Waste Management Code

Consolidated version (final)

საქართველოს კანონი

 

ნარჩენების მართვის კოდექსი

თავი I

ზოგადი დებულებები

 

 მუხლი 1. კოდექსის მიზანი და ამოცანა

 1. ამ კოდექსის მიზანია ნარჩენების მართვის სფეროში სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა ისეთი ღონისძიებების განხორციელებისათვის, რომლებიც ხელს შეუწყობს ნარჩენების პრევენციას და მათი ხელახალი გამოყენების ზრდას, ნარჩენების გარემოსთვის უსაფრთხო გზით დამუშავებას (რაც მოიცავს რეციკლირებას და მეორეული ნედლეულის გამოცალკევებას, ნარჩენებიდან ენერგიის აღდგენას, ნარჩენების უსაფრთხო განთავსებას).

 2. ამ კოდექსის ამოცანაა გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვა:

 ა) ნარჩენების წარმოქმნის და მათი უარყოფითი გავლენის პრევენციით ან შემცირებით;

 ბ) ნარჩენების მართვის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნით;

 გ) რესურსების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირებით და რესურსების უფრო ეფექტიანი გამოყენებით.

 

მუხლი 2. კოდექსის რეგულირების სფერო

1. ეს კოდექსი ვრცელდება ნებისმიერი სახის ნარჩენზე, გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ნარჩენებისა.

2. ამ კოდექსის რეგულირების სფეროს არ განეკუთვნება:

ა) რადიოაქტიური ნარჩენები;

ბ) ატმოსფეროში აიროვანი გაფრქვევები;

გ) მიწა (პირვანდელ ადგილზე – ინ სიტუ), მათ შორის, ამოუღებელი დაბინძურებული ნიადაგი, მიწასთან განუყოფლად დაკავშირებული შენობები;

დ) დაუბინძურებელი ნიადაგი, აგრეთვე ბუნებაში გავრცელებული მასალა, რომელიც მშენებლობის პროცესში გათხრების შედეგად არის ამოღებული, თუ აშკარაა, რომ ეს მასალა მისი ბუნებრივი ფორმით იქნება გამოყენებული იმავე ადგილზე, სადაც აღნიშნული მშენებლობა მიმდინარეობს, და ამ მშენებლობის მიზნებისთვის იქნა იგი ამოღებული;

ე) ჩამდინარე წყლები, წყლის ობიექტების (მათ შორის, შავი ზღვის) ჩამდინარე წყლებით ან/და ნარჩენებით დაბინძურება;

ვ) ხმარებიდან ამოღებული ფეთქებადი ნივთიერებები;

ზ) ბიოლოგიური მასა – ფეკალური მასა/ნაკელი, ჩალა, აგრეთვე სხვა, მსგავსი ბუნებრივი წარმოშობის არასახიფათო მასალა, რომელიც გამოიყენება ფერმერულ საქმიანობაში, სატყეო მეურნეობაში ან აღნიშნული ბიოლოგიური მასისაგან ენერგიის ისეთი პროცესებისა და მეთოდების საშუალებით მისაღებად, რომლებიც საფრთხეს არ უქმნის გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობას;

თ) სამთო გადამუშავების ნარჩენები – კარიერებზე მუშაობის და მინერალური რესურსების შესწავლის, მოპოვების, გადამუშავებისა და შენახვის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები;

ი) ხმარებიდან ამოღებული სამხედრო მნიშვნელობის ქიმიური ნივთიერებები;

კ) სამელიორაციო სისტემებზე განხორციელებული საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების შედეგად ამოღებული დაუბინძურებელი მასა (ნატანი), რომელიც სისტემების გასხვისების ზოლებში უნდა განთავსდეს.

3. საქართველოს მთავრობა იღებს დადგენილებას სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

 

 მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება

ამ კოდექსის მიზნებისათვის ქვემოთ მოცემულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) ნარჩენი – ნებისმიერი ნივთიერება ან ნივთი, რომელსაც მფლობელი იშორებს, განზრახული აქვს მოიშოროს ან ვალდებულია მოიშოროს;

ბ) სახიფათო ნარჩენები – ნარჩენები, რომლებსაც აქვს ამ კოდექსის III დანართით გათვალისწინებული ერთი ან მეტი მახასიათებელი;

გ) არასახიფათო ნარჩენები – ნარჩენები, რომლებსაც არ მოიცავს „სახიფათო ნარჩენების“ განმარტება;

დ) საყოფაცხოვრებო ნარჩენები – საოჯახო მეურნეობის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენები;

ე) მუნიციპალური ნარჩენები – საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, აგრეთვე სხვა ნარჩენები, რომლებიც თავიანთი მახასიათებლებითა და შემადგენლობით საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მსგავსია;

ვ) ინერტული ნარჩენები – ნარჩენები, რომლებიც არ განიცდის მნიშვნელოვან ფიზიკურ, ქიმიურ ან ბიოლოგიურ ცვლილებებს – არ იხსნება, არ იწვის და არ შედის სხვაგვარ ქიმიურ ან ფიზიკურ რეაქციაში, არ განიცდის ბიოდეგრადაციას და სხვა მასალაზე არ ახდენს ისეთ გავლენას, რომელიც გამოიწვევს გარემოს დაბინძურებას ან ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანებას;

ზ) ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები – ნარჩენები, რომლებიც ექვემდებარება ანაერობულ ან აერობულ დაშლას, მათ შორის, სურსათის/ცხოველის საკვების ნარჩენები, ბაღის/პარკის ნარჩენები, ქაღალდი, მუყაო;

თ) თხევადი ნარჩენები – თხევად მდგომარეობაში არსებული ნარჩენები;

ი) სამედიცინო ნარჩენები – სამედიცინო დაწესებულებების, სამედიცინო ლაბორატორიების, სამედიცინო კვლევითი ცენტრების, მზრუნველობის დაწესებულებების, ვეტერინარული კლინიკების, ფარმაცევტული საწარმოებისა და საწყობების მიერ წარმოქმნილი ნარჩენები;

კ) ცხოველური ნარჩენი (ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტი) – ცხოველის სხეული ან მისი სხეულის ნაწილი, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი ან ცხოველისგან მიღებული სხვა პროდუქტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის, ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს 2009 წლის 21 ოქტომბრის (EC) No 1069/2009 რეგულაციის შესაბამისად;

ლ) სპეციფიკური ნარჩენი – ისეთი პროდუქტისგან წარმოქმნილი ნარჩენი, რომელიც თავისი მახასიათებლებისა და ფართო გავრცელების გამო ნარჩენად გადაქცევის შემდეგ მართვის სპეციფიკური ზომების მიღებასა და მოვლას საჭიროებს (შეფუთვა, ზეთი, საბურავი, ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება, ბატარეა, აკუმულატორი, ელექტრო- და ელექტრონული მოწყობილობები და სხვა);

მ) ისეთი პროდუქტის მწარმოებელი, რომელიც შემდგომ სპეციფიკური ნარჩენი ხდება – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც აწარმოებს, გადაამუშავებს, დაამუშავებს, ყიდის ან ახორციელებს იმპორტს ისეთი პროდუქტისა, რომელიც თავისი სასიცოცხლო ციკლის ამოწურვის შემდეგ სპეციფიკური ნარჩენი ხდება;

ნ) პროდუქტი – ნებისმიერი მოძრავი ნივთი, მათ შორის, ნივთი, რომელიც სხვა მოძრავი ან უძრავი ნივთის შემადგენელი ნაწილია. პროდუქტი ასევე მოიცავს ბაზარზე განთავსებულ საქონელს (მიუხედავად იმისა, განკუთვნილია თუ არა იგი უშუალოდ საბოლოო მომხმარებლისათვის), რომელიც მიწოდებულია ან სხვაგვარად არის ხელმისაწვდომი კომერციული ან არაკომერციული მიზნებისათვის, უსასყიდლოდ ან საფასურის სანაცვლოდ, როგორც ახალი, გამოყენებული ან გადამუშავებული. პროდუქტად არ ითვლება მასთან დაკავშირებული მომსახურება;

ო) ბაზარზე განთავსება – საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე (გარდა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონებისა) პროდუქტის ბაზარზე პირველადი მიწოდება ადგილობრივი წარმოების, იმპორტის, ლიზინგის ან სხვა გზით, კომერციული ან არაკომერციული მიზნებისათვის, უსასყიდლოდ ან საფასურის სანაცვლოდ. პროდუქტის ყოველი მომდევნო მიწოდება არ ითვლება ბაზარზე განთავსებად;

პ) ნარჩენების წარმომქმნელი – პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად წარმოიქმნება ნარჩენები (ნარჩენების თავდაპირველი წარმომქმნელი), ან პირი, რომელიც ახორციელებს ნარჩენების წინასწარ დამუშავებას, შერევას და სხვა საქმიანობას, რომლის შედეგადაც ნარჩენების მახასიათებლები ან შემადგენლობა იცვლება;

ჟ) ნარჩენების მფლობელი – ნარჩენების წარმომქმნელი ან სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ფლობს ნარჩენებს;

რ) ნარჩენების გადამზიდველი – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს ნარჩენების ტრანსპორტირებას;

ს) ოპერატორი – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ნარჩენების შეგროვების, ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტის ან ნარჩენების დამუშავების ობიექტის ან ასეთი ობიექტის ნაწილის მართვის უფლება;

ტ) ნარჩენების მართვა – ნარჩენების შეგროვება, დროებითი შენახვა, წინასწარი დამუშავება, ტრანსპორტირება, აღდგენა და განთავსება, ამ საქმიანობების, ღონისძიებებისა და ოპერაციების ზედამხედველობა და ნარჩენების განთავსების ობიექტების შემდგომი მოვლა;

უ) ნარჩენების დამუშავება – ამ კოდექსის I და II დანართებით გათვალისწინებული აღდგენის და განთავსების ოპერაციები, აგრეთვე ნარჩენების წინასწარი დამუშავება აღდგენამდე ან განთავსებამდე;

ფ) ნარჩენების წინასწარი დამუშავება – ამ კოდექსის I დანართის R12 კოდით და II დანართის D13 კოდით განსაზღვრული წინასწარი ოპერაციები, რომლებიც ნარჩენების აღდგენამდე ან განთავსებამდე ხორციელდება;

ქ) დანაგვიანება – ნარჩენის (ნარჩენების) გარემოში დაგდება (დაყრა), გადაგდება (გადაყრა) ან/და მიტოვება ნარჩენების შეგროვების კონტეინერებისა და ობიექტების გარეთ;

ღ) პრევენცია – ნივთიერების, მასალის ან პროდუქტის ნარჩენად გადაქცევამდე ზომების მიღება, რაც ამცირებს:

ღ.ა) ნარჩენების რაოდენობას. ეს, სხვა საშუალებებთან ერთად, მიიღწევა პროდუქტის ხელახალი გამოყენებით ან პროდუქტის ვარგისობის ვადის გაგრძელებით;

ღ.ბ) წარმოქმნილი ნარჩენების გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფით გავლენას;

ღ.გ) მასალაში ან პროდუქტში მავნე ნივთიერებების შემცველობას;

ყ) აღდგენა – საქმიანობა, რომლის ძირითადი შედეგია ნარჩენების სასარგებლო მიზნებისთვის გამოყენება იმ მასალების ჩანაცვლებით, რომლებიც სხვა პირობებში რაიმე ფუნქციის შესასრულებლად იქნებოდა გამოყენებული, და რომელიც განსაზღვრულია, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამ კოდექსის I დანართით. აღდგენა მოიცავს რეციკლირებას;

შ) ხელახალი გამოყენება – ნარჩენად გადაქცევამდე პროდუქტის ან/და მისი კომპონენტის თავდაპირველი დანიშნულებით ხელახლა გამოყენება;

ჩ) ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება – აღდგენითი ოპერაცია (კერძოდ, შემოწმება, გასუფთავება ან შეკეთება), რომლის შედეგადაც პროდუქტი ან/და მისი კომპონენტი, რომელიც ნარჩენად იქცა, ყოველგვარი სხვა სახის ზემოქმედების გარეშე მზადაა ხელახალი გამოყენებისთვის;

ც) რეციკლირება – აღდგენითი ღონისძიება, რომლის საშუალებითაც ნარჩენი ისეთ პროდუქტად, მასალად ან ნივთიერებად გარდაიქმნება, რომელიც განკუთვნილია თავდაპირველი დანიშნულებით ან სხვა მიზნით გამოყენებისთვის. რეციკლირება მოიცავს ორგანული მასალების გადამუშავებას, მაგრამ არ მოიცავს ენერგიის აღდგენას და მათ ისეთ მასალებად გარდაქმნას, რომლებიც საწვავად ან ამოვსების ოპერაციებისთვის გამოიყენება;

ძ) შეგროვება – ნარჩენების შეგროვება, რაც ასევე მოიცავს მათ წინასწარ დახარისხებას და წინასწარ დასაწყობებას ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე ტრანსპორტირებისათვის;

წ) სეპარირებული შეგროვება – ნარჩენების შეგროვება, რომლის დროსაც ნარჩენების ნაკადები მათი შემდგომი დამუშავების ხელშეწყობისათვის განცალკევებულია სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით;

ჭ) ტრანსპორტირება – ნარჩენების ნარჩენების შენახვის ობიექტზე ან/და ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე გადატანა;

ხ) განთავსება – ღონისძიება, რომელიც განსაზღვრულია, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამ კოდექსის II დანართით;

ჯ) ნარჩენების დამუშავების ობიექტი – სტაციონარული ან მობილური ტექნიკური ან არატექნიკური დანაყოფი, სადაც ხორციელდება ნარჩენების დამუშავება (მათ შორის, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური, სხვა ადგილი, სადაც მოწყობილია ასეთი ობიექტი);

ჰ) ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტი – ობიექტი, სადაც ინახება ნარჩენები 3 წელზე ნაკლები დროით, თუ ნარჩენები განკუთვნილია აღდგენისთვის, ან 1 წელზე ნაკლები დროით, თუ ნარჩენები განკუთვნილია განთავსებისთვის;

1) ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური – ობიექტი, სადაც ხორციელდება ნარჩენების გადატვირთვა ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე შემდგომი ტრანსპორტირებისათვის;

2) ნაგავსაყრელი – ნარჩენების განთავსების ობიექტი, სადაც ნარჩენები მიწაზე ან მიწის ქვეშ განთავსდება. ნაგავსაყრელი მოიცავს ნარჩენების განთავსების შიდა ობიექტს (საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული ნაგავსაყრელი, რომელზედაც ნარჩენების წარმომქმნელი კუთვნილ ნარჩენებს განათავსებს), მაგრამ არ მოიცავს ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტს და ნარჩენების გადამტვირთავ სადგურს;

3) არსებული ნაგავსაყრელი – ნაგავსაყრელი, რომელიც ფუნქციონირებს ამ კოდექსის ამოქმედების დროს;

4) ნარჩენების ინსინერაციის საწარმო – სტაციონარული ან მობილური ტექნიკური ობიექტი ან მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ნარჩენების თერმული დამუშავებისთვის, გამოყოფილი წვის სითბოს აღდგენით ან მისი აღდგენის გარეშე, ნარჩენების დაჟანგვით (ოქსიდაციით) ინსინირების გზით, აგრეთვე სხვა თერმული დამუშავების პროცესით, როგორიცაა პიროლიზი, გაზიფიკაცია ან პლაზმური დამუშავება, თუ ამ პროცესის შედეგად მიღებული ნივთიერებები ინსინირებულია;

5) ნარჩენების თანაინსინერაციის საწარმო – სტაციონარული ან მობილური ტექნიკური ობიექტი ან მოწყობილობა, რომლის ძირითადი დანიშნულებაა ენერგიის მიღება ან მატერიალური პროდუქტის წარმოება, რომელიც ნარჩენებს ძირითად ან დამატებით საწვავად იყენებს ან რომელშიც ნარჩენები თერმულად მუშავდება განთავსებისათვის, დაჟანგვით (ოქსიდაციით) ინსინირების გზით, აგრეთვე სხვა თერმული დამუშავების პროცესით, როგორიცაა პიროლიზი, გაზიფიკაცია ან პლაზმური დამუშავება, თუ ამ პროცესის შედეგად მიღებული ნივთიერებები ინსინირებულია;

6) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება – გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის შესაბამისად გაცემული გადაწყვეტილება;

7) სამინისტრო – საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

8) ფიზიკური და იურიდიული პირები – „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული პირები (გარდა ამ კოდექსის X თავისა);

9) ნარჩენი ზეთი – მინერალური ან სინთეტიკური ლუბრიკანტი ან სხვა სახის საწარმოო ზეთი, რომელიც თავდაპირველი დანიშნულებით გამოყენებისთვის უვარგისი გახდა, კერძოდ, გამოყენებული ძრავას ზეთი, გადაცემათა კოლოფის ზეთი, საპოხი ზეთი, ტურბინის ზეთი, ჰიდრავლიკური ზეთი და სხვა;

10) დაბინძურება – გარემოში დამაბინძურებელი ნივთიერების შემცველი ნარჩენის მოხვედრა, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს გარემოზე ან ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედება;

11) რესურსი – ნებისმიერი პირველადი ან მეორეული მატერიალური ნედლეული, მათ შორის, ნარჩენი, თუ ის სხვა პირველადი ნედლეულის ნაცვლად გამოიყენება.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №898   - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

საქართველოს 2017 წლის 7  დეკემბრის   კანონი №1692   ვებგვერდი, 14.12.2017წ.

 

 მუხლი 4. ნარჩენების მართვის იერარქია

 1. საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობა ეფუძნება ნარჩენების მართვის შემდეგ იერარქიას:

 ა) პრევენცია;

 ბ) ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება;

 გ) რეციკლირება;

 დ) სხვა სახის აღდგენა, მათ შორის, ენერგიის აღდგენა;

 ე) განთავსება.

 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ნარჩენების მართვის იერარქიასთან მიმართებით კონკრეტული ვალდებულებების განსაზღვრისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული:

 ა) ეკოლოგიური სარგებელი;

 ბ) შესაბამისი საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის გამოყენებით ტექნიკური განხორციელებადობა;

 გ) ეკონომიკური მიზანშეწონილობა.

 

 მუხლი 5. ნარჩენების მართვის პრინციპები

 1. ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნის გარეშე, კერძოდ, ისე, რომ ნარჩენების მართვამ:

 ა) საფრთხე არ შეუქმნას წყალს, ჰაერს, ნიადაგს, ფლორას და ფაუნას;

 ბ) არ გამოიწვიოს ზიანი ხმაურითა და სუნით;

 გ) არ მოახდინოს უარყოფითი გავლენა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით – დაცულ ტერიტორიებზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე.

 2. ნარჩენების მართვა ხორციელდება შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით:

 ა) „უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების პრინციპი“ – მიღებული უნდა იქნეს ზომები გარემოსთვის ნარჩენებით გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, მაშინაც კი, თუ არ არსებობს მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემები;

 ბ) პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“ – ნარჩენების წარმომქმნელი ან ნარჩენების მფლობელი ვალდებულია გაიღოს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯები;

 გ) „სიახლოვის პრინციპი“ – ნარჩენები უნდა დამუშავდეს ყველაზე ახლოს მდებარე ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტიანობის გათვალისწინებით;

 დ) „თვითუზრუნველყოფის პრინციპი“ – უნდა ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონირებდეს მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის ობიექტების ინტეგრირებული და ადეკვატური ქსელი.

 

თავი II

ნარჩენების მართვის სფეროში კომპეტენციები და ზოგადი ვალდებულებები

 

მუხლი 6. ნარჩენების მართვის სფეროში კომპეტენტური ორგანოები

1. ნარჩენების მართვის სფეროში სამინისტროს კომპეტენციას განეკუთვნება:

ა) ნარჩენების მართვის ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;

ბ) ნარჩენების აღრიცხვა და ნარჩენების მონაცემთა ბაზის წარმოება ამ კოდექსის 29-ე და 30-ე მუხლების შესაბამისად;

გ) ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიისა და ბიოდეგრადირებადი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სტრატეგიის შემუშავება ამ კოდექსის მე-11 მუხლის შესაბამისად;

დ) ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება, მისი განხორციელების კოორდინაცია და გეგმის განხორციელების ანგარიშის წარდგენა ამ კოდექსის მე-12 მუხლის შესაბამისად;

ე) ამ კოდექსით გათვალისწინებული ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა და მათი რეგისტრაციის წარმოება;

 ვ) ნარჩენების პრევენციის, სეპარირების, წინასწარი დამუშავების, ხელახალი გამოყენებისა და რეციკლირების ხელშეწყობა;

 ზ) ნარჩენების მართვის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება.

