კატეგორიის სახლების ჯგუფებისა და მათზე შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობისა და ღირებულების დაზუსტების მიზნით ჩატარდეს ინვენტარიზაცია ამ ქვეპუნქტში

აღნიშნული ღონისძიებების გათვალისწინებით და თითოეულ  საცხოვრებელ სახლზე შედგეს შესაბამისი სახაჯთაღრიცხვო ღირებულება.

- ჩატარებული ინვენტარიზაციის საფუძველზე შედგენილი ხარჯთანუსხების მიხედვით განისაზღვროს ამ კატეგორიის სახლების დასამთავრებელი საამშენებლო სამუშაოების საერთო ღირებულება.

1999

წლის IVკვარტალი

 

 

 

 

 

 

 

 

____

1. საქ. ურბანიზაციის  და მშენებლობის სამინისტრო.

2.საქ. ფინანსთა სამინისტრო

3 .სსსკ წევრთა უფლებების  

დაცვის ასციაცია

4. სს კოოპერატივების გამგეობები.

 

 

 

 

____”

 

 

ბ) დამთავრებას დაუქვემდებარებელი კატეგორიის სახლების  ბინათმშენებ-ლებს, საქართველოს ფინანსთა სამი-ნისტროს მიერ შემუშავებული ამ სახის სახელმწიფო

ვალის დაფარვის წესის მიხედვით, მი-ეცეთ საკომპენსაციო ერთჯერადი გა-ნაცემი კუთვნილი საერთო ფართობის  შესაბამისად საცხოვრებელი სახლის ასაშენებელ რაიონში

1 კვ.მ საერთო ფართობის ღირებულების გათვალისწინებით საკომპენსაციო განაცემის მიცემის დროს მოქმედ საბაზრო

ფასებში,რამდენიმე გაყიდული სარემონტო ბინის ღირებულების მიხედვით.

1999-

2005 წ.

 

1. საქ. ფინანსთა სამინისტრო

2. ქ.თბილისის მერია

3. ადგილობრივ თვითმმრთვე-ბის ორგანო

ები.

4. სსსკ წევრთა  უფლებების დაც-ვის ასოციაცია.

სახლის ასა-შენებელი ად-გილების მი-ხედვით

3

სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე საკომპენსაციო  ერთჯერადი განაცემის გაცემის წინ განისაზღვროს დამთავრებას დაუქვემდებარებელი საცხოვრებელი

სახლების ასაშენებელ რაიონებში საბაზრო ფასებში გაყიდული რამდენიმე გაურემონტებელი ბინის  ღირებულება და, აქედან გამომდინარე, 1კვ.მ. საერთო

 ფართობის საბაზრო ღირებულება.

1999 წლის III კვარტალი

2005 წელი

1.საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის  სამინისტრო

2.საქართველოს სახელმწიფო  სტატისტიკის  დეპარტამენტი

3.სსსკ წევრთა  უფლებების დაცვის ასოციაცია

4.კოოპერ.გამგეობა

 

4

საქართველოს ცენტრალური და ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებიდან ამ სახის სახელმწიფო ვალის დასაფარავად გამოყოფილი ასიგნებები გაიყოს თანაბრად და მიმართულ იქნეს:

  50%- დამთავრებას

დაქვემდებარებული კატეგორიის

სახლების მშენებლობისათვის;

  50%--დამთავრებას დაუქვემდებარებელი კატეგორიის

ბინათმშენებლებზე საკომპენსაციო ერთჯერადი განაცემის გასაცემად.

1999 წლის III კვარტალი

2005 წელი

1.საქართველოს  ფინანსთა  სამინისტრო

2.ქ.თბილისის მერია

3.ადგილობრივი თვითმართველობის

ორგანოები

 

5

განისაზღვროს საქართველოში დამთავრებას დაუქვემდებარებელი კატეგორიის სახლების   ბინათმშენებლებზე გასაცემი საკომპენსაციო ერთჯერადი

განაცემის რაოდენობა კოოპერაციული სახლების საერთო

ფართობისა და მათ ასაშენებელ რაიონებში 1კვ.მ. საერთო

ფართობის საბაზრო ღირებულების მიხედვით.

