კომენტარები

nkometiani's picture
nkometiani (ნინო ქომეთიანი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/02/14
ბოლო შემოს: 2016/06/02 12:01:01
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

აღნიშნული მუხლი საჭიროა დაკონკრეტდეს, მუშაკს უნდა დაეკაოს მხოლოდ ის თანხა რა ზიანიც მიაყენა დამქირავებელს, ასევე დამქირავებელს არ უნდა ქონდეს უფლება შრომითი ხელშეკრულებით დაუწესოს დაქირავებულს სამსახურებრივი დისციპლინის დარღვევისათვის ფულადი ჯარიმები.დღეს არსებული კანონმდებლობა კი აღნიშნულ საკითხს არ აკონკრეტებს

niako wiklauri's picture
niako wiklauri (ნიაკო)
სხვა
რეგ. თარ: 2016/04/29
ბოლო შემოს: 2016/07/06 13:39:15
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამარჯობათ!! მაინტერესებს თუ დამსაქმებელი არ აფორმებს ხელშეკრულებას, მას რაიმე სანქციები თუ დაეკისრება ?

niako wiklauri's picture
niako wiklauri (ნიაკო)
სხვა
რეგ. თარ: 2016/04/29
ბოლო შემოს: 2016/07/06 13:39:15
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამარჯობათ! მაინტერესებს დამსაქმებელს ააქვს უფლება მხოლოდ 12 კალენდარული დღე მისცეს დასაქმებულს შვებულება და აქედან კვირა დღეები არ აანაზრაუროს.

ninokuloshvili's picture
ninokuloshvili (ნინო)
სხვა
რეგ. თარ: 2016/06/03
ბოლო შემოს: 2016/06/09 07:43:05
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მაინტერესებს:
1.როდიდან სეუძლია ორსულმა ითხოვოს სადეკრეტო შვებულება და კიდევ, მას მინიმუმ რამდენი თვის /წლის სამუშაო გამოცდილება უნდა ჰქონდეს სამსახურში ,რომ ჰქონდეს უფლება მოითხოვოს სადეკრეტო შვებულება.... სახელმწიფოს მიერ გაცემული კომპენსაციი

tyemala's picture
tyemala (ირაკლი ტყემალაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2016/03/14
ბოლო შემოს: 2016/11/03 14:56:10
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №329
2013 წლის 11 დეკემბერი.

tyemala's picture
tyemala (ირაკლი ტყემალაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2016/03/14
ბოლო შემოს: 2016/11/03 14:56:10
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

აქ არის სპეც სამუშაოების ჩამონათვალი

sabuka18's picture
sabuka18 (თამარი)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/09/03
ბოლო შემოს: 2016/08/02 00:24:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მოგესალმებით, სსიპ-ში როდესაც ხდება დასაქმებულის გათავისუფლება უნქტის „ა“, „ვ“–„თ“ და „ო“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე
საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულს აუნაზღაუროს გამოუყენებელი შვებულება შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობის პროპორციულად.

sabuka18's picture
sabuka18 (თამარი)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/09/03
ბოლო შემოს: 2016/08/02 00:24:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

იქნებ განმარტოთ გამოუყენებელი შვებულება შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობის პროპორციულად 2015 წელსაც თუ არ უსარგებლია შვებულებით ისიც უნდა ანაზღაურდეს?

n.sordia's picture
n.sordia (nana sordia)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2015/04/30
ბოლო შემოს: 2019/01/09 14:14:10
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
iza1960's picture
iza1960 (იზოლდა რატიანი)
კონსტიტუციური სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/25
ბოლო შემოს: 2018/05/16 12:20:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
iza1960's picture
iza1960 (იზოლდა რატიანი)
კონსტიტუციური სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/25
ბოლო შემოს: 2018/05/16 12:20:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
iza1960's picture
iza1960 (იზოლდა რატიანი)
კონსტიტუციური სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/25
ბოლო შემოს: 2018/05/16 12:20:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
iza1960's picture
iza1960 (იზოლდა რატიანი)
კონსტიტუციური სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/25
ბოლო შემოს: 2018/05/16 12:20:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
iza1960's picture
iza1960 (იზოლდა რატიანი)
კონსტიტუციური სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/25
ბოლო შემოს: 2018/05/16 12:20:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
mmandarinim's picture
mmandarinim (მარიამ მამულია)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2016/11/29
ბოლო შემოს: 2016/11/29 15:53:08
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
mmandarinim's picture
mmandarinim (მარიამ მამულია)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2016/11/29
ბოლო შემოს: 2016/11/29 15:53:08
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამსოაცდელი ვადის დროს ხელშეკრულების არ დადება და მხოლოდ ბრძანება საკმარისია?