 2. სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად არეგულირებს ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვას ამ კოდექსის 28-ე მუხლის შესაბამისად.

3. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სამინისტროსთან ერთად, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით არეგულირებს და აკონტროლებს სამედიცინო ნარჩენების მართვას.

4. სამინისტრო საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით არეგულირებს და ზედამხედველობს ცხოველური ნარჩენების მართვას.

 5. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი შესაბამისი დაწესებულება გასცემს სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო საშუალების დაშვების მოწმობას.

 6. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი შესაბამისი დაწესებულება სამინისტროსთან ერთად შეიმუშავებენ და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგენენ კანონქვემდებარე აქტის/აქტების პროექტს/პროექტებს, რომლითაც/რომლებითაც განისაზღვრება ნარჩენების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები, კერძოდ, მოთხოვნები:

 ა) ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის გამოსაყენებელი სატრანსპორტო საშუალების სტანდარტებისადმი;

 ბ) ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის გამოსაყენებელი კონტეინერისადმი;

 გ) სახიფათო ნარჩენების გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის გამოცდილებისადმი.

 7. ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციას განეკუთვნება არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა ამ კოდექსისა და შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ამ ნაწილით განსაზღვრული უფლებამოსილება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიძლება გადაეცეს მესამე პირს.

 8. ამ კოდექსისა და საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, ნარჩენების მართვის სფეროში მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას განეკუთვნება მუნიციპალური ნარჩენების მართვა (მათ შორის, მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება) ამ კოდექსის მე-16 მუხლის შესაბამისად (გარდა ამ მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული უფლებამოსილებისა).

 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქცეულ ტერიტორიებზე არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, ოპერირება და დახურვა განეკუთვნება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოების კომპეტენციას.

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №898   - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

საქართველოს 2017 წლის 7  დეკემბრის   კანონი №1692   ვებგვერდი, 14.12.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5   ივლისის  კანონი №3065  –  ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

 

მუხლი 7. ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ზოგადი მოთხოვნები

1. ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და დამუშავება უნდა განხორციელდეს ნარჩენების სახეობების, მახასიათებლებისა და შემადგენლობის მიხედვით, ისე, რომ შემდგომ დაბრკოლება არ შეექმნას აღდგენას.

2. ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და დამუშავების დროს მაქსიმალურად უნდა გამოირიცხოს გარემოს დაბინძურება, დანაგვიანება და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედება.

3. ნარჩენების ტრანსპორტირების შედეგად ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების/დანაგვიანების შემთხვევაში ნარჩენების გადამზიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება.

4. ნარჩენების წარმომქმნელი და ნარჩენების მფლობელი ვალდებული არიან, ნარჩენები თავად დაამუშაონ ან შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და დამუშავების მიზნით გადასცენ შესაბამისი უფლების მქონე პირებს ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.

5. თუ ნარჩენები გადაცემულია აღდგენისთვის ან განთავსებისთვის, ნარჩენების თავდაპირველი წარმომქმნელის ან/და ნარჩენების მფლობელის პასუხისმგებლობა ძალაშია ნარჩენების სრულ აღდგენამდე ან განთავსებამდე.

6. პირი, რომელიც ახორციელებს ნარჩენების შეგროვებას ან ტრანსპორტირებას, ვალდებულია ნარჩენები დასამუშავებლად გადასცეს შესაბამის ობიექტს, რომელსაც აქვს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება ან გავლილი აქვს რეგისტრაცია.

7. ნარჩენების გადამზიდველი ვალდებულია სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების განხორციელებამდე მიიღოს ნარჩენების ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო საშუალების დაშვების მოწმობა, ხოლო სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებისას თან იქონიოს აღნიშნული მოწმობა.

8. აკრძალულია ნარჩენების გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მქონე ინსინერატორის გარეთ დაწვა.

9. ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობები განისაზღვრება საქართველოს  მთავრობის დადგენილებით.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №898   - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

 

 მუხლი 8. დანაგვიანების აკრძალვა

 1. აკრძალულია ნარჩენის (ნარჩენების) გარემოში დაგდება (დაყრა), გადაგდება (გადაყრა) ან/და მიტოვება ნარჩენების შეგროვების კონტეინერებისა და ობიექტების გარეთ.

 2. ღონისძიების ორგანიზატორი ვალდებულია დაასუფთაოს დანაგვიანებული ტერიტორია, თუ იგი მის მიერ ორგანიზებული ღონისძიების შედეგად დანაგვიანდა.

 3. მუნიციპალიტეტი, რომლის ტერიტორიაც დანაგვიანდა, უფლებამოსილია მოსთხოვოს დამნაგვიანებელს ამ ტერიტორიის დასუფთავება. თუ დამნაგვიანებლის დადგენა ან მოძიება შეუძლებელია, მუნიციპალიტეტს შეუძლია მის მიერ მითითებულ გონივრულ ვადაში ტერიტორიის დასუფთავების ვალდებულება ტერიტორიის მფლობელს დააკისროს.

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების ვალდებულება მუნიციპალიტეტს ეკისრება, თუ აღნიშნული ტერიტორია კერძო საკუთრება არ არის.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

 

 მუხლი 9. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება

 1. ისეთი პროდუქტის უშუალო მწარმოებელმა, რომელიც შემდგომ სპეციფიკური ნარჩენი ხდება, და ამ პროდუქტის ბაზარზე განმათავსებელმა უნდა იზრუნონ პროდუქტისთვის იმგვარი ფორმის მიცემაზე, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება:

 ა) გარემოზე უარყოფითი გავლენის შემცირება, აგრეთვე ნარჩენების წარმოქმნის შემცირება პროდუქტის წარმოების პროცესში და შემდგომი გამოყენების შედეგად;

 ბ) პროდუქტისგან წარმოქმნილი ნარჩენების აღდგენა და განთავსება.

 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ვალდებულება სრულდება ისეთი პროდუქტის შექმნით, წარმოებითა და ბაზარზე განთავსებით, რომელიც განკუთვნილია მრავალჯერადი გამოყენებისათვის, ტექნიკურად გამძლეა და რომლისგან წარმოქმნილი ნარჩენები ხელსაყრელია აღდგენისათვის და უსაფრთხოა გარემოში განსათავსებლად.

 3. ისეთი პროდუქტის მწარმოებელი, რომელიც შემდგომ სპეციფიკური ნარჩენი ხდება, და ამ პროდუქტის ბაზარზე განმათავსებელი ვალდებული არიან, უზრუნველყონ პროდუქტისგან წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, ტრანსპორტირება, აღდგენა (მათ შორის, რეციკლირება) და გარემოსთვის უსაფრთხო განთავსება.

 4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ვალდებულება სრულდება ინდივიდუალურად ან კოლექტიურად – მწარმოებელთა გაერთიანების საშუალებით.

 5. სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან და სხვა უწყებებთან ერთად შეიმუშავებს და საქართველოს მთავრობას მისაღებად წარუდგენს დადგენილებების პროექტებს, რომლებიც განსაზღვრავს დეტალურ ვალდებულებებს ამ მუხლით გათვალისწინებულ მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებით.

 

 მუხლი 10. პროდუქტთან დაკავშირებით გადასახდელებისა და სუბსიდიების დადგენა და შეზღუდვების შემოღება

 1. ამ კოდექსის პირველი მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ამოცანის შესასრულებლად შესაძლებელია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით:

 ა) დადგინდეს გადასახდელები ან სუბსიდიები გარკვეული პროდუქტის გამოყენებისთვის;

 ბ) განსაკუთრებულ შემთხვევაში აიკრძალოს ან შეიზღუდოს გარკვეული პროდუქტის ბაზარზე განთავსება.

 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება უნდა იყოს მისაღები, აუცილებელი და ამ კოდექსის ამოცანისა და იმ მიზნების პროპორციული, რომელთა მისაღწევადაც ხორციელდება იგი. ასეთი შეზღუდვის შემოღება დასაშვებია მხოლოდ დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის შემდეგ.

 

თავი III

ნარჩენების მართვის დაგეგმვა

 

 მუხლი 11. ნარჩენების მართვის სტრატეგიები

 1. ამ კოდექსის შესაბამისად სამინისტრო შეიმუშავებს ნარჩენების მართვის ეროვნულ სტრატეგიას, რომელიც განსაზღვრავს საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკას და მიზნებს 15-წლიანი პერიოდისთვის.

 2. სამინისტრო შეიმუშავებს ბიოდეგრადირებადი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სტრატეგიას, რომელიც განსაზღვრავს ნაგავსაყრელზე განსათავსებელი ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების რაოდენობის შემცირების მიზნებს და განსახორციელებელ ღონისძიებებს.

 

 მუხლი 12. ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა

 1. ამ კოდექსის მიზნის მისაღწევად და ნარჩენების მართვის პრინციპების და ამ კოდექსის მე-11 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიით განსაზღვრული პოლიტიკის განსახორციელებლად სამინისტრო ამ კოდექსის მე-6 მუხლით განსაზღვრულ კომპეტენტურ ორგანოებთან ერთად ყოველ 5 წელიწადში შეიმუშავებს ნარჩენების მართვის 5-წლიან ეროვნულ სამოქმედო გეგმას, რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

 2. ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის დამტკიცებამდე სამინისტრო აწყობს საჯარო განხილვებს, რომლებშიც მონაწილეობენ შესაბამისი დაინტერესებული პირები.

 3. ნარჩენების მართვის ეროვნულ სამოქმედო გეგმას დამტკიცების შემდეგ სათანადო წესით აქვეყნებს საქართველოს მთავრობა.

 4. სამინისტრო 3 წელიწადში ერთხელ საქართველოს მთავრობას წარუდგენს გეგმის განხორციელების ანგარიშს.

 5. ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმით განისაზღვრება გარემოსათვის უსაფრთხო ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს ნარჩენების პრევენციისთვის, ხელახალი გამოყენებისთვის, რეციკლირებისთვის, აღდგენისა და განთავსებისთვის.

 6. ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა უნდა მოიცავდეს:

 ა) საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობების, რაოდენობისა და წყაროს შესახებ ინფორმაციას, მოსალოდნელი ნარჩენების ნაკადების განვითარების შეფასებას;

 ბ) ნარჩენების ექსპორტისა და იმპორტის შესახებ ხელმისაწვდომ მონაცემებს, აგრეთვე იმ ნარჩენების შესახებ პროგნოზს, რომელთა საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანა ან საქართველოს ტერიტორიიდან გატანაა მოსალოდნელი;

 გ) ნარჩენების შეგროვების არსებული სისტემებისა და აღდგენისა და განთავსების ძირითადი ობიექტების (მათ შორის, სპეციფიკური ნარჩენების ნაკადებისთვის ან სახიფათო ნარჩენებისთვის განკუთვნილი ობიექტების) შესახებ ინფორმაციას;

 დ) ნარჩენების დამუშავების არსებული ობიექტების დახურვის, ნარჩენების დამუშავების დამატებითი ინფრასტრუქტურისა და ნარჩენების შეგროვების ახალი სისტემების საჭიროების შეფასებას;

 ე) ნარჩენების აღდგენისა და განთავსების სამომავლო ობიექტების ადგილმდებარეობის განსაზღვრის კრიტერიუმების და მათი წარმადობის შესახებ ინფორმაციას;

 ვ) რეგიონული ნაგავსაყრელების ადგილმდებარეობის და მათი ფუნქციონირების დაწყების ვადების შესახებ ინფორმაციას;

 ზ) ნარჩენების მართვის დაგეგმილ ტექნოლოგიებს და მეთოდებს, მათ შორის, ისეთი ნარჩენებისთვის, რომელთა მართვა სპეციფიკურ მიდგომას საჭიროებს;

 თ) ნარჩენების პრევენციისათვის მისაღებ ზომებს და პროგრესის მაჩვენებლებს დაგეგმილი პერიოდისთვის;

 ი) ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციულ საკითხებს, რომლებიც მოიცავს ნარჩენების მართვის განმახორციელებელ საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს შორის პასუხისმგებლობების გადანაწილებას;

 კ) არსებულ ან დაგეგმილ ღონისძიებას მუნიციპალიტეტთაშორისი ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების ობიექტებთან დაკავშირებით;

 ლ) ნარჩენების მართვის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებს და მისი ინფორმირების მექანიზმებს;

 მ) ნარჩენების განთავსების ისტორიულად დაბინძურებული ადგილების და მათი რეაბილიტაციის ზომების შესახებ ინფორმაციას;

 ნ) გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების გზებსა და ვადებს, პასუხისმგებელ პირებს, სავარაუდო ხარჯებს და დაფინანსების წყაროებს;

 ო) სხვა მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 7. ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის გარდა, შესაძლებელია შემუშავდეს ცალკეული სახეობების ნარჩენების მართვის გეგმები, როგორებიცაა მდგრადი ორგანული დამბინძურებლები, ვერცხლისწყალი, სამედიცინო ნარჩენები, ცხოველური ნარჩენები, აზბესტის ნარჩენები და სხვა. ცალკეული სახეობების ნარჩენების მართვის გეგმები უნდა შეესაბამებოდეს ნარჩენების მართვის ეროვნულ სამოქმედო გეგმას.

 

 მუხლი 13. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა

 1. თითოეული მუნიციპალიტეტი იღებს მის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5-წლიან გეგმას. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა შესაძლებელია მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტებმა ერთობლივად შეიმუშაონ.

 2. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა უნდა შეესაბამებოდეს ნარჩენების მართვის ეროვნულ სამოქმედო გეგმას და ამ კოდექსის მე-12 მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებულ ცალკეული სახეობების ნარჩენების მართვის გეგმებს.

 3. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მიღებამდე ეწყობა საჯარო განხილვები, რომლებშიც მონაწილეობენ დაინტერესებული პირები და მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები. საჯარო განხილვებს აწყობს (აწყობენ) შესაბამისი მუნიციპალიტეტი (მუნიციპალიტეტები).

 4. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა უნდა მოიცავდეს:

 ა) მოსახლეობისგან ნარჩენების შეგროვების არსებული სისტემის შესახებ ინფორმაციას;

 ბ) შეგროვებული, აღდგენილი და განთავსებული არასახიფათო ნარჩენების რაოდენობისა და სახეობების შესახებ მონაცემებს;

 გ) მოსახლეობისგან შეგროვებული, აღდგენილი და განთავსებული სახიფათო ნარჩენების რაოდენობისა და სახეობების შესახებ მონაცემებს;

 დ) ნარჩენების დამუშავების საწარმოების ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციას;

 ე) მუნიციპალური ნარჩენების, მათ შორის, ბიოდეგრადირებადი ნარჩენებისა და შეფუთვის ნარჩენების, სეპარირებული შეგროვებისა და აღდგენის სისტემის დანერგვისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას;

 ვ) ნარჩენების დამუშავების ახალი ობიექტების მშენებლობის გეგმებს;

 ზ) ნარჩენების მართვის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების პროგრამებს;

 თ) ნარჩენების მართვის სფეროში სხვა მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის მიზნით არსებული და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას;

 ი) გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების გზებსა და ვადებს, პასუხისმგებელ პირებს, სავარაუდო ხარჯებს და დაფინანსების წყაროებს.

 

მუხლი 14. კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა

1. ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება, ვალდებულია შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა. გეგმა ძირითადად უნდა მოიცავდეს:

ა) წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ ინფორმაციას (კერძოდ, მონაცემებს მათი წარმოშობის, ნარჩენების ნუსხით განსაზღვრული ნარჩენების სახეობების, შემადგენლობის, რაოდენობის შესახებ);

ბ) ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას, განსაკუთრებით – სახიფათო ნარჩენების შემთხვევაში;

გ) წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირების მეთოდის, განსაკუთრებით – სახიფათო ნარჩენების სხვა ნარჩენებისგან განცალკევების მეთოდის აღწერას;

დ) ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდებსა და პირობებს;

ე) ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებულ მეთოდებს ან/და იმ პირის შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც ნარჩენები შემდგომი დამუშავებისთვის გადაეცემა.

2. კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა წარედგინება სამინისტროს. გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესს განსაზღვრავს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი. მოთხოვნის შემთხვევაში გეგმა ხელმისაწვდომი უნდა იყოს დაინტერესებული მუნიციპალიტეტისთვის და სხვა პირისთვის.

3. კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა ახლდება ყოველ 3 წელიწადში ან წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობის, რაოდენობის შეცვლის და დამუშავების პროცესში არსებითი ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში.

საქართველოს 2017 წლის 7  დეკემბრის   კანონი №1692   ვებგვერდი, 14.12.2017წ.

 

 მუხლი 15. გარემოსდაცვითი მმართველი

 1. ამ კოდექსის მე-14 მუხლით გათვალისწინებული პირი ვალდებულია განსაზღვროს გარემოსდაცვითი მმართველი. მისი ვინაობის შესახებ ინფორმაცია (კერძოდ, გარემოსდაცვითი მმართველის სახელი და გვარი) დაუყოვნებლივ ეგზავნება სამინისტროს.

 2. გარემოსდაცვითი მმართველის ნარჩენებთან დაკავშირებული მოვალეობებია:

 ა) კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება და გაახლება;

 ბ) კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხორციელების ორგანიზება;

 გ) ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე შიდა კონტროლის განხორციელება.

 3. გარემოსდაცვითი მმართველის ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული მოვალეობები არ ამცირებს კომპანიის ვალდებულებას, შეასრულოს ამ კოდექსისა და მისგან გამომდინარე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნები.

 

თავი IV

მუნიციპალური ნარჩენების მართვა

 

მუხლი 16. მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვება და დამუშავება

1. მუნიციპალიტეტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვება და ამ მიზნით მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემის დანერგვა და გამართული ფუნქციონირება;

ბ) მუნიციპალური ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სისტემის ეტაპობრივი დანერგვა და გამართული ფუნქციონირება.

2. მუნიციპალური ნარჩენების წარმომქმნელი ვალდებულია მის მიერ წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენები ხელმისაწვდომი გახადოს მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურისთვის ნარჩენების შეგროვების სისტემის არსებობის შემთხვევაში.

3. მუნიციპალური ნარჩენების წარმომქმნელი, მოსახლეობის გარდა, უფლებამოსილია არ ისარგებლოს ნარჩენების შეგროვების მუნიციპალური სამსახურის მომსახურებით და მის მიერ წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენები შესაგროვებლად და დასამუშავებლად გადასცეს იმ პირს, რომელსაც ამ კოდექსის შესაბამისად მინიჭებული აქვს ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების უფლება. ასეთ შემთხვევაში ნარჩენების წარმომქმნელი ვალდებულია წინასწარ შეატყობინოს აღნიშნულის თაობაზე შესაბამის მუნიციპალიტეტს.

4. მუნიციპალიტეტის მიერ ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სისტემის დანერგვის შემთხვევაში მუნიციპალური ნარჩენების წარმომქმნელი ვალდებულია ამ სისტემით ისარგებლოს.

5. მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვება და დამუშავება ხორციელდება „მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად.

6. მუნიციპალიტეტები უფლებამოსილი არიან, შექმნან, დანერგონ და მართონ მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ერთობლივი სისტემა.

7. პირს, რომელიც ახორციელებს ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებას ან/და დამუშავებას, უნდა ჰქონდეს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება ან გავლილი უნდა ჰქონდეს რეგისტრაცია ამ კოდექსის VII თავის შესაბამისად.

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №898   - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.  

თავი V

სახიფათო ნარჩენების მართვა

 

 მუხლი 17. სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი ვალდებულებები

1. სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა, შეგროვება და ტრანსპორტირება, აგრეთვე მათი დამუშავება და დასაწყობება ისე უნდა განხორციელდეს, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვა.

