„საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

„საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
Номер документа 3725-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 14/11/2018
Тип документа Органический закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 07/12/2018
Регистрационный код 010020000.04.001.016252
3725-Iს
14/11/2018
Вебсайт, 07/12/2018
010020000.04.001.016252
„საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.