rauf-guseinov's picture
rauf-guseinov (rauf )
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2016/12/16
ბოლო შემოს: 2016/12/16 11:30:45
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
Evropeli's picture
Evropeli (ნატო)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2017/02/05
ბოლო შემოს: 2017/02/05 01:06:32
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

40 საათი რომ დაკონკრეტდეს რამდენი სამუშაო დღეა უნჯობესია, მაგალითად 40 საათს ანუ 5 სამუშაო დღეს. იმისთვის რომ დასვენება ორი დღე გამოგვივიდეს კვირაში.

Evropeli's picture
Evropeli (ნატო)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2017/02/05
ბოლო შემოს: 2017/02/05 01:06:32
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

პირველიდან შვიდ იანვრამდე მთლიანად საშობაო არდადეგგები გამოაცხადეთ.

Evropeli's picture
Evropeli (ნატო)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2017/02/05
ბოლო შემოს: 2017/02/05 01:06:32
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 5 რიცხვისა. რიცხვი ჩაწერეთ კოდექსში თორემ ასე შეუძლია დამსაქმებელს ხეფასი მომდევნო თვის 30 რიცხვამდე არ მოგცეს.

m.tsilosani's picture
m.tsilosani (mariam tsilosani)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2014/10/08
ბოლო შემოს: 2020/04/30 20:21:51
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ხანძრის შედეგად მთლიანად განადგურდა დამსაქმებლის უძრავ-მოძრავი ქონება და შესაბამისად დასაქმებულთა სამუშაოც აღარ არსებობს. გთხოვთ განმარტებას: შეგვიძლია თუ არა დამსაქმებლის ინიციატივით მოვახდინოთ შრომითი ხელშეკრულებების შეჩერება. კარგი იქნება თუ მუხლების მითითებით გაგვცემთ პასუხს

znatsvlishvili's picture
znatsvlishvili (zurab natsvlishvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2017/01/10
ბოლო შემოს: 2020/07/07 18:46:43
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე ერთი რამ მაინტერესებს:

მაგალითად პირი დასაქმდა 2015 წლის 1 დეკემბერს და შესაბამისად შვებულების უფლება წარმოეშვა 2016 წლის 1 ნოემბერს. ამ შემთხვევაში მას უფლება აქვს 2016 წლის 1 ნოემბრიდან 31 დეკემბრამდე (ანუ 2 თვის განმავლობაში) ისარგებლოს 24 სამუშაო დღიანი შვებულებით? და 2017 წელს ისევ ახალი 24 სამუშაო დღე მიეცემა?

ki's picture
ki (julieta)
სხვა
რეგ. თარ: 2017/11/10
ბოლო შემოს: 2017/11/11 19:23:36
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

magalitad piri dasaqmda 2016clis 19dekembers da shesabamisad ufleba carmoeshveba 2017clis 19noembers.am shemtxvevashi sheizleba tu ara isargeblos 24samushao dgiani shvebulebit?da 2018clis isev axali shvebulebis micema.

ambako17's picture
ambako17 (გიორგი)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2017/11/17
ბოლო შემოს: 2017/11/17 14:29:25
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამარჯობათ, საჯარო სამსახურში უფროსს თუ აქვს უფლება საერთოდ არ მისცეს დასაქმებულს შვებულება? გარკვევით არ წერია არსად

Archi's picture
Archi (Archil)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2017/11/30
ბოლო შემოს: 2019/05/21 09:13:54
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რამდენად კანონიერად მიგაჩნიათ როცა სამსახურში აყავხართ კარკვეული პირობებით, ფინანსურ მხარეს ვგულისხმობ, გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ პირობებს ცვლიან, მაგალითად ანახევრებენ ხელფასს... როცა თქვენ საუბრობთ ორმხრივ შეთანხმებაზე, რომელიც პრაქტიკულად არ არსებობს, იცვლება პირობები-უნდა მიიღო, თუ არ გაწყობს მიდიხარ სახლში-ამ პირობას გიყენებენ! თქვენი კანონი ვერ მიცავს! ვალდებულება უნდა დააკისროთ ნებისმიერ დამსაქმებელს ფინანსური საკითხები იყოს სტაბილური! ნაბიჯს ვერ ვდგამ იმის შიშით, რომ ხვალ შეიძლება ხელფასი გამინახევრონ, ან დამიგვიანონ... ან უფრო უარესი სახლში მომიწიოს წასვლა... ხვალ რომ უკეთესი შემომთავაზონ,არ უნდა მეშინოდეს,რომ შეიძლება გარკვეული პირობების გასვლის შემდეგ უფრო უარესს პირობებში მომიწიოს მუშაობა,ვიდრე მქონდა

