საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Номер документа 1/6/770
Издатель документа საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Дата издания 02/08/2019
Тип документа Решение Конституционного суда
Источник опубликования, дата Вебсайт, 07/08/2019
Регистрационный код 000000000.00.000.016444
1/6/770
02/08/2019
Вебсайт, 07/08/2019
000000000.00.000.016444
საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Русский перевод этого документа не найден