კომენტარები

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ჩემი აზრით, თუ საწარმოში შრომითი პროცესი ითვალისწინებს 8 საათზე მეტი ხანგრძლივობის უწყვეტ რეჟიმს, შესაძლებელია კვირაში 48 საათიანი დროის დაწესება იქამდეც, სანამ არ მიღებს მთავრობა ამ დადგენილებას და ბუნებრივია ყველა თანამშრომელზეც ვერ გაავრცელებთ 48 საათიან რეჟიმს,ეს მხოლოდ შესაბამის რეჟიმში დასაქმებულებზე გავრცელდება.

gcg's picture
gcg (გეოკონსალტინგგრუპ)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/21
ბოლო შემოს: 2015/02/11 16:52:18
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კი, ვინაიდან 21-ე მუხლის მიხედვით შვებულების ვადა არის 24 დღე, 26-ე პრიმა მუხლი კი შეეხება დამატებით შვებულებას ანუ მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიან სამუშაოზე მომუშავე დასაქმებულს სულ ეძლევა შვებულება 34 კალენდარული დღის ვადით. 22-ე მუხლის მე-3 ნაწილში კი მითითებულია რომ შვებულება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ნაწილ-ნაწილ. ანუ თუკი 24 დღე აქვს გამოყენებული შეუძლია კიდევ გამოიყენოს 10 დღე

zviadi.gm (შპს ,,ჯორჯიან მარგანეზი")
სხვა
რეგ. თარ: 2012/09/07
ბოლო შემოს: 2014/06/12 17:39:11
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამავე საწარმოში მომუშავე ნებისმიერ სხვა დასაქმებულს უფლება აქვს, წერილობით მოსთხოვოს დამსაქმებელს, რომ ისიც გახდეს ასეთი კოლექტიური ხელშეკრულების მხარე.

ალბათ

დასაქმებულთა გაერთიანება

უნდა ეწეროს,თორემ ყველა დასაქმებულს ცალკე კოლექტიურ ელშეკრულებას ვერ გაუფორმებენ.

shako jgenti's picture
shako jgenti (shako jgenti)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/09/03
ბოლო შემოს: 2017/01/10 20:09:59
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სტაჯირება არის თუ არა ანაზღაურებადი ან რად ითვლება გამოსაცდელ ვადად თუ სხვა რამაა?

rezo_rija (revaz rizhamadze)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/02/01
ბოლო შემოს: 2014/10/14 23:42:38
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კოდექსის 38-ე და სხვა მუხლებში კოდექსის ნაწილების პუნქტებად მოხსენიება შეცდომაა და ეწინააღმდეგება ,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-7 პუნქტის მოთხოვნებს იმის თაობაზე, რომ კოდექსი, როგორც ნორმატიული აქტი, სხვა კანონებისაგან განსხვავებით შეიცავს მუხლის ნაწილებს და ამგვარადვე უნდა იყოს მოხსენიებული იგი.

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ბატონო რევაზ, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს კონსტიტუციის 30–ე მუხლის მე–4 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს შრომის კოდექსი არის საქართველოს ორგანული კანონი, ე.ი. საქართველოს შრომის კოდექსი არის არამარტო კოდექსი, არამედ არის ორგანული კანონი. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–16 მუხლის მე–7 პუნქტის შესაბამისად, ნორმატიული აქტი შედგება მუხლებისაგან. მუხლი შეიძლება დაიყოს პუნქტებად (კოდექსში – ნაწილებად), მოცემულ შემთხვევაში –საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსში“ მუხლები იყოფა პუნქტებად, ხოლო სამოქალაქო კოდექსში (რომელიც არ არის ორგანული კანონი) მუხლები იყოფა ნაწილებად. მაგალითისთვის შეგიძლიათ ნახოთ საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსში“ შეტანილი ცვლილებები (12 ივნისი 2013 წ. N729-IIს) მაგალითად: „მუხლი 1. საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №75, 27.12.2010, მუხ. 461) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 1. პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:“ ან მაგალითად: „საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“ ორგანულ კანონში 2013 წლის 6 სექტემბერს (N1019-Iს) შეტანილი ცვლილება, კერძოდ: „მუხლი 1. საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 10.01.2012, სარეგისტრაციო კოდი: 010190020.04.001.016032) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 1. 95-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:“, და ასე შემდეგ. ამდენად, საქართველოს ორგანული კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსში“ მუხლები იყოფა პუნქტებად, ხოლო სამოქალაქო კოდექსში (რომელიც არ არის ორგანული კანონი და არის მხოლოდ კოდექსი) მუხლები იყოფა ნაწილებად.