2. აკრძალულია:

ა) სახიფათო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება ნარჩენების შეგროვების კონტეინერის გარეთ;

ბ) სახიფათო ნარჩენების საკანალიზაციო სისტემაში ან მიწისქვეშა ან/და ზედაპირულ წყლებში (მათ შორის, ზღვაში) ჩაშვება;

გ) სახიფათო ნარჩენების გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მქონე ინსინერატორის გარეთ დაწვა;

დ) სახიფათო ნარჩენების გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მქონე ნარჩენების დამუშავების ობიექტის გარეთ დამუშავება.

3. მოსახლეობა ვალდებულია მის მიერ წარმოქმნილი მუნიციპალური სახიფათო ნარჩენები მოათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ ამ მიზნით გამოყოფილ სპეციალურ კონტეინერებში, ასეთების არსებობის შემთხვევაში.

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №898   - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

 

მუხლი 18. სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული სპეციალური ვალდებულებები

1. ნარჩენების წარმომქმნელი, რომელიც წლის განმავლობაში 2 ტონაზე მეტ სახიფათო ნარჩენს წარმოქმნის, ვალდებულია:

ა) შექმნას და დანერგოს სახიფათო ნარჩენების სეპარირებისა და შეგროვების სისტემა;

ბ) ამ კოდექსის მე-15 მუხლის შესაბამისად განსაზღვროს გარემოსდაცვითი მმართველი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება სახიფათო ნარჩენების უსაფრთხო მართვისათვის შესაბამისი ზომების მიღებისთვის;

გ) უზრუნველყოს სახიფათო ნარჩენებთან მომუშავე პერსონალის ინფორმირება და შესაბამისი სწავლების ჩატარება.

1 1. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ვალდებულებები ეკისრება ასევე წლის განმავლობაში 2 ტონაზე ნაკლები სახიფათო ნარჩენის წარმომქმნელს, რომელიც ახორციელებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრულ საქმიანობას.

2. ნარჩენების ზუსტი შემადგენლობის დადგენამდე ეს ნარჩენები სახიფათოდ ითვლება.

3. თუ საქართველოს ტერიტორიაზე არ არსებობს სახიფათო ნარჩენების დამუშავების ტექნიკური ან/და ტექნოლოგიური შესაძლებლობა, სახიფათო ნარჩენების დამუშავებისათვის უნდა განხორციელდეს მათი ექსპორტი. ექსპორტის განხორციელებამდე სავალდებულოა ამ კოდექსით დადგენილი წესით სახიფათო ნარჩენების უსაფრთხო დასაწყობება დროებითი შენახვის ობიექტზე.

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სამინისტროს გადაწყვეტილებით შესაძლებელია სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ვადის ერთჯერადი, არაუმეტეს 1 წლით გაგრძელება, თუ დასტურდება, რომ ამით ზიანი არ მიადგება გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობას.

5. სახიფათო ნარჩენების შეგროვებასა და ტრანსპორტირებას ახორციელებს ამ კოდექსის შესაბამისად რეგისტრირებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი.

6. სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირება ხორციელდება ამ კოდექსის მე-17 მუხლის პირველი ნაწილის მოთხოვნისა და მე-6 მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული კანონქვემდებარე აქტის/აქტების შესაბამისად.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

საქართველოს 2017 წლის 7  დეკემბრის   კანონი №1692   ვებგვერდი, 14.12.2017წ.

 

 მუხლი 19. სახიფათო ნარჩენების სხვა ნარჩენებთან შერევის აკრძალვა

 1. აკრძალულია სახიფათო ნარჩენების სხვა სახის სახიფათო ნარჩენებთან ან სხვა ნარჩენებთან, ნივთიერებებთან ან მასალებთან შერევა (გარდა ამ კოდექსის მე-17 მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა). შერევა მოიცავს სახიფათო ნივთიერებების გაზავებას.

 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილიდან გამონაკლისის სახით, სახიფათო ნარჩენების შერევა შესაძლებელია მხოლოდ სამინისტროს წინასწარი წერილობითი თანხმობის არსებობის შემთხვევაში, თუ თანხმობა მოთხოვნილია ოპერატორის მიერ და შერევა ზიანს არ მიაყენებს გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობას.

 

 მუხლი 20. სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნები

 1. სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დადგენილებით სხვა მოთხოვნებთან ერთად განისაზღვრება:

 ა) სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნიდან საბოლოო განთავსებამდე მათი მიკვლევადობის მექანიზმები;

 ბ) სახიფათო ნარჩენების შეფუთვისა და ეტიკეტირების მოთხოვნები;

 გ) მოთხოვნები სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტისთვის;

 დ) მოთხოვნები მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების ნარჩენებისადმი;

 ე) მოთხოვნები ისეთი სახიფათო ნარჩენებისადმი, როგორებიცაა ნარჩენი ზეთი, აზბესტის ნარჩენი და სხვა.

 

თავი VI

ნაგავსაყრელი

 

მუხლი 21. ნაგავსაყრელის კატეგორიები

1. ნაგავსაყრელი იყოფა შემდეგ კატეგორიებად:

ა) სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი;

ბ) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი;

გ) ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელი.

2. სახიფათო ნარჩენები განთავსდება მხოლოდ სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე.

3. არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსდება მხოლოდ მუნიციპალური ნარჩენები და სხვა არასახიფათო ნარჩენები, რომლებიც აკმაყოფილებს ამ კოდექსის 22-ე მუხლის საფუძველზე მიღებული დადგენილებით განსაზღვრულ ამ კატეგორიის ნაგავსაყრელზე ნარჩენების მიღების კრიტერიუმებს.

4. არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის ოპერატორი ვალდებულია მიიღოს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენები, მათ შორის, ამ კოდექსის მე-16 მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული პირისაგან.

5. ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსდება მხოლოდ ინერტული ნარჩენები.

51. ინერტული ნარჩენები, რომლებიც გამოსადეგია ამოვსების ოპერაციებისთვის ან მშენებლობის მიზნებისთვის, შესაძლებელია არ განთავსდეს ნაგავსაყრელზე, თუ ისინი, სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის ორგანოსთან შეთანხმებით, ამოვსებითი ოპერაციებისთვის ან პროექტით გათვალისწინებული მშენებლობის მიზნებისთვის იქნება გამოყენებული. ამ შემთხვევაში არ გამოიყენება ამ კოდექსის 24-ე მუხლის მოთხოვნები.

6. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მქონე ნაგავსაყრელზე დასაშვებია მხოლოდ დამუშავებული ნარჩენების განთავსება. ეს არ ეხება იმ ინერტულ ნარჩენებს, რომელთა დამუშავება ტექნიკურად ვერ განხორციელდება, აგრეთვე ისეთ ნარჩენებს, რომელთა ტექნიკურად განხორციელებადი დამუშავებით ვერ მიიღწევა ამ კოდექსის მიზანი.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.  

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №898   - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

 

 მუხლი 22. ნაგავსაყრელის მოწყობასთან, ოპერირებასთან, დახურვასთან და შემდგომ მოვლასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

 1. ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრება:

 ა) ნაგავსაყრელის მოწყობისადმი ტექნიკური და სხვა სახის მოთხოვნები;

 ბ) ნაგავსაყრელის ოპერირებისადმი ტექნიკური და სხვა სახის მოთხოვნები, მათ შორის, სხვადასხვა კატეგორიის ნაგავსაყრელზე ნარჩენების მიღების კრიტერიუმების გამოყენებასთან და მონიტორინგთან დაკავშირებული მოთხოვნები;

 გ) ნაგავსაყრელის დახურვისა და შემდგომი მოვლისადმი ტექნიკური და სხვა სახის მოთხოვნები;

 დ) გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების პრევენციისათვის ნაგავსაყრელის ოპერატორის მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები და განსახორციელებელი ღონისძიებები.

 2. დაუშვებელია ნაგავსაყრელზე ისეთი ნარჩენების მიღება, რომლებიც არ აკმაყოფილებს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დადგენილებით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს.

 

მუხლი 23. არსებული ნაგავსაყრელი

1. ამ კოდექსის ამოქმედების დროს არსებული ნაგავსაყრელი ფუნქციონირებას განაგრძობს იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად გაცემული ნებართვა. ამ ნებართვის მფლობელი ვალდებულია გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის ამოქმედების შემდეგ, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 48-ე მუხლის მე-4 ნაწილით დადგენილი წესით მოითხოვოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა.

2. თუ არსებულ ნაგავსაყრელს არ აქვს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ნებართვა, ნაგავსაყრელის ოპერატორი ვალდებულია „ნაგავსაყრელების მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიღებიდან 18 თვის ვადაში შეუთანხმოს სამინისტროს ნაგავსაყრელის ამ დადგენილებით განსაზღვრულ პირობებთან შესაბამისობაში მოყვანის გეგმა. აღნიშნულ პერიოდში ნაგავსაყრელი ფუნქციონირებას განაგრძობს.  

3. სამინისტრო განიხილავს ნაგავსაყრელის ფუნქციონირების გაგრძელებისათვის ნაგავსაყრელის ოპერატორის მიერ წარდგენილ დოკუმენტაციას და „ნაგავსაყრელების მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული პირობების გათვალისწინებით იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას:

ა) თუ არსებული ნაგავსაყრელი გარემოსთვის და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სერიოზულ რისკს შეიცავს და ნაგავსაყრელის ოპერატორის მიერ ამ რისკის თავიდან აცილება შეუძლებელია, იგი დაიხურება ამ კოდექსის ამოქმედებიდან არაუგვიანეს 4 წლისა. იმავე ვადაში დაიხურება ის ნაგავსაყრელი, რომელზედაც არ იქნა წარდგენილი შესაბამისობაში მოყვანის გეგმა ოპერირების გაგრძელების მიზნით;

ბ) თუ არსებული ნაგავსაყრელი გარემოსთვის და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სერიოზულ რისკს არ შეიცავს, მაგრამ მისი ამ კოდექსის და მისგან გამომდინარე დადგენილებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა შეუძლებელია, იგი ფუნქციონირებას განაგრძობს სამინისტროს მიერ დადგენილი პირობებით. ასეთი ნაგავსაყრელი დაიხურება ამ მუხლით გათვალისწინებული დადგენილების ამოქმედებიდან არაუგვიანეს 8 წლისა;

გ) თუ შესაძლებელია არსებული ნაგავსაყრელის ამ კოდექსის და მისგან გამომდინარე დადგენილებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა, მას შეიძლება მიეცეს საქმიანობის მოთხოვნილი ვადით გაგრძელების უფლება.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №898   - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

 

თავი VII

ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა და რეგისტრაცია 

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №898   - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

მუხლი 24. ნარჩენების დამუშავებასთან დაკავშირებული საქმიანობები, რომლებიც გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას ექვემდებარება

1. გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას ექვემდებარება გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული საქმიანობები.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოსთვის წარსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი და მათი შინაარსისადმი მოთხოვნები განისაზღვრება ამ კოდექსით, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსითა და მათ საფუძველზე მიღებული და გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით.

3. თუ პირი ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ერთზე მეტ საქმიანობას ახორციელებს და ეს საქმიანობები ერთმანეთთან არსებითად არის დაკავშირებული, აღნიშნული პირი უფლებამოსილია მოითხოვოს ერთი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღება.

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №898   - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

 

მუხლი 25. ნარჩენების დამუშავებასთან დაკავშირებული საქმიანობის განსახორციელებლად გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად წარსადგენი ინფორმაცია

ნარჩენების დამუშავებასთან დაკავშირებული საქმიანობის განსახორციელებლად გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოს, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული ინფორმაციის გარდა, უნდა წარედგინოს შემდეგი ინფორმაცია:

ა) დასამუშავებელი ნარჩენების სახეობა (კოდი და დასახელება ამ კოდექსის მე-2 მუხლის მე-3 ნაწილის საფუძველზე მიღებული დადგენილების შესაბამისად);

ბ) დასამუშავებელი ნარჩენების რაოდენობა და წარმოშობა;

გ) ნარჩენების აღდგენის ან განთავსების ოპერაციების კოდები და აღწერილობა ამ კოდექსის I ან II დანართის შესაბამისად;

დ) გამოსაყენებელი საშუალებები და მოწყობილობები, აგრეთვე მათი წარმადობა;

ე) მოსაწყობი ნაგავსაყრელის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ინფორმაცია.

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №898   - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

 

 მუხლი 26. ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საქმიანობების რეგისტრაცია

 1. რეგისტრაციას ექვემდებარება ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული შემდეგი საქმიანობები:

 ა) ნარჩენების შეგროვება ან/და ტრანსპორტირება;

 ბ) 50 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა და ოპერირება;

 გ) არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავება;

 დ) არანაკლებ 2 ტონა და არაუმეტეს 10 ტონა სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა და ოპერირება;

 ე) ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურის მოწყობა და ოპერირება.

 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული საქმიანობები რეგისტრირდება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებულ მეწარმე სუბიექტებზე, სახელმწიფო და მუნიციპალურ საწარმოებზე და მუნიციპალიტეტების ასოციაციებზე (გაერთიანებებზე).

 3. ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესი და პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

 

მუხლი 27. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებებისა და რეგისტრაციების რეესტრი

ამ კოდექსით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებები და რეგისტრაციები აისახება ნარჩენების მონაცემთა ბაზაში ამ კოდექსის 30-ე მუხლის შესაბამისად.

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №898   - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

 

თავი VIII

ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვა

 

მუხლი 28. ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვა

ნარჩენების იმპორტი, ექსპორტი და ტრანზიტი (ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვა) რეგულირდება „ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვასა და მათ განთავსებაზე კონტროლის შესახებ“ 1989 წლის 22 მარტის ბაზელის კონვენციის მოთხოვნებისა და პროცედურების გათვალისწინებით.  

საქართველოს 2016 წლის 13 აპრილის კანონი №4956 - ვებგვერდი, 26.04.2016წ.

 

თავი IX

ნარჩენების აღრიცხვა და ანგარიშგება. ნარჩენების

მონაცემთა ბაზა

 

 მუხლი 29. ნარჩენების აღრიცხვისა და ანგარიშგების ვალდებულება

1. ნარჩენების აღრიცხვისა და სამინისტროს წინაშე შესაბამისი ანგარიშგების ვალდებულება ეკისრებათ:

ა) ამ კოდექსის 24-ე და 26-ე მუხლებით გათვალისწინებული საქმიანობების განმახორციელებელ პირებს;

ბ) ნარჩენების წარმომქმნელს, რომლის სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში 2 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი (გარდა მუნიციპალური ნარჩენისა) ან ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ნარჩენების შესახებ მონაცემებს იმავე ნაწილით განსაზღვრული პირები 3 წლის განმავლობაში ინახავენ. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ნაგავსაყრელის ოპერატორზე. იგი ვალდებულია აღნიშნული მონაცემები შეინახოს ნაგავსაყრელის ფუნქციონირების ვადის ამოწურვამდე და ნაგავსაყრელის დახურვის შემდგომი მოვლის პერიოდში.

3. ნარჩენების აღრიცხვისა და ანგარიშგების ვალდებულება არ ეკისრება მოსახლეობას.

4. ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმა და შინაარსი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

 

მუხლი 30. ნარჩენების მონაცემთა ბაზა

სამინისტრო აწარმოებს და აახლებს ნარჩენების მონაცემთა ბაზას, რომელიც მოიცავს:

ა) ამ კოდექსის 29-ე მუხლით გათვალისწინებულ მონაცემებს;

ბ) იმ პირთა შესახებ ინფორმაციას, რომლებზედაც ამ კოდექსის 24-ე მუხლის შესაბამისად გაიცა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება;

 გ) იმ პირთა შესახებ ინფორმაციას, რომელთა საქმიანობაც ამ კოდექსის 26-ე მუხლის თანახმად დაექვემდებარა რეგისტრაციას. 

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №898   - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

 

თავი X

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

 

 მუხლი 31. მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება

 1. 2 კგ-მდე მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 80 ლარის ოდენობით.

 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი საცხოვრებელი სახლიდან ან სხვა შენობა-ნაგებობიდან, –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.

 3. იგივე ქმედება, ჩადენილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან, –

 გამოიწვევს მძღოლის, ხოლო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემთხვევაში – შესაბამისი დამრღვევის დაჯარიმებას 120 ლარის ოდენობით.

 4. 5 ერთეულამდე საბურავით (გარდა ველოსიპედის საბურავისა) გარემოს დანაგვიანება –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით.

 5. 5 ერთეული ან 5 ერთეულზე მეტი საბურავით (გარდა ველოსიპედის საბურავისა) გარემოს დანაგვიანება –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

 6. 2 კგ-მდე ბატარეის, აკუმულატორის, ელექტრონათურის, ელექტროსაქონლის, გრაფიტის ელექტროდის, ბასრი ან მჩხვლეტავი საგნის (მათ შორის, შუშის ნამსხვრევის, ლურსმნის ან სხვა მსგავსი საგნის) ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.

 7. 2 კგ ან 2 კგ-ზე მეტი მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება (გარდა ამ მუხლის მე-8 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა) –

 გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

 8. 1 მ3-ზე მეტი მოცულობის მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება –

 გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.

 9. დიდი მოცულობის ნარჩენით (მათ შორის, სატრანსპორტო საშუალების, ელექტრო- ან ელექტროტექნიკური დანადგარის, სამშენებლო დანადგარის ან სხვა მსგავსი მოწყობილობის) გარემოს დანაგვიანება –

 გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1500 ლარის ოდენობით.

შენიშვნა:

1. ნარჩენი ითვლება ამ მუხლის მე-9 ნაწილით გათვალისწინებულ დიდი მოცულობის ნარჩენად, თუ იგი 2 მ2-ზე მეტ ფართობს ფარავს.

2. თუ ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების (გარდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა) სალონიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გზაზე დაყრის შემთხვევაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე საპატრულო პოლიციელმა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ან სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულების უფლებამოსილმა თანამშრომელმა ადგილზე არ შეადგინა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი (საჯარიმო ქვითარი) ან ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლს არ შეუფარდა ადმინისტრაციული სახდელი და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტი დაფიქსირებულია ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე, ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ჯარიმის გადახდა დაეკისრება ავტოსატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეს, რომელსაც ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილება გაეგზავნება რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით.

3. ამ მუხლის პირველი–მე-7 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში პირი, რომლის მიმართაც შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი, ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაასუფთაოს მუნიციპალური ნარჩენებით დანაგვიანებული ტერიტორია.

 

 მუხლი 32. სამშენებლო ან სხვა ინერტული ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება

 1. 1 მ3-მდე მოცულობის სამშენებლოან სხვა ინერტული ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება –

 გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

 2. 1 მ3 ან 1 მ3-ზე მეტი მოცულობის სამშენებლო ან სხვა ინერტული ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება –

 გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1500 ლარის ოდენობით.

 შენიშვნა: ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში პირი, რომლის მიმართაც შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი, ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაასუფთაოს სამშენებლო ან სხვა ინერტული ნარჩენებით დანაგვიანებული ტერიტორია.

 

 მუხლი 33. შლამისებრი ნარჩენი ნივთიერებებით – ფეკალური მასებით ან კანალიზაციის ნარჩენებით ტერიტორიის დაბინძურება

 1. ძაღლის ან სხვა შინაური ცხოველის მცირე ოდენობის ფეკალური მასით ტერიტორიის დაბინძურება –

 გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით.

 2. 1 მ3-მდე მოცულობის ფეკალური მასით ან კანალიზაციის ნარჩენით ტერიტორიის დაბინძურება –

 გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

 3. 1 მ3 ან 1 მ3-ზე მეტი მოცულობის ფეკალური მასით ან კანალიზაციის ნარჩენით ტერიტორიის დაბინძურება –

 გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.

 შენიშვნა:

 1. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა პირს დაეკისრება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს ნორმატიული აქტით განსაზღვრულ დასახლებული პუნქტების ტერიტორიებზე განხორციელებული ქმედებებისთვის.

 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება ძაღლის ან სხვა შინაური ცხოველის მეპატრონეს, თუ იგი დაუყოვნებლივ და სრულად დაასუფთავებს ფეკალური მასებით დაბინძურებულ ტერიტორიას.

 

 მუხლი 34. ცხოველის სხეულის ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება

 1. 20 კგ-მდე ცხოველის სხეულის ნარჩენით (მათ შორის, სასაკლაოდან) გარემოს დანაგვიანება –

 გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

 2. 20 კგ ან 20 კგ-ზე მეტი ცხოველის სხეულის ნარჩენით (მათ შორის, სასაკლაოდან) გარემოს დანაგვიანება –

 გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.