1999 წლის IV კვარტალი

1.საქართველოს

  ფინანსთა

  სამინისტრო

2.საქართველოს

  ურბანიზაციისა და

  მშენებლობის

  სამინისტრო

3.სსსკ წევრთა

  უფლებების დაცვის

  ასოციაცია

 

6

- კოოპერაციულ ბინათმშენებლობასთან   დაკავშირებით სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დავალიანებათა დაფარვის რიგითობის განსაზღვრა ყველა იმ სამშენებლო კოოპერატივის მიხედვით,რომლებიც მთლიანად ან ნაწილობრივ აკმაყოფილებენ საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის 1992 წლის 9 ოქტომბრის N983 დადგენილების მოთხოვნებს, ეთხოვოს საქართველოს საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრთა უფლებების დაცვის ასოციაციას  ქ. თბილისისა და სხვა ქალაქების მერიებთან რთად, სახლის ასაშენებელი ადგილების მიხედვით და,  დასამტკიცებლად წარედგინოს საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 30 ივნისის N413 ბრძანებულებით შექმნილ კომისიას.

 -  დამთავრებას დაუქვემდებარებელი სახლების ბინათმშენლებზე ბიუჯეტებიდან გასაცემი საკომპენსაციო თანხების

მნიშვნელოვნად შემცირების მიზნით და კოოპერაციულ ბინათმშენებელთა მაქსიმალური დაინტერესებისათვის,

მათი ნებაყოფლობის საფუძველზე დასაკმაყოფილებლად, საკომპენსაციო თანხის მიღების ნაცვლად:

 

1999 წლის IV კვარტალი 2000 წელი

1. სსსკ წევრთა

უფლებების დაცვის  ასოციაცია

2.ქ.თბილისის მერია

3.ქალაქების მერიები

 

 

- კონკრეტულ შემთხვევაში, ერთჯერადი აქტების სახით, მიღებული იქნეს გადაწყვეტილება ადგილობრივი

თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მუნიციპალური და საუწყებო დაქვემდებარების, სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი სახლების პირველ და ბოლო სართულებზე განთავსებული

არასაცხოვრებელი ფართობების

 საბინაო ფონდში გადაცემის შესახებ.

1999 წლის IV კვარტალი 2005 წელი

1.ქ. თბილისის მერია

2.ქ. თბილისის საკრებულო

3.ადგილ.თვითმმართველობის ორგანოები

4. სსსკ წევრთა  უფლების დაცვის

 ასოციაცია

 

- ამ კატეგორიის ბინათმშენებლები

სათვის, როგორც დაზარალებულებისა

თვის, საკომპენსაციო თანხების მიღების ნაცვლად, სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს შესაბამისი ორგანოების მიერ მოწყობილ აუქციონებსა და კონკურსებში მონაწილეობის დროს, მათ მიერ ობიექტის პრივატიზების ან შესყიდვის შემთხვევაში ბინის სანაცვლოდ მისაღები კუთვნილი საკომპენსაციო განაცემი გათვალისწინებულ  იქნეს ობიექტის ღირებულებაში სახელმწიფო ვალის  კომპენსაციის მიზნით.

1999 წლის IV კვარტალი 2005 წელი

1.საქართველოს სახელმწიფო

ქონების მართვის სამინისტროს

ორგანოები

2.საქართველოს  ფინანსთა

სამინისტრო

 

- სახელმწიფო ვალის დაფარვის მიზნით ქ.თბილისსა და მის შემოგარენში,

არსებული მიწის ფართობები

დან,ასევე დამთავრებას დაუქვემდებარებელი კატეგორიის სახლების ასაშენებელ რეგიონებში ადგილობრივი მმართველოს

ორგანოებთან შეთანხმებით არსებული მიწის სავარგულებიდან გამოიყოს საკარმიდამო მიწის ნაკვეთები

და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სავარგულები მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების ფარგლებში , რომელთა ღირებულება გათვალისწინებულ იქნეს ცენტრალური და ტერიტორიული ერთეულების

ბიუჯეტებიდან ბინის სანაცვლოდ გასაცემ საკომპენსაციო ერთჯერად განაცემში.

1999 წლის IV კვარტალი 2005 წელი

1.ქ.თბილისის მერია

2.ტერიტორიული ერთეულების

ადგილობრივი

თვითმართველობის

ორგანოები

3.სსსკ წევრთა 

უფლებების დაცვის

ასოციაცია.