eldarige74's picture
eldarige74 (ელდარ გელაშვილი)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2012/11/29
ბოლო შემოს: 2014/09/14 20:11:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

"1 7 პუნქტი „1 7. აღნიშნული მუხლის 1 2 პუნქტის მოთხოვნების დარღვევით da/an obieqturi garemoebis ormxrivi dadasturebis gareshe დადებული შრომითი ხელშეკრულება ითვლება განუსაზღვრელი ვადით დადებულად.“, აღნიშნული პუნქტის დამატება ხელს შეუწყობს დასაქმებულის უფლებების დაცვას და კანონის მიზნების განხორციელებას"

ჯანჯი (ჯანჯი ჯანჯიშვილი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2013/10/10
ბოლო შემოს: 2013/10/10 17:53:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

21 საუკუნის მონის კანონი

faxula1986's picture
faxula1986 (rusudan malasidze)
ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და საპენსიო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/11/13
ბოლო შემოს: 2016/02/11 22:04:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის დარგების ჩამონათვალი სად უნდა მოძებნო?ვერსად ვნახე.. არსებობს? უაზრო კანონია ყველა 48 საათს ჩაწერს ხელშეკრულებაში

faxula1986's picture
faxula1986 (rusudan malasidze)
ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და საპენსიო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/11/13
ბოლო შემოს: 2016/02/11 22:04:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის დარგების ჩამონათვალი სად უნდა მოძებნო?ვერსად ვნახე.. არსებობს? უაზრო კანონია ყველა 48 საათს ჩაწერს ხელშეკრულებაში

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

სპეციფიკური სამუშაო დარგების ჩამონათვალი არ იძებნება :-) არ არსებობს ჯერ

sopocuxi (sopo cuxishvili)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/11/17
ბოლო შემოს: 2013/11/17 18:19:20
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
fido's picture
fido (ზვიად გაჩეჩილაძე)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/11/20
ბოლო შემოს: 2019/12/12 14:19:51
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს კონსტიტუციის მუხლი 14
ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩევლად
რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა,
ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და
წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა. შრომის კოდექსის მე–20ე მუხლის ზ)პუნქტით სააღდგომო დღეები – დიდი პარასკევი, დიდი შაბათი, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღე; ჩანაწერი "უფლისა ჩვენისა" დისკრიმინაციულ ხასიათს ატარებს, ვინაიდან კანონის მოქმედება ვრცელდება არამარტო ქრისტიან მოსახლეობაზე

tatulika (chanishvili nino)
სხვა
რეგ. თარ: 2013/12/07
ბოლო შემოს: 2013/12/07 19:00:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რას ნიშნავს შვებულების გადატანა ან უარყოფითად მოქმედება საქმიანობაზე გადაღლილი თანამშრომელი რისკი არარის? დასვენება ადამიანს ეკუთვნის რა მეორე წელს ორმაგად დაისვენებს?

tatulika (chanishvili nino)
სხვა
რეგ. თარ: 2013/12/07
ბოლო შემოს: 2013/12/07 19:00:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რა იგულისხმება მძიმე სამუშაოდ? რეანიმაციასი მორიგეობა და ღამის თევა არ არის მძიმე?

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ქალბატონო ნინო, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოთა ნუსხა განსაზღვრულია „მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოთა ნუსხის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 3 მაისის №147/ნ ბრძანებით (იხ.ბმული https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=70600&lang=ge# )

ლიანა ხვისტანი (ლიანა ხვისტანი)
სხვა
რეგ. თარ: 2013/12/13
ბოლო შემოს: 2013/12/13 00:58:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