 შენიშვნა: ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში პირი, რომლის მიმართაც შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი, ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაასუფთაოს ცხოველის სხეულის ნარჩენებით დანაგვიანებული ტერიტორია.

 

 მუხლი 35. მუნიციპალური არასახიფათო ნარჩენების ღია წესით ან არადანიშნულების საწვავ დანადგარში დაწვა

 1. მუნიციპალური არასახიფათო ნარჩენების (ფოთლების, ბაღის/პარკის ნარჩენების, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების) ღია წესით ან არადანიშნულების საწვავ დანადგარში დაწვა –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.

 2. მუნიციპალური არასახიფათო ნარჩენების (გარდა ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ნარჩენებისა) (მათ შორის, საბურავის, რეზინის და სხვა ელასტომერული მასალის) ღია წესით ან არადანიშნულების საწვავ დანადგარში დაწვა –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 36. სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული მოთხოვნებისა და ვალდებულებების შეუსრულებლობა

1. სახიფათო ნარჩენების საკანალიზაციო სისტემაში ან მიწისქვეშა ან/და ზედაპირულ წყლებში ჩაშვება –

 გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.

2. სახიფათო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება ან სხვა ქმედება, ჩადენილი ნარჩენების შეგროვების კონტეინერის გარეთ, აგრეთვე სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების არადანიშნულების კონტეინერში (მათ შორის, მუნიციპალური არასახიფათო ნარჩენების კონტეინერში) მოთავსება –

გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.

3. სახიფათო ნარჩენების გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მქონე ინსინერატორის გარეთ დაწვა –

გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1500 ლარის ოდენობით.

4. სახიფათო ნარჩენების გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მქონე ნარჩენების დამუშავების ობიექტის გარეთ დამუშავება –

გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1500 ლარის ოდენობით.

5. ნარჩენების მფლობელი მეწარმე სუბიექტის მიერ შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და დამუშავების მიზნით სახიფათო ნარჩენების არაუფლებამოსილი პირისთვის გადაცემა –

გამოიწვევს ნარჩენების მფლობელი მეწარმე სუბიექტის დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით.

შენიშვნა: ამ მუხლის საჭიროებისათვის დანიშნული ექსპერტიზის ჩატარების ღირებულებას იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულმა ექსპერტიზამ ნარჩენები სახიფათოდ ცნო, აანაზღაურებს პირი, რომლის მიმართაც შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №898   - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

 

 მუხლი 37. ნარჩენების ტრანსპორტირებისას ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება ან დაბინძურება

 1. არასახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებისას არასახიფათო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება ან დაბინძურება –

 გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით.

 2. სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებისას სახიფათო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება ან დაბინძურება –

 გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 350 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 800 ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 38. ნარჩენების ტრანსპორტირების წესის დარღვევა

1. არასახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების წესის დარღვევა –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.

2. სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების წესის დარღვევა –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

 

მუხლი 39. სახიფათო ნარჩენების სხვა ნარჩენებთან, ნივთიერებებთან ან მასალებთან შერევა

1. ოპერატორის მიერ 20 კგ-ზე ნაკლები სახიფათო ნარჩენის სხვა ნარჩენებთან, ნივთიერებებთან ან მასალებთან შერევა სამინისტროს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე –

გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით.

2. ოპერატორის მიერ 20 კგ ან 20 კგ-ზე მეტი სახიფათო ნარჩენის სხვა ნარჩენებთან, ნივთიერებებთან ან მასალებთან შერევა სამინისტროს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე –

გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 550 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1500 ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

 

 მუხლი 40. ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების ან მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის დარღვევა

 1. ნარჩენების შეგროვება ან/და ტრანსპორტირება დადგენილი წესით რეგისტრაციის გარეშე –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.

 2. არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობა და ოპერირება დადგენილი წესით რეგისტრაციის გარეშე –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.

3. არანაკლებ 2 ტონა და არაუმეტეს 10 ტონა სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა და ოპერირება დადგენილი წესით რეგისტრაციის გარეშე –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.

 4. ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურის მოწყობა და ოპერირება დადგენილი წესით რეგისტრაციის გარეშე –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.

 41. 50 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა და ოპერირება დადგენილი წესით რეგისტრაციის გარეშე –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.

 5. ამ კოდექსით გათვალისწინებული რეგისტრაციის პირობების შეუსრულებლობა –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.

 6. მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის დარღვევა –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.

 7. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის ამ კოდექსით გათვალისწინებულ ვადაში შეუმუშავებლობა ან/და აღნიშნული გეგმით განსაზღვრული ღონისძიების განუხორციელებლობა –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

 

 მუხლი 41. არსებული ნაგავსაყრელის ოპერირების ვადისა და პირობების დარღვევა

 არსებული ნაგავსაყრელის ოპერირების ამ კოდექსით დადგენილი ვადისა და პირობების დარღვევა –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 3000 ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 42. გარემოსდაცვითი მმართველის განსაზღვრის ან/და მისი ვინაობის სამინისტროსთვის შეტყობინების ვალდებულების შეუსრულებლობა

გარემოსდაცვითი მმართველის განსაზღვრის ან/და მისი ვინაობის სამინისტროსთვის შეტყობინების ვალდებულების შეუსრულებლობა –

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

 

 მუხლი 43. კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის წარდგენის მოთხოვნების დარღვევა

 1. მუნიციპალიტეტის მოთხოვნის შემთხვევაში კომპანიის მიერ კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის მიუწოდებლობა –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.

2. კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის დადგენილ ვადაში წარუდგენლობა ან/და ამ გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების განუხორციელებლობა –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

 

 მუხლი 44. ნარჩენების აღრიცხვისა და ანგარიშგების ვალდებულების შეუსრულებლობა

 ნარჩენების აღრიცხვისა და ანგარიშგების ვალდებულების შეუსრულებლობა –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.

 

 მუხლი 45. სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული სპეციალური ვალდებულებების შეუსრულებლობა

 1. სახიფათო ნარჩენებთან მომუშავე პერსონალის ინფორმირებისა და შესაბამისი სწავლების ჩატარების ვალდებულების შეუსრულებლობა –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.

 2. სახიფათო ნარჩენების სეპარირებისა და შეგროვების სისტემის შექმნისა და დანერგვის ვალდებულების შეუსრულებლობა –

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 600 ლარის ოდენობით.

 

 მუხლი 46.  ამ კოდექსის 31-ე–45-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმების შედგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანოების მოთხოვნათა შეუსრულებლობა

 1. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შემდეგ მისი აღმოფხვრის თაობაზე სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს ადმინისტრაციული მიწერილობით დაკისრებული მოვალეობის დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობა –

 გამოიწვევს ადმინისტრაციული სახდელის დადებას (ჯარიმის დაკისრებას) ამ კოდექსის იმ მუხლის ან მუხლის ნაწილის სანქციის ფარგლებში, რომლის დარღვევის გამოც პირს დაეკისრა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის აღმოფხვრა.

 2. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს თანამშრომლის მიერ უფლების განხორციელებისა და მოვალეობის შესრულებისათვის ხელის შეშლა −

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით.

 3. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს თანამშრომლის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა (მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტის, მასალისა და ინფორმაციის წარუდგენლობა, შემოწმების პროცესში შესამოწმებელი ობიექტის მიერ წარმომადგენლობის უზრუნველყოფის მოთხოვნის უგულებელყოფა) −

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

 

მუხლი 47. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

1. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება და სანქციის შეფარდება ხორციელდება ამ კოდექსითა და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესებით.

2. ამ კოდექსის 31-ე–46-ე მუხლებით გათვალისწინებული შესაბამისი ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, −

გამოიწვევს შესაბამისი ჯარიმის ოდენობის გაორმაგებას.

3. ამ კოდექსის 31-ე–35-ე და 37-ე მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის, საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში ჩადენა გამოიწვევს შესაბამისი ჯარიმის ოდენობის გაორმაგებას, ხოლო აღნიშნული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენა – შესაბამისი ჯარიმის ოდენობის გაოთხმაგებას.

4. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით დადგენილი პირობების დარღვევისათვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

5. ამ თავით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის დაკისრება სამართალდამრღვევს არ ათავისუფლებს გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დადგენილი ოდენობითა და წესით ანაზღაურების ვალდებულებისაგან. ამ კოდექსის 31-ე–34-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა და 37-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში სამართალდამრღვევს ასევე ეკისრება ნარჩენებით დაბინძურებული/დანაგვიანებული ტერიტორიის დასუფთავების ვალდებულება. ამ ვალდებულების ნებაყოფლობით შეუსრულებლობის შემთხვევაში აღნიშნული ტერიტორიის დასუფთავებას მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო ან მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ უფლებამოსილი პირი უზრუნველყოფს, ხოლო დასუფთავების ხარჯები სამართალდამრღვევს ეკისრება.

6. ამ კოდექსის 31-ე–36-ე და 39-ე–42-ე მუხლებით, 43-ე მუხლის მე-2 ნაწილით და 44-ე–46-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების უფლებამოსილი თანამშრომლები.

7. ამ კოდექსის 31-ე–34-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 37-ე და 38-ე მუხლებითა და მე-40 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანოს თანამშრომლები, თუ სამართალდარღვევა სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებით იქნება ჩადენილი, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი პირი უშუალოდ შეესწრება (დააფიქსირებს) აღნიშნული სამართალდარღვევის ფაქტს.

8. ამ კოდექსის 31-ე−35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე მუხლით, 43-ე მუხლის პირველი ნაწილითა და 46-ე მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო ან მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ უფლებამოსილი პირი.

9. რაიონული (საქალაქო) სასამართლო განიხილავს ამ კოდექსის 31-ე–46-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს. 

10. სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების უფლებამოსილ თანამშრომლებს აქვთ ამ კოდექსის 31-ე−36-ე და 39-ე–42-ე მუხლებით, 43-ე მუხლის მე-2 ნაწილით და 44-ე–46-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება.

11. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანოს თანამშრომლებს აქვთ ამ კოდექსის 31-ე–34-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 37-ე და 38-ე მუხლებითა და მე-40 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება, თუ სამართალდარღვევა სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებით იქნება ჩადენილი, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი პირი უშუალოდ შეესწრება (დააფიქსირებს) აღნიშნული სამართალდარღვევის ფაქტს.

12. მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ან მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ უფლებამოსილ პირს აქვს ამ კოდექსის 31-ე−35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე მუხლით, 43-ე მუხლის პირველი ნაწილითა და 46-ე მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება.

13. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში, თუ სამართალდარღვევა არ საჭიროებს ადმინისტრაციულ გამოკვლევას, სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე პირი ადგილზე განიხილავს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს და დამრღვევს ადგილზევე შეუფარდებს ადმინისტრაციულ სახდელს.

14. ამ მუხლის მე-13 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ჯარიმა ადგილზე არ გადაიხდევინება და სამართალდამრღვევს ადგილზე გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი, რომელიც იმავდროულად არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი.

15. ამ მუხლის მე-14 ნაწილით გათვალისწინებული საჯარიმო ქვითრის ფორმას და მისი შევსების, ჩაბარებისა და წარდგენის წესს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განსაზღვრავს შესაბამისად სამინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო.

16. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი დამრღვევის მიერ საჩივრდება სასამართლოში.

საქართველოს 2015 წლის 19 თებერვლის კანონი №3098 – ვებგვერდი, 27.02.2015წ.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №898   - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

 საქართველოს 2018 წლის 20  აპრილის  კანონი №2198  –  ვებგვერდი, 10.05.2018წ.

თავი XI

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები

 

მუხლი 48. ამ კოდექსის ამოქმედებასთან დაკავშირებული გარდამავალი დებულებები

1. ამ კოდექსის მე-11 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია და მე-12 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა მიღებულ იქნეს 2015 წლის 31 დეკემბრამდე.

2. სამინისტრომ ამ კოდექსის მე-11 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ბიოდეგრადირებადი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სტრატეგია შეიმუშაოს 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

3. ამ კოდექსის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა თითოეულმა მუნიციპალიტეტმა მიიღოს 2017 წლის 31 დეკემბრამდე.

4. ამ კოდექსის მე-14 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული კომპანიის ნარჩენების მართვის პირველი გეგმა სამინისტროს წარედგინოს  2017 წლის 1 ივლისამდე.

5. ამ კოდექსის 31-ე მუხლის პირველი ნაწილით, მე-7 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა), მე-9 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა) და 35-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა არ გავრცელდეს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს აქტით განსაზღვრულ დასახლებული პუნქტების ტერიტორიებზე, სადაც არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის სისტემა.

6. ამ კოდექსის მე-14 და მე-15 მუხლებითა და 29-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ვალდებულებები 2020 წლის 1 იანვრამდე არ ვრცელდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ საქმიანობებზე.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.  

საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი №124 - ვებგვერდი, 29.12.2016წ.

 

მუხლი 49. ამ კოდექსის საფუძველზე მისაღები და გამოსაცემი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

1. საქართველოს მთავრობამ 2015 წლის 1 აგვისტომდე მიიღოს:

ა) „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ დადგენილება ამ კოდექსის მე-2 მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად;

ბ) „ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ დადგენილება ამ კოდექსის 22-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად;

გ) „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“ დადგენილება ამ კოდექსის 29-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად.

2. საქართველოს მთავრობამ 2016 წლის 1 თებერვლამდე მიიღოს:

ა) „მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის შესახებ“ დადგენილება ამ კოდექსის მე-16 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად;

ბ) „ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ“ დადგენილება ამ კოდექსის 26-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად;

გ) „სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ“ დადგენილება ამ კოდექსის მე-20 მუხლის შესაბამისად.

 21. 2016 წლის 1 სექტემბრამდე საქართველოს მთავრობამ დადგენილებით განსაზღვროს საქმიანობები, რომლებზედაც 2020 წლის 1 იანვრამდე არ ვრცელდება ამ კოდექსის მე-14 და მე-15 მუხლებითა და 29-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ვალდებულებები.

3. საქართველოს მთავრობამ 2017 წლის 1 თებერვლამდე მიიღოს „ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობების შესახებ“ დადგენილება ამ კოდექსის მე-7 მუხლის მე-9 ნაწილის შესაბამისად.

4. 2018 წლის 31 დეკემბრამდე სამინისტრომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან და დაინტერესებულ პირებთან თანამშრომლობით შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას მისაღებად წარუდგინოს დადგენილებების პროექტები ამ კოდექსის მე-9 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად.

5. 2016 წლის 1 თებერვლამდე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ სამინისტროსთან ერთად შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას მისაღებად წარუდგინოს ერთი ან რამდენიმე კანონქვემდებარე აქტის პროექტი/პროექტები, რომლითაც/რომლებითაც განისაზღვრება ნარჩენების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები, ამ კოდექსის მე-6 მუხლის მე-6 ნაწილის და მე-7 მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად.

6. ამ კოდექსის მე-6 მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად სამედიცინო ნარჩენების მართვის შესახებ აქტს იღებს საქართველოს მთავრობა.

7. 2017 წლის 31 ოქტომბრამდე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და სამინისტრომ გამოსცენ ერთობლივი კანონქვემდებარე აქტი ცხოველური ნარჩენების მართვის შესახებ ამ კოდექსის მე-6 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად.

8. 2015 წლის 1 აგვისტომდე საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გამოსცეს „კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესის დამტკიცების შესახებ“ ბრძანება ამ კოდექსის მე-14 მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.

9. 2016 წლის 1 სექტემბრამდე საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა ბრძანებით განსაზღვროს იმ საქმიანობების ნუსხა, რომელთა შედეგად წლის განმავლობაში 2 ტონაზე ნაკლები სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება და რომლებზედაც ვრცელდება ამ კოდექსის მე-18 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ვალდებულებები.

10. სამინისტრომ 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას მისაღებად წარუდგინოს „ტექნიკური რეგლამენტის − „პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის“ დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტი, ამ კოდექსის მე-10 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი №124 - ვებგვერდი, 29.12.2016წ.

 საქართველოს 2018 წლის 20  აპრილის  კანონი №2198  –  ვებგვერდი, 10.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 5   ივლისის  კანონი №3065  –  ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

 

მუხლი 50. კოდექსის ამოქმედება

1. ეს კოდექსი, გარდა ამ კოდექსის მე-7 მუხლის მე-7 ნაწილისა, მე-9 მუხლისა, მე-15 მუხლის პირველი ნაწილისა, მე-16 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტისა, მე-18 მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტისა, 26-ე, 29-ე, 30-ე და 38-ე მუხლებისა, მე-40 მუხლის პირველი–მე-6 ნაწილებისა, 42-ე, 44-ე და 45-ე მუხლებისა, ამოქმედდეს 2015 წლის 15 იანვრიდან.

2. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილი, მე-40 მუხლის მე-6 ნაწილი და 42-ე მუხლი ამოქმედდეს 2016 წლის 1 თებერვლიდან.

3. ამ კოდექსის 26-ე, 29-ე და 30-ე მუხლები ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.
4. ამ კოდექსის მე-7 მუხლის მე-7 ნაწილი, მე-18 მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი და 38-ე და 45-ე მუხლები ამოქმედდეს 2018 წლის 1 თებერვლიდან.
5. ამ კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი–მე-5 ნაწილები და 44-ე მუხლი ამოქმედდეს 2018 წლის 1 აპრილიდან.
6. ამ კოდექსის მე-16 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2019 წლის 1 თებერვლიდან.
7. ამ კოდექსის მე-9 მუხლი ამოქმედდეს 2019 წლის 1 დეკემბრიდან.

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი №124 - ვებგვერდი, 29.12.2016წ.

 


საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

26 დეკემბერი 2014 წ.

N2994-რს
დანართი I

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

 

აღდგენის ოპერაციები


R 1

საწვავად ან სხვაგვარი გამოყენება ენერგიის მისაღებად

R 2

გამხსნელის აღდგენა (რეგენერაცია)

R 3

იმ ორგანული ნივთიერებების რეციკლირება/აღდგენა, რომლებიც არ გამოიყენება, როგორც გამხსნელები (მათ შორის, კომპოსტირება და სხვა ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის პროცესები)[1]

R 4

მეტალების ან მეტალების ნაერთების რეციკლირება/აღდგენა

R 5

სხვა არაორგანული ნივთიერებების რეციკლირება/აღდგენა[2]

R 6

მჟავების ან ფუძეების რეგენერაცია

R 7

იმ კომპონენტების აღდგენა, რომლებიც დაბინძურების შესამცირებლად გამოიყენება

R 8

კატალიზატორებიდან კომპონენტების აღდგენა

R 9

ნავთობპროდუქტების ხელახალი გამოხდა ან სხვაგვარი ხელახალი გამოყენება

R 10

მიწის დამუშავება, რასაც სარგებელი მოაქვს სოფლის მეურნეობისთვის ან აუმჯობესებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას

R 11

R1-დან R10-ის ჩათვლით კოდებში ჩამოთვლილი ნებისმიერი ოპერაციის შედეგად მიღებული ნარჩენების გამოყენება

R 12

ნარჩენების გაცვლა R1-დან R11[3]-ის ჩათვლით კოდებში ჩამოთვლილი ოპერაციების განსახორციელებლად

R 13

R1-დან R12-ის ჩათვლით კოდებში ჩამოთვლილი ნებისმიერი ოპერაციისთვის განკუთვნილი ნარჩენების დასაწყობება (ეს არ მოიცავს ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე დროებით დასაწყობებას, შეგროვებისთვის მომზადებას)[1] ეს მოიცავს გაზიფიკაციასა და პიროლიზს.

[2]  ეს მოიცავს ნიადაგის აღდგენისა და არაორგანული სამშენებლო მასალების რეციკლირების შედეგად ნიადაგის გაწმენდას.