 

 

- სახელმწიფო ვალის დაფარვის მიზნით 1999 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ შექმნილ შეზღუდული   პასუხისმგებლობის და სააქციო საზოგადოებებში მომუშავე ან წარსულში მომუშავე იმ საბინაო- სამშენებლო კოოპერატივების წევრებს, რომლებსაც აღნიშნულ საზოგადოებებად ჩამოყალიბებამდე მუშაობის

პერიოდში 1992 წლის 1 იანვრამდე სახელმწიფო ბანკში შეტანილი აქვთ კოოპერაციული ბინის ასაშენებელი

მთლიანი თანხა, ამ საზოგადოებების ქონების პრივატიზების დროს მიეცეთ ობიექტების პრივატიზების უპირატესი

უფლება, რომლის დროსაც საპრივატიზაციო ობიექტის ღირებულებაში გათვალისწინებული იქნეს შესაბამისი ბიუჯეტიდან ბინის სანაცვლოდ მისაღები საკომპენსაციო განაცემი ან პირიქით, ხოლო ქონების

აქციების სახით გაყიდვის დროს გადაეცეთ სახელმწიფოს კუთვნილი წილის აქციებიდან ბიუჯეტიდან მისაღები

განაცემის შესაბამისი ღირებულების აქციათა პაკეტი.

 

1999-2005 წ.

1.საქართველოს

სახელმწიფო

ქონების მართვის

სამინისტროს  

ორგანოები

2. საქართველოს  

ფინანსთა სამინისტრო

 

 

8

-  დამთავრებას დაქვემდებარებული კატეგორიის სახლების   დამთავრებისათვის დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების   ღირებულების და დამთავრებას დაუქვემდებარებელი კატეგორიის სახლების ბინათმშენებლებზე გასაცემი

საკომპენსაციო ერთჯერადი განაცემის დაზუსტების

  შემდეგ მიღებული შედეგები გადაეცეთ:

  ა) საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს 2001-2005 წ.წ.     ინდიკატურ გეგმებში გასათვალისწინებლად;                                          

  ბ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2000-2005 წ.

ბიუჯეტის ფორმირების დროს გასათვალისწინებლად;

  გ) ქალაქებისა და რაიონების მერიებსა და საკრებულოებს

(კოოპერაციული სახლების ასაშენებელი ადგილების მიხედვით) 2000-2005 წლების საქალაქო ბიუჯეტების

ფორმირების დროს გასათვალისწინებლად;

  დ) საქართველოს სახ. ქონების მართვის სამინისტროს.

 

1999-2005 წ.

 

 

 

 

“_____”

 

“_____”

 

“_____”

 

1.საქართველოს

ურბანიზაციისა

და მშენებლობის

სამინისტრო

2.სსსკ წევრთა

უფლებების

დაცვის ასოციაცია

 

9

- ბიუჯეტიდან საკომპენსაციო თანხების გამოყოფის დროს გათვალისწინებული იქნეს მათზე დანამატი საჭირო საბანკო ოპერაციების შესრულებისა და სხვა

გადასახადების დაკავებისათვის.

1999-2005 წელი

1.საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტრო

2.ქ.თბილისის მერია

3.ტერიტორიული ერთეულების

თვითმართველობის

ორგანოები

 

10

- დაევალოთ შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს დონორ ქვეყნებთან,საერთაშორისო

საფინანსო რგანიზაციებთან,მსოფლიო ბანკთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან მოლაპარაკებისას:

 

2000-2005 წელი

1. საქ. ფინანსთა

   სამინისტრო

2.საქართველოს

  ეკონომიკის

  სამინისტრო

3.საქართველოს

  ეროვნული ბანკი

 

 

-  თანხების მიზნობრიობის თავიდანვე განსაზღვრის დროს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გამოსაყოფი კრედიტებიდან

გათვა   ლისწინებულ იქნეს თანხები კოოპერაციულ ბინათმშენებელთა სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.

2000-2005 წელი

“______”

 

 

-  ეთხოვოს საქართველოში საბინაო მშენებლობის პროექების განხორციელებისა და ქვეყნის სამშენებლო პოტენციალის ამოქმედებისათვის გრძელვადიანი დაბალპროცენტიანი სესხის  გამოყოფა.