kakha gurasashvili's picture
kakha gurasashvili (kakha gurasashvili)
კონსტიტუციური სამართალი
რეგ. თარ: 2014/01/20
ბოლო შემოს: 2020/03/28 17:08:54
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

sajaro mosamsaxureebze vrceldeba sajaro samsaxuris shesaxeb kanoni, xolo is sakitxebi rac ar aris dareulirebuli zemoagnishnuli kanonit matze vrceldeba am kanonis normebi. rac sheexeba tqvens shekitxvas ar aqvs upleba

Archi's picture
Archi (Archil)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2017/11/30
ბოლო შემოს: 2019/05/21 09:13:54
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საშემოსავლოს რა უფლებით ქვითავთ, როცა ამბობთ კერძო საქმიანობაში ჩარევის უფლება არ გაქვთ?

ნათია კორძაძე's picture
ნათია კორძაძე (ნათია)
სხვა
რეგ. თარ: 2017/11/01
ბოლო შემოს: 2020/07/03 17:42:19
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მოგესალმებით, მაინტერესებს რა გარემოებას შეიძლება ითვალისწინებდეა ამ მუხლის 1 პუნქტის "ო" ქვეპუნქტი "სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას."?

ირაკლი s.1979's picture
ირაკლი s.1979 (ირაკლი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2018/07/06
ბოლო შემოს: 2018/07/11 14:39:53
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ორულობის გამო , თანამშრომელს , რომელიც იმყოფებოდა დეკრეტულში , სამუშაოზე დაბრუნების შემდეგ უფლება აქვს თუ არა მოითხოვოს შვეულება , მაშინაც თუ კი ერთი წელი არ გასულა სამუშაოზე დაბრუნების შემდეგ.

zura1956's picture
zura1956 (ზურაბი)
სხვა
რეგ. თარ: 2018/08/06
ბოლო შემოს: 2020/04/17 02:36:41
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

"დასაქმებულის საშვებულებო ანაზღაურება განისაზღვრება შვებულების წინა 3 თვის საშუალო ანაზღაურებიდან"-იგულისხმება ყველანაირი შემოსავალი-ხელფასი, დანამატი, პრემია?

liliko123's picture
liliko123 (ლილიოკ)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2018/08/21
ბოლო შემოს: 2018/09/15 19:29:23
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

იცით რა ვერ გავიგე,დაუშვათ,უნდა ვიმუშაო 10 საათი და აქედან ჩემს კუთვნილ შესვენების დროს არ ვიყენებ. მე ამ 10 საათს რომ ვატარებ სამუშაო ადგილზე,გამოდის რომ "ვჩუქნი" დამსაქმებელს ჩემს ერთ საათს? ანუ ადგილზე ყოფნის 10 საათს 1-ს გამოაკლებენ დროის დათვლისას?

liliko123's picture
liliko123 (ლილიოკ)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2018/08/21
ბოლო შემოს: 2018/09/15 19:29:23
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

უქმეებზე მუშაობას ვინმე აქცევს ყურადღებას? რა მექანიზმი არსებობს დამსაქმებლის კონტროლის? ამჟამად მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი კანონია და მორჩა.მისი აღსრულება არავის ადარდებს )))სამწუხაროდ.... პ.ს არანორმირებულ სამუშაო ადგილებშიც ხომ უნდა ითვალისწინებდნენ ამას?