[3]  თუ სხვა R კოდი არ გამოიყენება, ეს შეიძლება მოიცავდეს ნარჩენების წინასწარ დამუშავებას ნარჩენების აღდგენამდე, მათ შორის, წინასწარი დამუშავების ისეთ ოპერაციებს, როგორებიცაა: დაშლა, სორტირება, დამსხვრევა, დაპრესვა, გრანულირება, გაშრობა, დაქუცმაცება, კონდიცირება, გადაფუთვა, სეპარირება ან შერევა R1-დან R11-მდე კოდებში მოცემული რომელიმე ოპერაციის განსახორციელებლად ჩაბარებამდე.


დანართი II

საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5563  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.

 

განთავსების ოპერაციები


D 1

მიწაში ან მიწაზე განთავსება (მაგ., ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსება და სხვ.)

D 2

ნიადაგის დამუშავება (მაგ., ნიადაგში ჩაშვებული თხევადი ან ლექისებრი ნარჩენების ბიოდეგრადირება და სხვ.)

D 3

ღრმა ჩაშვება (მაგ., ნარჩენების ჭაბურღილებში, მარილოვან თაღებში ან ბუნებრივ რეზერვუარებში ჩაშვება და სხვ.)

D 4

ზედაპირული ჩაშვება (მაგ., თხევადი ან ლექისებრი ნარჩენების ქვაბულებში, გუბურებში ან აუზებში ჩაშვება და სხვ.)

D 5

სპეციალურად მოწყობილ ნაგავსაყრელზე განთავსება (მაგ., ნარჩენების ცალკე უჯრედებში განთავსება, რომლებიც დახურულია და იზოლირებულია ერთმანეთისგან და გარემოსგან, და სხვ.)

D 6

წყალსატევებში (გარდა ზღვებისა და ოკეანეებისა) ჩაშვება

D 7

ზღვებსა და ოკეანეებში ჩაშვება, მათ შორის, ზღვის ფსკერზე ჩამარხვა

D 8

ბიოლოგიური დამუშავება, რომელიც არ არის მოცემული ამ დანართში და რომლის შედეგად მიღებული საბოლოო ნაერთები ან ნარევები D1-დან D12-ის ჩათვლით კოდებში ჩამოთვლილი ოპერაციების საშუალებით არის განთავსებული

D 9

ფიზიკურ-ქიმიური დამუშავება, რომელიც არ არის მოცემული ამ დანართში და რომლის შედეგად მიღებული საბოლოო ნაერთები ან ნარევები D1-დან D12-ის ჩათვლით კოდებში ჩამოთვლილი ოპერაციების საშუალებით არის განთავსებული (მაგ., აორთქლება, გაშრობა, კალცინირება და სხვ.)

D 10

მიწაზე ინსინერაცია

D 11

ზღვაში ინსინერაცია[1]

D 12

მუდმივი დასაწყობება (მაგ., კონტეინერების მაღაროში განთავსება და სხვ.)

D 13

შერევა D1-დან D12-ის ჩათვლით კოდებში ჩამოთვლილი ოპერაციების დაწყებამდე[2]

D 14

გადაფუთვა D1-დან D13-ის ჩათვლით კოდებში ჩამოთვლილი ოპერაციების დაწყებამდე

D 15

D1-დან D14-ის ჩათვლით კოდებში ჩამოთვლილი ოპერაციების მიმდინარეობის დროს შენახვა (ეს არ მოიცავს ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე დროებით დასაწყობებას, შეგროვებისთვის მომზადებას)

 


[1] ეს ოპერაცია აკრძალულია საერთაშორისო კონვენციებით.

[2] თუ სხვა D კოდი არ გამოიყენება, ეს შეიძლება მოიცავდეს ნარჩენების წინასწარ დამუშავებას ნარჩენების განთავსებამდე, მათ შორის, წინასწარი დამუშავების ისეთ ოპერაციებს, როგორებიცაა: სორტირება, დამსხვრევა, დაპრესვა, გრანულირება, გაშრობა, დაქუცმაცება, კონდიცირება ან სეპარირება D1-დან D12-მდე კოდებში მოცემული რომელიმე ოპერაციის განსახორციელებლად ჩაბარებამდე.


დანართი III
სახიფათო ნარჩენების განმსაზღვრელი მახასიათებლები

H 1

„ფეთქებადი“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებიც შესაძლოა ცეცხლის ალის ზემოქმედებით აფეთქდეს, ან რომლებიც ხახუნის მიმართ უფრო მგრძნობიარეა,  ვიდრე დინიტრობენზოლი.

H 2

„მჟანგავი“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებიც სხვა ნივთიერებებთან, კერძოდ, აალებად ნივთიერებებთან, ურთიერთქმედებისას მაღალ ეგზოთერმულ რეაქციებს ავლენს.

H 3-A

„ადვილად აალებადი“:

  • თხევადი ნივთიერებები და პრეპარატები, რომელთა აალების ნიშნული 21°C-ზე ნაკლებია (მათ შორის, უკიდურესად აალებადი სითხეები);
  • ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებიც ჩვეულებრივ ტემპერატურაზე ჰაერთან ურთიერთქმედებისას ყოველგვარი ენერგიის გამოყენების გარეშე შესაძლოა გაცხელდეს და ცეცხლი გაუჩნდეს;
  • მყარი ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებსაც აქვს უნარი, ცეცხლი გააჩინოს აალების წყაროსთან მცირე კონტაქტის დროსაც კი და რომლებიც აგრძელებს წვას ან შთანთქმას აალების წყაროსგან მოშორების შემდეგ;
  • აირისებრი ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებიც ჰაერში აალებადია ჩვეულებრივ წნევაზე;
  • ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებიც წყალთან ან ნოტიო ჰაერთან ურთიერთქმედებისას საშიში ოდენობის ადვილად აალებად აირებს გამოყოფს.
 

H 3-B

„აალებადი“ – თხევადი ნივთიერებები და პრეპარატები, რომელთა აალების ნიშნული მეტია ან ტოლია 21°C-ისა და ნაკლებია ან ტოლია 55°C-ისა.

H 4

„გამაღიზიანებელი“ – არაკოროზიული ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებმაც კანთან ან ლორწოვან მემბრანასთან დაუყოვნებელი, განგრძობადი ან განმეორებითი ურთიერთქმედებისას შესაძლოა ანთება გამოიწვიოს.

H 5

„მავნე“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომელთა შესუნთქვა, ჩაყლაპვა ან კანში შეღწევა ჯანმრთელობისათვის საშიშია.

H 6

„ტოქსიკური“ – ნივთიერებები და პრეპარატები (მათ შორის, მეტად ტოქსიკური ნივთიერებები და პრეპარატები), რომლებმაც შესუნთქვის, ჩაყლაპვის ან კანში შეღწევის შემთხვევაში შესაძლოა ჯანმრთელობის სერიოზული, მკვეთრი ან ქრონიკული დაზიანება ან სიკვდილიც კი გამოიწვიოს.

H 7

„კანცეროგენული“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებმაც შესუნთქვის, ჩაყლაპვის ან კანში შეღწევის შემთხვევაში შესაძლოა სიმსივნე გამოიწვიოს ან მისი გაჩენის ალბათობა გაზარდოს.

H 8

„კოროზიული“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებმაც შესაძლოა ცოცხალ ქსოვილთან ურთიერთქმედებისას დაშალოს იგი.

H 9

„ინფექციური“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს ისეთ მიკროორგანიზმებს ან მათ ტოქსინებს, რომლებსაც, როგორც ცნობილია ან არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, შეუძლია გამოიწვიოს ადამიანის ან სხვა ცოცხალი ორგანიზმის დაავადება.

H 10

„რეპროდუქციისთვის ტოქსიკური“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებმაც შესუნთქვის, ჩაყლაპვის ან კანში შეღწევის შემთხვევაში შესაძლოა არამემკვიდრეობითი თანდაყოლილი პათოლოგიები გამოიწვიოს ან მათი განვითარების ალბათობა გაზარდოს.

H 11

„მუტაგენური“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებმაც შესუნთქვის, ჩაყლაპვის ან კანში შეღწევის შემთხვევაში შესაძლოა მემკვიდრეობითი გენეტიკური დეფექტები გამოიწვიოს ან მათი განვითარების ალბათობა გაზარდოს.

H 12

ნარჩენები, რომლებიც წყალთან, ჰაერთან ან მჟავასთან ურთიერთქმედებისას ტოქსიკურ ან მეტად ტოქსიკურ აირებს გამოყოფს.

H 13[1]

„სენსიბილური“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებმაც ჩაყლაპვის ან კანში შეღწევის შემთხვევაში შესაძლოა  ჰიპერმგრძნობიარე რეაქცია გამოიწვიოს, კერძოდ, მათ ხანგრძლივი ზემოქმედებისას შეიძლება დამახასიათებელი უარყოფითი გავლენა მოახდინონ.

H 14

„ეკოტოქსიკური“ – ნარჩენები, რომლებიც უქმნის ან რომლებმაც შესაძლოა შეუქმნას დაუყოვნებელი ან განგრძობადი რისკი გარემოს ერთ ან რამდენიმე სექტორს.

H 15

ნარჩენები, რომლებმაც განთავსების შემდეგ შესაძლოა გამოყოს სხვა ნივთიერება, მაგ., გამონაჟონი, რომელსაც აქვს H1–H14 კოდებში ჩამოთვლილი რომელიმე მახასიათებელი.[1] თუ ხელმისაწვდომია ტესტირების მეთოდები.


 Контрольный  текст  по  состоянию  на  5.07.2018  N3065

 

Кодекс

об управлении отходами

 

Глава I

Общие положения

 

Статья 1. Цель и задача Кодекса

1. Целью настоящего Кодекса является создание в сфере управления отходами правовых оснований для осуществления мероприятий, способствующих превенции отходов, расширению их вторичного использования, обработке отходов безопасным для окружающей среды способом (что включает рециклирование и отделение вторичного сырья, восстановление энергии из отходов, безопасное размещение отходов).

2. Задачей настоящего Кодекса является охрана окружающей среды и здоровья человека:

а) путем превенции или сокращения образования отходов и их негативного воздействия;

б) путем создания эффективных механизмов управления отходами;

в) путем сокращения вреда, вызванного потреблением ресурсов, и путем более эффективного использования ресурсов.

 

Статья 2. Сфера, регулируемая Кодексом

1. Настоящий Кодекс распространяется на отходы любых видов, кроме отходов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. К сфере, регулируемой настоящим Кодексом, не относятся:

а) радиоактивные отходы:

б) газообразные выбросы в атмосферу;

в) земля (на первоначальном месте – in situ) в том числе, не удаленная загрязненная почва, здания, неразрывно связанные с землей;

г) незагрязненная почва, а также распространенные в природе материалы, изъятые в результате раскопок во время строительства, если очевидно, что указанные материалы в своей природной форме будут использоваться в том же месте, где ведется указанное строительство, и они были изъяты для целей этого строительства; (24.06.2016 N5563)

д) сточные воды, загрязнение водных объектов (в том числе – Черного моря) сточными водами или (и) отходами;

е) взрывчатые вещества, изъятые из употребления;

ж) биологическая масса – фекальные массы/навоз, солома, а также другие подобные безвредные материалы природного происхождения, используемые в фермерской деятельности, лесном хозяйстве или для получения энергии из указанной биологической массы при помощи процессов и методов, которые не создают угрозы окружающей среде и здоровью человека; (24.06.2016 N5563)

  з) отходы горно-перерабатывающего производства – отходы, образующиеся в результате работ в карьерах и изучения, добычи, переработки и хранения минеральных ресурсов;

и) химические вещества военного назначения, изъятые из употребления;

к) незагрязненная масса (нанос), изъятая в результате эксплуатационных, реабилитационных мероприятий, осуществляемых с мелиорационными системами, размещаемая в полосах отчуждения систем.

3. Правительство Грузии принимает постановление об определении перечня и классификации отходов по видам и характеристикам.

 

Статья 3. Разъяснение терминов

Для целей настоящего Кодекса нижеприведенные термины имеют следующие значения:

а) отходы – любые вещества или вещи, которые владелец удаляет, намерен удалить или обязан удалить;

б) отходы опасные – отходы с одной или более характеристиками, предусмотренными приложением III к настоящему Кодексу;

в) отходы неопасные – отходы, не относящиеся к толкованию «опасных отходов»;

г) отходы бытовые– отходы, производимые семейным хозяйством;

д) отходы муниципальные– бытовые отходы, а также другие отходы, сходные по своим характеристикам и составу с бытовыми отходами;

е) отходы инертные – отходы, не претерпевающие значительных физических, химических либо биологических изменений –  не растворяются, не горят, не вступают в иные химические или физические реакции, не  подвержены биодеградации и не производят на другие материалы воздействия, вызывающего загрязнение окружающей среды или причинение вреда здоровью человека;

ж) отходы биодеградирующие –  отходы, подверженные анаэробному или аэробному распаду, в том числе – отходы продовольствия/кормов для животных, садовые/парковые отходы, бумага, картон;

з) отходы жидкие– отходы в жидком состоянии;

и) отходы медицинские– отходы, производимые медицинскими учреждениями, медицинскими лабораториями, медицинскими исследовательскими центрами, опекунскими учреждениями, ветеринарными клиниками, фармацевтическими предприятиями и складами;

к) отходы животные (несельскохозяйственный продукт животного происхождения) – туши животных или части туш животных, продукт животного происхождения или другой продукт, полученный от животных, которые не предназначены для употребления человеком, в соответствии с регуляцией Европарламента и Совета Евросоюза (ЕС) No 1069/2009 от 21 октября 2009 года; (24.06.2016 N5563)

л) отходы специфические – отходы, образующиеся от продуктов, в силу своих характеристик и широкого распространения требующих принятия специфических мер управления и специального ухода и содержания после превращения в отходы (упаковка, масло, шины, моторные транспортные средства, батареи, аккумуляторы, электро- и электронные приборы и другие);

м) производители продукта, который впоследствии становится специфическим отходом, – физические или юридические лица, производящие, перерабатывающие, обрабатывающие, продающие и импортирующие  продукты, которые по истечении своего жизненного цикла становятся специфическими отходами;

н) продукт – любые движимые вещи, в том числе вещи, являющиеся составными частями других движимых или недвижимых вещей. Продукт также включает товары, размещенные на рынке (независимо от того, предназначены ли они для конечного потребителя непосредственно), поставляемые либо иным образом доступные в коммерческих или не коммерческих целях, безвозмездно или с оплатой, как новые, использованные или переработанные. Продуктом не считаются связанные с ним услуги;

о) размещение на рынке – первичная поставка продукта на рынок на таможенной территории Грузии (кроме свободных индустриальных зон) путем местного производства, импорта, лизинга или иным путем, в коммерческих или некоммерческих целях, безвозмездно или с оплатой. Каждая последующая поставка продукта не считается размещением на рынке;

п) производитель отходов – лицо, в результате деятельности которого образуются отходы (первоначальный производитель отходов), или лицо, осуществляющее предварительную обработку, смешивание отходов и иную деятельность, в результате которой меняются характеристики или состав отходов;

р) владелец отходов – производитель отходов или другое физическое или юридическое лицо, владеющее отходами;

с) перевозчик отходов – физические или юридические лица, осуществляющие транспортировку отходов;

т) оператор – физические или юридические лица, которым предоставлено право на управление объектом по сбору отходов, объектом временного хранения отходов или объектом обработки отходов либо частью  такого объекта;

у) управление отходами – сбор отходов, временное хранение, предварительная обработка, транспортировка, восстановление и размещение, надзор за указанной деятельностью, мероприятиями, операциями и последующий уход за объектами размещения отходов;

ф) обработка отходов – предусмотренные приложениями I и  II к настоящему Кодексу  операции восстановления и размещения, а также предварительная обработка отходов до их восстановления или размещения;

х) предварительная обработка отходов – предварительные операции, определенные кодом R12 приложения I и  кодом D13 приложения II к настоящему Кодексу, осуществляемые  до восстановления  или размещения отходов; (24.06.2016 N5563)

 ц) засорение – сброс (выброс) в окружающую среду  отхода (отходов) или (и) оставление вне контейнеров и объектов сбора отходов;

ч) превенция – принятие мер до превращения веществ, материалов или продуктов в отходы, что сокращает:

ч.а) количество отходов. Это помимо других средств достигается путем повторного использования продукта или продления срока годности  продукта;

ч.б) отрицательное воздействие образующихся  отходов на окружающую среду и здоровье человека;

ч.в) содержание вредных веществ в материале или продукте;

ш) восстановление – деятельность, основным результатом которой является использование отходов в полезных целях с замещением материалов, которые в иных условиях были бы использованы для выполнения каких-либо функций и которые определены,  но не исчерпываются  приложением I к настоящему Кодексу. Восстановление включает рециклирование;

щ) повторное использование –  повторное использование продукта или (и) его компонента по первоначальному назначению до их превращения в отходы;

ы) подготовка к повторному использованию – операция по восстановлению (в частности проверка, очистка или ремонт), в результате которой продукт или (и) его компонент, превращенный в отход, готов для повторного использования без всякого иного воздействия;

э) рециклирование – мероприятие по восстановлению, при помощи которого отходы преобразуются в такой  продукт, материал или вещество, которое предназначено для использования по первоначальному назначению или для других целей. Рециклирование включает переработку органических материалов, но не включает восстановления энергии и их преобразование  в материалы, используемые в качестве горючего или для операций заполнения;

ю) сбор – сбор отходов, который также включает их предварительную сортировку и предварительное складирование для транспортировки на объект обработки отходов;

я) сепарированный сбор – сбор отходов, при котором  потоки отходов для удобства их последующей  обработки  делятся по видам и характеристикам;

я1) транспортировка – перевозка отходов на объект хранения отходов или (и)  объект обработки отходов;

я2размещение – мероприятие, которое определяется, но не исчерпывается  приложением II к настоящему Кодексу;

я3) объект обработки отходов – стационарное или  мобильное  техническое или  нетехническое подразделение, в котором осуществляется  обработка отходов (в том числе – станция перегрузки отходов, иное место, в котором устроен такой объект);

я4) объект временного хранения  отходов – объект, в котором хранятся отходы в течение менее 3 лет, если отходы предназначены для восстановления, или в течение менее 1 года, если отходы предназначены для размещения;

я5) станция перегрузки отходов – объект, в котором  осуществляется перегрузка отходов для дальнейшей транспортировки  на объект обработки отходов; 

я6) мусорная  свалка – объект размещения отходов, в котором  отходы размещаются на земле или под землей. Мусорная свалка включает внутренний объект размещения отходов (мусорная свалка на территории предприятия, на которой производитель отходов размещает принадлежащие ему отходы), но не включает объект временного хранения отходов и станцию перегрузки отходов;

я7) существующая мусорная свалка – мусорная свалка, которая функционирует на момент введения в действие настоящего Кодекса;

я8) предприятие по инсинерации отходов – стационарный  или мобильный технический объект или устройство, предназначенные для термической обработки отходов, с восстановлением выделяемого при горении тепла или без восстановления, путем инсинерации окислением (оксидацией) отходов, а также при помощи другого процесса термической обработки, как то: пиролиз,  газификация или плазменная  обработка, если вещества, получаемые в результате указанного процесса, инсинерированы;

я9) предприятие по соинсинерации отходов – стационарный или мобильный технический объект или устройство, основным назначением которого  является получение энергии или производство материального продукта, использующий отходы в качестве основного или дополнительного горючего, или в котором отходы термически обрабатываются  для размещения, путем инсинерации  окислением  (оксидацией), а также иным процессом  термической обработки, как то:  пиролиз,  газификация или плазменная  обработка, если отходы, получаемые в результате указанного процесса, инсинерированы;

 я10) природоохранное решение – решение, выданное в соответствии с Кодексом о природоохранной оценке; (1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

я11) Министерство – Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии; (7.12.2017 N1692)

я12) физические и юридические лица – лица, предусмотренные Законом Грузии «О предпринимателях» (кроме главы Х  настоящего Кодекса);

я13) остаточное масло – минеральный или синтетический лубрикант или иное промышленное масло, ставшее непригодным для использования по первоначальному  назначению, в частности  отработанное  масло двигателя, масло коробки передач, смазочное масло, турбинное масло, гидравлическое масло и другие;

я14) загрязнение – попадание в окружающую среду отходов, содержащих загрязняющее вещество, которые могут вызвать вредное воздействие на окружающую среду или здоровье человека;

я15) ресурс – любое первичное или вторичное материальное  сырье, в том числе –  отходы, если они используются вместо другого первичного сырья.