აუცილებელი იყო დეკრეტული შვებულების გაზრდა, პირადად მე ოთხი თვის ტყუპები დავუტოვე ძიძას,ძალიან დიდი სტრესი მივიღე, სამსახურში ტირილით მივდიოდი და სამსახურიდან ტირილით მოვდიოდი, ბავშვები ხელოვნურ კვებაზე მყავდა და მოგეხსენებათ რა ძვირია საკვები, იძულებული ვიყავი სამსახურში გავსულიყავი. კარგი იქნება თუ გართულებული მშობიარობის შემთხვევაში 200 დღე იქნება და ამასთან ერთად თუ გართულებული მშობიარობით ტყუპებს გააჩენ დაემატოს დღეების რაოდენობა.

lament's picture
lament (დავით ნამთალაშვილი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2013/04/26
ბოლო შემოს: 2020/05/21 18:34:08
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამარჯობა, მე მაინტერესებს ზემოთ კომენტარში იყო მითითებული რომ სამუშაო დღეების მიხედვით შვებულების გამოთვლისას ორშაბათი-პარასკევი ჩაითვლება სამუშაო დღედ, ხოლო შაბათი კვირა როგორც დასვენების დღეები. თუ შეიძლება დადოთ ბმული კონკრეტულად სად არის აღნიშნული განმარტება??? მე შრომის კოდექსში რაიმე მითითება დღეებთან დაკავშირებით არ მინახავს.

lament's picture
lament (დავით ნამთალაშვილი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2013/04/26
ბოლო შემოს: 2020/05/21 18:34:08
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ერთი საკითი მაინტერესებს. დავუშვათ კომპანიამ გაყო 24 სამუშაო დღიანი შვებულება 2 ნაწილად. 12 დღე მისცა ზაფხულში. შემდეგი 12 თვე უწევდა ზამთარში მაგრამ საწარმოს აუცილებლობიდან არ მისცეს. როგორ ჩაითვლება ეს საკითხი??? ანუ როგორც გადატანილი შვებულება თუ როგორც მიღებული?? და მომდევნო წელს რომ იგივე განმეორდეს?? რა ბედი ეწევა მიუღებელ შვებულებას???

niniko mexashishvili (nino mexashishvili)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2014/03/02
ბოლო შემოს: 2014/03/04 20:39:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

sheudzlia vinmem mipasuxos es 183 dge vin unda aminazgauros?chemi damsaqmebeli mebneba rom aradazgaurebs dekretul shvebulebas da aqvs ki amis ufleba?aq ragac kargad ver gavige

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ქალბატონო ნინო, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 29-ე მუხლის შესაბამისად, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებები ანაზღაურდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხოლო „საჯარო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონის 41 1- ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, მოსამსახურეს ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულებასთან დაკავშირებით, კანონმდებლობით დადგენილ დახმარებასთან ერთად, მის მიერ შვებულების პერიოდში მისაღები შრომითი გასამრჯელოს სრულ ოდენობამდე შესავსებად ეძლევა კომპენსაცია. „ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების წესის“ დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 25 აგვისტოს № 231/ნ ბრძანების მე-3 მუხლის „დ“ და „ე“ ქვეპუნტების, მე-5 მუხლის შესაბამისად, დახმარება გაიცემა სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს" მიერ, მაგრამ არა უმეტეს 1000 ლარისა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო კომპენსაცია გაიცემა საჯარო მოსამსახურეზე შესაბამისი დაწესებულების მიერ, მისთვის შესაბამისი ბიუჯეტიდან კანონით გამოყოფილი ასიგნებიდან. ამდენად, დამსაქმებელს (თუ ის არ არის საჯარო სამსახური) უფლება აქვს არ აუნაზღაუროს დასაქმებულს 183 კალენდარულ დღე ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულება, აღნიშნულ შვებულებას როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ ანაზღაურებს სახელმწიფო ბიუჯეტი არაუმეტეს 1000 ლარით. ამასთანავე,საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 29-ე მუხლის შესაბამისად, დამსაქმებელი და დასაქმებული შეიძლება შეთანხმდნენ დამატებით ანაზღაურებაზე და დამსაქმებელს უფლება აქვს (მის კეთილ ნებაზე არის დამოკიდებული) დამატებით ანაზღაურება მისცეს დასაქმებულს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო.