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ძალიან კარგია

zazauzaza's picture
zazauzaza (zazauzaza)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/02/18
ბოლო შემოს: 2019/05/24 15:57:47
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

აგი კანონი იმბეცილებმა დაწერეს, იმბეცილებისთვის!?? შეიძლება, რომ ერთი მუხლის ერთი პუნქტის ერთ წინადადებაში 4-ჯერ იყოს გამეორებული ერთი და იგივე ტერმინი!?? მითუფრო იმ შემთხვევაში, როდესაც იგივე ტერმინი მუხლის სათაურითაა გათვალისწინებული. იდიოტების შთაბეჭდილებას დავტოვებთ ნებისმიერი უცხოელისთვის, ვინც ამ (და არამხოლოდ) კანონს გაეცნობა.

liana chxartishvili's picture
liana chxartishvili (natia)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/11/01
ბოლო შემოს: 2019/03/11 21:32:25
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ვმუშაობ სსიპ -ში. 2018 წლის 2 ივლისიდან 2019 წლის 18 იანვრამდე ვისარგებლე ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულებით, ხოლო 20 იანვრიდან ვისარგებლე კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულებით 24 სამუშაო დღის ოდენობით, რომელიც დასრულდა 2019 წლის 25 თებერვალს.
26 თებერვლიდან მსურდა, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 27-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, მესარგებლა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურების გარეშე შვებულებით 730 კალენდარული დღის ფარგლებში, რაზედაც დამსაქმებლისგან მივიღე უარი. როგორც ჩვენი სამსახურის კადრების განყოფილებაში სიტყვიერად განმიმარტეს, მე შევწყვიტე სადეკრეტო შვებულება, რითაც დავკარგე უფლება 730 კალენდარული დღიდან დარჩენილი დღეების გამოყენებაზე, რადგან შრომის კანონმდებლობა არ ცნობს დეკრეტული შვებულების ნაწილ-ნაწილ გამოყენების შესაძლებლობას და მიმითითეს შრომის კოდექსის 27-ე მუხლის მესამე პუნქტი, რომელიც, ჩემი ღრმა რწმენით, კავშირში არ არის გამოუყენებელ დღეებთან და უშვებს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების ქალისთვის მორგებული დროიდან დაწყების შესაძლებლობას.
რამდენანდ კანონიერია ჩემი მოთხოვნა ვისარგებლო ოსრულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურების გარეშე შვებულებით 730 კალენდარული დღის ფარგლებში დარჩენილი დღეე
პატივისცემით,
ნათია ურუშაძე

მარინა ჯალაბაძე's picture
მარინა ჯალაბაძე (მარინა ჯალაბაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/05/03
ბოლო შემოს: 2019/05/03 17:12:48
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამარჯობათ, მაინტერესებს მაქსიმალური დრო ანაზღაურების გარეშე შვებულების მიცემის, 6 თვე თუ 12 თვე.

aleqsandrecx's picture
aleqsandrecx (სალომე)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/02/03
ბოლო შემოს: 2019/06/10 17:23:20
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მართლაც ძალიან ბუნდოვანია მე6 მუხლი ჩემთვის. მართალი გითხრათ ძალიან მიჭის მისი აღქმა და გააზრება.

natalia2019's picture
natalia2019 (tsasidze natalia)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/06/25
ბოლო შემოს: 2019/06/25 16:26:32
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამარჯობა, მე მაინტერესებს ზემოთ კომენტარში იყო მითითებული რომ სამუშაო დღეების მიხედვით შვებულების გამოთვლისას ორშაბათი-პარასკევი ჩაითვლება სამუშაო დღედ, ხოლო შაბათი კვირა როგორც დასვენების დღეები. თუ შეიძლება დადოთ ბმული კონკრეტულად სად არის აღნიშნული განმარტება??? მე შრომის კოდექსში რაიმე მითითება დღეებთან დაკავშირებით არ მინახავს.

natalia2019's picture
natalia2019 (tsasidze natalia)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/06/25
ბოლო შემოს: 2019/06/25 16:26:32
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

შაბათი ითვლება თუ არა უქმე დღე?

კახაბერი70's picture
კახაბერი70 (კახა ლობჟანიძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/09/12
ბოლო შემოს: 2019/09/12 21:40:05
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ესეიგი 24 საათიან ცვლებს შორის დასვენება შეიძლება მხოლოდ 12 არ აღემატებოდეს? ანუ დასაქმებულის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა საერთოდ არავის არ აინტერესებს?

Laika's picture
Laika (ნატალია)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2019/09/13
ბოლო შემოს: 2019/09/14 10:28:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მეც მსგავსი კითხვა მაქვს? 11თვე შემისრულდა ამა წლის 1სექთემბერს.შვებულება არ ამიღია ჯერ რადგან მაინტერესებს ჩემი კუთვნილი 24დღე თუ სრმიძლია ამ წლის ბოლომდე გამოვიყენო 12-12დღით. პასუხი ვერავინ გამცა სწორედ.მსურს ეხლა აღება და საახალწლოდ.ამის გამო გამექაჩა ვყოყმანობ.რომ თუ არშეიძლება მაშინ ავიღებ საახალწლოდ.მაგრამ მაინტერესებს რეალურად როგორა.ზოგი ამბიბს რომ 6თვე უნდ აიყო შუალედი ზოგიც კი 3ს.მე ეგ ბოლოც კი არ მრჩება შუალედი.