 

2000-2005 წელი

“______”

 

11

- მე-10 პუნქტის შესრულების შემთხვევაში შემუშავდეს ამ  სესხის გამოყენების წესი . სესხით სარგებლობის უპირატესი უფლება მიეცეთ იმ კოოპერაციულ ბინათმშენებლებს,  რომელთა სახელმწიფო ვალი არ არის დაფარული იმ  პირობით , რომ  სესხის მიღების

დროს სესხით აღებულ თანხას გამოაკლდეს კოოპერაციულ ბინათმშენებელზე გასაცემი სახელმწიფო ვალი, მე-2 პუნქტის ” ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული    თანხა, რომელსაც  სესხის გამცემ ორგანოს დაუფარავს  სახელმწიფო ბიუჯეტი,  და  დარჩენილ თანხაზე

განისაზღვროს სესხის დაფარვის დრო და საურავის ოდენობა არსებული წესით.

 

2000-2005 წ.წ.

“______”

 

12

- ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებმა სრულად აღრიცხონ კოოპერაციული ბინათმშენებლობის

წევრებზე ამჟამად და მომავალში გაცემული ბინების ოდენობა,ასევე შეადგინონ იმ მოქალაქეთა ჩამონათვალი, რომელთა მიმართ სახელმწიფო ვალი დაიფარა ამ პროგრამის ღონისძიებების გატარების შედეგად, და აცნობონ ეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს,  საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს, სსსკ

წევრთა უფლებების დაცვის  ასოციაციას.

 

1999-2005 წელი

1.ქ.თბილისის მერია

2.ტერიტორიული

  ერთეულების

  თვითმართველობის

  ორგანოები

3.სსსკ წევრთა

  უფლებების დაცვის

  ასოციაცია.

 

13

- ამ პროგრამის ღონისძიებების გათვალისწინებით შემუშავდეს ამ სახის სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის წესი და წარედგინოს საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 30 ივნისის N413 ბრძანებულებით შექმნილ კომისიას.

1999 წლის სექტემბერი

1.საქართველოს

  ფინანსთა

  სამინისტრო

 

 

 

 

 

N

ქალაქის, მხარის დასახელება

და ასაშენებელი სახლების

კატეგორია

სახლების

რაენობა

ბინების რაოდენობა

საერთო

ფართობით

კვ.მ.-ში

სახარჯთაღრიცხვო

   ღირებულება

შესრ. სამუშაოების

ღირებ.1999წ.

მდგომარეობით

 

 %

 

 

 

 

 

1984წ.

ფასებში

 ათას

მანეთო-

ბით

1999წ.

ფასებში

 ათას

 ლარო-

ბით

ათას

 მანე-

თობით

ათას

ლარო-

ბით

 

1

           2   

  3

  4

  5

  6

   7

   8

     9

 10

 

 

საქართველო- სულ

დამთავრებას დაქვემდებარე

ბული

დამთავრებას დაუქვემდებარებელი

92

29

63

7.186

1.708

5.478

548.780

126.205

422.575

157.973

35.734

122.239

315.946

71.268

244.478

24.804

18.255

6.579

49.603

36.450

13.158

16

51

5

1

თბილისი-სულ

დამთავრებას დაქვემდება რებული

დამთავრებას დაუქვემდებარებელი

49

13

36

4.604

875

3.729

373.680

72.614

301.066

109.971

21.577

88.394

219.942

43.154

176.788

15.197

10.173

5.024

30.394

20.346

10.048

14

50

5,6

 

2

აჭარა---სულ

დამთავრებას დაქვემდებარებული

დამთავრებას დაუქვემდებარებელი

10

5

5

640

260

380

41.965

18.082

23.883

11.663

4.645

7.018

23.326

9.290

14.036

4. 096

3.466

630

8.192

6. 932

1.260

35

74

9

 

3

სამეგრელო და ზემო სვანეთის

მხარე---სულ

დამთავრებას დაქვემდებარებული

დამთავრებას დაუქვემდებარებელი

 

5

3

2

 

278

183

95

 

16.601

10.311

6.290

 

4.727

2.905

1.822

 

9.454

5.810

3.644

 

2.011

1.959

152

 

4.222

3.918

304

 

45

67

8

 

4

გურიის მხარე---სულ

დამთავრებას დაქვემდებარებული

დამთავრებას დაუქვემდებარებელი

1

1

--

54

54

--

3.100

3.100

--

665

665

--

1.330

1.330

--

199

199

--

389

398

--

 