 

Статья 4. Иерархия управления отходами

1. Политика управления отходами в Грузии и законодательство Грузии в сфере управления отходами основываются на следующей иерархии управления отходами:

а) превенция;

б) подготовка к повторному использованию;

в) рециклирование;

г) иное восстановление, в том числе восстановление энергии;

д) размещение.

2. При определении конкретных обязательств применительно к иерархии управления отходами, предусмотренной частью первой настоящей статьи, следует принимать во внимание:

а) экологическую выгоду;

б) техническую осуществимость при использовании соответствующей качественной доступной техники;

в) экономическую целесообразность.

 

Статья 5. Принципы управления отходами

1. Управление отходами должно осуществляться  без создания угрозы окружающей среде и здоровью человека, в частности так, чтобы управление отходами:

а) не создавало угрозу воде, воздуху, почве, флоре и фауне;

б) не причиняло вреда шумом и запахом;

в) не оказывало отрицательного влияния на всю территорию страны, особенно – охраняемые территории и культурное наследие.

2. Управление отходами осуществляется с учетом следующих принципов:

а) «принцип принятия предварительных мер безопасности» – должны приниматься меры по предотвращению угрозы, создаваемой отходами окружающей среде даже в случае отсутствия научно подтвержденных данных;

б) принцип – «загрязнитель платит» – производитель или владелец отходов обязан нести расходы, связанные с управлением отходами;

в) «принцип близости» – отходы должны обрабатываться  на ближайшем объекте обработки отходов, с учетом природоохранной и экономической эффективности;

г) «принцип самообеспечения» – необходимо формирование  и функционирование интегрированной и адекватной муниципальной сети объектов размещения и восстановления  муниципальных отходов.

 

Глава II

Компетенции и общие обязательства в сфере управления отходами

 

Статья 6. Компетентные органы в сфере управления отходами

1. В сфере управления отходами к компетенции Министерства относятся:

а) разработка и осуществление единой государственной политики управления отходами;

б) учет отходов и ведение базы данных об отходах в соответствии со статьями 29 и 30 настоящего Кодекса;

в) разработка в соответствии со статьей 11 настоящего Кодекса национальной стратегии управления отходами и стратегии управления биодеградирующими муниципальными отходами;

г) разработка национального плана действий по управлению отходами, координация его осуществления и представление отчета об осуществлении плана в соответствии со статьей 12настоящего Кодекса;

д) выдача природоохранного решения на деятельность, связанную с управлением отходами, предусмотренную  настоящим Кодексом, и ведение их регистрации; (1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

е) содействие превенции, сепарации, предварительной обработке, повторному использованию и рециклированию отходов;

ж) осуществление государственного контроля управления отходами.

2. Министерство совместно с Министерством финансов Грузии регулирует трансграничные перевозки отходов в соответствии со статьей 28 настоящего Кодекса.

3. Министерство лиц, вынужденно перемешенных с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии совместно с Министерством в порядке, установленном законодательством Грузии, регулирует и контролирует управление медицинскими отходами. (5.07.2018 N3065)

4. Министерство в порядке, установленном законодательством Грузии, регулирует и осуществляет надзор за управлением животными отходами. (7.12.2017 N1692)

 5. Соответствующее учреждение, входящее в систему Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, выдает свидетельство о допуске транспортного средства  к транспортировке опасных отходов.

6. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии и входящее в его систему соответствующее учреждение совместно с Министерством разрабатывают и представляют Правительству Грузии на утверждение проект/проекты подзаконного акта/актов, которым/которыми определяются требования, связанные с транспортировкой отходов, в частности, требования:

а) к стандартам, относящимся к транспортным средствам, используемым для транспортировки отходов;

б) к контейнерам, используемым для транспортировки отходов;

в) к опытности водителей транспортных средств, перевозящих опасные отходы.

7. К компетенции Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии в сфере управления отходами относятся устройство, управление и закрытие мусорных свалок для неопасных отходов, устройство и управление станций перегрузки отходов с учетом требований настоящего Кодекса и соответствующих подзаконных нормативных актов. Полномочия, определенные настоящей частью, по решению Правительства Грузии могут быть переданы третьим лицам.

8. В соответствии с настоящим Кодексом и Органическим законом Грузии «Кодекс о местном самоуправлении» к компетенции муниципалитета в сфере управления отходами  относятся управление муниципальными отходами (в том числе – разработка плана управления муниципальными отходами) в соответствии со статьей 16 настоящего Кодекса  (кроме полномочий, предусмотренных частью 7 настоящей статьи).

9. Устройство, оперирование и закрытие  мусорных  свалок для неопасных отходов на территориях в пределах административных границ Аджарской Автономной Республики и города Тбилиси относится к компетенции соответствующих органов Аджарской Автономной Республики и Тбилисского муниципалитета.

 

Статья 7. Общие требования, связанные с управлением отходами

  1.Сбор, транспортировка и обработка отходов должны осуществляться по видам, характеристикам и составу отходов так, чтобы в дальнейшем не создавались препятствия восстановлению.

2.Во время сбора, транспортировки и обработки отходов следует максимально исключать загрязнение, засорение окружающей среды и вредное воздействие на здоровье человека. (24.06.2016 N5563)

3.В случае загрязнения/засорения окружающей среды отходами в результате транспортировки отходов перевозчик отходов обязан обеспечить осуществление мероприятий по очистке. (24.06.2016 N5563)

4.Производитель отходов и владелец отходов обязаны сами обрабатывать отходы или в целях сбора, транспортировки и обработки передавать их имеющим соответствующее право третьим лицам в соответствии с настоящим Кодексом, другими законодательным и подзаконными нормативными актами Грузии.

5.Если отходы переданы для восстановления или размещения, ответственность  первоначального производителя отходов или (и)  владельца отходов – в силе до полного восстановления или размещения.

6. Лицо, осуществляющее сбор или транспортировку отходов, обязано передавать отходы для обработки соответствующему объекту, предусмотренному природоохранным решением, или прошедшему регистрацию. (1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

7.Перевозчик отходов обязан до осуществления транспортировки опасных отходов получить свидетельство о допуске транспортного средства к транспортировке отходов, а водитель транспортного средства обязан при  транспортировке опасных отходов иметь при себе указанное свидетельство.(21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 февраля 2018 года.)

8. Запрещается сжигать отходы вне инсинератора, предусмотренного природоохранным решением. (1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

9.Условия инсинерации и соинсинерации отходов определяются постановлением Правительства Грузии.

 

Статья 8. Запрет на засорение

1.Запрещается бросать (насыпать), выбрасывать (высыпать) или (и) оставлять отходы в окружающей среде вне контейнеров  и объектов для сбора отходов.

2. Организатор мероприятия обязан очищать засоренную территорию, если она засорена в результате организованного им мероприятия.

 3.Муниципалитет, территория которого была засорена, правомочен требовать  от лица, засорившего указанную территорию, очистить ее.  При невозможности установить и разыскать  засорившее территорию лицо, муниципалитет может в течение указанного им разумного срока возложить обязательство по очистке территории на владельца территории.

4. Обязательство по очистке территории муниципалитета возлагается на муниципалитет, если указанная территория не является частной собственностью.».

 

Статья 9. Расширенное обязательство производителя

 (21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 декабря 2019 года)

1. Непосредственный производитель продукта, который впоследствии становится специфическим отходом, и лицо, размещающее указанный продукт на рынке, должны заботиться о придании продукту формы, которая обеспечит:

а) сокращение отрицательного влияния на окружающую среду, а также сокращение образования отходов в процессе производства и в результате дальнейшего использования продукта;

б) восстановление и размещение отходов, образовавшихся от продукта.

2. Обязательство, предусмотренное частью первой настоящей статьи, исполняется путем создания, производства и размещения на рынке предназначенного для многоразового использования, технически прочного продукта, образовавшиеся от которого  отходы выгодны для восстановления и безопасны для размещения в окружающей среде.

3. Производитель продукта, который впоследствии становится специфическим отходом, и лицо, размещающее указанный  продукт на рынке, обязаны обеспечивать сепарированный сбор, транспортировку, восстановление (в том числе, рециклирование) и безопасное для окружающей среды размещение отходов, образовавшихся от продукта.

4. Обязательство, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, выполняется индивидуально или коллективно – путем  объединения производителей.

5. Министерство совместно с Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и другими ведомствами разрабатывает и представляет Правительству Грузии для принятия проекты постановлений, определяющих детальные обязательства  применительно к расширенным обязательствам производителя, предусмотренным настоящей статьей.

 

Статья 10. Установление связанных с продуктом платежей

и субсидий и введение ограничений

1. Для выполнения задачи, предусмотренной частью 2 статьи первой настоящего Кодекса, требуется в порядке, установленном законодательством Грузии:

а) установить платежи или субсидии на использование определенного продукта;

б) запретить или ограничить в особых случаях размещение определенного продукта на рынке.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, должно быть приемлемым, необходимым и пропорциональным задаче и целям настоящего Кодекса, для достижения которых оно осуществляется.  Введение такого ограничения допускается только после консультации с заинтересованными сторонами.

 

Глава III

Планирование управления отходами

 

Статья 11. Стратегии управления  отходами

1. В соответствии с настоящим Кодексом Министерство разрабатывает национальную стратегию управления отходами, определяющую политику управления отходами в Грузии, и ее цели на 15-летний  период.

2. Министерство разрабатывает стратегию управления биодеградирующими муниципальными отходами, определяющую цели сокращения количества биодеградирующих отходов, размещаемых на мусорных свалках, и мероприятия, подлежащие осуществлению.

 

Статья 12. Национальный план действий по управлению  отходами

1. Для достижения цели настоящего Кодекса и осуществления принципов управления отходами и  осуществления политики, определенной национальной стратегией управления отходами, предусмотренной частью первой статьи 11 настоящего Кодекса, Министерство совместно с компетентными органами, определенными статьей 6 настоящего Кодекса,  каждые 5 лет разрабатывает 5-летний национальный план действий по управлению отходами, который утверждает Правительство Грузии.

2. Министерство до утверждения национального плана действий по управлению отходами  устраивает публичные обсуждения, в которых участвуют соответствующие заинтересованные лица.

3. Национальный план действий по управлению отходами после утверждения в надлежащем порядке публикует Правительство Грузии.

4. Министерство раз в 3 года представляет Правительству Грузии отчет об осуществлении плана.

5. Национальным планом  действий  по управлению отходами определяются безопасные для окружающей  среды мероприятия, подлежащие осуществлению для превенции, повторного использования, рециклирования, восстановления  и размещения отходов.

6.  Национальный план действий по управлению отходами должен включать:

а) информацию о видах, количествах и источниках отходов, образующихся на территории  Грузии,  оценку развития ожидаемых потоков отходов;

б) доступные данные об экспорте и импорте отходов, а также  прогноз, касающийся отходов, ввоз которых на территорию Грузии или вывоз которых с территории Грузии ожидается;

в) информацию о существующих системах сбора отходов, основных объектах восстановления и размещения (в том числе объектах, предназначенных для потоков специфических отходов или опасных отходов);

г) оценку необходимости закрытия существующих объектов обработки отходов, необходимости создания дополнительной инфраструктуры обработки отходов и новых систем сбора отходов;

д) информацию  о критериях определения местонахождения  в будущем объектов  восстановления  и размещения отходов и их производительности;

е) информацию о местонахождении  региональных мусорных свалок и сроках  начала их функционирования;

ж) планируемые  технологии  и  методы управления отходами, в том числе –  для отходов, управление которыми требует специфического подхода;

з) меры, подлежащие принятию для превенции отходов, и показатели прогресса на запланированный период;

и) организационные  вопросы, связанные  с управлением  отходами, включающие перераспределение  ответственности между юридическими лицами публичного и частного права, осуществляющими управление  отходами;

к) осуществляемые или планируемые мероприятия, связанные с объектами по сбору и обработке межмуниципальных отходов;

л) мероприятия по повышению сознания  общества в вопросах управления отходами и механизмы его информирования;

м) информацию об исторически загрязненных местах размещения отходов и мерах по их реабилитации;

н) пути и сроки осуществления мероприятий, предусмотренных планом, данные ответственных лиц, предполагаемые расходы и источники финансирования;

о) другую важную информацию.

7. Помимо национального плана действий по управлению отходами могут разрабатываться планы по  управлению отходами отдельных видов, как то: стойкие органические загрязнители, ртуть, медицинские отходы, животные отходы, асбестовые отходы и другие. Планы по управлению  отходами отдельных видов  должны соответствовать национальному плану действий по управлению отходами.

 

Статья 13.  План управления муниципальными отходами

1. Каждый муниципалитет принимает 5-летний план управления муниципальными отходами, образующимися на его территории. План управления муниципальными отходами может совместно разрабатываться смежными муниципалитетами.

2. План управления муниципальными отходами должен соответствовать национальному плану действий по  управлению отходами и планам управления отходами отдельных видов, предусмотренным частью 7 статьи 12 настоящего Кодекса.

3. До принятия плана управления муниципальными отходами устраиваются публичные обсуждения, в которых участвуют заинтересованные лица и представители смежных муниципалитетов. Публичные рассмотрения устраивает (устраивают) соответствующий муниципалитет (муниципалитеты).

4. План управления муниципальными отходами должен включать:

а) информацию о существующей системе сбора отходов у населения;

б) данные о количествах и видах собранных, восстановленных  и размещенных неопасных отходов;

в) данные о количествах и видах собранных у населения, восстановленных  и размещенных опасных отходов;

г) информацию о местонахождении предприятий по обработке отходов;

д) информацию  о планируемых мероприятиях по внедрению системы сепарированного  сбора  и  восстановления муниципальных отходов, в том числе –  биодеградирующих отходов и  отходов упаковки;

е) планы строительства новых объектов обработки отходов;

ж) программы повышения сознания общества по вопросам управления отходами;

з) информацию о мероприятиях, осуществляемых и планируемых с целью сотрудничества с другими муниципалитетами в сфере управления отходами;

и) способы и сроки осуществления предусмотренных планом мероприятий, ответственных лиц, предполагаемые расходы и источники финансирования.

 

Статья 14. План управления отходами компании

1. Физические или юридически лица, в результате деятельности которых в течение года скапливается более 200 тонн  неопасных отходов или более 1000 тонн инертных отходов или опасных отходов в любых количествах, обязаны разрабатывать план управления отходами компании. План в основном должен включать:

а) информацию об образующихся отходах (в частности данные об их происхождении, видах, составе, количествах отходов, определенных перечнем отходов);

б) информацию о мероприятиях, подлежащих осуществлению для превенции и восстановления отходов, особенно в случае с опасными отходами;

в) описание метода сепарации образующихся отходов, особенно – описание метода отделения опасных отходов от других отходов;

г) методы и условия временного хранения отходов;

д) методы, используемые для обработки отходов, или (и) информацию о лицах, которым отходы могут быть переданы для последующей обработки.

 2. План управления отходами компании представляется Министерству. Порядок рассмотрения и согласования плана определяет Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.  В случае требования план должен быть доступен для заинтересованного муниципалитета и других лиц. (7.12.2017 N1692)

 3. План управления отходами компании обновляется  каждые 3 года или в случае изменения вида,  количества и внесения существенных изменений в процесс обработки отходов.

 

Статья 15. Управляющий по охране окружающей среды

1. Лицо, предусмотренное статьей 14 настоящего Кодекса, обязано определить управляющего по охране окружающей среды. Информация о нем (в частности имя и фамилия управляющего по охране окружающей среды)  незамедлительно направляется  Министерству.

2. Обязанностями управляющего по охране окружающей среды, касающимися отходов, являются:

а) подготовка и обновление плана управления отходами компании;

б) организация осуществления плана управления отходами компании;

в) осуществление внутреннего контроля за исполнением требований законодательства Грузии в сфере управления отходами.

3. Предусмотренные частью 2 настоящей статьи обязанности управляющего по охране окружающей среды не сокращают обязательства компании по исполнению требований настоящего Кодекса и вытекающих из него подзаконных нормативных актов.

 

Глава IV

Управление муниципальными отходами

 

Статья 16. Сбор и обработка муниципальных отходов

1. Муниципалитет должен обеспечивать:

а) сбор муниципальных  отходов, внедрение с указанной целью и исправное функционирование системы сбора муниципальных отходов;

б) поэтапное внедрение и исправное функционирование системы сепарированного сбора муниципальных отходов. (21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 февраля 2019 года.)

 2. Лица, образующие муниципальные отходы, обязаны обеспечивать доступ соответствующей службы муниципалитета к образуемым ими муниципальным отходам в случае отсутствия системы сбора отходов.

3. Лица, образующие муниципальные отходы, кроме населения, правомочны не пользоваться  услугами муниципальной службы сбора отходов и передавать образуемые ими  муниципальные отходы для сбора и обработки лицу, которому  в соответствии с настоящим Кодексом предоставлено право на сбор и обработку отходов. В таком случае лица, образующие отходы, обязаны  предварительно известить об указанном соответствующий муниципалитет.

4. В случае внедрения муниципалитетом системы сепарированного сбора отходов лица, образующие муниципальные отходы, обязаны пользоваться указанной системой.

5. Сбор и обработка муниципальных отходов осуществляются в соответствии с постановлением  Правительства Грузии «О порядке сбора и обработки муниципальных отходов».

6. Муниципалитеты правомочны создавать, внедрять единую систему управления муниципальными отходами и управлять ею.

 7. Лицо, осуществляющее сбор, транспортировку или (и) обработку отходов, должно иметь природоохранное решение или пройти регистрацию в соответствии с главой  VII настоящего Кодекса. (1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

 

Глава V

Управление опасными отходами

 

Статья 17. Основные обязательства, связанные с управлением

опасными отходами

1. Образование, сбор и транспортировка опасных отходов, а также их обработка и складирование должны осуществляться так, чтобы обеспечивалась  охрана окружающей среды и здоровья человека.

2. Запрещается:

а) загрязнение окружающей среды опасными отходами вне контейнера для сбора отходов;

б) спуск опасных отходов в канализационную систему или подземные или (и) поверхностные воды (в том числе –  в море);

 в) сжигание опасных отходов вне инсинератора, предусмотренного природоохранным решением; (1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

г) обработка опасных отходов вне объекта обработки отходов, предусмотренного природоохранным решением. (1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

 3. Население обязано помещать образуемые им муниципальные опасные отходы в выделяемые для этой цели муниципалитетом специальные контейнеры, при наличии таковых.

 

Статья 18. Специальные обязательства, связанные с управлением

опасными отходами

1. Лицо, образующее отходы, которое производит в течение года более 2 тонн опасных отходов, обязано:

а) создавать и внедрять систему сепарации и сбора опасных отходов; (21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 февраля 2018 года.)

б) в соответствии со статьей 15 настоящего Кодекса  определить управляющего по охране окружающей среды, который будет ответствен  за принятие соответствующих мер для безопасного управления опасными отходами;

в) обеспечить информирование и соответствующее обучение персонала, работающего с опасными отходами.

11. План управления отходами компании представляется Министерству. Порядок рассмотрения и согласования плана определяет Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.  В случае требования план должен быть доступен для заинтересованного муниципалитета и других лиц. (7.12.2017 N1692)

2. До установления точного состава отходов эти отходы считаются опасными.

3. Если на территории Грузии нет технической  или (и) технологической возможности обработки опасных отходов, для обработки  опасных отходов должен быть осуществлен их экспорт. До осуществления экспорта обязательно безопасное складирование опасных отходов в порядке, установленном настоящим Кодексом, на объекте временного хранения.

4. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, по решению Министерства срок временного хранения опасных  отходов может быть продлен в разовом  порядке не более чем на 1 год, если подтвердится, что это  не причиняет вреда окружающей среде и здоровью  человека.

5. Сбор и транспортировку опасных отходов осуществляет физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с настоящим Кодексом.

6. Транспортировка опасных отходов осуществляется в соответствии с требованием части  первой статьи 17  и подзаконным актом  (актами), предусмотренными частью 6 статьи 6 настоящего Кодекса.

 

Статья 19. Запрет на смешивание опасных отходов

с другими отходами

1. Запрещается смешивание опасных отходов  с опасными отходами других видов или другими отходами, веществами или материалами (кроме случая, предусмотренного частью 3 статьи 17 настоящего Кодекса). Смешивание включает разбавление опасных веществ.

2. В качестве  исключения  из части первой настоящей статьи, смешивание опасных отходов возможно только при наличии предварительного письменного согласия Министерства, если согласие истребовано оператором и смешивание не причинит вреда окружающей среде и здоровью человека.

 

Статью 20. Специальные требования к сбору и обработке опасных

 отходов 

1. Специальные требования к сбору и обработке опасных отходов определяются постановлением Правительства Грузии.