niniko mexashishvili (nino mexashishvili)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2014/03/02
ბოლო შემოს: 2014/03/04 20:39:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მადლობა ამომწურავი პასუხისთვის,მაგრამ რა დავაშავეთ კერძო სექტორში მომუშავე ადამიანებმა ვერ ვხვდები,საჯარო სამსახურში შრომობენ და ჩვენ არ ვშრომობთ?მერე ქვეყანა ადამიანების გვერდში დგომას ითხოვს,რა უფლებით ნეტა?და კიდევ იმას იტყვიან შობადობა დაეცაო.რატო არ უნდა იყოს ჩვენთვის ბიუჯეტიდან ექვსი თვის ანაზღაურება,საჯარო მოხელეები განსაკუთრებულ ბავშვებს აჩენენ?ამას ქვია ხელისუფლება და კანონი?ამისთვის ედგა ამ მთავრობასაც ხალხი გვერდში?

niniko mexashishvili (nino mexashishvili)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2014/03/02
ბოლო შემოს: 2014/03/04 20:39:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ვერც ის გავიგე რატო არ არის ეს 27ე მუხლში რომ ეს მხოლოდ საჯარო სამსახურს ეხება?

sandro385's picture
sandro385 (ალექსანდრე ამაშუკელი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2012/07/05
ბოლო შემოს: 2020/04/10 18:22:19
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

და თან კანონი არ უნდა იყოს ბუნდოვანი, აქვს თუ არა დასაქმებულს პირდაპირ სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება. 47–ე მუხლი ამას თითქოს ნათლად უშვებს, მაგრამ ამ მუხლის მე–5 პუნქტი ისევ ბუნდოვანებას ბადებს, რაც მიუღებელია.

mofacademy's picture
mofacademy (ტარიელ ჭულუხაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/09/13
ბოლო შემოს: 2020/07/13 13:43:53
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მოგესალმებით, მაინტერესებს რას გულისხმობს 37-ე მუხლის პირველი ნაწილის ე) პუნქტი და ასევე რა არის ძირითადი განმასხვავებელი ელემენტი ამავე პუნქტსა და "დ" პუნქტს შორის, ანუ რომელ ძირითად შემთხვევაში გამოიყენება ეს უკანასკნელი ("დ" პუნქტი).

babu's picture
babu (tengo samxaradze)
კონსტიტუციური სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/22
ბოლო შემოს: 2015/08/04 13:38:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლის მესამე პუნქტი ვფიქრობ არაკონსტიტუციურია იმ ნაწილებში რომლებშიც ზრდის კონსტიტუციით გათვალიზწინებულ თანასწორობის ნიშნების ჩამონათვალს, ვინაიდან კონსტიტუცია ამომწურავად თვლის მათ და კონსტიტუციაში არ არის გათვალისწინებული მაგ სექსუალური ორიენტაციის ნიშანი, ამდენად ეს ნორმა უნდა გამოცხადდეშ არაკონსტიტუცირად

maia.t (მაია ტაკიძე)
კონსტიტუციური სამართალი
რეგ. თარ: 2014/04/04
ბოლო შემოს: 2014/07/11 15:15:14
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამარჯობა, მე მაინტერესებს როგორ უნდა მოხდეს შვებულების გამოთვლა იმ შემთხვევაში, როცა საქმე 24 საათიან ცვლას ეხება? პირდაპირ 24 სამუშაო დღეს ვითვლი ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით? ამ შემთხვევაში გამოვა პირდაპირ, მაგრამ როცა სტრუქტურას შინაგანაწესი აქვს სადაც შაბათი სამუშაო დღედ ითვლება? ასეთ შემთხვევაში (არ ვგულისხმობ ცვლაში მიშაობას) როგორ უნდა მოვიქცეთ? კოდექსს დავეყრდნო თუ შინაგანაწესს?

gia's picture
gia (gia)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/01/16
ბოლო შემოს: 2020/02/18 01:23:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ნუ დარდობ კონსტიტუციურია :-)

juba-juba (Borjodashvili)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2014/05/14
ბოლო შემოს: 2014/05/17 21:46:34
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

maiinteresebs ekutnis tu ara qmars dekretuli shvebulebaa???