30

--

 

5

იმერეთის მხარე----სულ

დამთავრებას დაქვემდებარებული

დამთავრებას დაუქვემდებარებელი

11

1

10

741

70

671

59.209

5.735

53.474

14.817

1.333

13.484

29.634

1.652

27.982

1.135

826

309

2.270

1.652

618

8

62

2

 

6

შიდა ქართლის მხარე---სულ

დამთავრებას დაქვემდებარებული

დამთავრებას დაუქვემდებარებელი

4

1

3

180

30

150

11.891

2.171

9.320

2.966

562

2.404

5.932

1.124

4.808

571

349

222

1.142

698

444

16

60

9

 

7

მცხეთა-მთიან

ეთის მხარე—სულ

დამთავრებას დაქვემდებარებული

დამთავრებას დაუქვემდებარებელი

3

1

2

93

46

47

5.260

2.750

2.510

1.958

974

984

3.916

1.948

1.968

341

328

13

682

656

26

17

34

1

 

8

კახეთის მხარე-სულ

დამთავრებას დაქვემდებარებული

დამთავრებას დაუქვემდებარებელი

6

3

3

361

140

221

22.172

8.132

14.040

7.298

2.657

4.641

14.596

5.314

9.282

799

674

125

1.598

1.348

250

10

26

3

 

9

ქვემო ქართლის მხარე-სულ

დამთავრებას დაქვემდებარებული

დამთავრებას დაუქვემდებარებელი

1

_

1

135

_

135

8.350

_

8.350

2.087

_

2.087

4.174

_

4.174

98

_

98

196

_

196

5

_

5

 

1

0

სამცხე-ჯავახე

თის მხარე-სულ

დამთავრებას დაქვემდებარებული

დამთავრებას დაუქვემდებარებელი

2

1

1

100

50

50

6.952

3.310

3.642

1.821

923

898

3.642

1.846

1.796

257

251

6

514

502

12

14

27

1

 

 

შენიშვნა: ლარის კურსსა და 1984 წლის მანეთის კურსს შორის თანაფარდობა განსაზღვრულია მანეთის გათანაბრებით აშშ დოლართან და ლარის კურსის აშშ დოლართან შეფარდებით K=2,0

საქართველოში კოოპერაციული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო დავალიანება და მისი დაფარვის ხელშემწყობ ღონისძიებათა ეტაპობრივად გატარების შედეგად მიღებული მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტიანობის მაჩვენებლები

 

კოოპერაციული ბინათმშენებლების მიერ სახელმწიფო ბანკებში შეტანილი თანხა 1988-1991

წწ.ათას მანეთობით

/ გათანაბრებული აშშ

 დოლართან 1$=1 მან.

საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემების

 მიხედვით 1988-1991 წწ.   ათას მანეთობით

 /გათანაბრებული აშშ დოლართან 1$= 0,6მან /

ათას

ლარობით

/ 1 მანეთის

 1 აშშ დოლართან

გათანაბრე-ბით/

1$=2 ლარი

ათას ლარობით

/ სტატისტ.

სახ. დეპარტ.

მონაცემებით

 /1$=2 ლარი

    სახელმწიფო ვალი

 

 

 

 

92 კოოპერაციული სახლის დასამთავრებლად დარჩენილი სამუშაოების ღირ-ბა

 

 

 

 

 ათას

მანეთო-

ბით

ათას ლარობით

 დღგ-ს

გარეშე

 