2. Постановлением, предусмотренным частью первой настоящей статьи, наряду с другими требованиями определяются:

а) механизмы прослеживаемости опасных отходов от их образования до конечного размещения;

б) требования к упаковке и этикетированию опасных отходов;

в) требования к объекту  временного хранения опасных отходов;

г) требования к отходам устойчивых органических загрязнителей;

д) требования к опасным отходам, как то: остатки масел, остаток асбеста и другие.

 

Глава VI

Мусорная свалка

 

Статья 21. Категории мусорных свалок

1. Мусорные свалки подразделяются на следующие категории:

а) мусорная свалка опасных отходов;

б) мусорная свалка неопасных отходов;

в) мусорная свалка  инертных отходов.

2. Опасные отходы размещаются только на мусорной свалке опасных отходов.

3. На мусорных свалках неопасных отходов размещаются только муниципальные отходы и другие неопасные отходы, удовлетворяющие критериям приема отходов на мусорных свалках этой категории, определенным постановлением, принятым на основании  статьи 22 настоящего Кодекса.

4. Оператор мусорной  свалки  неопасных отходов обязан принимать  муниципальные отходы, образующиеся на территории  соответствующего муниципалитета, в том числе  у лица, предусмотренного частью 3 статьи 16 настоящего Кодекса.

5. На мусорных свалках инертных отходов размещаются только инертные отходы. (24.06.2016 N5563)

51. Инертные отходы, пригодные для операций заполнения или строительных целей, могут не размещаться на мусорной свалке, если они по согласованию с государственным или муниципальным органом будут использоваться для операций заполнения или в строительных целях, предусмотренных проектом. В таком случае не применяются требования статьи 24 настоящего Кодекса. (24.06.2016 N5563)

6. На мусорных свалках, предусмотренных природоохранным решением,  допускается размещение только обработанных отходов. Это не касается инертных отходов, обработка которых технически неосуществима, а также отходов, путем технически осуществимой обработки которых цель настоящего Кодекса не достигается. (1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

 

Статья 22. Требования, связанные с устройством, оперированием,

 закрытием и дальнейшим уходом и содержанием

 мусорных свалок

1. Постановлением Правительства Грузии об устройстве, оперировании, закрытии и последующем уходе и содержании мусорных свалок определяются:

а) технические и иные требования к устройству мусорных свалок;

б) технические и иные требования к оперированию мусорными свалками, в том числе требования, связанные с применением и мониторингом критериев приема отходов на мусорных свалках различных категорий;

в) технические требования к закрытию и дальнейшему уходу и содержанию мусорных свалок;

г) требования, которые должен выполнять, и мероприятия, которые должен осуществлять оператор мусорных свалок для превенции причинения вреда окружающей среде и здоровью человека.

2. Не допускается прием на мусорной свалке отходов, не удовлетворяющих критериям, определенным постановлением, предусмотренным частью первой настоящей статьи.

 

Статья 23. Существующие мусорные свалки

  1. Мусорные свалки, существующие на момент введения в действие настоящего Кодекса, продолжают функционировать при наличии  разрешения, выданного в соответствии с Законом Грузии «О разрешении на воздействие на окружающую среду». Владелец указанного разрешения после введения в действие Кодекса о природоохранной оценке в порядке, установленном частью 4 статьи 48 Кодекса о природоохранной оценке, обязан требовать выдачи природоохранного решения. (1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

  2. В случае функционирования мусорной свалки без разрешения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, оператор мусорной свалки  обязан в 18-месячный срок после принятия постановления Правительства Грузии «Об устройстве, оперировании, закрытии и дальнейшем уходе и содержании мусорных свалок» согласовать с Министерством план приведения мусорной свалки в соответствие с условиями, определенными указанным постановлением. В указанный период мусорная свалка продолжает функционировать.».

 3.Министерство рассматривает документацию, представленную оператором мусорной свалки для продолжения функционирования мусорной свалки, и с учетом условий, определенных постановлением Правительства Грузии «Об устройстве, оперировании, закрытии и последующем уходе и содержании мусорных  свалок» принимает одно из следующих решений:

а) если существующая мусорная свалка содержит серьезный риск для окружающей среды и здоровья человека и предотвращение оператором мусорной свалки указанного риска невозможно, она закрывается не позднее 4 лет после введения настоящего Кодекса в действие. В тот же срок закрывается мусорная свалка, на которую не был  представлен план приведения  в соответствие с целью продолжения оперирования;

б) если существующая мусорная свалка не содержит серьезного риска для окружающей среды и здоровья человека, но ее приведение  в соответствие с требованиями настоящего Кодекса и вытекающих из него постановлений невозможно, она  продолжает функционирование на условиях, установленных Министерством. Такая мусорная свалка подлежит закрытию не позднее 8 лет после введения в действие постановления, предусмотренного настоящей статьей;

в) если существующая мусорная свалка может быть приведена в соответствие с требованиями настоящего Кодекса и вытекающих из него постановлений, ей может предоставляться право на продолжение  деятельности на истребуемый срок.

 

Глава VII

  Выдача природоохранного решения для осуществлении деятельности,

связанной с управлением отходами, и ее регистрация

(1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

 

 Статья 24. Виды деятельности, связанные с обработкой отходов,

предусмотренные природоохранным решением

(1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

 1. Для осуществления видов деятельности, предусмотренных Кодексом о природоохранной оценке, требуется природоохранное решение.

2. Перечень документов, подлежащих представлению административному органу, уполномоченному на принятие природоохранного решения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, и требования к их содержанию определяются настоящим Кодексом, Кодексом о природоохранной оценке и принятыми и изданными на их основании подзаконными нормативными актами.

3. Если лицо, осуществляет деятельность более одного вида, предусмотренную частью первой настоящей статьи, и эти виды деятельности связаны друг с другом по существу, указанное лицо вправе требовать выдачи одного природоохранного решения.

 

 Статья 25. Информация, подлежащая представлению для

 получения природоохранного решения в целях

 осуществления деятельности, связанной с обработкой отходов

 (1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

 Помимо информации, предусмотренной Кодексом о природоохранной оценке, для получения природоохранного решения в целях осуществления деятельности, связанной с обработкой отходов, в уполномоченный административный орган должна быть представлена следующая информация:

а) вид обрабатываемых отходов (код и наименование в соответствии с постановлением, принятым на основании части 3 статьи 2 настоящего Кодекса);

б) количество и происхождение обрабатываемых отходов;

в) коды и описание операций восстановления или размещения отходов в соответствии с приложениями I и II к настоящему Кодексу;

г) используемые средства и оборудование, а также их производительность;

д) предусмотренная законодательством Грузии информация об устраиваемой мусорной свалке.

 

Статья 26. Регистрация деятельности, связанной с

управлением отходами

(21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 января 2018 года)

1.Регистрации подлежат следующие виды деятельности, связанной с управлением отходами:

а) сбор или (и) транспортировка отходов;

б) устройство и оперирование объекта временного хранения более 50 тонн неопасных отходов;

в) предварительная обработка неопасных отходов;

г) устройство и оперирование объекта временного хранения не менее 2 тонн и не более 10 тонн опасных отходов;

д) устройство и оперирование станции  перегрузки отходов.

2. Виды деятельности, предусмотренные частью первой настоящей статьи, регистрируются на субъектов  предпринимательской деятельности, зарегистрированных в соответствии с Законом Грузии «О предпринимателях», на государственные и муниципальные предприятия и ассоциации (объединения) муниципалитетов.

3. Порядок и условия регистрации сбора, транспортировки, предварительной обработки и временного хранения отходов определяются постановлением Правительства Грузии.

 

 Статья 27. Реестр природоохранных решений и регистраций

(1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

Выданные для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Кодексом, природоохранные решения и регистрации отражаются в базе данных об отходах в соответствии со статьей 30 настоящего Кодекса.

 

Глава VIII

Трансграничная перевозка отходов

 

 Статья 28. Трансграничная перевозка отходов

 (13.04.2016 N4956, ввести в действие с 1.07.2016)

Импорт, экспорт и транзит (трансграничная перевозка) отходов регулируются с учетом требований и процедур, предусмотренных Законом Грузии «Об импорте, экспорте и транзите отходов» и Базельской  конвенции «О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением» от 22 марта 1989 года.

 

Глава IХ

Учет отходов и отчетность. База данных об отходах

 

Статья 29. Обязательство по учету  отходов и отчетности

 (21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 января 2018 года)

 1. Обязательство по учету отходов и соответствующей отчетности перед Министерством возлагается: (24.06.2016 N5563)

а) на лиц, осуществляющих виды деятельности, предусмотренные  статьями 24 и 26 настоящего Кодекса;

б) на лиц, в результате предпринимательской деятельности которых  в течение года образуются более 2 тонн  неопасных отходов (кроме муниципальных отходов) или опасные отходы в любых количествах.

2. Лица, определенные частью первой настоящей статьи, хранят данные об отходах, предусмотренных этой же частью, в течение 3 лет.  Указанное требование не распространяется на оператора мусорной свалки. Он обязан хранить указанные данные до истечения срока функционирования мусорной свалки и в период последующего ухода и содержания свалки после ее закрытия. (24.06.2016 N5563)

 3. Обязательство по учету отходов  и отчетности не возлагается на население.

4. Форма и содержание  ведения учета  отходов, осуществления отчетности определяются постановлением Правительства Грузии.

 

Статья 30. База данных об отходах

  (21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 января 2018 года)

Министерство ведет и обновляет базу данных об отходах, которая включает:

а) данные, предусмотренные статьей 29  настоящего Кодекса;

б) информацию о лицах, которым в соответствии со статьей 24 настоящего Кодекса было  выдано природоохранное решение; (1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

 в) информацию о лицах, деятельность которых согласно статье 26 настоящего Кодекса подлежит регистрации.

 

Глава Х

Административные правонарушения и производство по делу

об административном правонарушении

 

Статья 31. Засорение окружающей среды муниципальными отходами

1. Засорение окружающей среды муниципальными отходами до 2 кг –

влечет  наложение штрафа в размере 80 лари.

2. То же деяние, совершенное из жилого дома или другого здания и сооружения, –

влечет  наложение штрафа в размере 100 лари.

3. То же деяние, совершенное из автотранспортного средства, –

влечет  наложение штрафа на водителя, а в случае с общественным  транспортом – на соответствующего нарушителя в размере 120 лари.

4. Засорение окружающей среды шинами в количестве до 5 единиц (кроме велосипедных шин) –

влечет  наложение штрафа в размере 150 лари.

5. Засорение окружающей среды шинами  в количестве 5 или  более 5 единиц (кроме велосипедных шин) –

влечет  наложение штрафа в размере 500 лари.

6. Засорение окружающей среды батареями, аккумуляторами, электролампочками, электротоварами, графитными электродами, режущими или колющими предметами (в том числе – битым стеклом, гвоздями или другими подобными предметами) в количестве до 2 кг –

 влечет  наложение штрафа в размере 100 лари.

7. Засорение окружающей среды муниципальными отходами в количестве 2 кг или более 2 кг (кроме случая, предусмотренного частью 8  настоящей статьи) –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 150 лари, на юридических лиц – в  размере 500 лари.

8. Засорение окружающей среды муниципальными отходами в объеме, превышающем 1 м3, –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 300 лари, на юридических лиц – в  размере 1000 лари.

9. Засорение окружающей среды крупными по объему отходами  (в том числе транспортными средствами, электро- или электротехническими установками, строительными установками или иными подобными устройствами) –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 500 лари, на юридических лиц – в  размере 1500 лари.

Примечания:

1. Отходы считаются предусмотренными частью 9 настоящей статьи крупными по объему, если они покрывают площадь более 2 м2.

2. Если в случае сброса на дорогу бытовых отходов из салона предусмотренного частью 3 настоящей статьи автотранспортного средства (кроме общественного транспорта) по факту административного правонарушения  патрульным полицейским, уполномоченным сотрудником  органа местного самоуправления или учреждения, входящего в систему Министерства, протокол об административном правонарушении (штрафная квитанция) не составлен на месте или водителю автотранспортного средства  не назначено административное взыскание и факт административного правонарушения зафиксирован на видеопленке или (и) фотопленке, уплата штрафа, предусмотренного частью первой  настоящей статьи, возлагается на собственника автотранспортного средства, которому постановление  о наложении административного взыскания  направляется по месту регистрации.

3. В случаях, предусмотренных частями первой – 7 настоящей статьи, лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, обязано незамедлительно очистить территорию, засоренную муниципальными отходами.

 

Статья 32. Засорение окружающей среды строительными

или другими инертными отходами

1. Засорение окружающей среды строительными или другими инертными отходами объемом до 1 м3

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 лари, на юридических лиц – в  размере 500 лари.

2. Засорение окружающей среды строительными или другими инертными отходами объемом 1 м3  или более 1 м3  –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 500 лари, на юридических лицв  размере 1500 лари.

Примечание. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, обязано незамедлительно очистить территорию, засоренную строительными или другими инертными отходами.

 

Статья 33. Загрязнение территории шламообразными остаточными

веществами – фекальными массами или

канализационными отходами

1. Загрязнение территории фекальными массами собак или других домашних животных в малых объемах –

влечет наложение штрафа на лиц в размере 50 лари.

2. Загрязнение территории фекальными массами или канализационными отходами в объеме до 1 м3

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 150 лари, на юридических лиц – в  размере 500 лари.

3. Загрязнение территории фекальными массами или канализационными отходами  в объеме 1 м3  или более 1 м3

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 500 лари, на юридических лиц  в  размере 2000 лари.

Примечания:

1. Ответственность, предусмотренная частью первой настоящей статьи, возлагается  на лиц за действия, осуществленные на территории населенных пунктов, определенных нормативным актом представительного органа соответствующего муниципалитета.

2. Ответственность, предусмотренная частью первой настоящей статьи, не возлагается  на владельцев собак или других домашних животных, если они незамедлительно и полностью очистят территорию, загрязненную фекальными массами.

 

Статья 34. Засорение окружающей среды остатками туш животных

1. Засорение окружающей среды остатками туш животных весом до 20 кг (в том числе – с боен) –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 150 лари, на юридических лиц – в размере 500 лари.

2. Засорение окружающей среды отходами туш животных весом 20 кг или более 20 кг  (в том числе –  с боен) –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 300 лари, на юридических лиц в размере 1000 лари.

Примечание.  В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, обязано незамедлительно очистить территорию, засоренную остатками туш животных.

 

 Статья 35. Сжигание муниципальных неопасных отходов

открытым способом или в не предназначенных для этого

установках для сжигания

1. Сжигание муниципальных неопасных отходов (листьев, садовых/парковых, бытовых отходов) открытым способом или  в не предназначенных для этого установках для сжигания –

влечет наложение штрафа в размере 200 лари.

2. Сжигание  муниципальных неопасных отходов (кроме отходов, предусмотренных частью первой  настоящей статьи) (в том числе – шин, резины и других эластомерных материалов) открытым способом или в  не предназначенных для этого  установках для сжигания –

влечет наложение штрафа  в размере 500 лари.

 

Статья 36. Невыполнение требований и обязательств, связанных

с управлением опасными отходами

1. Сброс опасных отходов в канализационную систему или подземные  или (и) поверхностные воды –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 400 лари, на юридических лиц в размере 1000 лари.

2. Засорение окружающей среды опасными отходами или иное деяние, совершенное вне контейнера для сбора отходов, а также помещение опасных отходов, образующихся в результате предпринимательской деятельности, вконтейнеры не по назначению (в том числе – в контейнеры для муниципальных неопасных отходов) –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 400 лари, на юридических лиц – в размере 1000 лари. (24.06.2016 N5563)

3. Сжигание опасных отходов вне инсинератора, предусмотренного природоохранным решением, –

влечет  наложение штрафа на физических лиц в размере 500 лари, на юридических лиц –  в размере 1500 лари. (1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

4. Обработка опасных отходов вне объекта обработки отходов, предусмотренного природоохранным решением, –

влечет  наложение штрафа на физических лиц в размере 500 лари, на юридических лиц –  в размере 1500 лари. (1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

5. Передача опасных отходов субъектом предпринимательской деятельности – владельцем отходов неправомочному лицу с целью сбора, транспортировки и обработки –

влечет наложение штрафа на субъекта предпринимательской деятельности – владельца отходов в размере 400 лари. (24.06.2016 N5563)

Примечание. Стоимость проведения экспертизы, назначенной для цели настоящей  статьи, в случае признания указанной экспертизой отходов  опасными  возмещает лицо, в отношении которого составлен протокол  об административном правонарушении.

 

Статья 37. Засорение  или загрязнение окружающей среды

 отходами при транспортировке отходов 

1. Засорение  или загрязнение окружающей среды  неопасными отходами при транспортировке неопасных отходов –

влечет  наложение штрафа на физических лиц в размере 200 лари, на юридических лиц –  в размере 400 лари.

2. Засорение  или загрязнение окружающей среды опасными отходами при транспортировке опасных отходов –

влечет  наложение штрафа на физических лиц в размере 350 лари, на юридических лиц –  в размере 800 лари.

 

Статья 38. Нарушение порядка транспортировки отходов (24.06.2016 N5563)

(21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 февраля 2018 года.)

1. Нарушение порядка транспортировки неопасных отходов –

влечет наложение штрафа в размере 200 лари.

2. Нарушение порядка транспортировки опасных отходов –

влечет наложение штрафа в размере 400 лари.

 

Статья 39. Смешивание опасных отходов с другими отходами,

веществами или материалами (24.06.2016 N5563)

 1. Смешивание оператором менее 20 кг опасных отходов с другими отходами, веществами или материалами без предварительного письменного согласия Министерства –

 влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 лари, на юридических лиц – в размере 300 лари.

2. Смешивание оператором 20 кг или более 20 кг опасных отходов с другими отходами, веществами или материалами без предварительного письменного согласия Министерства –

влечет  наложение штрафа на физических лиц в размере 550 лари, на юридических лиц – в размере 1500 лари.

 

Статья 40. Нарушение порядка и условий регистрации сбора,

транспортировки, предварительной обработки

и временного хранения отходов или порядка  сбора

и обработки муниципальных отходов

1. Сбор или (и) транспортировка отходов без регистрации в установленном порядке –

 влечет  наложение штрафа в размере 1000 лари. (21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 апреля 2018 года)

2. Устройство и оперирование объекта предварительной обработки неопасных отходов без регистрации в установленном порядке–

влечет  наложение штрафа в размере 2000 лари. (21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 апреля 2018 года)

3. Устройство и оперирование объекта временного хранения не менее 2 тонн и не более 10 тонн опасных отходов без регистрации в установленном порядке –

влечет наложение штрафа в размере 2000 лари. (24.06.2016 N5563) (21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 апреля 2018 года)

 4.Устройство и оперирование станции перегрузки отходов без регистрации в установленном  порядке –

влечет наложение штрафа в размере 2000 лари. (21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 апреля 2018 года)

41. Устройство и оперирование объекта временного хранения более 50 тонн неопасных отходов без регистрации в установленном порядке –

влечет наложение штрафа в размере 2000 лари. (24.06.2016 N5563) (21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 апреля 2018 года)

5. Невыполнение условий регистрации, предусмотренных настоящим Кодексом, –

влечет наложение штрафа в размере 1000 лари. (21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 апреля 2018 года)

6. Нарушение порядка сбора и обработки муниципальных отходов –

влечет наложение штрафа в размере 2000 лари.

7. Неразработка в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, плана управления муниципальными отходами или (и) неосуществление мероприятий, определенных указанным планом, –

влечет наложение штрафа в размере 5000 лари.

 

Статья 41. Нарушение срока и условий оперирования мусорных

свалок

Нарушение установленных настоящим Кодексом срока и условий оперирования мусорных свалок –

влечет наложение штрафа в размере 3000 лари.

 

Статья 42. Невыполнение обязательства по определению

управляющего по охране окружающей среды или (и)

 сообщению его данных Министерству (24.06.2016 N5563)

Невыполнение обязательства по определению управляющего по охране окружающей среды или (и) сообщению его данных Министерству –

влечет  предупреждение или наложение штрафа  в размере 200 лари.

 

Статья 43. Нарушение требований к представлению  плана

управления отходами компании

1.Непредставление компанией в случае требования муниципалитета плана управления отходами компании –

влечет наложение штрафа в размере 200 лари.

 2. Непредставление плана управления отходами компании в установленный срок или(и) неосуществление мероприятий, определенных указанным планом, – (24.06.2016 N5563)

влечет наложение штрафа  в размере 500 лари.