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 30–ე მუხლის პირველი და მე–2 პუნქტების შესაბამისად, დასაქმებულს თავისივე თხოვნით, უწყვეტად ან ნაწილ-ნაწილ, მაგრამ არანაკლებ წელიწადში 2 კვირისა, ეძლევა ანაზღაურების გარეშე შვებულება ბავშვის მოვლის გამო – 12 კვირის ოდენობით, სანამ ბავშვს შეუსრულდება 5 წელი. ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი შვებულება შეიძლება მიეცეს ნებისმიერ პირს, რომელიც ფაქტობრივად უვლის ბავშვს ე.ი მამას თუ ის ფაქტობრივად უვლის ბავშს შეიძლება მიეცეს ანაზღაურების გარეშე შვებულება. რაც შეეხება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებად შვებულებას, გაცნობებთ შემდეგს: საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 54–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნტისა და „ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების წესის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 25 აგვისტოს №231/ნ ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე–10 მუხლის მე–6 პუნქტის შესაბამისად, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულება და, შესაბამისად ანაზღაურება ორსული (მშობიარე) ქალის ოჯახის წევრებს არ მიეცემათ, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მშობიარე ქალის გარდაცვალების გამო ცოცხალი ბავშვის დაბადების შემთხვევაში დახმარებას ღებულობს ბავშვის მამა ან მეურვე პირი.

lali abramiSvili (lali abramiSvili)
კონსტიტუციური სამართალი
რეგ. თარ: 2014/05/31
ბოლო შემოს: 2014/12/23 14:30:56
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
თეკლა111 (თეკლა)
სხვა
რეგ. თარ: 2014/07/13
ბოლო შემოს: 2014/08/26 11:29:31
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სახელწიფოსგან 1000 ლარზე მეტს ვერ მიიღებ? და რამდენად ვალდებულია კერძო სექტორი 183 დღე აანაზღაუროს?

ჯორჯი (ჯორჯი)
სხვა
რეგ. თარ: 2014/09/01
ბოლო შემოს: 2014/09/10 09:30:19
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მაინტერესებს რა ჯარიმებს ითვალისწინებს კოდექსის ამ მუხლის დარღვევა 40 საათიან სამუშაო კვირასთან დაკავშირებით საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო ორგანიზაციებში?

xatua (xatia chkonia)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2012/12/05
ბოლო შემოს: 2014/10/08 15:08:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

იმ შემთხვევაში თუ დასაქმებული მუშაობს შეთავსებით (ნახევარ განაკვეთზე) როგორ ხდება მუშაობის 11 თვის გამოთვლა?

Datokhipashvili (Davit Khipashvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2014/10/10
ბოლო შემოს: 2014/10/10 03:08:59
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამარჯობათ,მე მაინტერესებს ასეთი რამ, შრომითი ხელშეკრულების ვადა დამიმთავრდა 2014წ 1 ოქტომბერს. შემდეგ ახალი აღარ გამიგრძელეს, მაგრამ ამის გაფრთხილება მოხდა კანონით მოცემულ ვადაში ერთი თვით ადრე. მხოლო ჩემი მუშაობის პერიოდში 2001 წლიდან არასოდეს არ მისარგებლია შვებულებით. შემიძლია თუ არა მოვითხოვო 2014 და 2013 წლის გამოუყენებელი შვებულების ფულადი ანაზღაურება?

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ბატონო დავით, საქართველოს ორგანული კანონის "საქართველოს შრომის კოდექსის" 21-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამ კანონის 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“, „ვ“–„თ“ და „ო“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულს აუნაზღაუროს გამოუყენებელი შვებულება შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობის პროპორციულად, საქართველოს შრომის კოდექსი არ ითვალისწინეს შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლასთან დაკავშირებით, შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას(37-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტი), გამოუყენებელი შვებულების თანხის ანაზღაურებას. თუ, დამსაქმებელი კერძო სამართლის იურიდიული პირია(სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის 50% ნაკლები წილის მქონე საწარმო), მას შეუძლია თავისი შეხედულებისამებრ გასცეს ზემოხსენებული თანხა.

gia's picture
gia (gia)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/01/16
ბოლო შემოს: 2020/02/18 01:23:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ზოგადად კონსტიტუციაში შეიძლება დაზუსტებული იყოს რომელიმე ნორმა (მაგ: ვადები ან წესი), ხოლო :-) რაც შეეხება ჩამონათვალს არც კონსტიტუცია და არც საერთაშორისო აქრები ამომწურავად არ ცნობს

teo3366 (თეო გუგავა)
სხვა
რეგ. თარ: 2014/10/29
ბოლო შემოს: 2014/10/29 13:32:49
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

იცით რა მაინტერესებს, თუ დამქირავებელი არ აქცევს ყურადღებას ამ პუნქტს რომ ორსულისთვის ღამის თენება არ შეილება, თან ეს პუნქტი როგორც გადავავლე თვალი ჩემს ხელშეკრულებაში არაა მითიტებული და მთხოვენ ღამის თენებას რა შეძლება გავაკეთო?