ათას ლარობით

დღგ-ს გათვა-

ლისწინებით

           11   

         12

    13

   14

  15

  16

   17

157.973

35.734

122.239

263.288

59.556

203.732

315.946

71.468

244.478

526.576

119.112

407.464

133.169

17.509

115.660

266.338

35.018

231.320

319.605

42.021

277.584

109.971

21.577

88.394

183.285

35.961

147.324

219.942

43.154

176.788

366.570

71.929

294. 648

94.774

11.404

83.370

189.548

22.808

166.740

227.457

27.369

200.088

11.663

4.645

7.018

19.438

7. 741

11.697

23.326

9.290

14.036

38.876

15.482

23.394

7.567

1.179

6.388

15.134

2.358

12.776

18.160

2.829

15.331

4.727

2.905

1.822

7.878

4. 841

3.037

9.454

5.810

3.644

15.756

9.682

6.064

2.616

946

1.670

5.232

1.892

3.340

6.278

2.270

4.008

665

665

-----

1.108

1.108

------

1.330

1.330

-------

2.216

2.216

-------

466

466

-----

933

933

-----

1.119

1.119

------

14.817

826

13.991

24.695

1.376

23.319

29.634

1.652

27.982

49.390

2.752

46.636

13.682

507

13.175

27.364

1.014

26.350

32.836

1.216

31.620

2. 966

562

2.404

4.944

936

4.008

5.932

1.124

4.808

9.888

1.872

8.016

2.395

213

2.182

4.790

426

4.364

5.748

512

5.236

1.958

974

984

3.263

1.623

1.640

3.916

1.948

1.968

6.526

3.246

3.280

1.617

646

971

3.234

1.292

1.942

3.880

1.550

2.330

7.298

2.657

4.641

12.166

4.428

7.738

14.596

5..314

9.282

24.332

8.856

15.476

6.499

1..983

4..516

12.998

3.966

9.032

15.597

4.759

10.838

2.087

------

2.087

3.478

-----

3.478

4.174

-----

4.174

6.956

-----

6.956

1.989

----

1.989

3.978

------

3.978

4.773

------

4.773

1.821

923

898

3.035

1.538

1.497

3.642

1.846

1.796

6.070

3.076

2.994

1.564

672

392

3.128

1.344

1.784

3.753

1.612

2.141

 

 

სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის ხელშემწყობ ღონისძიებათა განხორციელების დროს საჭირო თანხის ოდენობა

მოსალოდნელი ეკონომიკური

       ეფექტი

 შენიშვნა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული და საქ. პარლამენ ტის საფინანსო საბიუჯე ტო კომიტეტთან შეთანხმებული 20%-ნი ბარიერის შემოღების შემთხვევაში ათას ლარობით

დამატებითი

ღონისძიებე

ბის ეფექტიანად

განხორციელების

შემთხვევაში ათას ლარობით

92 დასამთავრე

ბელისახლის მშენებლობასთან შეფარდებით

 ათას ლარობით

/ გრ.17-გრ.19  /

სახელმწიფო  ვალთან

შეფარდებით

ათას ლარობით

/ გრ.17-გრ.19 /

 

              18

      19

       20

     21

   22

151.505

42.021

109.484

88.320

21.010

67.310

231.285

21.011

210.274

174.968

38.545

136.423

მოსალოდნელი ეკონომიური ეფექტი გათვლილიაკოოპე

რაციულ ბინათმშენე

ბელთა რაოდენობ

ის დაახლოებით

50%-თან მუშაობის საფუძველზე ქ.თბილისში. იმ შემთხვევაში, თუ დამტკიცებულ იქნება სახელმწიფო

დავალიანების

ბელშემწყობი

ღონისძიებები,

ბიუჯეტეიდან

გასაცემი თანხები მნიშვნელოვნად შემცირდება და ამ სახისსახელმწიფო

დავალიანების

დაფარვა შეიძლება უპრობლემოდ მოგვარდეს 4-5 წელიწადში.

111.717

27.369

84.348

55.858

13.684

42.174

171.599

13.684

157.915

127.427

22.277

105.150

 

8.083

2.829

5.254

6.668

1.414

5.254

11.482

1.415

10.077

12.770

6.327

6.443

 

 

3.528

2.270

1.258

 

2.393

1.135

1.258

 

3.885

1.135

2.750

 

5.485

3.706

1.779

 

1.119

1.119

--

559

559

---

560

560

--

549

549

---

 

12.826

1.216

11.646

12.249

  603

11.646

20.587

613

19.974

12.446

773

11.673

 

2.188

512

1.676

1.922

256

1.676

3.826

256

3.560

3.022

680

2.332

 

2.000

1.550

450

1.225

775

450

2.655

775

1.880

2.038

846

1.192

 

7.285

4.759

2.526

4.905

2.379

2.526

10.692

2.380

8.302

7.261

2.049

5.212

 

1.670

--

1.670

1.670

--

1.670

3.103

--

3.103

1.808

---

1.808

 

2.268

1.612

656

1.457

801

656

2.296

811

1.485

1.578

737

841