Ekaterina_n's picture
Ekaterina_n (Ekaterine Natsvlishvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/05/04
ბოლო შემოს: 2019/11/22 00:09:52
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ვერც ერთ კანონში ვერ ვნახე "მშობიარობის შემდგომი პერიოდის" განმარტება - რამდენ ხანს გრძელდება მშობიარობიდან. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მოწოდებული განმარტება უნდა იქნას გამოყენებული - ანუ ექვსი კვირა მშობიარობიდან. ტერმინთა განმარტებებში უნდა დაემატოს.

NAZAKAT_ashigova_2019's picture
NAZAKAT_ashigova_2019 (ნაზაკატ )
სხვა
რეგ. თარ: 2020/01/21
ბოლო შემოს: 2020/01/25 23:09:45
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მოგესალმებით.ვფიქრობ,,რომ ყველა მოქალაქეს უმაყლესი განათლების მიყების უფლება უნდა ჰქონდეს.

NAZAKAT_ashigova_2019's picture
NAZAKAT_ashigova_2019 (ნაზაკატ )
სხვა
რეგ. თარ: 2020/01/21
ბოლო შემოს: 2020/01/25 23:09:45
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ანუ მე-3 პუნქტის თანახმად თუ განცხადება და დანიშვნის ბრძანება არსებობს ხელშეგრულება არ არის საჭირო??

giorgisipra's picture
giorgisipra (გიორგი)
სხვა
რეგ. თარ: 2020/02/25
ბოლო შემოს: 2020/02/25 19:34:31
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ხელფასის 0,07 პროცენტი იმ შემთხვევაში თუ ხელფასი 500 ლარია, 35 თეთრი გამოდის. დაგვიანების შემთხვევაში დამატებით გადასახდელი თანხა დამსამქბელს იმდენი უნდა დაეკისროს რომ არ უღირდეს ხელფასის დაგვიანებით გადახდა. მაგალითად 1% ყოველდღიურად მთლიანი ხელფასის ან მეტი. ბევრი კერძო დამსაქმებელი დაგვიანებით იხდის ხელფასს იმ იმედით რომ დაგვიანებული დღეების გამო მხოლოდ რამდენიმე თეთრის გადახდა უწევს.(რათქმაუნდა მაგ თეთრებსაც არ იხდის)

Sandro.shekiladze@gmail.com's picture
Sandro.shekiladze@gmail.com (Aleksandre Shekiladze)
სხვა
რეგ. თარ: 2020/02/10
ბოლო შემოს: 2020/07/07 12:20:16
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ბატონო ბერდია, თქვენი ლოგიკით, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი არის კანონი და მაშინ ნაწილის მაგივრად პუნქტი ვიხმაროთ. ვფიქრობ, რომ ბატონმა რეზომ სწორი შენიშვნა გააკეთა.

vardzia2012's picture
vardzia2012 (ნათია ჩხეტიანი)
სხვა
რეგ. თარ: 2020/05/25
ბოლო შემოს: 2020/05/25 16:11:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გეთანხმებით.ისევ მე19 საუკუნის მიჯნაზე ვარტ,დღევენდელი შრომის კოდექსით.ჩვენ მაგალითად შაბათ დღეს არ გტვინაზღაურებდნენ წლების მანძილზე,არც ზეგანაკვეთურს.შემდეგ გავწევრიანდიტ პროფკავშირთა გაერთიანებაში,თითქოს ნელ ნელა ლაგდებოდა სიტუაცია, მაგრამ ახლა შეპარვით ისევ ცდილობენ ძველებურად ჩვენს მუქთად მუშაობას. გაგვიცდა დღეს სამუშაო,კანონით ეს უნდა აგვინაზღაურდეს,რადგან ჩვენი ბრალეულიტ არ არის გამოწვეული,ესენი კი გვაიძულებენ შაბატს ვიმუშაოთ როგორც ოღსაბატი დღე....სააცილოა,სატირალი რომ არ იყო.დისკრიმინაციაზე,შანტაჟზე და სიტყვიერ შეურაცყოფაზე აღარაფერს ვამბობ,დირექტორის მხრიდან.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.