თეოშა (თეა შამათავა)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2014/11/19
ბოლო შემოს: 2014/11/19 20:06:17
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ანაზღაურებადი შვებულების დღეების სრულად არ გამოყენების შემთხვევაში წლის ბოლოს ანაზღაურდება თუ არა იმ გამოუყენებელი დღეების ანაზღაურება?

xutu's picture
xutu (gvantsa)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/11
ბოლო შემოს: 2015/03/04 14:01:45
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

730 კალენდარული დღე შემიძლია დეკრეტის აღებიდან უწყვეტად გამოვიყენო?

iachkhe's picture
iachkhe (ია ჩხენკელი)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/03/20
ბოლო შემოს: 2016/02/05 13:57:32
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

აქ წერია, რომ ანზღაურების გარეშე შვებულებით დასაქმებულს შეუძლია ისარგებლოს წელიწადში სულ მცირე 15 კალენდარული დღით, მე მაინტერესებს თუ არის შესაძლებელი ეს დღეები გადანაწილებული იქნას მთელი წლის მანძილზე და მეორე საკითხი მამსაქმებელს რა ვადით შუძლია გაუშვას დასაქმებული უხელფასო შვებულებაში, გთხოვთ მიპასუხოთ

bokha27's picture
bokha27 (მამუკა ბოაშვილი)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/07/10
ბოლო შემოს: 2015/08/07 12:16:56
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ra mosazreba :D rogor anazRaurdeba datxovna tko ???

promete110's picture
promete110 (ამირანი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2015/09/05
ბოლო შემოს: 2015/09/05 13:28:18
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თუ დამსაქმებლის საქმიანობა 24 საათიან უწყვეტ რეჟიმს ითვალისწინებს და მეუბნება რომ დღისითაც და ღამითაც ძილის უფლება არ მაქვს, რომელი მუხლი უნდა ავაფარო სახეზე? მითუმეტეს ობიექტის დაცვის სმენაში რამდენიმე ვართ და სამუშაოს დაზარალების გარეშე შეგვიძლია რიგრიგობით ღამე 2 საათით მაინც დავისვენოთ. მიპასუხეთ ვინმემ...

maka852's picture
maka852 (მაკა აბჟანდაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/09/11
ბოლო შემოს: 2015/09/17 17:16:19
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

dasaqmebuli var kerdzo samsaxurshi,var dekretshi 6 tvi,tratqmaunda ufaso shvebulebashi,minda gavagredzelooo 1 clamde radgan bavshvs jerjerobit ver vutoveb veravis,maqvs tu ara ufleba ro movitxovo gazrda shvebulebiss?

ninishko's picture
ninishko (nino gogia)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/05
ბოლო შემოს: 2016/06/10 16:51:06
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თუკი დამსაქმებელმა საკუთარი ხარჯებით გაუშვა დასაქმებული კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე საზღვარგარეთ, ხოლო დასაქმებულმა მალევე გადაწყვიტა კონკურენტ კომპანიაში გადასვლა, სადაც გამოიყენებს მიღებულ ცოდნას, დამსაქმებელი არაფრით არ არის დაცული?

akaki555's picture
akaki555 (აკაკი გაჩეჩილაძე)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2015/02/09
ბოლო შემოს: 2015/10/15 13:57:37
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
akaki555's picture
akaki555 (აკაკი გაჩეჩილაძე)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2015/02/09
ბოლო შემოს: 2015/10/15 13:57:37
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კიმაგრამ შრომის კანონი კერძო სექტორს არ ავალდებულებს?მაშინ დაარქვით შრომის კანონი საჯარო მოხელის შესახებ

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.