 

Статья 44. Невыполнение обязательства по учету отходов и отчетности

 (21.12.2016 N124, ввести в действие с 1 апреля 2018 года.)

Невыполнение обязательства по учету отходов и отчетности –

влечет наложение штрафа в размере 200 лари.

 

Статья 45. Невыполнение специальных обязательств, связанных

с управлением опасными отходами

 N124, ввести в действие с 1 февраля 2018 года.)

1. Невыполнение обязательства по информированию и соответствующему обучению персонала, работающего с опасными отходами,–

влечет наложение штрафа в размере 200 лари.

2.Невыполнение обязательства по созданию и внедрению системы сепарирования и сбора опасных отходов –

влечет наложение штрафа в размере 600 лари.

 

Статья 46. Невыполнение требований органов, уполномоченных на составление предусмотренных статьями 31–45 настоящего Кодекса протоколов об административных правонарушениях  (24.06.2016 N5563)

  1. Невыполнение в установленный срок после совершения административного правонарушения, предусмотренного настоящим Кодексом, обязанности, возложенной предписанием об устранении административного правонарушения, изданным органом, уполномоченным на составление протокола об административном правонарушении, – 

влечет наложение административного взыскания (наложение штрафа) в пределах санкции статьи или части статьи настоящего Кодекса, за нарушение которой на лицо было возложено  устранение административного правонарушения.

2. Препятствование сотруднику органа, уполномоченного на составление протокола об административном правонарушении, предусмотренного настоящим Кодексом, в  осуществлении права и исполнении обязанности на составление протокола об административном  правонарушении, предусмотренного настоящим Кодексом –

влечет наложение штрафа в размере 5000 лари.

3. Невыполнение законного требования (в том числе непредставление предусмотренных законодательством Грузии документов, материалов и информации, игнорирование требования  по обеспечению проверяемым объектом представительства в ходе проверки) сотрудника органа, уполномоченного на составление протокола об административном правонарушении, предусмотренного настоящим Кодексом, –

влечет наложение штрафа в размере 500 лари.

 

Статья 47. Производство по делу об административном

правонарушении

  1. Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном настоящим Кодексом, и назначение санкции осуществляются  в порядке, установленном настоящим Кодексом и Кодексом Грузии об административных правонарушениях.

 2. Соответствующее деяние, предусмотренное статьями 31–46 настоящего Кодекса, совершенное повторно, –

влечет двукратное увеличение размера соответствующего штрафа. (20.04.2018 N2198)

 3. Совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 31–35 и 37  настоящего Кодекса, в пределах установленных границ государственного заповедника, зоны строгой охраны природы национального парка, памятника природы, зоны ядра биосферного резервата (строгой охраны природы), участка мирового наследия, переувлажненной территории, имеющей международное значение, влечет удвоение размера соответствующего штрафа, а повторное совершение указанного административного правонарушения –  четырехкратное увеличение размера соответствующего штрафа.

4. Ответственность в случае нарушения условий, установленных природоохранным решением, определяется законодательством Грузии. (1.06.2017 N898, ввести в действие с 1 января 2018 года.)

5. Возложение ответственности, предусмотренной настоящей главой, не освобождает правонарушителя от обязательства по возмещению в установленном размере и установленном порядке вреда, причиненного окружающей среде. В случае совершения административного правонарушений, предусмотренных статьями 31–34, частью 2 статьи 36 и статьей 37 настоящего Кодекса, на правонарушителя также возлагается обязательство по очистке территории, загрязненной/засоренной отходами. В случае если указанное обязательство не будет выполнено добровольно, очистку указанной территории обеспечивает исполнительный орган муниципалитета или лицо, уполномоченное исполнительным органом муниципалитета, а расходы по очистке возлагаются на правонарушителя. (24.06.2016 N5563)

 6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 31–36, 39–42, частью 2 статьи 43 и статьями 44– 46 настоящего Кодекса, составляют уполномоченные сотрудники учреждений, входящих в систему Министерства.

7. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 31–34, частью 2 статьи 36, статьями 37, 38 и частью первой статьи 40 настоящего Кодекса, составляют сотрудники уполномоченного органа Министерства внутренних дел Грузии, если правонарушение совершено с использованием транспортного средства, а также в случае, когда уполномоченное лицо Министерства внутренних дел Грузии станет непосредственным очевидцем факта указанного правонарушения (зафиксирует его). (24.06.2016 N5563)

8. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 31–35, частями первой и 2 статьи 36, статьей 39, частью первой статьи 43 и статьей 46 настоящего Кодекса, составляет исполнительный орган муниципалитета или лицо, уполномоченное исполнительным органом муниципалитета. (24.06.2016 N5563)

9.Уполномоченные сотрудники учреждений, входящих в систему Министерства, вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями первой, 2 и 4–9  статьи 31, статьями 32–36, 39–42, частью 2 статьи 43, статьями 44–46 настоящего Кодекса, и назначать административные взыскания.

10. Уполномоченные сотрудники учреждений, входящих в систему Министерства, вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 31–36 и 39–42, частью 2 статьи 43, и статьями 44–46 настоящего Кодекса, и налагать административные взыскания. (20.04.2018 N2198)

11. Сотрудники уполномоченного органа Министерства внутренних дел Грузии  вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 31–34, частью 2 статьи 36, статьями 37, 38 и частью первой статьи 40  настоящего Кодекса, и налагать административные взыскания, если правонарушение будет совершено с использованием транспортного средства, а также в случае, когда уполномоченное лицо Министерства внутренних дел Грузии станет непосредственным очевидцем факта указанного правонарушения (зафиксирует его). (24.06.2016 N5563)

12. Исполнительный орган муниципалитета или лицо, уполномоченное исполнительным органом муниципалитета, вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 31–35, частями первой и 2 статьи 36, статьей 39, частью первой статьи 43 и статьей 46 настоящего Кодекса, и налагать административные взыскания. (24.06.2016 N5563)

  13. В случае, предусмотренном частью 12 настоящей статьи, штраф на месте не взимается, и нарушителю на месте выписывается штрафная квитанция, которая одновременно является протоколом об административном правонарушении.

  14. В случае, предусмотренном частью 13 настоящей статьи, штраф на месте не взимается, и правонарушителю на месте выписывается штрафная квитанция, которая одновременно является протоколом об административном правонарушении. (24.06.2016 N5563)

15. Форму штрафной квитанции, предусмотренной частью 14 настоящей статьи, порядок ее заполнения, сдачи и представления подзаконным нормативным актом определяют соответственно Министерство, Министерство внутренних дел Грузии, представительный орган муниципалитета. (24.06.2016 N5563)

 

Глава ХI

Переходные и заключительные положения

 

Статья 48. Переходные положения, связанные с введением

в действие настоящего Кодекса

1. Принять до 31 декабря 2015 года национальную стратегию управления отходами, предусмотренную частью первой статьи 11 и национальный план действий по управлению отходами, предусмотренный частью первой статьи 12 настоящего Кодекса.

2. Министерству до 31 декабря 2019 года разработать стратегию управления биодеградирующими муниципальными отходами, предусмотренную частью 2 статьи 11 настоящего Кодекса.

3. Каждому муниципалитету принять до 31 декабря 2017 года план управления муниципальными отходами, предусмотренный статьей 13 настоящего Кодекса.

4. Предусмотренный частью первой статьи 14 настоящего Кодекса первый план управления отходами компании представить Министерству до 1 июля 2017 года. (21.12.2016 N124)

5. Ответственность, предусмотренная частью первой, частью 7 (кроме юридических лиц), частью  9 (кроме юридических лиц) статьи 31 и частью первой статьи 35 настоящего Кодекса, не распространять на территории населенных пунктов, определенные актом представительного органа соответствующего муниципалитета, где не функционирует система сбора и вывоза муниципальных отходов. (24.06.2016 N5563)

6. Обязательства, предусмотренные статьями 14 и 15 и частью первой статьи 29 настоящего Кодекса, до 1 января 2020 года не распространяются на виды деятельности, определенные постановлением Правительства Грузии. (24.06.2016 N5563, ввести в действие с 1 сентября 2016 года.)

 

Статья 49. Подзаконные нормативные акты, подлежащие принятию

 и изданию на основании настоящего Кодекса

1. Правительству Грузии до 1 августа 2015 года принять:

а) постановление «Об определении перечня и классификации отходов по видам и характеристикам» в соответствии с частью 3 статьи 2 настоящего Кодекса.

б) постановление «Об устройстве, оперировании, закрытии и последующем уходе и содержании мусорных свалок» в соответствии с частью первой статьи 22 настоящего Кодекса;

в) постановление «О форме и содержании ведения учета отходов, осуществления отчетности» в соответствии с частью 4 статьи 29 настоящего Кодекса.

2. Правительству Грузии до 1 февраля 2016 года принять:

а) постановление «О порядке сбора и обработки  муниципальных отходов» в соответствии с частью 5 статьи 16 настоящего Кодекса;

б) постановление «О порядке и условиях регистрации сбора, транспортировки, предварительной обработки и временного хранения отходов» в соответствии с частью 3 статьи 26 настоящего Кодекса;

в) постановление «О специальных требованиях к сбору и обработке опасных отходов» в соответствии со статьей 20 настоящего Кодекса.

21. До 1 сентября 2016 года Правительству Грузии постановлением определить виды деятельности, на которые до 1 января 2020 года не распространяются обязательства, предусмотренные статьями 14 и 15 и частью первой статьи 29 настоящего Кодекса. (24.06.2016 N5563)

3. Правительству Грузии до 1 февраля 2017 года принять постановление «Об условиях инсинерации и соинсинерации отходов» в соответствии с частью 9 статьи 7 настоящего Кодекса.

4. До 31 декабря 2018 года Министерству в сотрудничестве с Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и заинтересованными лицами разработать и представить Правительству Грузии для принятия проекты постановлений в соответствии с частью 5 статьи 9 настоящего Кодекса. (21.12.2016 N124)

 5. До 1 февраля 2016 года Министерству экономики и устойчивого развития Грузии совместно с Министерством разработать и представить Правительству Грузии для принятия проект/проекты одного или нескольких подзаконных актов, которым/которыми определяются требования, связанные с транспортировкой отходов, в соответствии с частью 6 статьи 6 и частью 7 статьи 7 настоящего Кодекса.

6. В соответствии с частью 3 статьи 6 настоящего Кодекса акт об управлении медицинскими отходами принимает Правительство Грузии. (5.07.2018 N3065)

7. До 31 октября 2017 года Министерству сельского хозяйства Грузии и Министерству издать совместный подзаконный акт об управлении животными отходами в соответствии с частью 4 статьи 6 настоящего Кодекса. (24.06.2016 N5563)

8. До 1 августа 2015 года Министру охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии издать приказ «Об утверждении порядка рассмотрения и согласования плана управления отходами компании» в соответствии с частью 2 статьи 14 настоящего Кодекса.

9. Министру охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии до 1 сентября 2016 года приказом определить перечень видов деятельности, в результате которых образуется менее 2 тонн опасных отходов в течение года и на которые распространяются обязательства, предусмотренные частью первой статьи 18 настоящего Кодекса. (24.06.2016 N5563)

10. Министерству до 1 октября 2018 года разработать и представить Правительству Грузии для принятия проект постановления «Об утверждении технического регламента – «Порядка регулирования пластиковых и биодеградируемых пакетов», в соответствии с подпунктом «б» части первой статьи 10 настоящего Кодекса. (20.04.2018 N2198)

 

Статья 50. Введение Кодекса в действие

  1.Настоящий Кодекс, кроме части 7 статьи 7, статьи 9, части первой статьи 15, подпункта «б» части первой статьи 16, подпункта «а» части первой статьи 18, статей 26, 29, 30 и 38, частей первой – 6 статьи 40, статей 42, 44 и 45 настоящего Кодекса, ввести в действие с 15 января 2015 года.

  2.Часть первую статьи 15, часть 6 статьи 40 и статью 42  настоящего Кодекса ввести в действие с 1 февраля 2016 года.

  3. Статьи 26, 29 и 30 настоящего Кодекса ввести в действие с 1 января 2018 года. (21.12.2016 N124)

4. Часть 7 статьи 7, подпункт «а» части первой статьи 18 и статьи 38 и 45 настоящего Кодекса ввести в действие с 1 февраля 2018 года. (21.12.2016 N124)

5. Части первую– 5 статьи 40 и статью 44 настоящего Кодекса ввести в действие с 1 апреля 2018 года. (21.12.2016 N124)

6. Подпункт «б» части первой статьи 16 настоящего Кодекса ввести в действие с 1 февраля 2019 года. (21.12.2016 N124)

7. Статью 9 настоящего Кодекса ввести в действие с 1 декабря 2019 года. (21.12.2016 N124)

 

Президент ГрузииГеоргий Маргвелашвили

Кутаиси

26 декабря 2014 года

№2994-вс

рс

 

 

Приложение I

Операции восстановления

R.1 Использование в качестве топлива или иное использование для получения энергии.

R.2 Восстановление (регенерация ) растворителя.

R.3 Рециклирование/восстановление органических веществ, не используемых в качестве растворителей (в том числе – компостировка и другие процессы биологической трансформации)[1].

R.4 Рециклирование/восстановление металлов или соединений металлов.

R.5 Рециклирование /восстановление других неорганических веществ.[2]

R.6 Регенерация кислот или основ.

R.7 Восстановление компонентов, используемых для сокращения загрязнения (24.06.2016 N5563)

 R.8 Восстановление компонентов из катализаторов.

R.9 Вторичная перегонка или иное повторное использование нефтепродуктов.

R.10 Обработка земель, которая приносит пользу сельскому хозяйству или улучшает экологическую обстановку.

R.11 Использование отходов, полученных в результате любой из операций, перечисленных под кодами от R1 до  R10 включительно.

R.12 Обмен отходов для осуществления операций, перечисленных  под кодами от R1 до  R11[3] включительно.

R.13 Складирование отходами, предназначенных для любых операций, перечисленных под кодами от R1 до R12 включительно (за исключением временного складирования отходов на месте их образования, подготовки к сбору).

1. Это включает газификацию и пиролиз.

2. Что включает очистку почвы в результате восстановления почв и рециклирования неорганических строительных материалов. (24.06.2016 N5563)

3. Если не применяется другой код R, это может включать предварительную обработку отходов до восстановления отходов, в том числе, такие операции предварительной обработки, как: разделение, сортировку, дробление, прессование, гранулирование, сушку, измельчение, кондиционирование, переупаковку, сепарирование или смешивание до сдачи для осуществления какой-либо из операций, указанных под кодами от R1 до R11. (24.06.2016 N5563)

 

 Приложение II

Операции размещения

D1 Размещение в земле или на земле (например, размещение отходов на мусорной свалке и другое).

D2 Обработка почвы (например, биодеградация сбрасываемых в почву жидких отходов или отходов  в виде осадков и другое).

D3 Глубинный сброс (например, сброс отходов в скважины, соляные  выработки или природные резервуары и другое).

D4 Поверхностный сброс (например, сброс жидких отходов или отходов в

виде осадков в котлованы, пруды или бассейны и другое)

D5 Размещение на специально устроенных мусорных свалках (например, помещение отходов в отдельные ячейки, закрытые и изолированные друг от друга и окружающей среды, и другое).

D6 Сброс в водоемы (кроме морей и океанов).

D7 Сброс в моря и океаны, в том числе –на морское дно.

D8 Биологическая обработка, которая не указана в настоящем приложении и полученные в результате которой конечные соединения  или смеси размещены посредством операций, перечисленных под кодами от  D1 до D12 включительно.

D9 Физико-химическая обработка, которая не указана в настоящем приложении и полученные в результате которой конечные соединения  или смеси размещены посредством операций, перечисленных под кодами от  D1 до D12 включительно (например, выпаривание, сушка, кальцинация и другое).

D10 Инсинерация на земле.

D11 Инсинерация в море[4].

D12 Постоянное складирование (например, размещение контейнеров в шахтах и другое).

D13 Смешивание до начала операций, перечисленных под кодами от  D1 до D12 [5] включительно.

D14 Переупаковка до начала операций, перечисленных под кодами от  D1 до D13 включительно.

D15 Хранение в ходе операций, перечисленных под кодами от  D1 до D14 включительно (не включает временное складирование отходов на месте образования, подготовку к сбору).

1. Указанная операция запрещена международными конвенциями.

2. Если не применяется другой код D, это может включать предварительную обработку отходов до их размещения, в том числе такие операции предварительной обработки отходов, как: сортировку, дробление, прессование, гранулирование, сушку, измельчение, кондиционирование или сепарирование до сдачи для осуществления какой-либо из операций, указанных под кодами от D1 до D12. (24.06.2016 N5563)

 

Приложение III

Характеристики, определяющие опасные отходы

 

H1

«Взрывчатые» – вещества и препараты, которые могут воспламеняться подвоздействием огня или которые более чувствительны к трению, нежели динитробензол

 

 

 

H2

 

«Окислители» – вещества и препараты, вызывающие бурные экзотермические реакции при взаимодействии с другими веществами, в частности  воспламеняющимися веществами

 

 

 

 

 

 

 

 

Н-3-А

 

«Легковоспламеняющиеся»:

жидкие вещества и препараты,  точка воспламенения  которых ниже 21°C (в том числе – сильно воспламеняющиеся жидкости);

 вещества и препараты, которые при взаимодействии с воздухом при обычной температуре могут нагреваться без применения какой-либо энергии и возгораться;

твердые вещества и препараты, способные возгораться при малейшем контакте с источником воспламенения и продолжающие гореть или поглощать даже после удаления от источника воспламенения;

газообразные вещества и препараты, воспламеняющиеся в воздухе при обычном давлении;

вещества и препараты, выделяющие при взаимодействии с водой или влажным воздухом легковоспламеняющиеся газы в опасных количествах.

H3-B

«Воспламеняющиеся» – жидкие вещества и препараты, точка воспламенения которых выше или равна 21°C либо ниже или  равна 55°C.

H4

«Раздражители» – некоррозионные вещества и препараты, которые при непродолжительном, продолжительном или повторяющемся взаимодействии с кожей или слизистой мембраной могут вызвать воспаление.

H5

«Вредные» – вещества и препараты, опасные для здоровья при вдыхании, проглатывании или проникновении в кожу.

H6

«Токсичные» – вещества и препараты (в том числе – наиболее токсичные вещества и препараты, могущие при вдыхании, проглатывании или проникновении в кожу повлечь серьезное, резкое или хроническое повреждение здоровья или даже смерть.

 

H7

«Канцерогенные» – вещества и препараты, могущие при вдыхании, проглатывании или проникновении в кожу вызвать опухоль либо повысить вероятность ее возникновения.

 

H8

«Коррозионные» – вещества и препараты, которые при взаимодействии с живой тканью могут разрушить ее.

H9

«Инфекционные» – вещества и препараты, содержащие микроорганизмы или их токсины, о которых известно или в связи с которыми есть обоснованное предположение, что они могут вызвать заболевание человека или иных живых организмов.

 

H10

«Токсичные для репродукции» – вещества и препараты, которые при вдыхании, проглатывании или проникновении в кожу могут вызвать ненаследственные врожденные патологии или повысить вероятность их развития.

 

H11

«Мутагенные» – вещества и препараты, которые при вдыхании, проглатывании или проникновении в кожу могут вызвать наследственные генетические дефекты или повысить вероятность их развития.

H12

Отходы, которые при взаимодействии с водой, воздухом или кислотой выделяют токсичные или высоко токсичные газы.

 

H13[6]

«Сенсибильные» – вещества и препараты, которые при проглатывании или проникновении в кожу могут вызвать гиперчувствительную реакцию, в частности их длительное воздействие может вызвать характерное отрицательное влияние.

H14

«Экотоксичные» –  отходы, которые создают или могут создавать одному или нескольким секторам окружающей среды риск немедленного или длительного действия.

H15

 Отходы, которые после размещения могут выделять другие вещества, например, выделения с какой-либо из характеристик, перечисленных под кодами H1- H14.

 

  

 

  1. Указанная операция запрещена международными конвенциями.

 2. Если не применяется другой код D, здесь подразумевается предварительная обработка до размещения, в частности сортировка, растирание, компактирование, паллетирование, сушка, измельчение или сепарация до  сдачи для осуществления какой-либо из операций, приведенных под кодами от D1 до D12

 

 

[6]  Если методы тестирования доступны.

 

 

Online consultation

Unfortunately no operator is online.